VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies, 4 straipsnio 6 dalies ir 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. liepos 24 d. Nr. VA-61

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 4 straipsnio 6 dalimi ir 15 straipsnio 2 dalimi, taip pat Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu, 18.11 papunkčiu ir įgyvendindamas 2017 m. spalio 10 d. Tarybos direktyvą (ES) 2017/1852 dėl mokestinių ginčų sprendimo mechanizmų Europos Sąjungoje (OL 2017 L 265, p. 1),

t virtinu Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies, 4 straipsnio 6 dalies ir 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                                                                        Artūras Klerauskas

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2019 m. liepos 24 d.

įsakymu Nr. VA-61

 

 

Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies, 4 straipsnio 6 dalies ir 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies, 4 straipsnio 6 dalies ir 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymo (toliau – DAGSĮ) 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto termino skaičiavimo tvarką, 4 straipsnyje nurodyto skundo dėl ginčo (toliau – skundas) pateikimo ir jo priėmimo klausimo nagrinėjimo tvarką, skundo formą, prie skundo pridėtinų dokumentų sąrašą, papildomos informacijos pateikimo, suinteresuotų asmenų, kaip jie apibrėžti DAGSĮ, informavimo ir informacijos teikimo kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms tvarką. Taip pat Taisyklės nustato patariamosios komisijos ar alternatyvios ginčų sprendimo komisijos veiklos taisyklių, kurias rengiant dalyvauja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, veikianti kaip kompetentingas asmuo (toliau – VMI prie FM), turinio reikalavimus.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis 2017 m. spalio 10 d. Tarybos direktyva (ES) 2017/1852 dėl mokestinių ginčų sprendimo mechanizmų Europos Sąjungoje (OL 2017 L 265, p. 1) (toliau – Direktyva 2017/1852), DAGSĮ, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ), atsižvelgiant į Konvenciją dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną (90/436/EEB), Sutarčių dėl pajamų ir kapitalo prieaugio pajamų dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo nuostatas, Daugiašalę konvenciją, kuria įgyvendinamos su mokesčių sutartimis susijusios priemonės, skirtos užkirsti kelią mokesčių bazės erozijai ir pelno perkėlimui, ratifikuotą Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Daugiašalės konvencijos, kuria įgyvendinamos su mokesčių sutartimis susijusios priemonės, skirtos užkirsti kelią mokesčių bazės erozijai ir pelno perkėlimui, ratifikavimo“, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. liepos 12 d. įsakymą Nr. VA-57 „Dėl Abipusio susitarimo procedūros inicijavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ASP taisyklės) ir kitus Lietuvos Respublikos ir tarptautinius teisės aktus.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Ginčas – tai ginčas, kylantis dėl Lietuvos Respublikos sudarytų ir taikomų sutarčių ir konvencijų, kuriomis numatomas dvigubo apmokestinimo panaikinimas, aiškinimo ir taikymo.

3.2. Kompetentinga institucija – tai institucija, kuri sprendžia ginčus, nurodytus Taisyklių 3.1 papunktyje. Lietuvoje kompetentinga institucija yra VMI prie FM. VMI prie FM kompetentingos institucijos funkcijas vykdo VMI prie FM viršininko įsakymu sudaryta nuolatinė darbo grupė (toliau – darbo grupė), kuri yra atskaitinga VMI prie FM viršininkui.

3.3. Skundas tai suinteresuoto asmens prašymas, teikiamas valstybių narių kompetentingoms institucijoms, prašant išspręsti ginčą, nurodytą Taisyklių 3.1 papunktyje.

3.4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas DAGSĮ, Direktyvoje 2017/1852 ir ASP taisyklėse.

4. Taisyklių nuostatos taikomos suinteresuotiems asmenims.

 

II SKYRIUS

DAGSĮ 3 straipsnio 3 dalies ir 4 straipsnio 6 dalies įgyvendinimo taisyklės

 

I SKIRSNIS

Skundo pateikimas

 

5. Suinteresuotas asmuo, nusprendęs pasinaudoti teise pateikti skundą, skundą turi pateikti kiekvienos su ginču susijusios valstybės narės kiekvienai kompetentingai institucijai tuo pačiu metu, pateikdamas tą pačią informaciją ir skunde nurodydamas kitas susijusias valstybes nares, išskyrus šio skyriaus III skirsnyje nustatytus atvejus.

6. Lietuvos kompetentingai institucijai – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skundas teikiamas adresu: Vasario 16-osios g. 14, 01514 Vilnius, Lietuva; elektroninio pašto adresas: MAP@vmi.lt.

Skundas ir jo priedai gali būti atsiunčiami paštu, anksčiau nurodytu elektroniniu paštu, įteikiami tiesiogiai, asmeniui ar jo atstovui atvykus į VMI prie FM, arba teikiami elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI.

7. Skundas turi būti pateiktas per trejus metus nuo pirmo pranešimo apie sprendimą, nulėmusį ar nulemsiantį ginčą, gavimo dienos, neatsižvelgiant į tai, ar suinteresuotas asmuo turi teisę pasinaudoti Lietuvos Respublikos ar kurios nors kitos susijusios valstybės narės teisėje nustatytomis teisių gynimo priemonėmis. Šiame punkte nurodytas terminas skaičiuojamas taip, kaip nurodyta ASP taisyklių 11 punkte. Nustatant pranešimo datą, neaiškumai aiškinami suinteresuoto asmens naudai.

8. Skunde turi būti pridėtos pagrindžiančių dokumentų kopijos ir nurodyta:

8.1. suinteresuoto (-ų) asmens (-ų) pavadinimas (-ai) (vardas (-ai), pavardė (-ės)), adresas (-ai), identifikacinis numeris ir kita informacija, kurios reikia skundą kompetentingoms institucijoms pateikusiam suinteresuotam (-iems) asmeniui (-ims) ir visiems kitiems susijusiems asmenims identifikuoti;

8.2. kitos valstybės narės, susijusios su ginčo dalyku, ir informacija, kad skundas pateiktas ir kitoms valstybėms narėms;

8.3. atitinkami mokestiniai laikotarpiai;

8.4. išsamūs duomenys apie su konkrečiu atveju susijusius svarbius faktus ir aplinkybes (įskaitant išsamius duomenis apie sandorio struktūrą ir suinteresuoto asmens bei kitų atitinkamų sandorių šalių tarpusavio santykius, taip pat faktus, dėl kurių suinteresuotas asmuo ir mokesčių administratorius susitarė abi šalis įpareigojančiame susitarime, jeigu valstybių teisės aktai numato tokius susitarimus) ir informacija apie veiksmų, nulėmusių ginčą, pobūdį ir datas (įskaitant išsamius duomenis apie tas pačias pajamas, gautas kitoje valstybėje narėje ir tokių pajamų priskyrimą apmokestinamosioms pajamoms kitoje valstybėje narėje, taip pat išsamius duomenis apie kitoje valstybėje narėje reikalaujamus sumokėti mokesčius tų pajamų atžvilgiu arba mokesčius tų pajamų atžvilgiu, kuriuos bus reikalaujama sumokėti), taip pat apie susijusias sumas atitinkamų valstybių narių valiutomis, pateikiant patvirtinančių dokumentų kopijas;

8.5. nuoroda į sutartis arba konvencijas, nurodytas DAGSĮ 1 straipsnio 1 dalyje, ir Lietuvos Respublikos teisės aktus ar kitos valstybės narės nacionalines taisykles. Jeigu yra taikytina daugiau nei viena sutartis ar konvencija, skundą pateikiantis suinteresuotas asmuo turi nurodyti, kuris susitarimas ar konvencija yra aiškinamas atitinkamo ginčo klausimo atveju. Tokia sutartis arba konvencija yra laikoma taikytina sutartimi arba konvencija DAGSĮ tikslais;

