LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKYKLŲ PRIPAŽINIMO SVEIKATĄ STIPRINANČIOMIS MOKYKLOMIS IR AKTYVIOMIS MOKYKLOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 31 d. Nr. V-651/V-665

 

 

Įgyvendindami Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, 136.1 papunkčio nuostatas:

1. T v i r t i n a m e Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t a m e netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymą
Nr. V-684/ISAK-1637 „Dėl Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                 Algirdas Monkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro

2019 m. gegužės 31 d.

įsakymu Nr. V-651/V-665

 

MOKYKLŲ PRIPAŽINIMO SVEIKATĄ STIPRINANČIOMIS MOKYKLOMIS IR AKTYVIOMIS MOKYKLOMIS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato kriterijus, kuriuos atitinkančios mokyklos, vykdančios ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, profesinio mokymo įstaigos, aukštosios mokyklos (toliau – mokyklos) pripažįstamos sveikatą stiprinančiomis ir aktyviomis mokyklomis, mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis bei sveikatą stiprinančių mokyklų ir aktyvių mokyklų statuso galiojimo laiko pratęsimo tvarką.

2. Mokyklas pripažįsta sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis, pratęsia sveikatą stiprinančių mokyklų ir aktyvių mokyklų statuso galiojimo laiką Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sudaryta Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija (toliau – Komisija).

3. Komisiją sudaro 9 nariai. Į Komisiją 5 narius iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, jai pavaldžių institucijų ar nevyriausybinių organizacijų, veikiančių sveikatos apsaugos ir stiprinimo srityje, deleguoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 4 narius iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, jai pavaldžių institucijų ar nevyriausybinių organizacijų, veikiančių švietimo srityje, deleguoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Komisijos pirmininku skiriamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos deleguotas atstovas.

4. Komisijos sekretoriato funkcijas vykdo Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (toliau – Komisijos sekretoriatas).

5. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

5.1. Sveikatą stiprinanti mokykla – mokykla, kurioje pasitelkiant mokyklos bendruomenę ir socialinius partnerius ugdomi mokinių sveikos gyvensenos įgūdžiai, kuriama mokyklos bendruomenės sveikatai palanki fizinė ir psichosocialinė aplinka ir kuri įtraukta į Nacionalinį sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.

5.2. Aktyvi mokykla – mokykla, kurioje išskirtinis dėmesys skiriamas mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui, kuriant fiziniam aktyvumui palankią mokyklos aplinką ir integruojant fizinį aktyvumą į kasdieninį mokyklos gyvenimą, ir kuri šio Aprašo nustatyta tvarka yra pripažinta aktyvia mokykla.

5.3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos sporto įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIOS MOKYKLOS PRIPAŽĮSTAMOS SVEIKATĄ STIPRINANČIOMIS IR AKTYVIOMIS MOKYKLOMIS

 

6. Sveikatą stiprinančiomis mokyklomis pripažįstamos mokyklos, atitinkančios sveikatos stiprinimo veiklos valdymo struktūros, politikos ir kokybės užtikrinimo; psichosocialinės aplinkos; fizinės aplinkos; žmogiškųjų ir materialinių išteklių; sveikatos ugdymo; sveikatą stiprinančios mokyklos patirties sklaidos kriterijus. Mokyklos, siekiančios būti pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla, ir mokyklos, siekiančios, kad būtų pratęstas sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laikas, sveikatos stiprinimo veikla turi atitikti Aprašo 1 priede nurodytus kriterijus.

7. Aktyviomis mokyklomis pripažįstamos mokyklos, atitinkančios fizinio aktyvumo skatinimo veiklos valdymo struktūros, politikos ir kokybės užtikrinimo; fizinį aktyvumą skatinančios veiklos; fizinės aplinkos; žmogiškųjų ir materialinių išteklių; fizinio aktyvumo veiklos sklaidos kriterijus. Mokyklos, siekiančios būti pripažinta aktyvia mokykla, ir mokyklos, siekiančios, kad būtų pratęstas aktyvios mokyklos statuso galiojimo laikas, fizinio aktyvumo skatinimo veikla turi atitikti Aprašo 3 priede nurodytus kriterijus.

 

III SKYRIUS

MOKYKLŲ PRIPAŽINIMO (PRIPAŽINTO STATUSO GALIOJIMO LAIKO PRATĘSIMO) SVEIKATĄ STIPRINANČIOMIS MOKYKLOMIS IR AKTYVIOMIS MOKYKLOMIS TVARKA

 

8. Mokykla, siekianti būti pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla ar pratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laiką, Komisijos sekretoriatui pateikia:

8.1. prašymą pripažinti sveikatą stiprinančia mokykla ar pratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laiką, kuriame nurodo mokyklos pavadinimą, mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį;

8.2. mokyklos vadovo patvirtintą sveikatos stiprinimo programą 5 metams, parengtą pagal Aprašo 2 priede nustatytą formą;

8.3. mokyklos tarybos protokolą ar jo išrašą, kuriuo pritariama sveikatos stiprinimo programai;

8.4. mokyklos vadovo patvirtintą grupės, organizuojančios sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje, narių sąrašą.

9. Mokykla, siekianti būti pripažinta aktyvia mokykla ar pratęsti aktyvios mokyklos statuso galiojimo laiką, Komisijos sekretoriatui pateikia:

9.1. prašymą pripažinti aktyvia mokykla ar pratęsti aktyvios mokyklos statuso galiojimo laiką, kuriame nurodo mokyklos pavadinimą, mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį;

9.2. užpildytą ir mokyklos vadovo pasirašytą mokyklos fizinio aktyvumo skatinimo veiklos įsivertinimo ataskaitą, parengtą pagal Aprašo 3 priede nustatytą formą;

9.3. mokyklos vadovo patvirtintą fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planą 5 metams, parengtą pagal Aprašo 4 priede nustatytą formą;

9.4. mokyklos tarybos protokolą ar jo išrašą, kuriuo pritariama fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planui;

9.5. dokumentų, įrodančių mokyklos atitiktį Aprašo 3 priede nurodytiems kriterijams, kopijas arba tikslias nuorodas į šių dokumentų šaltinį mokyklos interneto svetainėje arba kitoje virtualioje erdvėje.

10. Aprašo 8 ir 9 punktuose nurodyti dokumentai pateikiami Komisijos sekretoriatui tiesiogiai arba siunčiami paštu adresu Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, ar elektroniniu paštu smlpc@smlpc.lt, jei yra pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

11. Komisijos sekretoriatas gavęs Aprašo 8.1 ar 9.1 papunkčiuose nurodytus prašymus įvertina, ar juose pateikta visa Aprašo 8.1 ar 9.1 papunkčiuose nurodyta informacija ir ar kartu pateikti visi Aprašo 8 ar 9 punkte nurodyti dokumentai. Nustatę, kad prašyme nurodyta ne visa informacija ir (arba) pateikti ne visi dokumentai, Komisijos sekretoriatas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymų gavimo dienos informuoja apie tai pareiškėją elektroniniu laišku, siūlydamas pateikti trūkstamus dokumentus, ir informuoja, kad per 10 darbo dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos negavus patikslinto prašymo ir (arba) trūkstamų dokumentų prašymas bus paliekamas nenagrinėtas. Jei trūkstami dokumentai per šiame punkte nurodytą terminą nepateikiami, Komisijos sekretoriatas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio termino pabaigos informuoja pareiškėją elektroniniu laišku, kad jo prašymas bus nenagrinėjamas, ir nurodo priežastį.

12. Aprašo 8 ir 9 punktuose nurodytus reikalavimus atitinkančius prašymus ir kartu pateiktus dokumentus vertina Komisija. Prašymai, gauti iki einamųjų metų balandžio 1 d., išnagrinėjami ir Komisijos sprendimas prašymą pateikusiam asmeniui pateikiamas iki einamųjų metų gegužės 31 d., o prašymai, gauti iki einamųjų metų lapkričio 1 d., išnagrinėjami ir Komisijos sprendimas prašymą pateikusiam asmeniui pateikiamas iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

13. Mokyklos, siekiančios būti pripažintomis sveikatą stiprinančiomis mokyklomis, ar siekiančios, kad būtų pratęstas jų sveikatą stiprinančių mokyklų statuso galiojimo laikas, vertinamos pagal jų vykdomos sveikatos stiprinimo veiklos atitiktį kriterijams, nustatytiems Aprašo 1 priede.

14. Mokyklos, siekiančios būti pripažintos aktyviomis mokyklomis ar siekiančios, kad būtų pratęstas jų aktyvių mokyklų statuso galiojimo laikas, vertinamos pagal vykdomos fizinio aktyvumo skatinimo veiklos atitiktį kriterijams, nustatytiems Aprašo 3 priede.

15. Komisija priima sprendimą pripažinti mokyklą sveikatą stiprinančia mokykla ar pratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laiką, jei mokyklos sveikatos stiprinimo veikla pagal sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos vertinimo kriterijus įvertinama nuo 34 iki 51 balo.

16. Komisija priima sprendimą pripažinti mokyklą aktyvia mokykla ar pratęsti aktyvios mokyklos statuso galiojimo laiką, jei mokyklos fizinio aktyvumo skatinimo veikla pagal mokyklos fizinio aktyvumo skatinimo veiklos vertinimo kriterijus įvertinama nuo 150 iki 250 balų.

17. Komisijai priėmus sprendimą nepripažinti mokyklos sveikatą stiprinančia mokykla, nepratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laiko, nepripažinti mokyklos aktyvia mokykla, nepratęsti aktyvios mokyklos statuso galiojimo laiko:

17.1. Komisijos sekretoriatas pareiškėją apie Komisijos sprendimą, jo motyvus, Aprašo 17.2 papunktyje nurodytą teisę informuoja elektroniniu laišku ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos;

17.2. pareiškėjas, pašalinęs priežastis, dėl kurių Komisija priėmė tokį sprendimą, prašymą gali teikti iš naujo Aprašo nustatyta tvarka.

