CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL CIVILINIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIŲ PAGAL VIZUALIŲ SKRYDŽIŲ TAISYKLES NAKTĮ

 

2013 m. gruodžio 27 d. Nr. 4R-290

Vilnius

 

 

Į g y v e n d i n d a m a s Komisijos 2012 m. rugsėjo 26 d. įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010 (OL 2012 L 281, p. 1), SERA.5005 dalies c punktą:

1. N u s t a t a u, kad civilinių orlaivių skrydžiai pagal vizualiųjų skrydžių taisykles naktį turi būti vykdomi pagal Komisijos 2012 m. rugsėjo 26 d. įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010 (OL 2012 L 281, p. 1), SERA.5005 dalies c punkto reikalavimus.

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. sausio 18 d. įsakymą Nr. 4R‑13 „Dėl civilinių orlaivių skrydžių pagal vizualių skrydžių taisykles nuo saulėlydžio iki saulėtekio (naktį)“ (Žin., 2008, Nr. 10-370);

2.2. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. 4R‑47 „Dėl civilinių orlaivių skrydžių pagal vizualių skrydžių taisykles nuo saulėlydžio iki saulėtekio (naktį) pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 26-962).

 

 

Direktorius                                                                                                   Kęstutis Auryla