8.6. ši informacija, kartu su patvirtinančių dokumentų kopijomis:

8.6.1. paaiškinimas, kodėl suinteresuotas asmuo mano, kad esama ginčo;

8.6.2. išsamūs duomenys apie visus suinteresuoto asmens pateiktus skundus ir vykstantį bylinėjimąsi dėl su ginčo dalyku susijusių sandorių, taip pat atitinkamų teisminių institucijų priimtų sprendimų tokiose bylose kopijos;

8.6.3. suinteresuoto asmens įsipareigojimas kuo išsamiau ir greičiau atsakyti į visus atitinkamus kompetentingos institucijos prašymus ir kompetentingų institucijų prašymu pateikti visus dokumentus;

8.6.4. sprendimo dėl galutinio mokesčio apskaičiavimo arba kito lygiaverčio dokumento, nulėmusio ginčijamą klausimą (sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo, taip pat kitų dėl suinteresuoto asmens priimtų mokesčių administratoriaus sprendimų, susijusių su mokestinės prievolės dydžiu), ir mokesčių administratorių išduotų kitų dokumentų, susijusių su ginčijamu klausimu, kopijos;

8.6.5. informacija apie visus suinteresuoto asmens prašymus (skundus), pateiktus pagal kitas procedūras, t. y. abipusio susitarimo procedūrą arba ginčų sprendimo procedūrą, vykdomą pagal susitarimą ar konvenciją, aiškinamą arba taikomą dėl atitinkamo ginčijamo klausimo, ir aiškiai pareikštas suinteresuoto asmens įsipareigojimas laikytis DAGSĮ 20 straipsnio 5 dalies nuostatų, jei tokios procedūros vyksta;

8.7. informacija, ar dėl to paties ginčo klausimo suinteresuotas asmuo yra kreipęsis į Lietuvos mokesčių administratorių su pasiūlymu pasirašyti susitarimą pagal MAĮ 71 straipsnį;

8.8. kompetentingų institucijų prašoma konkreti papildoma informacija, kuri yra būtina konkrečiam atvejui nagrinėti iš esmės. 

9. Skundas teikiamas kaip laisvos formos dokumentas, pasirašytas suinteresuoto asmens. Pasirašydamas suinteresuotas asmuo patvirtina skunde ir jo prieduose pateiktos informacijos teisingumą ir išbaigtumą (išsamumą).

10. Kai skundą teikia suinteresuoto asmens įgaliotas asmuo, turi būti pridedami įgaliojimą patvirtinantys dokumentai.

11. Kai suinteresuotas asmuo skundą ir jo priedus pateikia ne valstybine kalba ir / arba kita kalba nei kompetentingos institucijos susitaria vykdyti ginčo sprendimo procedūrą, VMI prie FM pareikalavus, per Taisyklių 14 punkte nustatytą terminą turi būti pateikiami šių dokumentų vertimai į valstybinę kalbą arba į kalbą, kuria kompetentingos institucijos susitaria vykdyti ginčo sprendimo procedūrą.

12. Pateikus skundą, abipusio susitarimo arba ginčo sprendimo procedūros, vykdomos pagal sutartį ar konvenciją, aiškinamą arba taikomą dėl ginčo, baigiamos. Procedūros, vykdomos dėl ginčo, užbaigiamos nuo tos datos, kurią VMI prie FM ar kitos valstybės narės kompetentinga institucija gauna skundą.

VMI prie FM kitų valstybių kompetentingus asmenis apie tai informuoja, laikydamasi ASP taisyklių, atitinkamų sutarčių ir konvencijų nuostatų.

 

II SKirsnis

Skundo PRIĖMIMAS

 

13. VMI prie FM per du mėnesius nuo skundo gavimo dienos informuoja suinteresuotą asmenį apie tai, kad jį gavo, taip pat praneša kitos valstybės narės kompetentingai institucijai, kad jį gavo, ir nurodo, kokia (kokiomis) kalba (-omis) ketinama palaikyti ryšius ginčo sprendimo procedūrų metu. VMI prie FM skundo ir jo dokumentų kitos valstybės kompetentingam asmeniui nepersiunčia, nes pareiga tokius dokumentus pateikti tenka suinteresuotam asmeniui, išskyrus šio skyriaus III skirsnyje nustatytus atvejus.

Siekdama ginčų sprendimo procedūros efektyvumo, VMI prie FM gali informuoti ir suinteresuotą asmenį, kokią (kokias) kalbą (-as) ketina naudoti ginčų sprendimo procedūros metu, kuri (kurios) laikytina (-os) priimtina (-omis) VMI prie FM.

14. Per tris mėnesius nuo skundo gavimo dienos VMI prie FM turi teisę prašyti papildomos informacijos, kuri reikalinga įvertinti, ar skundas atitinka Taisyklių 5, 7–10 punktų reikalavimus.

Tokiame prašyme VMI prie FM taip pat gali patikslinti, kokia (kokiomis) kalba (kalbomis) bus vykdoma ginčo sprendimo procedūra, jeigu kompetentingos institucijos yra sutariusios kitaip, nei informavo VMI prie FM.

VMI prie FM turi teisę teikti papildomus prašymus suinteresuotam asmeniui pateikti informaciją ir vykstant DAGSĮ 7 straipsnyje nustatytai abipusio susitarimo procedūrai, jeigu skundui išnagrinėti reikia papildomų duomenų.

15. Suinteresuotas asmuo, gavęs prašymą iš VMI prie FM pagal Taisyklių 14 punktą, turi atsakyti ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tokio prašymo gavimo. Šio atsakymo kopija tuo pačiu metu turi būti siunčiama ir kitų atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, išskyrus šio skyriaus III skirsnyje nustatytus atvejus. Suinteresuotas asmuo savo atsakyme VMI prie FM turi nurodyti, kokioms kitoms kompetentingoms institucijoms ir kada pateikė (pateiks) atsakymą.

Atitinkamai, suinteresuotam asmeniui teikiant atsakymą į kitos valstybės narės kompetentingos institucijos pateiktą analogišką prašymą, jis siunčiamas ir VMI prie FM.

16. Suinteresuotas asmuo papildomą informaciją pagal VMI prie FM ar pagal kitos valstybės narės kompetentingos institucijos prašymą turi pateikti VMI prie FM valstybine kalba arba kita kalba, kuria vykdoma ginčo sprendimo procedūra ir kuri laikytina priimtina kalba VMI prie FM. Šio reikalavimo nesilaikymas turi įtakos Taisyklių 17 punkte nurodyto termino skaičiavimui.

17. VMI prie FM sprendimą dėl suinteresuoto asmens skundo priėmimo priima per šešis mėnesius nuo skundo gavimo arba nuo skundui nagrinėti visos reikiamos informacijos (įskaitant ir papildomai paprašytų pateikti dokumentų vertimą) gavimo dienos, jei ši data yra vėlesnė. Apie sprendimą suinteresuotas asmuo ir kitų valstybių narių kompetentingos institucijos informuojami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo.

Šio punkto pirmoje pastraipoje nurodyto papildomai prašomų dokumentų vertimo VMI prie FM privalo pareikalauti per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo. VMI prie FM gali paprašyti vertimo ir vėliau, tačiau tokiais atvejais tai neturi įtakos šio punkto pirmoje pastraipoje nurodyto termino skaičiavimui.

18. Skundas priimamas tik tuomet, kai jis atitinka Taisyklių 7–10 punktų reikalavimus, taip pat kai yra įvykdytas Taisyklių 11 punkte nustatytas reikalavimas pateikti vertimą.

