VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAŽYMĖJIMŲ AVIACIJOS MEDICINOS GYDYTOJAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 28 d. Nr. 2-303

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu ir atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. kovo 4 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/723, ir 2015 m. vasario 20 d. Komisijos reglamentą (ES) 2015/340, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su skrydžių vadovų licencijomis ir pažymėjimais susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 805/2011,

t v i r t i n u Pažymėjimų aviacijos medicinos gydytojams išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Strateginio planavimo, saugos ir kokybės

skyriaus vadovas, pavaduojantis viešosios įstaigos

Transporto kompetencijų agentūros direktorių                                                  Mantas Kerdokas

 

 

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų

agentūros direktoriaus

2020 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 2-303

 

PAŽYMĖJIMŲ AVIACIJOS MEDICINOS GYDYTOJAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pažymėjimų aviacijos medicinos gydytojams išdavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato aviacijos medicinos gydytojų (toliau – AMG) pažymėjimų išdavimo, papildymo, keitimo, galiojimo apribojimo, sustabdymo ir panaikinimo sąlygas bei tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. kovo 4 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/723, ir 2015 m. vasario 20 d. Komisijos reglamente (ES) 2015/340, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su skrydžių vadovų licencijomis ir pažymėjimais susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 805/2011 (toliau kartu vadinama – Reglamentai).

3. AMG, norintys teikti paslaugas aviacijos specialistams, privalo gauti TKA išduodamą(-us) aviacijos medicinos gydytojo pažymėjimą(-us) (toliau – pažymėjimas).

4. AMG turi atitikti jiems taikomus Reglamentuose nurodytus reikalavimus ir turėti TKA išduotą pažymėjimą, patvirtinantį jų atitiktį šiems reikalavimams. Pagrindinis šių reikalavimų tikslas yra užtikrinti, kad AMG dirbtų pagal nustatytas vidaus procedūras, vykdytų savo veiklą civilinės aviacijos srityje taip, kad būtų užtikrintas atitikimas visiems taikomiems reikalavimams ir pasiektas bei palaikomas priimtinas saugos lygis.

5. TKA darbuotojai, atliekantys AMG veiklos priežiūrą, prieš pritardami, patvirtindami ar išduodami AMG įgaliojimų pažymėjimą, suteikiantį teisę vykdyti atitinkamas pareigas, privalo įsitikinti, kad gydytojas turi pakankamą patirtį saugiam atitinkamos veiklos vykdymui, atitinkamą medicinos įrangą, patalpas, atitinkančias reikalavimus numatytos veiklos vykdymui, ir gali veikti laikydamasis visų jam taikomų reikalavimų bei užtikrinti priimtiną saugos ir konfidencialumo lygį.

6. TKA, išdavusi atitinkamus pažymėjimus ir suteikusi leidimą vykdyti funkcijas, nurodytas juose, turi vykdyti nuolatinę priežiūrą tam, kad įsitikintų, jog AMG nuolat laikosi jiems taikomų reikalavimų, išdėstytų Reglamentuose.

7. TKA nepadengia išlaidų, susijusių su patikrinimo (auditavimo) procesu ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, neprisiima jokios atsakomybės už AMG padarytus veiksmus.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ PAŽYMĖJIMUI GAUTI TEIKIMO TVARKA

 

8. Asmuo, siekiantis gauti pažymėjimą (toliau – pareiškėjas), suteikiantį teisę išduoti 2 klasės ir lengvojo orlaivio piloto (toliau – LAPL) sveikatos pažymėjimus (toliau – SP) bei Keleivių salono įgulos nario medicinos pažymas atestacijai (toliau - CCA MP), pratęsti ir (arba) atnaujinti jų galiojimą,  sumoka Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatyto dydžio atlyginimą už administracinę paslaugą  ir TKA tiesiogiai, paštu ar per kurjerius arba elektroninio ryšio priemonėmis pateikia aprašo 1 priede nustatytos formos prašymą ir Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 MED.D.010 dalies reikalavimams pagrįsti:

