HERBASmazas

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MAKSIMALIŲ SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ FINANSAVIMO IŠLAIDŲ DYDŽIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO KAINŲ NUSTATYMO

 

2017 m. gruodžio 21 d. Nr. T2-342

Jurbarkas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, 32 punktu, Jurbarko rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

 

1. Patvirtinti maksimalių socialinės globos paslaugų Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams finansavimo išlaidų dydžių sąrašą (pridedama).

2. Nustatyti šias Jurbarko rajono savivaldybės įstaigų teikiamų socialinių paslaugų kainas:

2.1. viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“:

2.1.1. Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos (vienam gyventojui per mėnesį):

2.1.1.1. senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia – 550,00 Eur;

2.1.1.2. senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims  su sunkia negalia – 569,00 Eur;

2.1.1.3. suaugusiems asmenims su proto ir (arba) fizine negalia – 666,00 Eur;

2.1.1.4. suaugusiems asmenims su sunkia proto ir (arba) fizine negalia – 683,00 Eur;

2.1.2. Dienos socialinės globos:

2.1.2.1. asmenims su proto ir (arba) fizine negalia:

2.1.2.1.1. vienos dienos – 28,93 Eur;

2.1.2.1.2. valandos (jei dienos socialinės globos paslaugos teikiamos ne visą darbo dieną) – 3,62 Eur;

2.1.2.2. asmenims su sunkia proto ir (arba) fizine negalia:

2.1.2.2.1. vienos dienos – 29,50 Eur;

2.1.2.2.2. valandos (jei dienos socialinės globos paslaugos teikiamos ne visą darbo dieną) – 3,69 Eur;

2.1.3. Dienos socialinės globos asmens namuose (1 valandos kaina) – 4,23 Eur;

2.1.4. Pagalbos į namus (1 valandos kaina) – 3,78 Eur;

2.1.5. Apgyvendinimo nakvynės namuose (vienam gyventojui per mėnesį) – 279,00 Eur;

2.1.6. Intensyvios krizių įveikimo pagalbos institucijoje (vienam gyventojui per mėnesį) – 332,27 Eur;

2.2. Seredžiaus senelių globos namų Ilgalaikės socialinės globos paslaugos (vienam gyventojui per mėnesį):

2.2.1. Senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia – 500,00 Eur;

2.2.2. Senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia – 595,00 Eur.

3. Pripažinti netekusiu galios Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. T2-362 „Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo“.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

5. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                  Skirmantas Mockevičius

 

PATVIRTINTA

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-342

 

 

MAKSIMALIŲ SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS FINANSAVIMO IŠLAIDŲ DYDŽIŲ

SĄRAŠAS

 

Eurais

Eil. Nr.

Socialinės globos paslaugos pavadinimas

Vaikai, likę be tėvų globos

Suaugę asmenys

Senyvo amžiaus asmenys

 

Suaugę asmenys ir asmenys su negalia

Suaugę asmenys su sunkia negalia

Senyvo amžiaus asmenys

Senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia

Nuo 0 iki 3 metų amžiaus

Nuo 3 metų amžiaus

1.  

Trumpalaikė socialinė globa institucijoje

1000

1000

620

650

620

650

 

2.  

Ilgalaikė socialinė globa institucijoje

1000

1000

620

650

620

650

3.  

Dienos socialinė globa institucijoje

-

-

480

480

480

480

4.  

Dienos socialinė globa asmens namuose

-

-

-

480

-

480

 

PASTABA. Maksimalūs socialinės globos paslaugų Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams finansavimo išlaidų dydžiai nurodyti iš savivaldybės biudžeto lėšų ir / arba savivaldybės biudžetui skiriamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų.

 

_________________