18. Komisijos sekretoriatas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Komisijos sprendimo pripažinti mokyklą sveikatą stiprinančia mokykla ar pratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laiką priėmimo dienos pateikia mokyklos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui tiesiogiai ar išsiunčia mokyklai paštu sveikatą stiprinančios mokyklos pripažinimo pažymėjimą (Aprašo 6 priedas), kuris galioja 5 metus nuo jo išdavimo dienos, ir mokyklos, siekiančios būti pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla, bei mokyklos, siekiančios pratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laiką, sveikatos stiprinimo veiklos vertinimo ataskaitos kopiją (Aprašo 1 priedas).

19. Komisijos sekretoriatas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Komisijos sprendimo pripažinti mokyklą aktyvia mokykla ar pratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laiką priėmimo dienos pateikia mokyklos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui tiesiogiai ar išsiunčia mokyklai paštu aktyvios mokyklos pripažinimo pažymėjimą (Aprašo 7 priedas), kuris galioja 5 metus nuo jo išdavimo dienos, ir mokyklos, siekiančios būti pripažinta aktyvia mokykla, bei mokyklos, siekiančios pratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laiką, fizinio aktyvumo skatinimo veiklos vertinimo ataskaitos kopiją (Aprašo 5 priedas).

20. Prašymas pratęsti sveikatą stiprinančios ar aktyvios mokyklos statuso galiojimo laiką teikiamas Aprašo 12 punkte nustatytais terminais nepasibaigus sveikatą stiprinančios mokyklos pripažinimo pažymėjimo ar aktyvios mokyklos pripažinimo pažymėjimo galiojimo laikui.

 

IV SKYRIUS

SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ IR AKTYVIŲ MOKYKLŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

21. Sveikatą stiprinančios mokyklomis yra Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo (toliau – NSSMT) narės.

22. Sveikatą stiprinančios mokyklos turi šias teises:

22.1. gauti pranešimus iš Komisijos sekretoriato apie planuojamus Europos ir NSSMT renginius, planus ir kt.;

22.2. dalyvauti Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo „Mokyklos – europiečių sveikatai“ ir NSSMT veikloje, keistis informacija, skleisti sveikatą stiprinančios mokyklos darbo patirtį, ieškoti tarp NSSMT narių bendradarbiavimo sveikatos stiprinimo ir ugdymo klausimais partnerių;

22.3. jungtis į regioninius (savivaldybių) sveikatą stiprinančių mokyklų tinklus, kurie yra teritoriniu principu (regiono, savivaldybės) arba pagal interesus susivienijusių sveikatą stiprinančių mokyklų sambūriai;

22.4. teikti žodžiu ar raštu Komisijai pasiūlymus dėl NSSMT veiklos, plėtros ir kitais klausimais;

22.5. dalyvauti NSSMT pasitarimuose, darbo grupių veikloje sprendžiant vaikų sveikatos stiprinimo ir kitus klausimus;

22.6. dalyvauti NSSMT diskusijose, seminaruose, mokymuose ir kelti kvalifikaciją sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos planavimo, organizavimo ir vertinimo klausimais;

22.7. gauti NSSMT atributiką – vėliavą ir iškabą su logotipu „Sveika mokykla“ – ir ją naudoti mokyklos reprezentaciniuose renginiuose ir viešinimo tikslais.

23. NSSMT narių pareigos:

23.1. įgyvendinti sveikatos stiprinimo programą;

23.2. mokyklos interneto svetainėje matomoje vietoje įdėti logotipą „Sveika mokykla“ ir viešinti sveikatą stiprinančios mokyklos sampratą, mokyklos sveikatos stiprinimo programą, programos vykdymo planus ir ataskaitas, sveikatos stiprinimo renginių aprašus, sveikos gyvensenos patarimus ir kitą informaciją, susijusią su sveikatą stiprinančios mokyklos veikla;

23.3. su kitais NSSMT nariais dalytis gerąja darbo patirtimi;

23.4. vykdyti sveikatą stiprinančių mokyklų idėjų sklaidą vietos bendruomenėje, prisidėti prie sveikatą stiprinančių mokyklų plėtros savivaldybėje.

24. Mokyklos, pripažintos aktyviomis mokyklomis, turi šias teises:

24.1. gauti pranešimus iš Komisijos sekretoriato apie su aktyvių mokyklų veikla susijusius renginius, planus ir kt.;

24.2. keistis su kitomis aktyviomis mokyklomis informacija fizinio aktyvumo skatinimo klausimais, skleisti aktyvios mokyklos darbo patirtį, ieškoti bendradarbiavimo fizinio aktyvumo skatinimo klausimais partnerių;

24.3. teikti žodžiu ar raštu Komisijai siūlymus dėl aktyvių mokyklų veiklos, plėtros ir kitais klausimais;

24.4. dalyvauti su aktyvių mokyklų veikla susijusiuose pasitarimuose, darbo grupių veikloje sprendžiant aktyvios mokyklos klausimus;

24.5. dalyvauti su aktyvių mokyklų veikla susijusiose diskusijose, seminaruose, mokymuose ir kelti mokyklos darbuotojų kvalifikaciją aktyvios mokyklos veiklos planavimo ir vertinimo klausimais;

24.6. naudoti aktyvios mokyklos atributiką reprezentaciniuose renginiuose ir viešinimo tikslais.

25. Aktyvios mokyklos turi šias pareigas:

25.1. įgyvendinti savo fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planą;

25.2. savo mokyklos interneto svetainėje matomoje vietoje įdėti logotipą „Aktyvi mokykla“;

25.3. viešinti aktyvios mokyklos sampratą, dokumentus, ataskaitas, renginių aprašus, gerąją patirtį ir kitą su fiziniu aktyvumu susijusią mokyklos veiklą;

25.4. vykdyti aktyvios mokyklos idėjų sklaidą vietos bendruomenėje, prisidėti prie jų sklaidos savivaldybėje.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Sveikatą stiprinančių mokyklų ir aktyvių mokyklų sąrašas skelbiamas Komisijos sekretoriato interneto svetainėje www.smlpc.lt.

27. Sveikatą stiprinančios mokyklos gali teikti Komisijos sekretoriatui prašymą leisti pakeisti sveikatos stiprinimo programą, o aktyvios mokyklos – pakeisti fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planą. Komisija pakeistą sveikatos stiprinimo programą ar fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planą vertina pakartotinai Aprašo nustatyta tvarka ir, jeigu mokyklos sveikatos stiprinimo veikla pagal sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos vertinimo kriterijus ar fizinio aktyvumo skatinimo veikla pagal mokyklos fizinio aktyvumo skatinimo veiklos vertinimo kriterijus įvertinama ne mažiau balų, nei numatyta atitinkamai Aprašo 15 ar 16 punktuose, Komisija priima sprendimą pritarti pakeitimams. Komisijos sekretoriatas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Komisijos sprendimo priėmimo dienos apie sprendimą pareiškėją informuoja elektroniniu laišku, kartu pateikdamas Komisijos sprendimo protokolo išrašą ir mokyklos, siekiančios būti pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla, bei mokyklos, siekiančios pratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laiką, sveikatos stiprinimo veiklos vertinimo ataskaitos kopiją (Aprašo 1 priedas) arba mokyklos, siekiančios būti pripažinta aktyvia mokykla, ir mokyklos, siekiančios pratęsti aktyvios mokyklos statuso galiojimo laiką, fizinio aktyvumo skatinimo veiklos vertinimo ataskaitos kopiją (Aprašo 5 priedas).

28. Mokykla nebelaikoma sveikatą stiprinančia mokykla ar aktyvia mokykla šiais atvejais:

28.1. likvidavus mokyklą;

28.2. mokyklai pateikus prašymą nuo prašyme nurodytos datos;

28.3. pasibaigus sveikatą stiprinančios mokyklos pripažinimo sveikatą stiprinančia mokykla ar aktyvios mokyklos pripažinimo aktyvia mokykla pažymėjimo galiojimo laikui.

29. Mokykla, norinti nebebūti sveikatą stiprinančia ar aktyvia mokykla, pateikia prašymą Komisijai, kuriame nurodo, nuo kada ji pageidauja nebebūti sveikatą stiprinančia ar aktyvia mokykla.

30. Praradus sveikatą stiprinančios mokyklos ar aktyvios mokyklos pripažinimo pažymėjimą, mokyklos vadovas informuoja apie tai Komisiją ir pateikia prašymą dėl pažymėjimo dublikato išdavimo.

31. Sveikatą stiprinančios mokyklos ar aktyvios mokyklos pripažinimo pažymėjimo dublikatas išduodamas per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo dėl dublikato išdavimo gavimo dienos.

______________

 

Mokyklų pripažinimo sveikatą

stiprinančiomis mokyklomis ir

aktyviomis mokyklomis

tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Mokyklos, siekiančios būti pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla, ir mokyklos, siekiančios pratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laiką, sveikatos stiprinimo veiklos vertinimo ataskaitos forma)

 

MOKYKLOS, SIEKIANČIOS BŪTI PRIPAŽINTA SVEIKATĄ STIPRINANČIA MOKYKLA, IR MOKYKLOS, SIEKIANČIOS PRATĘSTI SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS STATUSO GALIOJIMO LAIKĄ, SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VERTINIMO ATASKAITA

 

Eil. Nr.

Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos sritys, tikslai ir vertinimo kriterijai

Skiriami balai

0–3

Įvertinimas balais

1. Veiklos sritis – sveikatos stiprinimo veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės užtikrinimas

Tikslas: siekiama užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą

1.1.

Mokykloje sudaryta sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti grupė, į kurios sudėtį įeina mokyklos ir vietos bendruomenės nariai

1.1.1.

Mokykloje sudaryta sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti grupė, kurią sudaro mokyklos bendruomenės nariai: mokinių ir jų tėvų atstovai, mokytojai, visuomenės sveikatos specialistas, kiti specialistai (socialinis pedagogas, psichologas ir kt.), bent vienas mokyklos administracijos atstovas, vienas ar daugiau vietos bendruomenės atstovų (pvz., nevyriausybinių organizacijų, jaunimo organizacijų, sporto klubų, policijos, savivaldybės Švietimo skyriaus, Švietimo centro atstovas, savivaldybės gydytojas ar kt.)

3

 

1.1.2.

Mokykloje sudaryta sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti grupė, kurią sudaro mokyklos bendruomenės nariai: mokinių ir jų tėvų atstovai, mokytojai, visuomenės sveikatos specialistas, kiti specialistai (socialinis pedagogas, psichologas ir kt.) ir bent vienas mokyklos administracijos atstovas

2

 

1.1.3.

Mokykloje sudaryta sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti grupė, kurią sudaro mokinių atstovai, mokytojai, visuomenės sveikatos specialistas, kiti specialistai (socialinis pedagogas, psichologas ir kt.) ir bent vienas mokyklos administracijos atstovas

1

 

1.1.4.

Mokykloje sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti grupė nesudaryta arba į ją neįtraukti visi Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 1 priedo 1.1.3 papunktyje numatyti asmenys

0

 

1.2.

Numatytas sveikatos stiprinimo procesų ir rezultatų vertinimas

1.2.1.

Sveikatos stiprinimo programoje numatytas mokyklos bendruomenės narių supažindinimas su sveikatos stiprinimo procesų ir rezultatų vertinimo metodika, sveikatos stiprinimo procesų ir rezultatų vertinimas numatomas integruoti į mokyklos veiklos vertinimo sistemą, numatyti ne mažiau kaip du vertinimo etapai

3

 

1.2.2.

Sveikatos stiprinimo programoje numatytas mokyklos bendruomenės narių supažindinimas su sveikatos stiprinimo procesų ir rezultatų vertinimo metodika, sveikatos stiprinimo procesų ir rezultatų vertinimas numatomas integruoti į mokyklos veiklos vertinimo sistemą, vertinimas atliekamas pasibaigus sveikatos stiprinimo programai

2

 

1.2.3.

Sveikatos stiprinimo programoje numatytas mokyklos sveikatos stiprinimo procesų ir rezultatų vertinimas sveikatos stiprinimo programai pasibaigus, tačiau jis arba neintegruotas į mokyklos veiklos vertinimo sistemą, arba nenumatytas mokyklos bendruomenės narių supažindinimas su sveikatos stiprinimo procesų ir rezultatų vertinimo metodika

1

 

1.2.4.

Mokyklos sveikatos stiprinimo procesų ir rezultatų vertinimas neplanuojamas

0

 

2. Veiklos sritis – psichosocialinė aplinka

Tikslas: siekiama plėtoti gerus mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius

2.1.

Kuriami ir puoselėjami geri mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykiai

2.1.1.

Numatytos priemonės, užtikrinančios atskirų mokyklos bendruomenės narių grupių – mokinių (tarp jų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, socialinę atskirtį patiriančių mokinių), mokytojų, mokinių tėvų, mokykloje dirbančių specialistų – gerą savijautą mokykloje, saugumo jausmą, gaunamą pagalbą

3

 

2.1.2.

Numatytos priemonės, užtikrinančios mokinių (tarp jų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, socialinę atskirtį patiriančių mokinių), mokytojų, mokykloje dirbančių specialistų gerą savijautą mokykloje, saugumo jausmą, gaunamą pagalbą

2

 

2.1.3.

Numatytos priemonės, užtikrinančios tik mokinių (tarp jų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, socialinę atskirtį patiriančių mokinių) gerą savijautą mokykloje, saugumo jausmą, gaunamą pagalbą

1

 

2.1.4.

Kurti gerus mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius sveikatos stiprinimo programoje nenumatyta

0

 

2.2.

Sudarytos galimybės visiems mokyklos bendruomenės nariams dalyvauti vykdant sveikatos stiprinimo programą

2.2.1.

Numatyta galimybė mokiniams, mokytojams ir kitiems specialistams, mokinių tėvams žodžiu ir (ar) raštu išsakyti savo nuomonę apie sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimą ir prisidėti prie sveikatos stiprinimo procesų vykdymo

3

 

2.2.2.

Numatyta galimybė mokiniams, mokytojams ir kitiems specialistams žodžiu ir (ar) raštu išsakyti savo nuomonę apie sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimą ir prisidėti prie sveikatos stiprinimo procesų vykdymo

2

 

2.2.3.

Numatyta galimybė mokiniams ir (ar) mokytojams žodžiu ir (ar) raštu išsakyti savo nuomonę apie sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimą ir prisidėti prie sveikatos stiprinimo procesų vykdymo

1

 

2.2.4.

Nenumatyta galimybė mokiniams, mokytojams, kitiems specialistams, mokinių tėvams žodžiu ir (ar) raštu išsakyti savo nuomonę apie sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimą ir prisidėti prie sveikatos stiprinimo procesų vykdymo

0

 

2.3.

Numatytas smurto mažinimas

2.3.1.

Numatytas smurto paplitimo mokykloje tyrimas, realios ir pamatuojamos jo mažinimo priemonės, skirtos mokyklos bendruomenės nariams, taip pat mokykla dalyvaus papildomose ilgalaikėse socialines ir emocines kompetencijas ugdančiose smurto prevencijos programose

3

 

2.3.2.

Numatytos smurto tarp mokinių, mokinių ir mokytojų mažinimo priemonės, jos realios ir pamatuojamos, mokykla dalyvaus papildomose ilgalaikėse socialines ir emocines kompetencijas ugdančiose smurto prevencijos programose

2

 

2.3.3.

Numatytos smurto tarp mokinių mažinimo priemonės, jos yra pamatuojamos

1

 

2.3.4.

Programoje nenumatytos smurto mažinimo priemonės

0

 

3. Veiklos sritis – fizinė aplinka

Tikslas: siekiama kurti saugią, sveikatą stiprinančią ugdymo aplinką

3.1.

Užtikrinama mokyklos teritorijos, patalpų sauga ir kuriama sveikatą stiprinanti aplinka

3.1.1.

Numatytos realios ir pamatuojamos mokyklos teritorijos, ugdymo patalpų priežiūros, ugdymo proceso organizavimo, saugumo užtikrinimo ir sveikatą stiprinančios aplinkos kūrimo priemonės, numatytos triukšmo valdymo priemonės

3

 

3.1.2.

Numatytos realios ir pamatuojamos mokyklos teritorijos, ugdymo patalpų priežiūros, ugdymo proceso organizavimo, saugumo užtikrinimo ir sveikatą stiprinančios aplinkos kūrimo priemonės

2

 

3.1.3.

Numatytos realios ir pamatuojamos mokyklos teritorijos, ugdymo patalpų priežiūros, ugdymo proceso organizavimo, saugumo užtikrinimo priemonės

1

 

3.1.4.

Mokyklos teritorijos, ugdymo patalpų priežiūros, ugdymo proceso organizavimo, saugumo užtikrinimo ir sveikatą stiprinančios aplinkos kūrimo priemonių nenumatyta arba jos nerealios ir (arba) nepamatuojamos

0

 

3.2.

Skatinamas mokyklos bendruomenės narių fizinis aktyvumas

3.2.1

Numatytos įvairios tikslinės, naujoviškos (netapusios įprastomis) priemonės mokyklos bendruomenės fiziniam aktyvumui skatinti

3

 

3.2.2.

Numatytos įvairios tikslinės, bet įprastos priemonės mokyklos bendruomenės fiziniam aktyvumui skatinti

2

 

3.2.3.

Numatytos įvairios tikslinės, bet įprastos tik mokinių fizinį aktyvumą skatinančios priemonės

1

 

3.2.4.

Mokinių fizinį aktyvumą skatinančių priemonių nenumatyta arba jos nėra įvairios ir (arba) tikslinės

 

0

 

3.3.

Organizuojama sveikatai palanki mityba

3.3.1.

Numatyta maitinimą organizuoti pagal sveikos mitybos rekomendacijas, užtikrinant geriausią maisto kokybę, dalyvaujama vaisių, daržovių ir pieno produktų vartojimo skatinimo programose, ugdomi mokinių sveikos mitybos įgūdžiai, taip pat maitinama švediško stalo principu arba numatytos priemonės prieš maisto švaistymą

3

 

3.3.2.

Numatyta maitinimą organizuoti pagal sveikos mitybos rekomendacijas, užtikrinant geriausią maisto kokybę, dalyvaujama vaisių, daržovių ir pieno produktų vartojimo skatinimo programose, ugdomi mokinių sveikos mitybos įgūdžiai

2

 

3.3.3.

Numatyta maitinimą organizuoti pagal sveikos mitybos rekomendacijas, užtikrinant geriausią maisto kokybę, ugdomi mokinių sveikos mitybos įgūdžiai

1

 

3.3.4.

Nenumatyta maitinimą organizuoti pagal sveikos mitybos rekomendacijas, užtikrinant geriausią maisto kokybę, ir (arba) ugdyti mokinių sveikos mitybos įgūdžius

0

 

4. Veiklos sritis – žmogiškieji ir materialiniai ištekliai

Tikslas: siekiama sutelkti išteklius stiprinant ir ugdant sveikatą

4.1.

Organizuojamas mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas sveikatos stiprinimo ir ugdymo klausimais

4.1.1.

Mokykloje nustatytas profesinių kompetencijų sveikatos stiprinimo ir ugdymo klausimais tobulinimo poreikis, sistemingai planuojamas individualus ir organizuotas šių kompetencijų tobulinimas

3

 

4.1.2.

Mokykloje sistemingai planuojamas individualus ir organizuotas profesinių kompetencijų sveikatos stiprinimo ir ugdymo klausimais tobulinimas

2

 

4.1.3.

Mokyklos specialistai patys planuoja profesinių kompetencijų sveikatos stiprinimo ir ugdymo klausimais tobulinimą arba mokykla planuoja tik pavienes profesinių kompetencijų sveikatos stiprinimo ir ugdymo klausimais tobulinimo priemones

1

 

4.1.4.

Mokykla nenumato vykdyti specialistų profesinių kompetencijų sveikatos stiprinimo ir ugdymo klausimais tobulinimo

0

 

4.2.

Mokyklos bendruomenės nariai pasitelkiami ugdant sveikatą

4.2.1.

Numatytos aiškios ir konkrečios priemonės mokytojams, kitiems specialistų, mokiniams ir jų tėvams pasitelkti ugdant sveikatą

3

 

4.2.2.

Numatytos aiškios ir konkrečios priemonės mokytojams, kitiems specialistams ir mokiniams pasitelkti ugdant sveikatą

2

 

4.2.3.

Numatytos aiškios ir konkrečios priemonės mokytojams ir kitiems specialistams pasitelkti ugdant sveikatą

1

 

4.2.4.

Mokyklos bendruomenės narių pasitelkimas ugdant sveikatą nenumatytas arba priemonės jiems pasitelkti nėra aiškios ir (arba) konkrečios

0

 

4.3.

Numatytas metodinės medžiagos, mokymo priemonių ir kito inventoriaus, skirtų sveikatos stiprinimo veiklai vykdyti, įsigijimas

4.3.1.

Nustatytas metodinės medžiagos, mokymo priemonių, atitinkančių mokinių poreikius, ir kito inventoriaus, skirto sveikatos stiprinimo veiklai vykdyti, poreikis, numatytas jų įsigijimas ir (ar) pasigaminimas, į jų poreikio nustatymo ir (ar) gaminimo procesą įtraukta mokyklos administracija, mokytojai, kiti specialistai

3

 

4.3.2.

Nustatytas metodinės medžiagos, mokymo priemonių, atitinkančių mokinių poreikius, ir kito inventoriaus, skirto sveikatos stiprinimo veiklai vykdyti, poreikis, numatytas jų įsigijimas ir (ar) pasigaminimas, į jų poreikio nustatymo ir (ar) gaminimo procesą įtraukta mokyklos administracija, mokytojai

2

 

4.3.3.

Numatytas metodinės medžiagos, mokymo priemonių, atitinkančių mokinių poreikius, ir kito inventoriaus, skirto sveikatos stiprinimo veiklai vykdyti įsigijimas ir (ar) pasigaminimas, tuo rūpinsis mokytojai

1

 

4.3.4.

Metodinės medžiagos, mokymo priemonių, atitinkančių mokinių poreikius, ir kito inventoriaus, skirto sveikatos stiprinimo veiklai vykdyti, įsigijimas ir (ar) pasigaminimas nenumatytas

0

 

4.4.

Į sveikatos stiprinimo procesus įtraukiami mokyklos partneriai

4.4.1.

Į mokyklos sveikatos stiprinimo procesus įtraukta ar numatoma įtraukti ne mažiau kaip dvi mokyklas, bent vieną nevyriausybinę organizaciją, savivaldybės įstaigą, sudarytos ne mažiau kaip dvi bendradarbiavimo sutartys

3

 

4.4.2.

Į mokyklos sveikatos stiprinimo procesus įtraukta ar numatoma įtraukti ne mažiau kaip dvi mokyklas, bent vieną nevyriausybinę organizaciją, savivaldybės įstaigą, sudaryta bent viena bendradarbiavimo sutartis

2

 

4.4.3.

Į mokyklos sveikatos stiprinimo procesus įtraukta ar numatoma įtraukti ne mažiau kaip dvi mokyklas, bent vieną savivaldybės įstaigą, sudaryta bent viena bendradarbiavimo sutartis

1

 

4.4.4.

Į mokyklos sveikatos stiprinimo procesus neįtraukti bent jau Aprašo 1 priedo 4.4.3 papunktyje išvardyti asmenys ir nenumatoma jų įtraukti, nėra sudarytų bendradarbiavimo sutarčių

0

 

5. Veiklos sritis – sveikatos ugdymas

Tikslas: siekiama užtikrinti sveikatos ugdymo kokybę

5.1.

Sveikatos ugdymas yra suplanuotas ir apima šias temas: fizinį aktyvumą ir sportą; sveikatai palankią mitybą; tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo bei nelaimingų atsitikimų, traumų, streso, prievartos, patyčių prevenciją; rengimą šeimai ir lytiškumo ugdymą; užkrečiamųjų ligų prevenciją ir asmens higieną; vartojimo kultūros ugdymą

5.1.1.

Sveikatos ugdymas suplanuotas, atliktas žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių įvertinimas, sveikatos ugdymas apima visas Aprašo 1 priedo 5.1 papunkčio pirmojoje pastraipoje nurodytas temas, numatyta įvairių tikslinių, naujoviškų (netapusių įprastomis) sveikatos ugdymo priemonių

3

 

5.1.2.

Sveikatos ugdymas suplanuotas, atliktas žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių įvertinimas, sveikatos ugdymas apima visas Aprašo 1 priedo 5.1 papunkčio pirmojoje pastraipoje nurodytas temas, numatyta įvairių tikslinių, bet įprastų sveikatos ugdymo priemonių

2

 

5.1.3.

Sveikatos ugdymas suplanuotas, atliktas žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių įvertinimas, tačiau sveikatos ugdymas apima ne visas Aprašo 1 priedo 5.1 papunkčio pirmojoje pastraipoje nurodytas temas ir (arba) numatytos sveikatos ugdymo priemonės nėra įvairios ir (arba) tikslinės

1

 

5.1.4.

Sveikatos ugdymas nesuplanuotas, neatliktas žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių įvertinimas

0

 

5.2.

Mokykloje įgyvendinamos kitos su sveikatos stiprinimu susijusios programos

5.2.1.

Mokykloje įgyvendinamos kitos papildomos 3 (ar daugiau) su sveikatos stiprinimu susijusios programos

3

 

5.2.2.

Mokykloje įgyvendinamos kitos papildomos 2 su sveikatos stiprinimu susijusios programos

2

 

5.2.3.

Mokykloje įgyvendinama viena papildoma su sveikatos stiprinimu susijusi programa

1

 

5.2.4.

Mokykloje su sveikatos stiprinimu susijusios kitos papildomos programos neįgyvendinamos

0

 

5.3.

Numatytas sveikatos ugdymo tęstinumas neformaliojo švietimo veiklomis

5.3.1.

Numatytas aiškus, nuoseklus sveikatos ugdymas vykdant įvairias neformaliojo švietimo veiklas: veiks būreliai, klubai, stovyklos ir pan.

3

 

5.3.2.

Numatytas aiškus, iš dalies nuoseklus sveikatos ugdymas vykdant įvairias neformaliojo švietimo veiklas: veiks būreliai, klubai, stovyklos ir pan.

2

 

5.3.3.

Numatytas iš dalies aiškus ir (arba) nenuoseklus sveikatos ugdymas vykdant įvairias neformaliojo švietimo veiklas

1

 

5.3.4.

Sveikatos ugdymas vykdant neformaliojo švietimo veiklas neaiškus ir nenuoseklus arba neplanuojamas

0

 

6. Veiklos sritis – sveikatą stiprinančios mokyklos patirties sklaida

Tikslas: siekiama skleisti sveikatą stiprinančios mokyklos patirtį savivaldybės ir šalies mokyklų bendruomenėms

6.1.

Numatyta sveikatą stiprinančios mokyklos patirties sklaida mokykloje

6.1.1.

Numatytas sveikatą stiprinančios mokyklos patirties sklaidos periodiškumas, pranešimų tematika, planuojama panaudoti turimas komunikavimo priemones ir įtraukti mokyklos bendruomenės narius

3

 

6.1.2.

Numatytas sveikatą stiprinančios mokyklos patirties sklaidos periodiškumas, pranešimų tematika, planuojama  panaudoti turimas komunikavimo priemones

2

 

6.1.3.

Numatyta sveikatą stiprinančios mokyklos patirties sklaidos pranešimų tematika, planuojama panaudoti turimas komunikavimo priemones

1

 

6.1.4.

Sveikatą stiprinančios mokyklos patirties sklaida nenumatyta

0

 

6.2.

Numatyta sveikatą stiprinančios mokyklos patirties sklaida už mokyklos ribų

6.2.1.

Numatytas sveikatą stiprinančios mokyklos patirties sklaidos viešinimas kiekvienais programos įgyvendinimo metais parengiant pranešimus visuomenei (vietos savivaldybės, regiono apskrities, šalies mastu) ir į šią veiklą įtraukiant mokyklos bendruomenės narius

3

 

6.2.2.

Numatytas sveikatą stiprinančios mokyklos patirties sklaidos viešinimas 4–2 kartus sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimo laikotarpiu, parengiant pranešimus visuomenei (vietos savivaldybės, regiono apskrities mastu) į šią veiklą įtraukiant įvairius mokyklos bendruomenės narius

2

 

6.2.3.

Numatytas sveikatą stiprinančios mokyklos patirties sklaidos viešinimas vieną kartą sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimo laikotarpiu, parengiant pranešimą visuomenei (vietos savivaldybės, regiono apskrities mastu) į šią veiklą įtraukiant įvairius mokyklos bendruomenės narius

1

 

6.2.4.

Sveikatą stiprinančios mokyklos patirties sklaida už mokyklos ribų nenumatyta, į sveikatą stiprinančios mokyklos patirties sklaidą nenumatoma įtraukti mokyklos bendruomenės

0

 

Bendras balų skaičius:

 

 

Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos, vertinusios ____________________________________________________________

(mokyklos pavadinimas)

sveikatos stiprinimo programą______________________________________________________

(programos pavadinimas)

pastabos, pasiūlymai: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vertinimo išvada:

_______________________________________________________________________________

 

Nacionalinio sveikatą stiprinančių

mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos

koordinavimo komisijos pirmininkas_____________________________ _____________

(parašas, vardas ir pavardė) (data)

 

 

Mokyklų pripažinimo sveikatą

stiprinančiomis mokyklomis ir

aktyviomis mokyklomis

tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Sveikatos stiprinimo programos forma)

 

PATVIRTINTA

_________________

(mokyklos pavadinimas)

direktoriaus

20...   m.......  ...d.