8.1. galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

8.2. informaciją apie darbo vietos(-ų) adresą(-us) ir darbo telefono numerį(-ius);

8.3. galiojančią gydytojo profesinės kvalifikacijos licenciją;

8.4. aviacijos medicinos specialistų pagrindinio mokymo kursų, susijusių su teisėmis, dėl kurių teikiamas prašymas, baigimo pažymėjimus (angl. Basic Course of Aviation Medicine), įskaitant praktinio mokymo kursų atlikti aviacijos medicinos ekspertizes ir išduoti sveikatos pažymėjimus ir medicinines pažymas pažymėjimus;

8.5. laisvos formos pareiškėjo raštišką pasižadėjimą, kad AMG sveikatos pažymėjimus ir medicinines pažymas išduos vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 MED dalies reikalavimais;

8.6. aviacijos specialistų sveikatos patikros ir jos rezultatų vertinimo, taip pat duomenų apie sveikatos būklę konfidencialumo užtikrinimo procedūras;

8.7. dokumentus, įrodančius, kad patalpų, kuriose planuojama teikti aviacijos medicinos gydytojo paslaugas, paskirtis atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakyme Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus;

8.8. medicinos prietaisų, privalomų prašyme nurodytai paslaugai teikti, išskyrus vienkartinius medicinos prietaisus, sąrašą (nurodant prietaiso pavadinimą, modelį, gamintojo pavadinimą, pagaminimo metus, serijos numerį);

9. Kartu su prašymu pateikiami susiję dokumentai, nurodantys asmens patirtį ir kvalifikacijas.

10. Tais atvejais, kai aprašo 8, 9 punktuose nurodyti dokumentai pateikiami neoriginalūs, iki sprendimo priėmimo turi būti pateikti dokumentų originalai arba notaro patvirtintos šių dokumentų kopijos.

11. Prašymas išduoti pažymėjimą ir kiti TKA teikiami dokumentai privalo būti parengti lietuvių kalba. Užsienio kalba parengti dokumentai teikiami su jų oficialiais vertimais į lietuvių kalbą ir patvirtinti notaro, išskyrus atvejus, kai dokumentai teikiami anglų kalba.

12. Užsienyje išduoti dokumentai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka legalizuoti, išskyrus Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar Europos Sąjungos teisės aktuose numatytus atvejus.

13. Aprašo 8.5-8.8 papunkčiuose nurodyti dokumentai turi būti patvirtinti įstaigos spaudu ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu. Dokumentų kopijos turi turėti tikrumo žymą. Ją sudaro žodžiai „Kopija tikra“, dokumento kopijos tikrumą liudijančio darbuotojo pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė, data, spaudas. Jei dokumentas susideda iš kelių lapų, kiekvieno lapo apatinėje dalyje esančiame laisvame plote rašoma žyma „Kopija tikra“ ir pasirašoma, paskutiniame lape rašoma nesutrumpinta kopijos tikrumo žyma. Prireikus TKA gali pareikalauti pateikti dokumentų originalus ir daryti jų kopijas.

14. Prašymą ir gautus dokumentus peržiūri TKA medicinos ekspertas-vertintojas (toliau – TKA MEV). Jei pateikti ne visi aukščiau išvardinti dokumentai ir (arba) jei pateiktuose dokumentuose yra neaiškumų, TKA MEV per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos privalo apie tai raštu informuoti prašymą pateikusį asmenį ir nustatyti terminą, ne ilgesnį nei 20 darbo dienų, trūkstamiems dokumentams ar patikslinimams pateikti.  Tais atvejais, kai trūkumų ištaisyti per nustatytą terminą nėra galimybės, motyvuotu pareiškėjo prašymu terminas gali būti pratęstas dar 20 darbo dienų.