19. Skundą atsisakoma priimti, jeigu:

19.1. skunde trūksta Taisyklių 8–11 punktuose nurodytos informacijos, įskaitant visą informaciją, kurią paprašyta pateikti papildomai ir kuri nebuvo pateikta per Taisyklių 15 punkte nustatytą terminą;

19.2. nėra ginčo;

19.3. skundas pateiktas, nesilaikant Taisyklių 7 punkte nustatyto termino;

19.4. DAGSĮ 20 straipsnio 1 dalies nustatytais atvejais, t. y. kai nacionalinio mokestinio ginčo byloje, vykusioje dėl ginčo dalyko, yra priimtas galutinis sprendimas ir VMI prie FM negali nuo jo nukrypti.

VMI prie FM, nusprendusi atsisakyti priimti skundą, suinteresuotą asmenį privalo informuoti apie atsisakymo priimti skundą priežastis. Suinteresuotas asmuo VMI prie FM sprendimą atsisakyti priimti skundą dėl ginčo turi teisę apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

VMI prie FM atsisakymo priimti skundą pagrindą (-us) nurodo ir kitoms kompetentingoms institucijoms.

20. Jeigu per Taisyklių 17 punkte nurodytą terminą VMI prie FM arba kitos valstybės narės kompetentinga institucija nepriima sprendimo dėl skundo priėmimo, laikoma, kad ši kompetentinga institucija skundą dėl ginčo priėmė.

21. Priėmus skundą, toliau vykdomos ginčo sprendimo procedūros, numatytos DAGSĮ.

22. DAGSĮ 20 straipsnio 7 dalyje nurodytais atvejais VMI prie FM turi teisę nuo skundo priėmimo dienos vykdomas procedūras pagal DAGSĮ sustabdyti iki nutarimo administracinio nusižengimo byloje ar teismo nuosprendžio baudžiamojoje byloje įsiteisėjimo.

 

III SKirsnis

SPECIALIOS NUOSTATOS DĖL FIZINIŲ ASMENŲ IR NEDIDELIŲ ĮMONIŲ

 

23. Kai suinteresuotas asmuo yra nuolatinis Lietuvos gyventojas, Lietuvos apmokestinamasis vienetas, kuris nėra didelė įmonė, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, ir nėra didelės įmonių grupės, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme, dalis, jis turi teisę teikti skundus, skundams nagrinėti reikiamą informaciją ir kitus dokumentus, nurodytus DAGSĮ 21 straipsnio 1 dalyje, ne visoms kompetentingoms institucijoms, o tik vienai – VMI prie FM.

24. Jeigu Taisyklių 23 punkte nurodytą informaciją gauna VMI prie FM, ji per du mėnesius nuo gavimo dienos vienu metu praneša apie tai visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms. VMI prie FM pateikus tokį pranešimą kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, laikoma, kad tokio pranešimo pateikimo dieną suinteresuotas asmuo pateikė perduotą informaciją visoms susijusioms valstybėms narėms.

25. Tuo atveju, kai VMI prie FM gauna paprašytą papildomą informaciją pagal Taisyklių 14 punktą, taip pat, vykstant procedūrai, skundui nagrinėti reikalingą informaciją, VMI prie FM per 10 darbo dienų perduoda ją visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms. Laikoma, kad visos susijusios valstybės narės gavo papildomą informaciją tokios informacijos gavimo dieną.

26. Gautoji informacija kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms pateikiama tokia kalba, kuria buvo gauta iš suinteresuoto asmens. Atitinkamai, gavusi kitos valstybės narės kompetentingos institucijos persiųstą informaciją ir dokumentus, esant poreikiui, VMI prie FM pati rūpinasi šių dokumentų vertimu į valstybinę kalbą.  

 

iv SKIRSNIS

Kitų veiksmų atlikimas Skundo PRIĖMIMo nagrinėjimo metu

 

27. VMI prie FM turi teisę nuspręsti ginčą spręsti vienašališkai ir netaikyti DAGSĮ 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų ginčo sprendimo procedūrų, jei pati gali priimti VMI prie FM ir suinteresuotam asmeniui priimtiną sprendimą, įskaitant sprendimą dėl dvigubo apmokestinimo panaikinimo, neįtraukdama kitų valstybių narių kompetentingų institucijų.

28. Sprendimą ginčą spręsti vienašališkai VMI prie FM turi teisę priimti ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo skundo gavimo arba nuo skundui nagrinėti visos reikiamos informacijos (įskaitant ir papildomai paprašytų pateikti dokumentų vertimą) gavimo dienos, jei ši data yra vėlesnė. Apie priimtą sprendimą spręsti ginčą vienašališkai VMI prie FM ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo pranešti suinteresuotam asmeniui ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

Šio punkto pirmoje pastraipoje nurodyto papildomai prašomų dokumentų vertimo VMI prie FM privalo pareikalauti per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo. VMI prie FM gali paprašyti vertimo ir vėliau, tačiau tokiais atvejais tai neturi įtakos šio punkto pirmoje pastraipoje nurodyto termino skaičiavimui.

29. Jeigu suinteresuotas asmuo pageidauja atsiimti skundą, jis privalo pateikti rašytinį pranešimą apie skundo atsiėmimą vienu metu VMI prie FM ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, išskyrus šio skyriaus III skirsnyje nustatytus atvejus. VMI prie FM, gavusi tokį pranešimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio pranešimo gavimo nutraukia visas DAGSĮ nustatytas ginčo sprendimo procedūras ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo ginčo sprendimo procedūrų nutraukimo informuoja kitų valstybių narių kompetentingas institucijas ir suinteresuotą asmenį apie ginčo sprendimo procedūrų nutraukimą.

Jei pranešimą apie skundo atsiėmimą pateikia suinteresuotas asmuo, nurodytas Taisyklių 23 punkte, VMI prie FM, informuodama kitų valstybių narių kompetentingas institucijas apie ginčo sprendimo procedūrų nutraukimą, kartu persiunčia ir suinteresuoto asmens parnešimą apie skundo atsiėmimą.

30. Jeigu dėl bet kokios priežasties ginčo nebelieka, neatsižvelgiant į skundo nagrinėjimo stadiją, visos DAGSĮ numatytos ginčo sprendimo procedūros ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo nutraukiamos, o VMI prie FM apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoja suinteresuotą asmenį ir kitų valstybių narių kompetentingas institucijas, nurodydama procedūrų nutraukimo priežastis.

 

II Skyrius

DAGSĮ 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo TAISYKLĖS

 

Patariamosios komisijos ar alternatyvios ginčų sprendimo komisijos veiklos taisyklių turinio reikalavimai

 

31. Vadovaudamasi DAGSĮ nuostatomis, gavusi suinteresuoto asmens prašymą sudaryti patariamąją komisiją, VMI prie FM kartu su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis sudaro patariamąją komisiją ne vėliau kaip per 120 dienų nuo suinteresuoto asmens prašymo gavimo dienos. Patariamąją komisiją sudaro VMI prie FM ir kitų valstybių narių kompetentingų institucijų atstovai ir nepriklausomi ekspertai, paskirti iš Nepriklausomų ekspertų sąrašo, tvarkomo Europos Komisijos.

32. Kompetentingos institucijos turi teisę susitarti vietoj patariamosios komisijos sudaryti alternatyvią ginčų sprendimo komisiją, kad ji pateiktų nuomonę dėl ginčo sprendimo.

33. Per DAGSĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą 120 dienų terminą VMI prie FM suinteresuotam asmeniui turi pateikti šią informaciją:

33.1. patariamosios komisijos ar alternatyvios ginčų sprendimo komisijos veiklos taisykles (toliau – veiklos taisyklės), kurias nustato ginče dalyvaujančios kompetentingos institucijos;

33.2. datą, iki kurios turi būti priimta nuomonė dėl ginčo sprendimo;

33.3. nuorodas į visas taikytinas Lietuvos Respublikos įstatymų ar jų įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas ir į visas taikytinas sutartis ar konvencijas.

34. Veiklos taisyklėse, kurias rengiant dalyvauja VMI prie FM, turi atsispindėti:

34.1. ginčijamo klausimo aprašymas ir ypatybės (kompetentingos institucijos gali būti pasiekusios sutarimą dėl kai kurių su ginčo objektu susijusių klausimų, todėl patariamajai komisijai ar alternatyvaus ginčų sprendimo komisijai (toliau abi kartu – komisijos) gali būti perduodami spręsti tik klausimai, dėl kurių sutarimo pasiekti nepavyko);

34.2. valstybių narių kompetentingų institucijų sutarti įgaliojimai dėl spręstinų teisinių ir faktinių klausimų (pvz., įvertinus kiekvienu konkrečiu atveju atskirai gali būti sutarta, kad komisija sprendimą gali priimti tik tam tikrame kompetentingų institucijų sutartame reikšmių intervale, kad negali būti bloginama suinteresuoto asmens, kurio atžvilgiu atliktas pirminis koregavimas, padėtis ir kt.);

34.3. ginčo sprendimo subjekto forma – ar patariamoji komisija, ar alternatyvaus ginčų sprendimo komisija, taip pat alternatyvaus ginčų sprendimo proceso rūšis, jei procesas skiriasi nuo patariamosios komisijos taikomo nepriklausomos nuomonės proceso ir jo vykdymo ypatumai (pvz., „galutinio pasiūlymo“ procesas, kai kiekviena kompetentinga institucija pateikia savo galutinį pasiūlymą ir komisija renkasi tik iš šių pasiūlymų);

34.4. ginčo sprendimo procedūros terminai;

34.5. komisijos sudėtis (įskaitant narių skaičių, vardus ir pavardes, išsamią informaciją apie jų kompetenciją ir kvalifikacijas, taip pat atskleidžiant interesų konfliktus);

34.6. kitos nei DAGSĮ 10 straipsnio 1 dalyje nustatytos priežastys pareikšti prieštaravimus dėl kitos valstybės narės kompetentingos institucijos siūlomo nepriklausomo eksperto kandidatūros, jeigu dėl to susitaria kompetentingos institucijos;

34.7. suinteresuoto (-ų) asmens (-ų) ir trečiųjų šalių dalyvavimo procedūroje taisyklės (pvz., ar procese gali dalyvauti tretieji asmenys (pvz., atitinkamų sričių ekspertai), kokiais atvejais procedūroje gali dalyvauti suinteresuoti, nustatant jų dalyvavimo sąlygas ir kt.); taisyklės, nustatančios keitimąsi memorandumais (pozicijomis), informacija ir įrodymais (pvz., ar gali būti priimama papildoma informacija iš suinteresuotų asmenų, kuri nebuvo anksčiau pateikta kompetentingoms institucijoms; jeigu taip, kokiais atvejais; iki kada papildomą informaciją gali pateikti kompetentingos institucijos komisijai; kokiais būdais komisija gali paprašyti informacijos ir kt.), atsižvelgiant į DAGSĮ 17 straipsnio nuostatas, išskyrus atvejus, kai alternatyvaus ginčų sprendimo komisijos atveju kompetentingos institucijos sutaria kitaip;

34.8. aptariami išlaidų, patirtinų dėl komisijos darbo, klausimai, laikantis DAGSĮ 16 straipsnio nuostatų, išskyrus atvejus, kai alternatyvaus ginčų sprendimo komisijos atveju kompetentingos institucijos sutaria kitaip;

34.9. sudarytos komisijos logistinės veiklos sąlygos, t. y. kaip dažnai ir kur turi vykti komisijos susitikimai, kokiais kanalais galima komunikacija tarp komisijos narių (pvz., telekomunikacijų galiniais įrenginiais, susitikimų organizavimo klausimai ir jų grafikas), kur, kokiu būdu ir kokia apimtimi bus skelbiama / pateikiama komisijos nuomonė ir kt.;

34.10. kiti aktualūs procedūriniai ar organizaciniai klausimai. Gali būti sutarta tam tikrus klausimus pavesti nustatyti pačiai komisijai, jeigu tai gali užtikrinti proceso efektyvumą ir operatyvumą.