įsakymu Nr.

 

_____________________________________________________________________________

(mokyklos pavadinimas)

 

20......–20...... m. SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA

 

________________________________________________________________________________

(programos pavadinimas)

 

I skyrius

bendrosios nuostatos

 

_____________________________________________________________________________

 

II skyrius

SITUACIJOS ANALIZĖ (kreipiantis dėl mokyklos pripažinimo sveikatą stiprinančia mokykla) / 20......–20...... m. SVEIKATOS STIPRINIMO programos įgyvendinimo REZULTATAI IR IŠVADOS (kreipiantis dėl mokyklos pripažinimo sveikatą stiprinančia mokykla pratęsimo)

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

III skyrius

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS TikslaS, prioritetai

_____________________________________________________________________________

 

IV skyrius

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS uždaviniai, priemonės, laukiami rezultatai ir jų vertinimo rodikliai

 

1 veiklos sritis. SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VALDYMO STRUKTŪRA, POLITIKA IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

 

Uždavinys____________________________________________________________________

 

Rodiklis

Priemonė

Priemonės įgyvendinimo data

Už priemonės įgyvendinimą atsakingi asmenys (tik pareigos)

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laukiamas rezultatas –

 

 

 

2 veiklos sritis. PSICHOLOGINĖ APLINKA

 

Uždavinys____________________________________________________________________

 

Rodiklis

Priemonė

Priemonės įgyvendinimo data

Už priemonės įgyvendinimą atsakingi asmenys (tik pareigos)

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laukiamas rezultatas –

 

3 veiklos sritis. FIZINĖ APLINKA

 

Uždavinys____________________________________________________________________

 

Rodiklis

Priemonė

Priemonės įgyvendinimo data

Už priemonės įgyvendinimą atsakingi asmenys (tik pareigos)

3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laukiamas rezultatas –

 

4 veiklos sritis. ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALINIAI IŠTEKLIAI

 

Uždavinys____________________________________________________________________

 

Rodiklis

Priemonė

Priemonės įgyvendinimo data

Už priemonės įgyvendinimą atsakingi asmenys (tik pareigos)

4.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laukiamas rezultatas

 

5 veiklos sritis. SVEIKATOS UGDYMAS

 

 

 

 

Uždavinys____________________________________________________________________

 

Rodiklis

Priemonė

Priemonės įgyvendinimo data

Už priemonės įgyvendinimą atsakingi asmenys (tik pareigos)

5.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laukiamas rezultatas –

 

6 veiklos sritis. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS PATIRTIES SKLAIDA

 

Uždavinys____________________________________________________________________

 

Rodiklis

Priemonė

Priemonės įgyvendinimo data

Už priemonės įgyvendinimą atsakingi asmenys (tik pareigos)

6.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laukiamas rezultatas –

 

V SKYRIUS

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS

____________________________________________________________________________

 

VI SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO lėšų šaltiniai

_____________________________________________________________________________

 

VII SKYRIUS

baigiamosios nuostatos

_____________________________________________________________________________

 

 

Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Mokyklos fizinio aktyvumo skatinimo veiklos įsivertinimo ataskaitos forma)

 

 

MOKYKLOS FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO VEIKLOS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA

 

 

Eil. Nr.

Mokyklos fizinio aktyvumo skatinimo veiklos vertinimo kriterijai (toliau – kriterijus)

Kriterijų požymiai

Duomenų šaltiniai

 

(nurodyti konkretų duomenų, patvirtinančių veiklos atitiktį kriterijui ir jo požymiui, šaltinį)

Kriterijų vertinimas

(tai, kas nereikalinga, išbraukti)

1. Veiklos sritis – fizinio aktyvumo skatinimo veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės užtikrinimas

1.1.         

Fizinio aktyvumo skatinimo sistema mokykloje

1.1.1. Ar mokykloje yra paskirtas atsakingas už fizinio aktyvumo skatinimą asmuo arba asmenų grupė?

 

Mokyklos veiklos dokumentacija (pvz., mokyklos vadovo įsakymas).

Taip

Ne

1.1.         

1.1.2. Ar ateityje numatyta paskirti atsakingą už fizinio aktyvumo skatinimą asmenį arba asmenų grupę?

 

Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planas

Taip

Ne

1.2.         

Fizinio aktyvumo skatinimo procesų ir rezultatų vertinimas

1.2.1. Ar mokykloje vertinami fizinio aktyvumo skatinimo procesai ir rezultatai?

 

Mokyklos veiklos dokumentacija

Taip

Ne

1.1.         

1.2.2. Ar numatytas fizinio aktyvumo skatinimo procesų ir rezultatų vertinimas ateityje?

 

Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planas

Taip

Ne

2. Veiklos sritis – fizinį aktyvumą skatinanti veikla

2.1.

Vertybinių nuostatų, komunikacinių įgūdžių formavimas, mokymas kelti individualius tikslus ir jų siekti

2.1.1. Ar fizinio aktyvumo priemonėmis skatinamas mokinių bendradarbiavimas, formuojami komandinio darbo įgūdžiai, ugdomos kilnaus elgesio ir kitos sporto vertybės?

Pamokų planai

Taip

Ne

2.1.2. Ar numatytas mokinių bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžių formavimo, kilnaus elgesio ir kitų sporto vertybių ugdymas fizinio aktyvumo priemonėmis ateityje?

 

Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planas

Taip

Ne

2.1.3. Ar mokiniai supažindinami su fizinio ugdymo programose nustatytomis ir kitomis naujomis, netradicinėmis sporto šakomis ir (arba) fizinio aktyvumo veiklomis ir jų mokomi?

Mokyklos veiklos dokumentacija, vaizdinė medžiaga

Taip

Ne

 

2.1.4. Ar numatytas mokinių supažindinimas ir mokymas fizinio ugdymo programose nustatytų ir kitų naujų, netradicinių sporto šakų ir (arba) fizinio aktyvumo veiklų ateityje?

Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planas

Taip

Ne

2.1.5. Ar pamokų, pertraukų, neformaliojo švietimo metu naudojamos informacinės technologijos (mobiliosios aplikacijos, išmaniosios programos, virtualūs žaidimai ir kt.), skatinančios mokinių fizinį aktyvumą?

Pamokų planai, metodinių būrelių pateikti aprašymai, kita vaizdinė ar tekstinė medžiaga, kita mokyklos dokumentacija

Taip

Ne

2.1.6. Ar numatytas informacinių technologijų (mobiliųjų aplikacijų, išmaniųjų programų, virtualių žaidimų ir kt.), skatinančių mokinių fizinį aktyvumą pamokų, pertraukų, neformaliojo švietimo metu, naudojimas ateityje?

Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planas

Taip

Ne

2.1.7. Ar nustatomas mokinių fizinis pajėgumas naudojant standartizuotus nacionalinius arba tarptautinius fizinio pajėgumo testus (mažiausiai kartą per metus)?

Apibendrinta kasmetinio fizinio pajėgumo nustatymo išvada ir siūlymai

Taip

Ne

 

2.1.8. Ar numatyta vykdyti mokinių fizinio pajėgumo nustatymą naudojant standartizuotus nacionalinius arba tarptautinius fizinio pajėgumo testus (mažiausiai kartą per metus) ateityje?

Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planas

Taip

Ne

2.1.9. Ar stebima mokinių fizinio pajėgumo kaita pagal gautus fizinio pajėgumo nustatymo rezultatus, teikiamos individualizuotos konsultacijos, nustatomi individualūs tikslai ir vertinami asmeniniai fizinio pajėgumo gerinimo pasiekimai?

Mokyklos ir mokytojų dokumentacija, mokinių apklausų rezultatai ir vaizdinė medžiaga

Taip

Ne

2.1.10. Ar numatytas mokinių fizinio pajėgumo kaitos pagal gautus fizinio pajėgumo nustatymo rezultatus stebėjimas, individualizuotų konsultacijų teikimas, individualių tikslų nustatymas, asmeninių fizinio pajėgumo gerinimo pasiekimų vertinimas ateityje?

Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planas

Taip

Ne

2.2.

Fiziškai aktyvios veiklos raiškos būdai

2.2.1. Ar (pasirenkamas vienas variantas):

2.2.1.1. mokykloje, vykdančioje bendrojo ugdymo programas, vykdomos 3 ir daugiau fizinio ugdymo pamokos, įskaitant šokių pamokas, per savaitę;

2.2.1.2. mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, organizuojama 2 valandų trukmės fizinio aktyvumo veikla;

2.2.1.3. mokykloje, vykdančioje pirminį profesinį mokymą mokykline profesinio mokymo organizavimo forma, vykdomos 3 ir daugiau fizinio ugdymo pamokos per savaitę;

2.2.1.4. aukštosiose mokyklose sudaryta galimybė pasirinkti dalyką, skirtą studijuojančių asmenų aktyviai fizinei veiklai pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programose.

Mokyklos dokumentacija (ugdymo planai, pamokų tvarkaraščiai ir kt.),

Taip

Ne

 

2.2.2. Ar ateityje numatyta tęsti veiklą pagal 2.2.1 papunktyje nustatytus kriterijaus požymius?

 

Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planas

Taip

Ne

2.2.3. Ar taikomos pasyvaus sėdėjimo pamokų metu trumpinimo priemonės (sudarant galimybes įprastinį sėdėjimą kai kurių pamokų metu pakeisti aktyviomis priemonėmis, pvz., trumpalaikėmis stovimomis darbo ar ugdymo (si) vietomis, sėdėjimu ant nestabilios plokštumos – gimnastikos kamuolių, pusiausvyros pagalvėlių, platformų ir kt.)?

Vaizdinė medžiaga, dokumentai

Taip

Ne

 

2.2.4. Ar numatyta taikyti pasyvaus sėdėjimo pamokų metu trumpinimo priemones ateityje?

Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planas

Taip

Ne

2.2.5. Ar organizuojama fiziškai aktyvi veikla pertraukų metu (bent viena 20 min. trukmės fiziškai aktyvi pertrauka kasdien)?

Mokyklos dokumentas, įpareigojantis organizuoti fiziškai aktyvią pertrauką, vaizdinė medžiaga

Taip

Ne

2.2.6. Ar numatyta organizuoti fiziškai aktyvią veiklą pertraukų metu ateityje?

Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planas, vaizdinė medžiaga

Taip

Ne

2.2.7. Ar organizuojama fiziškai aktyvi veikla (mankštos, šokiai, judrūs žaidimai) prieš pamokas?

Mokyklos dokumentas, kuriame atsispindi suplanuota fizinio aktyvumo veikla prieš pamokas

Taip

Ne

2.2.8. Ar numatyta organizuoti fiziškai aktyvią veiklą prieš pamokas ateityje?

Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planas

Taip

Ne

2.2.9. Ar mokiniams sudaromos galimybės išmokti plaukti (mokykla suteikia transportą nuvykti į baseiną, sudaro sutartis su baseinais, sudaro patogius pamokų grafikus, užtikrina mokinių palydėjimą, perka abonementus ir pan.)?

Mokyklos pagalbą įrodantys dokumentai

Taip

Ne

2.2.10. Ar ateityje numatyta mokiniams sudaryti galimybes išmokti plaukti?

Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planas

Taip

Ne

2.2.11. Ar vykdomi fizinį aktyvumą skatinantys renginiai (olimpiados, sporto šventės, žygiai, varžybos, pasivaikščiojimai, stovyklos, žiemos šventės ir pan.)?

Vaizdinė medžiaga, trumpas renginių apibendrinimas, mokyklos dokumentacija

Taip

Ne

 

2.2.12. Kaip numatyta vykdyti fizinį aktyvumą skatinančius renginius ateityje?

 

 

Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planas

Taip

Ne

 

3. Veiklos sritis – fizinė aplinka

3.1.

Mokyklos aplinkos pritaikymas pagal mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo poreikius

3.1.1. Ar mokyklos aplinka yra pritaikyta tenkinti mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo poreikius (įrengta ir nuolat atnaujinama papildoma infrastruktūra ir įranga, nenustatyta sveikatos apsaugos ministro tvirtinamoje Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (pvz., treniruoklių, kovos menų salės, baseinas, laipiojimo sienelė ne sporto salėje, kliūčių ruožas, laipynių ruožas ir kt.)?

Mokyklos vidaus ir lauko erdvių vaizdinė medžiaga, mokyklos vadovo įsakymai ir kt. dokumentacija

Taip

Ne

3.1.2. Ar numatyta ateityje išlaikyti ir tęsti mokyklos fizinės aplinkos pritaikymo mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo poreikiams darbus?

Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planas

Taip

Ne

3.1.3. Ar mokyklos teritorijoje įrengtos vietos dviračiams, paspirtukams, riedlentėms ir kt. aktyvaus keliavimo priemonėms laikyti?

Mokyklos vidaus ir lauko erdvių vaizdinė medžiaga

Taip

Ne

3.1.4. Ar numatyta ateityje mokyklos teritorijoje įrengti vietas dviračiams, paspirtukams, riedlentėms ir kt. aktyvaus keliavimo priemonėms laikyti?

Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planas

Taip

Ne

3.2.

Mokinių fizinio aktyvumo skatinimas už mokyklos ribų

3.2.1. Ar sudaromos sutartys su sporto infrastruktūros valdytojais dėl galimybės naudotis jų bazėmis, trenerių paslaugomis, dalyvauti sporto klubų veiklose ir kt.?

Veiklą įrodantys dokumentai, vaizdinė medžiaga

Taip

Ne

3.2.2. Ar ateityje numatytas sutarčių su sporto infrastruktūros valdytojais dėl galimybės naudotis jų bazėmis, trenerių paslaugomis, dalyvauti sporto klubų veiklose ir kt. sudarymas?

Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planas

Taip

Ne

4. Veiklos sritis – žmogiškieji ir materialiniai ištekliai

4.1.

Mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų profesinių kompetencijų tobulinimas fizinio aktyvumo skatinimo klausimais

4.1.1. Ar organizuojamas mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų profesinių kompetencijų tobulinimas fizinio aktyvumo skatinimo klausimais?

Mokyklos dokumentai, kuriuose atsispindi organizuojami profesinių kompetencijų tobulinimo renginiai

Taip

Ne

4.1.2. Ar numatyta organizuoti  mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų profesinių kompetencijų tobulinimą fizinio aktyvumo skatinimo klausimais ateityje?

Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planas

Taip

Ne

4.2.

Bendradarbiavimas su partneriais

4.2.1. Ar fiziniam aktyvumui skatinti ir dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose kviečiami gyvenamosios vietovės bendruomenės nariai bei socialiniai partneriai?

Mokyklos veiklą įrodantys dokumentai ir vaizdinė medžiaga

Taip

Ne

4.2.2. Ar numatyta ateityje kviesti gyvenamosios vietovės bendruomenės narius bei socialinius partnerius skatinti mokinių fizinį aktyvumą ir dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose?

Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planas

Taip

Ne

4.3.

Aprūpinimas materialiniais ištekliais

4.3.1. Ar įsigyjamas fiziniam aktyvumui reikalingas inventorius, metodinė medžiaga, mokymo priemonės?

Mokyklos dokumentacija

Taip

Ne

4.3.2. Ar ateityje numatoma įsigyti fiziniam aktyvumui reikalingą inventorių, metodinę medžiagą, mokymo priemones?

Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planas

Taip

Ne

5. Veiklos sritis – fizinio aktyvumo veiklos sklaida

5.1.

Fizinio aktyvumo veiklos patirties sklaidos vykdymas ir jo plėtra

5.1.1. Ar vykdoma fizinio aktyvumo veiklos patirties sklaida mokykloje?

Mokyklos dokumentas, kuriame atsispindi fizinio aktyvumo veiklos sklaida, vaizdinė medžiaga

Taip

Ne

5.1.2. Ar vykdoma fizinio aktyvumo veiklos patirties  sklaida už mokyklos ribų?

Mokyklos dokumentas, kuriame atsispindi fizinio aktyvumo veiklos sklaida, vaizdinė medžiaga

Taip

Ne

5.1.3. Ar numatyta tolesnė fizinio aktyvumo patirties sklaida?

Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planas

Taip

Ne

 

 

_________________________________                    ___________                      ________________________________________________

(pareigų pavadinimas)                                         (parašas)                                                           (vardas ir pavardė)

 

 

 

Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje plano forma)

 

FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO MOKYKLOJE PLANAS

 

Eil. Nr.

Mokyklos fizinio aktyvumo skatinimo veiklos vertinimo kriterijai

Kriterijų požymiai

Numatomos veiklos aprašymas, nuorodos į dokumentus

1. Veiklos sritis – fizinio aktyvumo skatinimo veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės užtikrinimas

1.1.

Fizinio aktyvumo skatinimo sistema mokykloje

Ar numatote paskirti arba išlaikyti esamą asmenį (-is), atsakingą (-us) už fizinio aktyvumo skatinimą?

 

1.2.

Fizinio aktyvumo skatinimo procesų ir rezultatų vertinimas

Kaip numatote ateityje vertinti fizinio aktyvumo skatinimo procesus ir rezultatus?

 

 

2. Veiklos sritis – fizinį aktyvumą skatinanti veikla

2.1.

Vertybinių nuostatų, komunikacinių ir technologinių įgūdžių formavimas, mokymas kelti individualius tikslus ir jų siekti fizinio aktyvumo priemonėmis

Kaip numatote fizinio aktyvumo priemonėmis ugdyti mokinių bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžius, kilnaus elgesio ir kitas sporto vertybes?

 

Ar numatote supažindinti mokinius ir juos mokyti fizinio ugdymo programose nustatytų ir kitų naujų, netradicinių sporto šakų ir (arba) fizinio aktyvumo veiklų ateityje? Pagal galimybes prašome išvardyti preliminariai planuojamas veiklas.

 

Kaip numatote naudotis informacinėmis technologijomis (mobiliosiomis aplikacijomis, išmaniosiomis programomis, virtualiais žaidimais ir kt.) skatindami mokinių fizinį aktyvumą pamokų, pertraukų, neformaliojo švietimo metu?

 

Ar numatote vykdyti mokinių fizinio pajėgumo nustatymą naudojant standartizuotus nacionalinius arba tarptautinius fizinio pajėgumo testus (mažiausiai kartą per metus)?

 

Kaip pagal gautus fizinio pajėgumo nustatymo rezultatus numatote stebėti mokinių fizinio pajėgumo kaitą, teikti individualizuotas konsultacijas, nustatyti individualius tikslus, vertinti asmeninius fizinio pajėgumo gerinimo pasiekimus?

 

2.2.

Fiziškai aktyvios veiklos raiškos būdai

Ar bus vykdomos 3 ir daugiau fizinio ugdymo pamokos, įskaitant šokių pamokas, per savaitę (mokykloje, vykdančioje bendrojo ugdymo programas)?

Ar bus organizuojama 2 valandų trukmės fizinio aktyvumo veikla (mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas)?

Ar bus vykdomos 3 ir daugiau fizinio ugdymo pamokos per savaitę (mokykloje, vykdančioje pirminį profesinį mokymą mokykline profesinio mokymo organizavimo forma)?

Ar bus sudaryta galimybė pasirinkti dalyką, skirtą studijuojančių asmenų aktyviai fizinei veiklai, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programose (aukštosiose mokyklose)?