15. Jei per aprašo 14 punkte nustatytą(-us) terminą(-us) trūkstami dokumentai ir (ar) duomenys nepateikiami, prašymas nenagrinėjamas, o pateikti dokumentai grąžinami pareiškėjui.

 

III SKYRIUS

Prašymo išduoti pažymėjimą nagrinėjimo IR SPRENDIMO PRIĖMIMO tvarka

 

16. Prašymas išduoti pažymėjimą išnagrinėjamas ir sprendimas priimamas per 20 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų ir aprašo 18 punkte nurodyto patikrinimo atlikimo dienos.

17. Jei prašymo nagrinėjimo metu pasikeičia prašyme ar kituose pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys, prašymą pateikęs asmuo informaciją apie pakeistus duomenis TKA privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po jų pasikeitimo dienos.

18. Gavęs visus reikiamus dokumentus ir duomenis, TKA MEV privalo patikrinti, ar pateikti dokumentai ir duomenys atitinka nustatytus reikalavimus ir sąlygas, bei įsitikinti, ar pareiškėjas turi atitinkamoms medicininėms apžiūroms reikalingas patalpas ir įrangą.

19. Tuo atveju, kai prašoma suteikti teisę išduoti sveikatos pažymėjimus, pareiškėjas privalo būti įdiegęs elektroninę sistemą sveikatos pažymėjimams išduoti ir baigęs atitinkamus mokymus.

20. Vykdytojai praneša pareiškėjui apie planuojamą patikrinimą ir suderina datą, vietą ir laiką.

21. Po atlikto patikrinimo prašymą pateikęs asmuo supažindinamas su pirminiais patikrinimo rezultatais ir nustatytais trūkumais (jeigu nustatyti).

22. TKA MEV po atlikto patikrinimo per 10 darbo dienų surašo aprašo 2 priede nustatytos formos patikrinimo ataskaitą, kur nurodo rastus trūkumus bei nurodo jų taisymo terminus. Apie nustatytus trūkumus pareiškėjas turi būti informuojamas raštu, nurodant terminą, per kurį nustatyti trūkumai turi būti pašalinti. Tuo atveju, jeigu nebuvo rasta trūkumų, apie tai informuojama žodžiu.

23. Atlikęs patikrinimą, TKA MEV privalo kontroliuoti, ar rasti trūkumai ištaisomi laiku. Ar trūkumai ištaisyti, įsitikinama pakartotinio patikrinimo metu arba gavus tai patvirtinančius dokumentus.

24. Jeigu TKA nenustatė trūkumų arba nustatyti trūkumai buvo ištaisyti per nurodytą laiką – išduodamas AMG pažymėjimas su priedu (aprašo 3 ir 4 priedai), kuriame nurodyti įgaliojimai, suteikiamas individualus numeris ir AMG spaudas.

25. Atsisakymas išduoti pažymėjimą turi būti motyvuotas.

26. AMG pažymėjimas išduodamas trejiems metams ir negali būti perduodamas. TKA gali sutrumpinti AMG pažymėjimo galiojimo periodą, pareiškėjui pateikus rašytinį motyvuotą prašymą.

27. Pažymėjimo originalas perduodamas pareiškėjui, o jo kopija ir visi su pažymėjimo išdavimu ir veiklos priežiūra susiję dokumentai ir duomenys įsegami į bylą, saugomą TKA.

 

IV SKYRIUS

AMG ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

 

28. AMG vykdant veiklą turi:

28.1. vadovautis nurodymais ir procedūromis, aprašytomis Reglamento (ES) Nr.1178/2011 MED dalyje ir Reglamento (ES) 2015/340 ATCO.MED dalyje;

28.2. informuoti TKA MEV, jei aviacijos specialisto sveikatos būklė neatitinka nustatytų sveikatos būklės tinkamumo reikalavimų;

28.3. persiųsti į TKA išduotų SP ir CCA MP kopijas, patalpinti dokumentų įrašus, susijusius su aviacijos medicinos apžiūromis ir sveikatos pažymėjimų išdavimu, elektroninėje duomenų bazėje. Duomenys pateikiami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo SP ar CCA MP išdavimo dienos.