35. Veiklos taisykles pasirašo ginče dalyvaujančių valstybių narių kompetentingos institucijos.

36. Jeigu patariamoji komisija sudaroma nuomonei pateikti pagal DAGSĮ 8 straipsnio 1 dalies pirmą punktą (skundo priėmimo atsisakymo atveju), veiklos taisyklėse turi būti pateikiama Taisyklių 34.1, 34.4, 34.5, 34.7, 34.8 ir 34.10 papunkčiuose nurodyta informacija.

37. Kadangi dėl veiklos taisyklių turi susitarti ginče dalyvaujančių valstybių narių kompetentingos institucijos, joms gali nepavykti pasiekti susitarimo dėl visų veiklos taisyklių turinio reikalavimų. Esant neišsamioms taisyklėms, taip pat, kai suinteresuotas asmuo jų visai negauna, taikomos Europos Komisijos nustatytos standartinės veiklos taisyklės, patvirtintos  2019 m. balandžio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/652, kuriuo pagal Tarybos direktyvą (ES) 2017/1852 nustatomos patariamosios komisijos arba alternatyvaus ginčų sprendimo komisijos standartinės veiklos taisyklės ir standartinė informacijos apie galutinio sprendimo skelbimą pranešimo forma (OL 2019 L 110, p. 26).

38. Europos Komisijos nustatytomis standartinėmis veiklos taisyklėmis gali būti vadovaujamasi ir kitais atvejais.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Kompetentingos institucijos, spręsdamos su ginčų sprendimo procedūrų vykdymu susijusius klausimus, keičiasi informacija tarpusavyje sutartu būdu (paštu, elektroniniu būdu, susitikimų metu), užtikrindamos asmens duomenų saugumą. Rekomenduojama, esant galimybei, naudoti saugų bendrą valstybių narių informacinį tinklą, skirtą keistis mokestine informacija tarp valstybių narių įgaliotų institucijų (CCN paštas (angl. Common Communications Network Mail)).

40. Skundo priėmimo nagrinėjimo metu, taip pat vykdant DAGSĮ 6 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą abipusio susitarimo procedūrą iškilę procedūriniai klausimai, kurie nėra atskirai sureguliuoti DAGSĮ ar Direktyvoje 2017/1852, yra sprendžiami kompetentingoms institucijoms konsultuojantis, laikantis tarptautinių teisės aktų nuostatų ir tarptautinės praktikos. VMI prie FM tokiais atvejais mutatis mutandis vadovaujasi ir ASP taisyklių nuostatomis, jeigu jos aktualios.

41. Darbo grupė prašymus nagrinėja ir sprendimus priima, vadovaudamasi mokesčių įstatymais, sutartimis ir konvencijomis, teisingumo, protingumo, mokesčių mokėtojų lygybės ir nediskriminavimo bei nepriklausomumo principais.

42. Jeigu darbo grupės atstovas yra suinteresuoto asmens, kurio skundas nagrinėjamas, sutuoktinis, artimas giminaitis ar asmuo, susijęs svainystės ryšiais, jeigu darbo grupės narys atliko ar dalyvavo atliekant suinteresuoto asmens mokestinį patikrinimą, susijusį su jo skundu, arba yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl darbo grupės atstovo nešališkumo, darbo grupės atstovas turi nusišalinti nuo tokio nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka.

43. Visa informacija, kurią gauna VMI prie FM iš suinteresuoto asmens ir kitos valstybės narės kompetentingos institucijos, vykdant su ginčų sprendimo procedūra susijusius veiksmus, yra saugoma paslaptyje ir gali būti naudojama tik MAĮ ir sutarčių nustatyta tvarka.

_____________________________