(Pasirenkamas vienas variantas)

 

Kokias pasyvaus sėdėjimo pamokų metu trumpinimo priemones numatote taikyti?

 

Kokią fiziškai aktyvią veiklą numatote organizuoti pertraukų metu?

 

Kokią fiziškai aktyvią veiklą numatote organizuoti prieš pamokas?

 

Kokią dalį lėšų nuo visų mokyklos lėšomis finansuojamų būrelių numatote skirti sporto / fizinio aktyvumo būreliams finansuoti?

 

Kaip numatote mokiniams sudaryti galimybes išmokti plaukti?

 

Kaip ir kokius fizinį aktyvumą skatinančius renginius numatote vykdyti ateityje?

 

 

 

3. Veiklos sritis – fizinė aplinka

3.1.

Mokyklos aplinkos pritaikymas pagal mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo poreikius

Kaip numatote tęsti mokyklos fizinės aplinkos pritaikymo mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo poreikiams darbus ir (arba) išlaikyti esamą infrastruktūrą?

 

Ar numatote mokyklos teritorijoje įrengti vietas dviračiams, paspirtukams, riedlentėms ir kt. aktyvaus keliavimo priemonėms laikyti ir (arba) išlaikyti esamą įrangą, kaip to bus siekiama?

 

3.2.

Mokinių fizinio aktyvumo skatinimas už mokyklos ribų

Ar numatote sudaryti naujas arba tęsti esamas sutartis su sporto infrastruktūros valdytojais dėl galimybės naudotis jų bazėmis, trenerių paslaugomis, dalyvauti sporto klubų veiklose ir kt.?

 

4. Veiklos sritis – žmogiškieji ir materialiniai ištekliai

4.1.

Mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų profesinių kompetencijų tobulinimas fizinio aktyvumo skatinimo klausimais

Kaip numatote organizuoti mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų profesinių kompetencijų tobulinimą fizinio aktyvumo skatinimo klausimais?

 

4.2.

Bendradarbiavimas su partneriais

Kaip numatote kviesti gyvenamosios vietovės bendruomenės narius bei socialinius partnerius skatinti mokinių fizinį aktyvumą ir dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose?

 

4.3.

Aprūpinimas materialiaisiais ištekliais

Kaip ir kokį fiziniam aktyvumui reikalingą inventorių, metodinę medžiagą, mokymo priemones numatote įsigyti?

 

5. Veiklos sritis – fizinio aktyvumo veiklos sklaida

5.1.

Fizinio aktyvumo veiklos patirties sklaidos vykdymas ir jo plėtra

Kaip numatote skleisti fizinio aktyvumo patirtį?

 

 

 

Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Mokyklos, siekiančios būti pripažinta aktyvia mokykla, ir mokyklos, siekiančios pratęsti aktyvios mokyklos statuso galiojimo laiką, fizinio aktyvumo skatinimo veiklos vertinimo ataskaitos forma)

 

MOKYKLOS, SIEKIANČIOS BŪTI PRIPAŽINTA AKTYVIA MOKYKLA, IR MOKYKLOS, SIEKINAČIOS PRATĘSTI AKTYVIOS MOKYKLOS STATUSO GALIOIJIMO LAIKĄ, FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO VEIKLOS VERTINIMO ATASKAITA

 

Eil. Nr.

Mokyklos fizinio aktyvumo skatinimo veiklos vertinimo kriterijai (toliau – kriterijus)

Kriterijų požymiai

Kriterijų vertinimas

(tai, kas reikalinga, pabraukti)

 

1. Veiklos sritis – fizinio aktyvumo skatinimo veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės užtikrinimas

1.1.

Fizinio aktyvumo skatinimo sistema mokykloje

1.1.1. Ar mokykloje yra paskirtas atsakingas už fizinio aktyvumo skatinimą asmuo arba asmenų grupė?

 

Taip – 5 balai;

ne – 0 balų.

1.1.         

1.1.2. Ar ateityje numatyta paskirti atsakingą už fizinio aktyvumo skatinimą asmenį arba asmenų grupę?

 

Taip – 5 balai;

ne – 0 balų.

1.2.

Fizinio aktyvumo skatinimo procesų ir rezultatų vertinimas

1.2.1. Ar mokykloje vertinami fizinio aktyvumo skatinimo procesai ir rezultatai?

Taip – 5 balai;

ne – 0 balų.

1.1.         

1.2.2. Ar numatytas fizinio aktyvumo skatinimo procesų ir rezultatų vertinimas ateityje?

 

Taip – 5 balai;

ne – 0 balų.

1 veiklos srities balų suma:

 

2. Veiklos sritis – fizinį aktyvumą skatinanti veikla

2.1.

Vertybinių nuostatų, komunikacinių įgūdžių formavimas, mokymas kelti individualius tikslus ir jų siekti.

2.1.1. Ar fizinio aktyvumo priemonėmis skatinamas mokinių bendradarbiavimas, formuojami komandinio darbo įgūdžiai, ugdomos kilnaus elgesio ir kitos sporto vertybės?

Taip – 5 balai;

ne – 0 balų.

2.1.2. Ar numatytas mokinių bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžių formavimo, kilnaus elgesio ir kitų sporto vertybių ugdymas fizinio aktyvumo priemonėmis ateityje?

 

Taip – 5 balai;

ne – 0 balų.

2.1.3. Ar mokiniai supažindinami su fizinio ugdymo programose nustatytomis ir kitomis naujomis, netradicinėmis sporto šakomis ir (arba) fizinio aktyvumo veiklomis ir jų mokomi?

Per mokslo metus supažindinama su ne mažiau kaip 10 sporto šakų ir (arba) fizinio aktyvumo veiklų – 5 balai;

per mokslo metus supažindinama su mažiau kaip 10 sporto šakų ir (arba) fizinio aktyvumo veiklų – 0 balų.

2.1.4. Ar numatytas mokinių supažindinimas su fizinio ugdymo programose nustatytomis ir kitomis naujomis, netradicinėmis sporto šakomis ir (arba) fizinio aktyvumo veiklomis ir jų mokymas ateityje?

Taip – 5 balai;

ne – 0 balų.

2.1.5. Ar pamokų, pertraukų, neformaliojo švietimo metu naudojamos informacinės technologijos (mobiliosios aplikacijos, išmaniosios programos, virtualūs žaidimai ir kt.), skatinančios mokinių fizinį aktyvumą?

Taip – 5 balai;

ne – 0 balų.

2.1.6. Ar numatytas informacinių technologijų (mobiliųjų aplikacijų, išmaniųjų programų, virtualių žaidimų ir kt.), skatinančių mokinių fizinį aktyvumą pamokų, pertraukų, neformaliojo švietimo metu, naudojimas ateityje?

Taip – 5 balai;

ne – 0 balų.

2.1.7. Ar nustatomas mokinių fizinis pajėgumas naudojant standartizuotus nacionalinius arba tarptautinius fizinio pajėgumo testus (mažiausiai kartą per metus)?

Fizinis pajėgumas nustatomas daugiau kaip 60 proc. mokinių – 15 balų;

fizinis pajėgumas nustatomas 41–60 proc. mokinių – 10 balų;

fizinis pajėgumas nustatomas 20–40 proc. mokinių – 5 balai;

fizinis pajėgumas nustatomas mažiau nei 20 proc. mokinių arba nenustatomas – 0 balų.

2.1.8. Ar numatyta vykdyti mokinių fizinio pajėgumo nustatymą naudojant standartizuotus nacionalinius arba tarptautinius fizinio pajėgumo testus (mažiausiai kartą per metus) ateityje?

Taip – 5 balai;

ne – 0 balų.

2.1.9. Ar stebima mokinių fizinio pajėgumo kaita pagal gautus fizinio pajėgumo nustatymo rezultatus, teikiamos individualizuotos konsultacijos, nustatomi individualūs tikslai ir vertinami asmeniniai fizinio pajėgumo gerinimo pasiekimai?

Taip – 5 balai;

ne – 0 balų.

2.1.10. Ar numatytas mokinių fizinio pajėgumo kaitos pagal gautus fizinio pajėgumo nustatymo rezultatus stebėjimas, individualizuotų konsultacijų teikimas, individualių tikslų nustatymas, asmeninių fizinio pajėgumo gerinimo pasiekimų vertinimas ateityje?

Taip – 5 balai;

ne – 0 balų.

2.2.

Fiziškai aktyvios veiklos raiškos būdai

2.2.1. Ar (pasirenkamas vienas variantas):

2.2.1.1. mokykloje, vykdančioje bendrojo ugdymo programas, vykdomos 3 ir daugiau fizinio ugdymo pamokos, įskaitant šokių pamokas, per savaitę?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2. mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, organizuojama 2 valandų trukmės fizinio aktyvumo veikla?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3. mokyklose, vykdančiose pirminį profesinį mokymą mokykline profesinio mokymo organizavimo forma, vykdomos 3 (ir daugiau) fizinio ugdymo pamokos per savaitę?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.4. aukštosiose mokyklose sudaryta galimybė pasirinkti dalyką, skirtą studijuojančių asmenų aktyviai fizinei veiklai, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programose?

Mokykloje, vykdančioje bendrojo ugdymo programas, 3 fizinio ugdymo pamokos vyksta visose klasėse – 15 balų; 3 fizinio ugdymo pamokos vyksta tik 1–8 klasėse – 10 balų; 3 fizinio ugdymo pamokos vyksta tik 1–4 klasėse – 5 balai; vyksta mažiau nei 3 fizinio ugdymo pamokos – 0.

 

Mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, 2 valandų trukmės fizinio aktyvumo veikla organizuojama visose grupėse – 15 balų;

2 valandų trukmės fizinio aktyvumo veikla organizuojama tik ikimokyklinio arba tik priešmokyklinio ugdymo grupėse – 10 balų;

2 valandų trukmės fizinio aktyvumo veikla neorganizuojama – 0 balų.

 

Mokyklose, vykdančiose pirminį profesinį mokymą mokykline profesinio mokymo organizavimo forma, 3 fizinio ugdymo pamokos vyksta visose klasėse – 15 balų; 3 fizinio ugdymo pamokos vyksta tik 1–8 klasėse – 10 balų; 3 fizinio ugdymo pamokos vyksta tik 1–4 klasėse – 5 balai; vyksta mažiau nei 3 fizinio ugdymo pamokos – 0.

 

Aukštosiose mokyklose galimybė pasirinkti dalyką, skirtą studijuojančių asmenų aktyviai fizinei veiklai, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programose yra sudaryta – 15 balų; galimybė pasirinkti dalyką, skirtą studijuojančių asmenų aktyviai fizinei veiklai, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programose nesudaryta – 0 balų.

2.2.2. Ar ateityje numatyta tęsti veiklą pagal 2.2.1 papunktyje nustatytus kriterijaus požymius?

Taip – 5 balai;

ne – 0 balų.

2.2.3. Ar taikomos pasyvaus sėdėjimo pamokų metu trumpinimo priemonės (sudarant galimybes įprastinį sėdėjimą kai kurių pamokų metu pakeisti aktyviomis priemonėmis, pvz., trumpalaikėmis stovimomis darbo ar ugdymo (si) vietomis, sėdėjimu ant nestabilios plokštumos – gimnastikos kamuolių, pusiausvyros pagalvėlių, platformų ir kt.)?

Yra daugiau nei viena klasė, kurioje sudaryta galimybė mokiniams keisti pasyvų sėdėjimo būdą – 5 balai;

yra viena ir mažiau klasių, kur sudaryta galimybė mokiniams keisti pasyvų sėdėjimo būdą – 0 balų.

2.2.4. Ar numatyta taikyti pasyvaus sėdėjimo pamokų metu trumpinimo priemones ateityje?

Taip – 5 balai;

ne – 0 balų.

2.2.5. Ar organizuojama fiziškai aktyvi veikla pertraukų metu (bent viena 20 min. trukmės fiziškai aktyvi pertrauka kasdien)?

Taip – 10 balų;

ne – 0 balų.

2.2.6. Ar numatyta organizuoti fiziškai aktyvią veiklą pertraukų metu ateityje?

Taip – 5 balai;

ne – 0 balų.

2.2.7. Ar organizuojama fiziškai aktyvi veikla (mankštos, šokiai, judrūs žaidimai) prieš pamokas?

Taip – 5 balai;

ne – 0 balų.

2.2.8. Ar numatyta organizuoti fiziškai aktyvią veiklą prieš pamokas ateityje?

Taip – 5 balai;

ne – 0 balų.

2.2.9. Ar mokiniams sudaromos galimybės išmokti plaukti (mokykla suteikia transportą nuvykti į baseiną, sudaro sutartis su baseinais, sudaro patogius pamokų grafikus, užtikrina mokinių palydėjimą, perka abonementus ir pan.)?

Taip – 10 balų;

ne – 0 balų.

2.2.10. Ar ateityje numatyta mokiniams sudaryti galimybes išmokti plaukti?

Taip – 5 balai;

ne – 0 balų.

2.2.11. Ar vykdomi fizinį aktyvumą skatinantys renginiai (olimpiados, sporto šventės, žygiai, varžybos, pasivaikščiojimai, stovyklos, žiemos šventės ir pan.)?

Vyksta ne mažiau kaip 10 renginių per metus – 10 balų;

vyksta ne mažiau kaip 5 renginiai per metus – 5 balai;

įvyksta mažiau nei 5 renginiai – 0 balų.

2.2.12. Kaip numatyta vykdyti fizinį aktyvumą skatinančius renginius ateityje?

Numatyta ne mažiau kaip 10 renginių per metus – 10 balų;

numatyta ne mažiau kaip 5 renginiai per metus – 5 balai;

numatyta mažiau nei 5 renginiai – 0 balų.

2 veiklos srities balų suma:

 

3. Veiklos sritis – fizinė aplinka

3.1.

Mokyklos aplinkos pritaikymas pagal mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo poreikius

3.1.1. Ar mokyklos aplinka yra pritaikyta tenkinti mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo poreikius (įrengta ir nuolat atnaujinama papildoma infrastruktūra ir įranga, nenustatyta sveikatos apsaugos ministro tvirtinamoje Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (pvz., treniruoklių, kovos menų salės, baseinas, laipiojimo sienelė ne sporto salėje, kliūčių ruožas, laipynių ruožas ir kt.)?

Taip – 5 balai;

ne – 0 balų.

3.1.2. Ar numatyta ateityje išlaikyti ir tęsti mokyklos fizinės aplinkos pritaikymo mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo poreikiams darbus?

Taip – 5 balai;

ne – 0 balų.

3.1.3. Ar mokyklos teritorijoje įrengtos vietos dviračiams, paspirtukams, riedlentėms ir kt. aktyvaus keliavimo priemonėms laikyti?

Taip – 5 balai;

ne – 0 balų.

3.1.4. Ar numatyta ateityje mokyklos teritorijoje įrengti vietas dviračiams, paspirtukams, riedlentėms ir kt. aktyvaus keliavimo priemonėms laikyti?

Taip – 5 balai;

ne – 0 balų.

3.2.

Mokinių fizinio aktyvumo skatinimas už mokyklos ribų

3.2.1. Ar sudaromos sutartys su sporto infrastruktūros valdytojais dėl galimybės naudotis jų bazėmis, trenerių paslaugomis, dalyvauti sporto klubų veiklose ir kt.?

Taip – 5 balai;

ne – 0 balų.

3.2.2. Ar ateityje numatytas sutarčių su sporto infrastruktūros valdytojais dėl galimybės naudotis jų bazėmis, trenerių paslaugomis, dalyvauti sporto klubų veiklose ir kt. sudarymas?

Taip – 5 balai;

ne – 0 balų.

3 veiklos srities balų suma:

 

4. Veiklos sritis – žmogiškieji ir materialiniai ištekliai

4.1.

Mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų profesinių kompetencijų tobulinimas fizinio aktyvumo skatinimo klausimais

4.1.1. Ar organizuojamas mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų profesinių kompetencijų tobulinimas fizinio aktyvumo skatinimo klausimais?

Vyksta daugiau nei 5 renginiai per metus – 10 balų;

vyksta 4–5 renginiai per metus – 5 balai;

vyksta mažiau nei 4 renginiai – 0 balų.

4.1.2. Ar numatyta organizuoti  mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų profesinių kompetencijų tobulinimą fizinio aktyvumo skatinimo klausimais ateityje?

Taip – 5 balai;

ne – 0 balų.

4.2.

Bendradarbiavimas su partneriais

4.2.1. Ar fiziniam aktyvumui skatinti ir dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose kviečiami gyvenamosios vietovės bendruomenės nariai bei socialiniai partneriai?

Taip – 5 balai;

ne – 0 balų.

4.2.2. Ar numatyta ateityje kviesti gyvenamosios vietovės bendruomenės narius bei socialinius partnerius skatinti mokinių fizinį aktyvumą ir dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose?

Taip – 5 balai;

ne – 0 balų.

4.3.

Aprūpinimas materialiniais ištekliais

4.3.1. Ar įsigyjamas fiziniam aktyvumui reikalingas inventorius, metodinė medžiaga, mokymo priemonės?

Taip – 5 balai;

ne – 0 balų.

4.3.2. Ar ateityje numatoma įsigyti fiziniam aktyvumui reikalingą inventorių, metodinę medžiagą, mokymo priemones?

Taip – 5 balai;

ne – 0 balų.

4 veiklos srities balų suma

 

5. Veiklos sritis – fizinio aktyvumo veiklos sklaida

5.1.

Fizinio aktyvumo veiklos patirties sklaidos vykdymas ir jo plėtra

5.1.1. Ar vykdoma fizinio aktyvumo veiklos patirties sklaida mokykloje?

Taip – 5 balai;

ne – 0 balų.

5.1.2. Ar vykdoma fizinio aktyvumo veiklos patirties sklaida už mokyklos ribų?

Taip – 5 balai;

ne – 0 balų.

5.1.3. Ar numatyta tolesnė fizinio aktyvumo patirties sklaida?

Taip – 5 balai;

ne – 0 balų.

5 veiklos srities balų suma:

 

Bendra visų veiklos sričių balų suma:

 

 

Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos, vertinusios _________________________________________________________________________________________________________________________

(mokyklos pavadinimas)

fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planą, pastabos, pasiūlymai: ___________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vertinimo išvada:

_______________________________________________________________________________

 

Nacionalinio sveikatą stiprinančių

mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos

koordinavimo komisijos pirmininkas_____________________________ _____________

(parašas, vardas ir pavardė) (data)

 

 

Mokyklų pripažinimo sveikatą

stiprinančiomis mokyklomis ir

aktyviomis mokyklomis

tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Pažymėjimo forma)

 

 

 

 

 

PAŽYMĖJIMAS

 

 

 

______________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

 

pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla

 

 

 

 

Pažymėjimas galioja iki

 

 

Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų

tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos

koordinavimo komisijos pirmininkas    

 

 

 

(parašas) (vardas ir pavardė)

 

 

20… m. …………… …d.

Vilnius

 

Registracijos Nr. ……..

 

 

 

Mokyklų pripažinimo sveikatą

stiprinančiomis mokyklomis ir

aktyviomis mokyklomis

tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Pažymėjimo forma)

 

 

 

 

 

 

 

PAŽYMĖJIMAS

 

 

 

______________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

 

pripažinta aktyvia mokykla

 

 

 

 

Pažymėjimas galioja iki

 

 

Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų

tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos

koordinavimo komisijos pirmininkas    

 

 

 

(parašas) (vardas ir pavardė)

 

 

20… m. …………… …d.

Vilnius

 

Registracijos Nr. ……..