28.4. konsultuotis su TKA MEV ir, neaiškiais ar ginčytinais atvejais, nukreipti į TKA kandidatus, kurių sveikatos būklė nepilnai atitinka nustatytus sveikatos būklės reikalavimus, galutiniam sprendimui priimti.

28.5. nuolat kelti kvalifikaciją aviacijos medicinos srityje, dalyvaudami tarptautiniuose ir TKA organizuojamuose renginiuose;

28.6. nuolat laikytis konfidencialumo principų, neatskleidžiant jokios medicininės informacijos be asmens, siekiančio gauti SP ar CCA MP, sutikimo.

28.7. grąžinti AMG spaudą ir turimus SP blankus, kai atšaukiamas AMG pažymėjimo galiojimas.

28.8. informuoti TKA MEV apie bet kokį pasikeitimą, kuriam nereikia išankstinio TKA sutikimo per 10 kalendorinių dienų nuo pasikeitimo.

28.9. iš anksto informuoti TKA MEV apie bet kokį planuojamą pasikeitimą, kuriam reikia išankstinio TKA patvirtinimo, pateikdami TKA prašymą su atitinkamais dokumentais, kad gauti iš TKA sutikimą/patvirtinimą kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 ARA.GEN.330 dalyje ir Reglamento (ES) 2015/340 ATCO.AR.F.001 dalyje.

29. AMG negali pakeisti TKA MEV sprendimo.

 

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI AMG PAŽYMĖJIMO GALIOJIMO PRATĘSIMUI

 

30. AMG pažymėjimo galiojimo pratęsimui, privalo sumokėti  susisiekimo ministro nustatyto dydžio atlyginimą už administracinę paslaugą  ir TKA tiesiogiai, paštu ar per kurjerius arba elektroninio ryšio priemonėmis, laikantis aprašo 10-12 punktuose nustatytų reikalavimų, pateikti šiuos dokumentus:

30.1. aprašo 5 priede nustatytos formos prašymą AMG pažymėjimo galiojimui pratęsti;

30.2. galiojančią gydytojo profesinės kvalifikacijos licenciją;

30.3. aviacijos medicinos apžiūrų, atliktų 3 metų laikotarpiu, sąrašą. Kasmet reikalinga atlikti ne mažiau kaip 10 aviacijos medicinos apžiūrų;

30.4. kvalifikacijos kėlimo kursų aviacijos medicinos srityje pažymėjimus 3 metų laikotarpyje (ne mažiau 20 CME kreditų ar akademinių kvalifikacinių valandų per metus). Kvalifikacijos kėlimu pripažįstami aviacijos medicinos specialistų kvalifikacijos kėlimo kursai, organizuojami EASA, TKA ar kitų ES šalių kompetentingų licencijavimo institucijų, dalyvavimas tarptautiniuose kasmetiniuose aviacijos medicinos kongresuose (ASMA, ESAM, ICASM, ICAO ir kt.).

31. TKA MEV per 10 kalendorinių dienų nuo visų  reikalingų dokumentų gavimo dienos peržiūri visus pateiktus dokumentus, įvertina AMG patirtį ir patikrina, ar pateikti dokumentai ir duomenys atitinka nustatytus reikalavimus ir sąlygas AMG prašomo pažymėjimo galiojimo pratęsimui. Vertinant dokumentus taikomos aprašo 14, 15 punktų nuostatos dėl trūkumų šalinimo.

32. TKA MEV gavus reikalingus dokumentus atlieka patikrinimą aprašo 18, 20-23 punktų nustatyta tvarka

33. Jeigu TKA MEV nenustatė trūkumų arba nustatyti trūkumai buvo ištaisyti aprašo 14 punkto nustatyta tvarka, įsitikinus, kad AMG pilnai atitinka Reglamento (ES) Nr. 1178/2011MED.D.030 dalies a punkte, Reglamento (ES) 2015/340 ATCO.MED.C.010 išdėstytus reikalavimus – pratęsiamas AMG pažymėjimo galiojimas, išduodant naują AMG pažymėjimą su priedu (aprašo 3 ar 7 ir 4 priedai), kuriuose nurodyti įgaliojimai ir galiojimo periodas. Originalas atiduodamas pareiškėjui, o pažymėjimo kopija ir visi su pažymėjimo išdavimu ir veiklos priežiūra susiję dokumentai ir duomenys įsegami į bylą, saugomą TKA.

34. AMG, siekiantys dirbti trečiosiose užsienio šalyse ir atstovauti TKA, privalo:

34.1. būti sertifikuoti TKA ir turėti galiojantį AMG pažymėjimą;

34.2. užpildyti aprašo 1 priede nustatytos formos prašymą ir pateikti jį TKA kartu su aprašo 8.1-8.3 papunkčiuose, 9 punkte nurodytais dokumentais, nurodydami priežastį, kodėl jie prašo leidimo atstovauti TKA užsienio šalyje.

35. Prieš suteikiant įgaliojimus atlikti aviacijos medicinos ekspertizes ir išduoti atitinkamos klasės SP ir CCA MP su TKA rekvizitais, TKA MEV atlieka patikrinimą AMG darbo vietoje aprašo 18, 20-23 punktų nustatyta tvarka.

36. TKA MEV įvertina pateiktus dokumentus ir AMG patirtį bei per 10 darbo dienų nuo aprašo 35 punkte nurodyto patikrinimo atlikimo ir prireikus jo metu nustatytų trūkumų ištaisymo dienos priima sprendimą. Apie sprendimą išduoti pažymėjimą AMG informuojamas elektroniniu paštu.

 

VI SKYRIUS

REIKALAVIMAI AMG PAŽYMĖJIMO PAPILDYMUI, KEITIMUI, GALIOJIMO SUSTABDYMUI, PANAIKINIMUI

 

37. AMG, ketinantis teikti paslaugas, kurios jam išduotame pažymėjime nenurodytos, arba ketinantis atsisakyti teikti jam išduotame pažymėjime nurodytas tam tikras paslaugas, turi kreiptis į TKA su prašymu papildyti galiojantį pažymėjimą ketinamomis teikti paslaugomis arba sumažinti galiojančio pažymėjimo apimtį.

38. AMG, siekiantis papildyti pažymėjimą, teise pratęsti ar atnaujinti 1-os klasės sveikatos pažymėjimų galiojimą, sumoka  susisiekimo ministro nustatyto dydžio atlyginimą už administracinę paslaugą  ir TKA tiesiogiai, paštu ar per kurjerius arba elektroninio ryšio priemonėmis, laikantis aprašo 10-12 punktuose nustatytų reikalavimų, kartu su aprašo 6 priede nustatytos formos prašymu pateikia šiuos dokumentus:

38.1. galiojantį AMG pažymėjimą;

38.2. apžiūrėtų aviacijos specialistų sąrašą (trejų metų laikotarpyje iki prašymo pateikimo turi būti atlikta ne mažiau kaip 30 apžiūrų 2-os klasės sveikatos pažymėjimams gauti, pratęsti arba atnaujinti);

38.3. išplėstinių aviacijos medicinos specialistų mokymo kursų baigimo pažymėjimą (angl. Advance Course of Aviation Medicine);

38.4. aviacijos specialistų apžiūros ir jos rezultatų vertinimo, taip pat duomenų apie sveikatos būklę konfidencialumo užtikrinimo procedūras.

