LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ĮSTATYMO NR. X-1404 1, 2, 6, 13, 15, 25 IR 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. gruodžio 7 d. Nr. XIII-857

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 1 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Žmogaus embrionų ir vaisių iki 22-os nėštumo savaitės, kai nėra išreikšta tėvų (vieno iš tėvų) valia vaisių (vaisius) iki 22-os nėštumo savaitės kremuoti ir (ar) laidoti, kremavimo ir laidojimo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras.“

2. Papildyti 1 straipsnį 5 dalimi:

5. Šio įstatymo nuostatos dėl žmogaus palaikų paruošimo šarvoti, žmogaus palaikų pirminio vežimo ir žmogaus palaikų vežimo laidoti netaikomos žmogaus vaisiaus (vaisių) iki
22-os nėštumo savaitės kremavimui ir (ar) laidojimui. Žmogaus vaisiaus (vaisių) iki 22-os nėštumo savaitės pirminio vežimo, šarvojimo, vežimo laidoti ir laidojimo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras.“

3. Papildyti 1 straipsnį 6 dalimi:

6. Žmogaus vaisiaus (vaisių) iki 22-os nėštumo savaitės atidavimo tėvams (vienam iš tėvų) kremuoti ir (ar) laidoti tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti taip:

20. Priešlaikinio gimdymo vaisius – gimdymo, įvykusio tarp 22-os ir 37-os nėštumo savaitės pabaigos, skaičiuojant nuo pirmos paskutinių mėnesinių dienos, vaisius.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 23 dalį ir ją išdėstyti taip:

23. Žmogaus palaikai – mirusio žmogaus kūnas, jo dalys, priešlaikinio gimdymo vaisius, taip pat žmogaus vaisius (vaisiai) iki 22-os nėštumo savaitės, kai sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka yra išreikšta tėvų (vieno iš tėvų) valia vaisių (vaisius) iki 22-os nėštumo savaitės kremuoti ir (ar) laidoti.“

 

 

3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) asmens, kurio palaikai kremuojami, medicininį mirties liudijimą, išduotą Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo nustatyta tvarka, o jeigu kremuojami žmogaus vaisius (vaisiai) iki 22-os nėštumo savaitės, – sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašą.“

 

4 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Draudžiama kremuoti žmogaus palaikus jo mirties dieną, išskyrus žmogaus vaisių (vaisius) iki 22-os nėštumo savaitės.“

2. Papildyti 13 straipsnį 4 dalimi:

4. Jeigu kremuojamas (kremuojami) žmogaus vaisius (vaisiai) iki 22-os nėštumo savaitės, vietoj šio straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų duomenų ant kapsulės turi būti nurodyta moters, kurios vaisius (vaisiai) kremuojamas (kremuojami), vardas ir pavardė, gimimo data, medicinos dokumentų išrašo data.“

 

5 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Kremavimo paslaugų įmonė išduoda kremuotus palaikus laidojančiam ar jo įgaliotam paimti kremuotus palaikus asmeniui užpildžius Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytos formos prašymą. Kremavimo įmonė kremavimo registracijos žurnale nurodo, kuriose kapinėse kremuoti palaikai bus laidojami (saugomi), arba pažymi faktą, kad kremuoti palaikai nebus laidojami (saugomi) kapinių tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka, taip pat išduoda mirusiojo kremavimo faktą patvirtinančią pažymą. Šioje pažymoje nurodomas mirusiojo vardas, pavardė, asmens kodas, kremavimo data, kremavimo įmonės pavadinimas, adresas ir telefono numeris. Jeigu kremuotas (kremuoti) žmogaus vaisius (vaisiai) iki 22-os nėštumo savaitės, pažymoje nurodoma moters, kurios vaisius (vaisiai) kremuojamas (kremuojami), vardas ir pavardė, gimimo data, medicinos dokumentų išrašo data, kremavimo data, kremavimo įmonės pavadinimas, adresas ir telefono numeris.“

 

6 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Laidoti žmogaus palaikus, išskyrus žmogaus vaisių (vaisius) iki 22-os nėštumo savaitės, galima ne anksčiau kaip po 24 valandų nuo to momento, kai buvo konstatuota mirtis, jeigu tuo neignoruojami mirusiojo ar jo artimųjų asmenų religiniai įsitikinimai.“

 

7 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) asmens, kurio palaikai palaidoti kapinėse, vardą, pavardę, gimimo ir mirties vietą ir datą, asmens kodą, medicininio mirties liudijimo išdavimo datą ir numerį, o jeigu palaidotas (palaidoti) žmogaus vaisius (vaisiai) iki 22-os nėštumo savaitės, – moters, kurios vaisius (vaisiai) buvo kremuotas (kremuoti) arba nekremuotas (nekremuoti), vardą ir pavardę, gimimo datą, medicinos dokumentų išrašo datą;“.

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. gegužės 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministras iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė