Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 21 d. Nr. 260

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Iki Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2, 7, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 50 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 501 straipsniu įstatymo įsigaliojimo į licencijų, nurodytų Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose, turėtojo už branduolinės saugos, radiacinės saugos, branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos, taip pat už branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų vykdymo užtikrinimą ir už nepriklausomą šių procesų vykdymo priežiūrą atsakingų vadovaujančių darbuotojų (organizacijos vadovo, organizacijos vadovo pavaduotojų, organizacijos vadovui arba jo pavaduotojams tiesiogiai pavaldžių padalinių vadovų) pareigas priimtų asmenų atestavimas turi būti atliktas iki Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2, 7, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 50 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 501 straipsniu įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje nurodyto termino, vadovaujantis šio nutarimo 1 punktu patvirtintu Branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašu.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Energetikos ministras                                                                      Žygimantas Vaičiūnas

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 260

 

 

BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pareiškėjo, pateikusio paraišką gauti Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodytas licencijas, ir licencijų, nurodytų Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose, turėtojo (toliau – licencijos turėtojas) už branduolinės saugos, radiacinės saugos, branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos (toliau – fizinė sauga), taip pat už branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų vykdymo užtikrinimą ir už nepriklausomą šių procesų vykdymo priežiūrą atsakingų vadovaujančių darbuotojų (organizacijos vadovo, organizacijos vadovo pavaduotojų, organizacijos vadovui arba jo pavaduotojams tiesiogiai pavaldžių padalinių vadovų) atestavimo tvarką.

 

II SKYRIUS

VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS ATESTAVIMO EGZAMINO KOMISIJA

 

2.  Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos atestavimo egzamino komisiją (toliau – atestavimo egzamino komisija) sudaro Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) viršininkas. Sudarydamas atestavimo egzamino komisiją Apraše nurodytoms funkcijoms vykdyti, VATESI viršininkas paskiria atestavimo egzamino komisijos sekretorių, kuris nėra atestavimo egzamino komisijos narys.

3.  Atestavimo egzamino komisijos pirmininku skiriamas VATESI viršininkas arba VATESI viršininko pavaduotojas, atestavimo egzamino komisijos nariais – VATESI viršininko pavaduotojai ir VATESI valstybės tarnautojai. Atestavimo egzamino komisijos sekretoriumi skiriamas VATESI valstybės tarnautojas.

4.  Atestavimo egzamino komisijos pirmininkas ir atestavimo egzamino komisijos nariai turi turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą branduolinės, radiacinės, fizinės saugos arba branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo srityje.

5.  Atestavimo egzamine stebėtojo teisėmis turi teisę dalyvauti licencijos turėtojo ir licencijos turėtojo savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (toliau abu kartu – į pareigas skiriantis subjektas arba asmens darbdavys) atstovas.

 

III SKYRIUS

PASIRENGIMAS ATESTAVIMO EGZAMINUI

 

6.  Dėl asmens, siekiančio eiti Aprašo 1 punkte nurodytas pareigas ir neturinčio galiojančio VATESI išduoto atestato, atestavimo, į pareigas skiriantis subjektas arba asmens darbdavys turi kreiptis į VATESI prieš paskiriant asmenį eiti šias pareigas.

7.  Dėl Aprašo 1 punkte nurodyto branduolinės energetikos objekto vadovaujančio darbuotojo, turinčio galiojantį VATESI išduotą atestatą, atestavimo, šio asmens darbdavys gali kreiptis į VATESI ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki VATESI išduoto atestato galiojimo pabaigos.

8.  Kreipiantis dėl Aprašo 6 ir 7 punkte nurodytų asmenų (toliau – atestuojamieji) atestavimo turi būti sumokėta valstybės rinkliava už atestavimą ir į pareigas skiriantis subjektas arba asmens darbdavys tiesiogiai, per atstumą arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą turi pateikti VATESI šiuos dokumentus:

8.1.    laisvos formos prašymą dėl atestavimo, kuriame turi būti nurodytas atestuojamojo vardas, pavardė, siekiamos eiti arba einamos pareigos, į pareigas skiriančio subjekto arba asmens darbdavio ir atestuojamojo kontaktinė informacija ir kokiu būdu (elektroniniu paštu, siunčiant paštu nurodytu adresu arba įteikiant asmeniškai) turi būti informuojama apie atestavimo vietą ir laiką ir teikiami kiti su atestavimu susiję pranešimai;

8.2.    atestuojamojo siekiamos užimti arba užimamos pareigybės aprašymo kopiją (gali būti neteikiama, jei buvo teikta anksčiau ir pateikti duomenys ir (ar) informacija nepasikeitę);

8.3.    jei ketinama pasinaudoti Aprašo 5 punkte nurodyta teise – informaciją apie tai, kad atestavimo egzamine stebėtojo teisėmis dalyvaus į pareigas skiriančio subjekto arba asmens darbdavio atstovas.

9.  Jei pateikti ne visi Aprašo 8.1–8.2 papunkčiuose nurodyti dokumentai, nesumokėta Aprašo 8 punkte nurodyta valstybės rinkliava, arba, jei yra būtinybė patikslinti pateiktą informaciją, VATESI apie tai informuoja į pareigas skiriantį subjektą arba asmens darbdavį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo dienos į pareigas skiriančio subjekto arba asmens darbdavio prašyme dėl atestavimo nurodytu informavimo būdu.

10.  Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 8 punkte nurodytų arba, jei dokumentai buvo tikslinami, patikslintų dokumentų gavimo dienos VATESI viršininkas sudaro atestavimo egzamino komisiją, nustato atestavimo egzamino datą ir laiką.

11Į pareigas skiriantis subjektas arba asmens darbdavys ir atestuojamasis apie atestavimo egzamino datą, vietą ir laiką informuojami prašyme dėl atestavimo nurodytu informavimo būdu išsiunčiant pranešimus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 8 punkte nurodytų arba, jei dokumentai buvo tikslinami, patikslintų dokumentų gavimo dienos ir ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki atestavimo egzamino. Kartu su pranešimu išsiunčiamas techninės literatūros, licencijos turėtojo vykdomai veiklai taikomų teisės aktų ir branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų, iš kurių atestuojamajam bus sudaromi atestavimo egzamino klausimai, sąrašas.

12.  Už atestavimo egzamino klausimų sudarymą atsakinga VATESI.

13Atestavimo egzamino klausimai ir atsakymai į juos viešai neskelbiami.

14.  Atestavimo egzamino klausimai sudaromi atsižvelgiant į konkretaus atestuojamojo einamos arba siekiamos užimti pareigybės aprašymą:

14.1.  organizacijos vadovui ir jo pavaduotojams atestavimo egzamino klausimai sudaromi iš branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų, licencijos turėtojo vykdomai veiklai taikomų teisės aktų reikalavimų, branduolinės, radiacinės, fizinės saugos, taip pat branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo principų ir techninių žinių branduolinės energetikos srityje;

14.2.  organizacijos vadovui arba jo pavaduotojams tiesiogiai pavaldžių padalinių vadovams, atsakingiems už branduolinės energetikos objekto branduolinės saugos užtikrinimą, atestavimo egzamino klausimai sudaromi iš branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų, licencijos turėtojo vykdomai veiklai taikomų teisės aktų reikalavimų, branduolinės saugos užtikrinimo principų ir techninių žinių, susijusių su šio branduolinės energetikos objekto technologija;

14.3.  organizacijos vadovui arba jo pavaduotojams tiesiogiai pavaldžių padalinių vadovams, atsakingiems už branduolinės energetikos objekto radiacinės saugos užtikrinimą, atestavimo egzamino klausimai sudaromi iš branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų, licencijos turėtojo vykdomai veiklai taikomų teisės aktų reikalavimų, radiacinės saugos užtikrinimo principų ir techninių žinių, susijusių su radiacinės saugos užtikrinimu branduolinės energetikos objekte;

14.4.  organizacijos vadovui arba jo pavaduotojams tiesiogiai pavaldžių padalinių vadovams, atsakingiems už branduolinės energetikos objekto fizinės saugos užtikrinimą, atestavimo egzamino klausimai sudaromi iš branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų, licencijos turėtojo vykdomai veiklai taikomų teisės aktų reikalavimų, fizinės saugos užtikrinimo principų ir techninių žinių, susijusių su šio branduolinės energetikos objekto fizinės saugos užtikrinimu;

14.5.  organizacijos vadovui arba jo pavaduotojams tiesiogiai pavaldžių padalinių vadovams, atsakingiems už branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų vykdymo užtikrinimą, atestavimo egzamino klausimai sudaromi iš branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų, licencijos turėtojo vykdomai veiklai taikomų teisės aktų reikalavimų, branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų užtikrinimo principų ir techninių žinių, susijusių su branduolinės energetikos objekto, kuriame pareigas eina ar siekia eiti asmuo, technologija;