38.5. dokumentą, patvirtinantį sėkmingą praktinio mokymo (individualaus mokymo) kursų aviacijos medicinos centre ar TKA MEV priežiūroje baigimą (pateikti apžiūrėtų civilinės aviacijos specialistų sąrašą). Praktinio mokymo metu, prižiūrint aviacijos medicinos centro vadovui arba TKA MEV, turi būti atlikta:

38.5.1. ne mažiau kaip 10 pradinių civilinės aviacijos specialistų, siekiančių gauti 1-os klasės SP, apžiūrų;

38.5.2. ne mažiau kaip 10 civilinės aviacijos specialistų apžiūrų 1-os klasės SP galiojimui pratęsti arba atnaujinti.

39. TKA MEV, gavęs visus reikalingus dokumentus ir duomenis, per 10 kalendorinių dienų juos išnagrinėja, įvertina ir aprašo 18, 20-23 punktų nustatyta tvarka atlieka patikrinimą AMG darbo vietoje, kad įsitikinti ar pateikti dokumentai ir duomenys atitinka nustatytus reikalavimus ir sąlygas AMG prašomo suteikti papildomas teises pažymėjimo išdavimui.

40. Jeigu TKA MEV nenustatė trūkumų arba nustatyti trūkumai buvo ištaisyti per nurodytą laiką, priimamas sprendimas dėl AMG teisių išplėtimo, nurodant tai pažymėjimo priede. Apie sutikimą ar atsisakymą papildyti pažymėjimo apimtį, pareiškėjas informuojamas per 5 darbo dienas nuo visų reikalingų dokumentų ir duomenų pateikimo ir atlikto patikrinimo. Išduodamas naujas AMG pažymėjimas su priedu (aprašo 3 ir 4 priedai), kuriame nurodyti įgaliojimai. Originalas atiduodamas pareiškėjui, o pažymėjimo kopija ir visi su pažymėjimo išdavimu ir veiklos priežiūra susiję dokumentai ir duomenys įsegami į bylą, saugomą TKA.

41. AMG, siekiantis papildyti pažymėjimą teise atlikti apžiūras ir vertinimus skrydžių vadovams bei pratęsti, atnaujinti 3-os klasės sveikatos pažymėjimų galiojimą, sumoka  susisiekimo ministro nustatyto dydžio atlyginimą už administracinę paslaugą  ir TKA tiesiogiai, paštu ar per kurjerius arba elektroninio ryšio priemonėmis, laikantis aprašo 10-12 punktuose nustatytų reikalavimų, kartu su aprašo 6 priede nustatytos formos prašymu, pateikia šiuos dokumentus, kaip išdėstyta Reglamento (ES) 2015/340 ATCO.MED.C.005 dalyje:

41.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

41.2. vietos (-ų), kurioje (-se) vykdo profesinę veiklą, adresą (-us);

41.3. galiojančią medicinos praktikos profesinės kvalifikacijos licenciją;

41.4. aviacijos medicinos pagrindinio iš išplėstinio kursų baigimo pažymėjimus, įskaitant specialius skrydžių vadovų aviacijos medicinos vertinimo ir specialios skrydžių valdymo aplinkos modulius;

41.5. aviacijos specialistų apžiūros ir jos rezultatų vertinimo, taip pat duomenų apie sveikatos būklę konfidencialumo užtikrinimo procedūras;

41.6. raštišką pareiškimą, kad sveikatos pažymėjimus išduos remdamasis Reglamento (ES) 2015/340 ATCO.MED dalies reikalavimais.

42. TKA MEV įvertina pateiktus dokumentus ir duomenis, aprašo 18, 20-23 punktuose nustatyta tvarka atlieka patikrinimą darbo vietoje bei įsitikina nustatytų reikalavimų atitiktimi. Išduodamas aprašo 7 priede nustatytos formos AMG pažymėjimas, suteikiantis teisę pratęsti ir atnaujinti 3 klasės sveikatos pažymėjimus.

43. Pasikeitus AMG pažymėjime įrašytiems duomenims, kurių pasikeitimas neturi įtakos teisėms ir įsipareigojimams, t. y. pasikeitus asmens duomenims, adresui, darbovietei, pažymėjimas turi būti keičiamas ir vietoj senų duomenų įrašomi naujieji. Pažymėjimas keičiamas AMG prašymu. Su prašymu pakeisti pažymėjimą, pateikiami dokumentai, patvirtinantys duomenų pakeitimus. Keičiant pažymėjimą dėl nurodytų duomenų pasikeitimo, jokie kiti pažymėjime esantys duomenys nėra keičiami. TKA sprendimas dėl pažymėjimo keitimo priimamas per 5 darbo dienas nuo visų reikalingų dokumentų ir duomenų pateikimo dienos.

44. TKA sustabdo, apriboja, panaikina paskirtų AMG įgaliojimus Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 MED.D.025 dalies b punkte, ARA.MED.250 dalyje ir Reglamento (ES) 2015/340 ATCO.MED.C.020 dalyje numatytais pagrindais.

45. Apribojus, sustabdžius ar panaikinus AMG pažymėjimo galiojimą, TKA MEV raštu informuoja AMG ir visų ES šalių kompetentingas licencijavimo institucijas apie AMG įgaliojimų sustabdymą ar  panaikinimą, nurodant sprendimo priėmimo priežastis.

46. Tais atvejais, TKA patikrinimo metu pastebėta, kad paskirtas AMG nesivadovauja TKA Reglamentų, TKA direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų reikalavimais ir (arba) yra suklastoti patikrinimo rezultatai, AMG įgaliojimai panaikinami, negali būti atnaujinti.

47. Gavęs TKA pranešimą apie pažymėjimo galiojimo sustabdymą ar panaikinimą, AMG privalo nedelsiant grąžinti pažymėjimą ir spaudą TKA.

 

VII SKYRIUS

AMG VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

48. TKA MEV privalo nuolat kontroliuoti, kaip sertifikuoti AMG, vykdo veiklą vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 MED dalies ir Reglamento (ES) 2015/340 ATCO.MED dalies bei kituose teisės aktuose nustatytais reikalavimais.

49. Kiekvienų metų pabaigoje įgaliotas TKA MEV sudaro metinę AMG priežiūros programą (toliau – programa), kuri įtraukiama į Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 2-254 „Dėl Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros prižiūrimų ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (toliau – patikrinimų įsakymas) nustatyta tvarka tvirtinamą Transporto kompetencijų agentūros planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašą. Sudarant programą atsižvelgiama į ankstesnių veiklos patikrinimų ar auditų rezultatus.

50. Programoje nurodomi planiniai patikrinimai. Neplaniniai patikrinimai, AMG ir TKA MEV susitikimai, kuriuose siekiama informuoti apie svarbiausius veiklos klausimus, detalizuojami patikrinimų įsakymo nustatyta tvarka tvirtinamame Transporto kompetencijų agentūros planuojamų tikrinti ūkio subjektų grafike.

51. Jeigu įgaliotas TKA atstovas, atlikdamas veiklos priežiūros funkcijas, nustato, kad AMG nesilaiko Reglamentuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų arba pažymėjime numatytų veiklos sąlygų bei apribojimų, jis raštu arba elektroniniu paštu įspėja AMG dėl pastebėtų trūkumų ir nustato terminą jiems ištaisyti. Patikros metu nustačius, kad pažymėjimo turėtojas neatitinka visų pažymėjime nurodytų atitikties reikalavimų, TKA MEV paskelbia šio AMG išduotus sveikatos pažymėjimus ir medicinines pažymas negaliojančiais, bei informuoja apie tai sveikatos pažymėjimų ir medicininių pažymų turėtojus, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 ARA.GEN.300 dalies d punkte, ARA.GEN.355 dalies d ir e punktuose ir ARA.MED.255 dalyje, Reglamento (ES) 2015/340 ATCO.AR.F.001 dalyje.

52. Jeigu AMG nurodytų trūkumų per nustatytą terminą neištaiso, įgaliotas TKA atstovas gali  apriboti arba sustabdyti AMG pažymėjimo galiojimą, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 ARA.GEN.355 dalyje ir Reglamento (ES) 2015/340 ATCO.AR.F.001 dalyje.

53. AMG privalo pranešti įgaliotam TKA atstovui apie pasikeitimus, kurie gali turėti įtakos jo turimo pažymėjimo galiojimui:

53.1. profesinės kvalifikacijos licenciją išdavusi institucija pradėjo administracinę procedūrą prieš AMG;

53.2. pasikeitė prašyme išduoti AMG pažymėjimą pateikta informacija;

53.3. AMG nebeatitinka reikalavimų pažymėjime nurodytai veiklai vykdyti;

53.4. pasikeitė AMG veiklos vieta arba adresas.

54. AMG veiklos patikrinimų metu nustatyti trūkumai skirstomi į 1 arba 2 lygio trūkumus.

55. 1 lygio trūkumu laikoma bet kokia reikšminga Reglamentų reikalavimų ar pažymėjime numatytų veiklos sąlygų, dėl kurių kyla pavojus skrydžių saugai, neatitiktis. 1 lygio trūkumams taip pat priskiriami šie veiksmai:

55.1. AMG netenkina rašytinio pakartotinio įgaliotojo TKA atstovo kreipimosi įprastomis darbo valandomis patekti į su AMG veikla susijusias patalpas, pateikti visus dokumentus, duomenis, įrašus ir kitą informaciją, susijusią su AMG veikla pagal pažymėjimą;

55.2. pažymėjimas gautas, pakeistas arba jo galiojimas pratęstas ir atnaujintas pateikus suklastotus dokumentus ir duomenis;

55.3. nustatoma neteisėta AMG veikla arba nesąžiningas AMG pažymėjimo naudojimas.

56. Įgaliotas TKA MEV, nustatęs 1 lygio trūkumą, nedelsdamas imasi neatidėliotinų veiksmų AMG veiklai apriboti arba pažymėjimo galiojimui sustabdyti ir apie tai raštu informuoja AMG bei nustato ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų terminą trūkumams ištaisyti. Jeigu, apribojus AMG veiklą, per nustatytą terminą trūkumai neištaisomi, TKA direktorius sustabdo AMG pažymėjimo galiojimą iki tol, kol jie bus ištaisyti.

57. 2 lygio trūkumu laikomas bet koks Reglamentų reikalavimų neatitikimas, išskyrus priskirtuosius 1 lygio trūkumams. TKA, nustačiusi 2 lygio trūkumą, apie tai informuoja AMG ir nustato terminą trūkumams ištaisyti. Jeigu AMG dėl objektyvių priežasčių per nustatytą terminą negali ištaisyti trūkumų, jis turi iš anksto turi pateikti TKA prašymą pratęsti terminą ir nurodyti priežastis, dėl kurių trūkumai nebuvo ištaisyti laiku. TKA gali pratęsti trūkumų taisymo terminą 3 mėnesiams. Jeigu per TKA nustatytą ar pratęstą terminą 2 lygio trūkumas nebuvo ištaisytas, toks trūkumas pripažįstamas 1 lygio trūkumu.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

58. Šiame apraše nurodyti TKA sprendimai (įskaitant TKA MEV sprendimus) gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

59. Įgaliotas TKA atstovas skelbia ir atnaujina informaciją TKA interneto svetainėje, kurioje pateikiamas įgaliotų AMG sąrašas, jų teikiamos paslaugos, taip pat duomenys apie AMG pažymėjimų galiojimą, galiojimo apribojimą, sustabdymą arba panaikinimą.

 

_______________