VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. RUGSĖJO 24 D. ĮSAKYMO NR. B1-478 „DĖL IMPORTUOJAMO NEGYVŪNINIO MAISTO VALSTYBINĖS MAISTO KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 6 d. Nr. B1-299

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 2 punktu,

pakeičiu Importuojamo negyvūninio maisto valstybinės maisto kontrolės tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. B1-478 „Dėl Importuojamo negyvūninio maisto valstybinės maisto kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir papildau jį nauju 5.6 papunkčiu:

5.6. kuris iš Lietuvos Respublikos buvo išsiųstas į trečiąsias šalis, naudojantis AB Lietuvos pašto ir (ar) įmonių, gabenančių per pasiuntinių (kurjerių) tarptautinį tinklą siunčiamas skubias siuntas, paslaugomis (toliau – Siuntų tarnyba), ir kurį atsisakė priimti trečioji šalis, jeigu negyvūninio maisto siuntėjas suteikė Siuntų tarnybai teisę užtikrinti tokio grąžinamo negyvūninio maisto saugų sunaikinimą. Tokiu atveju Siuntų tarnyba turi kreiptis į tą VMVT teritorinį padalinį, kurio kontroliuojamojoje teritorijoje vykdo veiklą, pateikdama prašymą leisti sunaikinti grąžinamą negyvūninį maistą. Prašyme turi būti nurodyta informacija apie grąžinamą negyvūninį maistą (siuntėjas, gavėjas, negyvūninio maisto pavadinimas, kiekis, trečioji šalis, iš kurios grąžinamas negyvūninis maistas) ir įsipareigojimas perduoti grąžinamą negyvūninį maistą turinčiam teisę jį sunaikinti ūkio subjektui ir pateikti sunaikinimą patvirtinančius dokumentus. Prie prašymo turi būti pridedami negyvūninio maisto išsiuntimą ir grąžinimą patvirtinantys dokumentai, negyvūninio maisto siuntėjo įgaliojimas ar prašymas užtikrinti grąžinamo negyvūninio maisto saugų sunaikinimą ir rašytinis susitarimas su ūkio subjektu, turinčiu teisę sunaikinti negyvūninį maistą. VMVT teritorinis padalinys ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išduoda leidimą sunaikinti grąžinamą negyvūninį maistą, jeigu nustato, kad yra įvykdyti šio papunkčio reikalavimai.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                              Darius Remeika