14.6.  organizacijos vadovui arba jo pavaduotojams tiesiogiai pavaldžių padalinių vadovams, atsakingiems už branduolinės energetikos objekto branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos, taip pat už branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų vykdymo nepriklausomą priežiūrą, atestavimo egzamino klausimai sudaromi iš branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų, licencijos turėtojo vykdomai veiklai taikomų teisės aktų reikalavimų, branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos, taip pat branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų užtikrinimo principų ir techninių žinių, susijusių su šio branduolinės energetikos objekto technologija.

15.  Techninės literatūros, branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų ir licencijos turėtojo vykdomai veiklai taikomų teisės aktų, iš kurių bus sudaromi atestavimo egzamino klausimai, sąrašą tvirtina VATESI viršininkas. Šis sąrašas skelbiamas VATESI interneto svetainėje ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo patvirtinimo.

 

IV SKYRIUS

ATESTAVIMO EGZAMINO VYKDYMAS

 

16.  Atestuojamasis, atvykęs į atestavimo egzaminą, atestavimo egzamino komisijos sekretoriui privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Nepateikus asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, neleidžiama dalyvauti atestavimo egzamine ir apie tai pažymima atestavimo egzamino protokole (toliau – protokolas) (Aprašo 1 priedas).

17.  Kiekvienam atestuojamajam pildomas atskiras atestavimo egzamino protokolas.

18.  Atestuojamojo žinios tikrinamos sprendžiant testą ir apklausiant žodžiu.

19.  Testą sudaro 30 klausimų su pasirinktinais atsakymais. Atsakant į klausimus, pažymimas teisingas atsakymo variantas.

20.  Testui spręsti skiriama 60 minučių.

21.  Pasibaigus testui spręsti skirtam laikui, testas tikrinamas dalyvaujant atestuojamajam.

22Testo atsakymai vertinami balais vadovaujantis Aprašo 2 priede pateikta lentele.

23Atestavimo egzamino komisijos sekretorius testo įvertinimą balais įrašo protokole.

24.  Už testą surinkus mažiau nei 6 balus iš 10 galimų, atestavimo egzaminas baigiamas ir atestuojamasis laikomas neišlaikiusiu atestavimo egzamino. Už testą surinkus 6 ir daugiau balų iš 10 galimų, atestuojamasis apklausiamas žodžiu.

25.  Per apklausą žodžiu kiekvienas atestavimo egzamino komisijos narys pateikia po du klausimus atestuojamajam iš techninės literatūros, licencijos turėtojo vykdomai veiklai taikomų teisės aktų ir (arba) branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų, nurodytų Aprašo 11 punkte nurodytame sąraše. Užduotus klausimus patikslinantys klausimai į bendrą galimų užduoti klausimų skaičių neįskaičiuojami.

26.  Apklausos žodžiu eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso įrašas.

27.  Kiekvienas atestavimo egzamino komisijos narys atestuojamojo žinias per apklausą žodžiu vertina individualiai – nuo 1 iki 10 balų. Blogiausias įvertinimas yra 1 balas, geriausias – 10 balų.

28.  Atestavimo egzamino komisijos nariai, įvertinę atestuojamojo žinias apklausos žodžiu metu, užpildo Atestuojamojo apklausos žodžiu individualaus vertinimo lentelę (Aprašo 3 priedas).

 

V SKYRIUS

ATESTAVIMO EGZAMINO REZULTATŲ ĮFORMINIMAS

 

29.  Atestavimo egzamino komisijos narių už apklausą žodžiu skirti balai susumuojami ir padalijami iš atestavimo egzamine dalyvaujančių atestavimo egzamino komisijos narių skaičiaus. Gautas įvertinimas apvalinamas  iki 1 skaitmens po kablelio (jeigu antrasis skaitmuo po kablelio yra didesnis arba lygus 5, apvalinama į didesniąją pusę, jeigu antrasis skaitmuo po kablelio yra mažesnis nei 5, apvalinama į mažesniąją pusę) ir įrašomas į protokolą.

30.  Išlaikiusiu atestavimo egzaminą pripažįstamas atestuojamasis, kai testo įvertinimas yra 6 ir daugiau balų bei apklausos žodžiu įvertinimo vidurkis yra 6 ir daugiau balų. Protokole nurodomas įvertinimas: „Išlaikė atestavimo egzaminą“ arba „Neišlaikė atestavimo egzamino“.

31.  Protokolą pasirašo atestavimo egzamino komisijos nariai ir sekretorius. Su atestavimo egzamino rezultatais atestuojamasis susipažįsta pasirašydamas protokole.

32.  Atestavimo egzamino testai, protokolai, jų priedai saugomi VATESI.

33.  Atestuojamajam, neišlaikiusiam atestavimo egzamino, atestavimo egzamino protokolo kopija išduodama tą pačią dieną, pasibaigus atestavimo egzaminui.

34.  Apie atestavimo egzamino įvertinimą į pareigas skiriantis subjektas arba asmens darbdavys informuojamas prašyme dėl atestavimo nurodytu informavimo būdu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atestavimo egzamino dienos.

35.  Atestuojamajam, išlaikiusiam atestavimo egzaminą, atestatas per Licencijų informacinę sistemą išduodamas sumokėjus valstybės rinkliavą už atestato išdavimą.

36.  Informaciją apie atestatų išdavimą Licencijų informacinei sistemai VATESI teikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“.

––––––––––––––––––––

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 260
1 priedas

 

(Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos atestavimo komisijos atestavimo egzamino protokolo forma)

 

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

 

VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS

ATESTAVIMO KOMISIJA

 

ATESTAVIMO EGZAMINO PROTOKOLAS

 

Nr.      

(data)                        

Vilnius

 

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos atestavimo komisija, sudaryta Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 20__m.__________ __d. įsakymu Nr. ____ „Dėl _______________________________________________________“, kurios pirmininkas – ____________________________________________________, nariai –

(vardas ir pavardė, pareigos)

__________________________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, pareigos)

__________________________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, pareigos)

__________________________________________________________________________________________,

(vardas ir pavardė, pareigos)

įvertino, ar _______________________________, siekiantis eiti, einantis (reikiamą pabraukti)

(atestuojamojo vardas ir pavardė)

____________________________________________________________________ pareigas,

(pareigų pavadinimas)

atitinka Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 501 straipsnio 6 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytus reikalavimus.

Dalyvavo šie stebėtojai: ________________________________________________.

(pareigos, vardas ir pavardė)

Atestavimo egzamino rezultatai:

Egzamino raštu (testas) rezultatas (balais)

Apklausos žodžiu rezultatas (balais)

Komisijos sprendimas:

„Išlaikė atestavimo egzaminą“ arba „Neišlaikė atestavimo egzamino“.

 

 

 

Komisijos pirmininkas      _______________            ________________________

(parašas)                                      (vardas ir pavardė)

 

Komisijos narys      _______________            ________________________

(parašas)                                      (vardas ir pavardė)

 

Komisijos narys                   _______________            ________________________

(parašas)                                      (vardas ir pavardė)

 

Komisijos narys      _______________            ________________________

(parašas)                                      (vardas ir pavardė)

 

Komisijos sekretorius     _______________            ________________________

(parašas)                                       (vardas ir pavardė)

 

Susipažinau: _______________            ________________________

(atestuojamojo parašas)                             (vardas ir pavardė)

––––––––––––––––––––

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 260
2 priedas

 

 

 

TESTO ATSAKYMŲ ĮVERTINIMAS BALAIS

 

Teisingų atsakymų skaičius

Vertinimas balais

30–29

10

28–26

9

25–23

8

22–20

7

19–17

6

16–14

5

13–11

4

10–8

3

7–5

2

4–2

1

1–0

0

––––––––––––––––––––

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 260
3 priedas

 

 

 

(Atestuojamojo apklausos žodžiu individualaus vertinimo lentelės forma)

 

Atestavimo egzamino protokolo __________ Nr.

(data)

priedas

 

ATESTUOJAMOJO APKLAUSOS ŽODŽIU INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ

 

 

Eil. Nr.

 

Atestuojamojo vardas, pavardė

Atestuojamojo siekiamos

eiti arba einamos pareigos

 

Įvertinimas balais (skaičiumi ir žodžiu)

 

 

 

 

 

 

 

Atestavimo egzamino komisijos narys _______________          ________________________

(parašas)                         (vardas ir pavardė)      

––––––––––––––––––––