LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 116 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. gruodžio 5 d. Nr. XIII-816

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 116 straipsnio pakeitimas

Papildyti 116 straipsnio 2 dalį 3 punktu:

3) Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje, kurioje nėra PVM (ar jam tapataus mokesčio), įsikūrusiems užsienio apmokestinamiesiems asmenims.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo nuostatos taikomos grąžinant pridėtinės vertės mokestį už prekes ir (arba) paslaugas, kurios įsigytos arba dėl kurių prievolė Lietuvos Respublikoje apskaičiuoti importo pridėtinės vertės mokestį atsiranda nuo 2018 m. sausio 1 d.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2017 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė