4akymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2015 M. BIRŽELIO 5 D. ĮSAKYMO NR. A1-319 „DĖL PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. spalio 13 d. Nr. A1-586

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-319 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Papildau 4.71 papunkčiu:

4.71. Ypatingas atvejis – užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės arba iš trečiosios valstybės teritorijos, vadovaujantis nacionaliniais ir ES teisės aktais.“

1.2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5.  Visa pareiškėjams, projektų vykdytojams ir partneriams, taip pat visuomenei svarbi informacija apie teikiamą PMIF finansavimą, šio finansavimo prašymo ir gavimo tvarką, gautas ir vertinamas paraiškas, projektų įgyvendinimo reikalavimus, įgyvendinamus projektus, naujienas ir renginius, ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius PMIF administravimą, metodinius nurodymus, rekomendacijas ir kita aktuali informacija skelbiama atsakingos institucijos interneto svetainėje.“

1.3. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Atsakinga institucija valstybės projektus planuoja vadovaudamasi nacionaliniais strateginio planavimo dokumentais, PMIF programa, PFSA, Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014−2020 metų nacionalinės programos veiksmų įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. A1-284 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų įgyvendinimo planas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais taip, kad būtų galima įsitikinti, jog projektai planuojami skaidriai, laikantis patikimo finansų valdymo principo.“

1.4. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Įgaliotoji institucija raštu prašo į PFSA ir (arba) Veiksmų įgyvendinimo planą įtrauktų valstybės projektų pareiškėjų pateikti Paraišką finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. lėšų bendrai finansuojamą projektą (Taisyklių 2 priedas) (toliau – paraiška) per įgaliotosios institucijos rašte nurodytą terminą. Paraiškų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 45 dienos nuo PFSA įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, kai, atsakingai institucijai suderinus su pareiškėju ir jam sutikus, tinkamai parengta paraiška gali būti pateikta per trumpesnį laiką. Atskirais atvejais, valstybės projekto pareiškėjui nurodžius paraiškos nepateikimo laiku priežastis, įgaliotoji institucija apie tai informuoja atsakingą instituciją, kuri įvertinusi gautą informaciją priima sprendimą dėl termino pratęsimo. Apie termino pratęsimą atsakinga institucija raštu informuoja įgaliotąją instituciją ir pareiškėją, nurodydama naują paraiškos pateikimo terminą.“

1.5. Pakeičiu 20.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

20.1. projektu turi būti prisidedama prie PFSA nurodyto PMIF programos veiksmo arba ypatingų atvejų įgyvendinimo bei su PMIF programos veiksmu arba ypatingais atvejais susijusio PMIF programos rodiklio (jeigu taikoma) pasiekimo ir įgyvendinama (-os) PFSA nurodyta (-os) veikla (-os);“.

1.6. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Pagal kiekvieną PMIF programos nacionalinį tikslą ir (ar) veiksmą ar ypatingus atvejus turi būti patvirtintas bent vienas specialusis projektų atrankos kriterijus. Kai projektai atrenkami projektų konkurso būdu, pagal kiekvieną PMIF programos veiksmą taip pat turi būti patvirtinti prioritetiniai projektų atrankos kriterijai.“

1.7. Pakeičiu 28.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.3. paraiškos forma (Taisyklių 2 priedas) ir kitų Taisyklėse ar PFSA nustatytų su paraiška teikiamų dokumentų formos. Kartu su PFSA gali būti tvirtinama supaprastinta paraiškos forma, taikoma ypatingiems atvejams;“.

1.8. Pakeičiu 28.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.4. Iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties pavyzdinė forma (Taisyklių 4 priedas) (toliau – pavyzdinė projekto sutarties forma). Su PFSA gali būti tvirtinamas konkrečiam PMIF programos veiksmui arba ypatingiems atvejams pagal Taisyklių 4 priede nustatytą pavyzdinę projekto sutarties formą parengtas projekto sutarties projektas.“

1.9. Pakeičiu 31.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

31.6. projektais privalomi pasiekti PMIF programos rodikliai (jeigu taikoma);“.

1.10. Papildau 311 punktu:

311. Ypatingų atvejų projektams PFSA gali būti nustatoma supaprastinta paraiškų vertinimo, atrankos, projektų finansavimo, įgyvendinimo ir priežiūros tvarka.“

1.11. Pakeičiu 68 punktą ir jį išdėstau taip:

68. Jeigu įgaliotosios institucijos valstybės projekto ir projekto, atrenkamo projektų konkurso būdu, tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausias galimas projektui skiriamų finansavimo lėšų dydis yra mažesni už paraiškoje nurodytą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir prašomų projektui skirti finansavimo lėšų dydį (lyginant su paskutiniame patikslintos paraiškos variante nurodytomis sumomis), įgaliotoji institucija turi raštu apie tai informuoti pareiškėją ir su juo suderinti, ar jis sutinka įgyvendinti projektą už nustatyto dydžio skiriamų finansavimo lėšų sumą. Jeigu pareiškėjas su tuo nesutinka, paraiška atmetama.“

1.12. Pakeičiu 93 punktą ir jį išdėstau taip:

93. Jei dėl objektyvių priežasčių pareiškėjas ar projekto vykdytojas prašo leidimo perleisti projekto vykdytojo teises ir pareigas kitam juridiniam asmeniui, įgaliotoji institucija, įvertinusi priežastis ir teisių perėmėjo tinkamumą pagal PFSA reikalavimus, apie tai raštu informuoja atsakingą instituciją. Jei įgaliotoji institucija siūlo patenkinti šį pareiškėjo ar projekto vykdytojo prašymą, atsakinga institucija gali pakeisti PFSA ir sprendimą dėl projekto finansavimo, skirdama projekto finansavimo lėšas pareiškėjo ar projekto vykdytojo teises ir pareigas perėmusiam juridiniam asmeniui.“

1.13. Pakeičiu 124.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

124.1. valstybės projektą numatoma įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau kiekybinių rezultatų ir (ar) įgyvendinti daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas duotų daugiau socialinės ir (ar) ekonominės naudos, taip pat geriau prisidėtų prie PMIF programos konkrečių tikslų arba ypatingų atvejų įgyvendinimo;“.

1.14. Pakeičiu 133.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

133.1. jei numatoma projektą įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau kiekybinių rezultatų ir (ar) įgyvendinti daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas geriau prisidėtų prie PMIF programos konkrečių tikslų arba ypatingų atvejų įgyvendinimo;“.

1.15. Pakeičiu 142 punktą ir jį išdėstau taip:

142. Projekto vykdytojas ir projekto partneris projekto įgyvendinimo metu privalo užtikrinti tinkamą projekto išlaidų buhalterinės apskaitos atskyrimą nuo projekto vykdytojo ir projekto partnerio bendros buhalterinės apskaitos. Su projektu susiję buhalterinės apskaitos įrašai turi būti lengvai atskiriami nuo kitų įprastinių operacijų arba su kitais vykdomais projektais susijusių operacijų. Projekto operacijų apskaitai tvarkyti rekomenduojama naudoti atskiras sąskaitų plano subsąskaitas arba kitaip atskirti operacijas, pavyzdžiui, naudojant kodavimą.“

1.16. Pakeičiu 143 punktą ir jį išdėstau taip:

143. Prieš sudarydamas projekto sutartį, projekto vykdytojas turi turėti kredito įstaigoje atskirą sąskaitą projektui skiriamų finansavimo lėšų apskaitai tvarkyti (išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus), jeigu numatoma išmokėti avansą projektui finansuoti ir (ar) projekto išlaidoms taikyti sąskaitų apmokėjimo būdą.“

1.17. Pakeičiu 144 punktą ir jį išdėstau taip:

144. Įgyvendinęs visas projekto sutartyje nustatytas projekto veiklas, projekto vykdytojas įgaliotajai institucijai pateikia galutinį mokėjimo prašymą. Jeigu įgaliotoji institucija, patikrinusi galutinį mokėjimo prašymą, nustato, kad projekto vykdytojui lėšų išmokėta mažiau, nei numatyta projekto sutartyje ir (ar) pagal projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentus, trūkstamos lėšos jam išmokamos patvirtinus galutinį mokėjimo prašymą. Jeigu įgaliotoji institucija, patikrinusi galutinį mokėjimo prašymą, nustato, kad lėšų išmokėta daugiau, nei numatyta projekto sutartyje ir (ar) pagal projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentus, išmokėtų projekto finansavimo lėšų perviršis turi būti susigrąžinamas vadovaujantis Taisyklių IV skyriaus dešimtojo skirsnio nuostatomis. Įgyvendinant ypatingų atvejų projektus, atsiskaitymo už avansu išmokėtas lėšas tvarka gali būti nustatoma PFSA.“

1.18. Pripažįstu netekusiais galios 145 ir 146 punktus.

1.19. Pakeičiu 147 punktą ir jį išdėstau taip:

147. Avanso suma negali viršyti 30 procentų projektui įgyvendinti skirtos projekto finansavimo lėšų sumos. Įgyvendinant ypatingų atvejų projektus, PFSA gali būti nustatomas didesnis maksimalus mokėtino avanso dydis.“

1.20. Pakeičiu 149 punktą ir jį išdėstau taip:

149. Gavęs avansą, projekto vykdytojas tarpinį mokėjimo prašymą teikia įgaliotajai institucijai ne vėliau kaip po 90 dienų nuo sutarties įsigaliojimo datos, jei projekto sutartyje ar mokėjimo prašymų teikimo grafike nenurodyta kitaip. Jeigu per 90 dienų nuo avanso gavimo dienos projekto vykdytojas nepradeda įgyvendinti projekto ir nepatiria išlaidų, avansu išmokėtos lėšos arba jų dalis turi būti susigrąžinamos vadovaujantis Taisyklių IV skyriaus dešimtuoju skirsniu. Šio punkto nuostatos netaikomos įgyvendinant ypatingų atvejų projektus.“

1.21. Pakeičiu 174 punktą ir jį išdėstau taip:

174. Projekto sąskaitoje sukauptų palūkanų dydžiu, vadovaujantis Taisyklių IV skyriaus dešimtuoju skirsniu, turi būti mažinama pagal galutinį mokėjimo prašymą mokėtina projektui skirto finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dalis. Jeigu sukauptų palūkanų suma didesnė už mokėtiną pagal galutinį mokėjimo prašymą projektui skirto finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dalį, perviršis arba visos sukauptos palūkanos turi būti grąžinami vadovaujantis Taisyklių 258 punktu.“

1.22. Pakeičiu 175 punktą ir jį išdėstau taip:

175. Tuo atveju, kai sukauptų palūkanų suma mažesnė nei 15 eurų arba lygi šiai sumai ir mokėtinos pagal galutinį mokėjimo prašymą projektui skirto finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dalies nepakanka sukauptų palūkanų sumai ar jos daliai įskaityti su projekto vykdytojo pateiktu galutiniu mokėjimo prašymu, likusi neįskaityta palūkanų suma arba visos sukauptos palūkanos neturi būti grąžinamos.“

1.23. Pakeičiu 178 punktą ir jį išdėstau taip:

178. Nustatant PMIF programos rodiklius, skaičiuojant pasiektas jų reikšmes ir atsiskaitant už juos turi būti vadovaujamasi Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-432 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Rodiklių skaičiavimo aprašas) bei PFSA.“

1.24. Pakeičiu 189 punktą ir jį išdėstau taip:

189. Projekto vykdytojas kartu su tarpiniais ir galutiniu mokėjimo prašymais, kuriuose deklaruojamos su projekto dalyviais susijusios išlaidos, teikia įgaliotajai institucijai informaciją apie projekto dalyvius (jei esama dalyvių), pradėjusius dalyvauti projekto veiklose iki mokėjimo prašymo ataskaitinio laikotarpio pabaigos, pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšomis finansuojamo projekto dalyvio apklausos anketos (Taisyklių 16 priedas) (toliau – dalyvio anketa) duomenis. Kai projekto vykdytojas ir (ar) partneris yra Užsieniečių registro tvarkytojas, projekto vykdytojas teikia įgaliotajai institucijai tik neįslaptintą informaciją apie projekto dalyvius.“

1.25. Pakeičiu 192 punktą ir jį išdėstau taip:

192. Informacija apie kiekvieną projekto dalyvį renkama pirmą jo dalyvavimo tiesioginėse projekto veiklose dieną vieną kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį. Projekto dalyviui pateikiama užpildyti dalyvio anketa. Įgyvendinant ypatingų atvejų projektus, reikalavimas surinkti informaciją apie projekto dalyvį jo pirmą dalyvavimo projekto veiklose dieną netaikomas. Informacijos apie projekto dalyvius rinkimo įgyvendinant ypatingų atvejų projektus reikalavimai yra nustatomi PFSA.“

1.26. Pakeičiu 214 punktą ir jį išdėstau taip:

214. Vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 514/2014 27 straipsniu bei 2015 m. gegužės 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2015/840, dėl patikrinimų, kuriuos atlieka atsakingos institucijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (OL 2015 L 134, p. 1), atsakinga institucija atlieka patikras vietose ir atrankinius tikrinimus įgaliotojoje institucijoje.“

1.27. Pakeičiu 284 punktą ir jį išdėstau taip:

284. Ilgalaikio turto, nurodyto Taisyklių 310.2 papunktyje, pirkimo išlaidos yra tinkamos finansuoti. Kito ilgalaikio turto pirkimo išlaidos gali būti tinkamos finansuoti, jeigu tai nustatyta PFSA.“

1.28. Pakeičiu 299.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

299.1.1. projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos už laiką, dirbtą administruojant projektą ir (ar) administruojant, prižiūrint, koordinuojant ar organizuojant projekto veiklas (darbo užmokesčio išlaidos apima Taisyklių 288 punkte nurodytas išlaidas);“.

1.29. Papildau 299.1.21 papunkčiu:

299.1.21. projekto veiklas administruojančių, prižiūrinčių, koordinuojančių ir organizuojančių asmenų mokymų projekto veiklų administravimo klausimais išlaidos;“.

1.30. Pakeičiu 303 punktą ir jį išdėstau taip:

303. Vieno projekto fiksuotoji (-osios) suma (-os) negali viršyti 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų. Ši nuostata netaikoma įgyvendinant ypatingų atvejų projektus.“

1.31. Pakeičiu 326 punktą ir jį išdėstau taip:

326. Įgaliotoji institucija, atlikdama pirkimų patikrą, derina išankstinės ir paskesnės pirkimų patikros elementus (pirkimų patikra netaikoma išlaidų, kurioms taikomas supaprastintas išlaidų apmokėjimas, kaip nustatyta Taisyklių 4.30 papunktyje, viešiesiems pirkimams). Išankstinė pirkimų patikra atliekama iki pirkimo pradžios arba pirkimo sutarties sudarymo. Išankstinės pirkimų patikros tikslas – galimų pažeidimų prevencija. Paskesnė pirkimų patikra atliekama tikrinant projektų vykdytojų pateiktus mokėjimo prašymus ir nustatant išlaidų atitiktį finansavimo reikalavimams.“

1.32. Pakeičiu 3 priedą:

1.32.1. Pakeičiu 1 punkto lentelės 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie Projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – PFSA) nurodyto Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos (toliau – PMIF programa) veiksmo arba ypatingo atvejo įgyvendinimo bei su PMIF programos veiksmu arba ypatingais atvejais susijusio PMIF programos rodiklio (jeigu taikoma) pasiekimo ir įgyvendinama (-os) PFSA nurodyta (-os) veikla (-os)

1.1. Projekto tikslas ir uždaviniai atitinka PFSA nurodytą PMIF programos veiksmą arba ypatingą atvejį ir siekiamą rezultatą.

 

(Kai bendrojo projektų reikalavimo vertinimas „Ne“ arba „Taip su išlyga“, šiame stulpelyje pagrindžiamas kiekvieno bendrojo projektų reikalavimo aspekto įvertinimas.)“.

1.2. Projekto tikslas, uždaviniai ir veiklos atitinka PFSA nurodytą (-as) veiklą (-as).

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius PFSA nustatytus reikalavimus.

 

 

 

1.32.2. Pakeičiu 1 punkto lentelės 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1. Projektu siekiama PFSA nustatytų PMIF programos rodiklių (jeigu taikoma).“

1.32.3. Pakeičiu 1 punkto lentelės 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) (jeigu taikoma) atitinka PFSA nustatytus reikalavimus (šis vertinimo aspektas taikomas tik projektų konkurso būdu atrenkamiems projektams).“

1.32.4. Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2. Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio įgaliotajai institucijai paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: _____________________________________________________“.

1.33. Pakeičiu 4 priedo 5.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.5. (Nurodoma, jei numatoma išmokėti avansą ir (ar) projekto išlaidoms taikyti sąskaitų apmokėjimo būdą. Kitais atvejais šis papunktis į Sutartį neįtraukiamas.) Projekto vykdytojas įsipareigoja turėti kredito įstaigoje atskirą sąskaitą projektui skiriamoms finansavimo lėšoms (išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus). Projektui skiriamų finansavimo lėšų sąskaitos Nr. _______________________.“

1.34. Pakeičiu 5 priedo 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Nustatant projektui taikomą fiksuotąją normą atsižvelgiama į tai, kokią tiesioginių išlaidų dalį (procentais) sudaro projekto veiklų rangos (angl. outsourcing) išlaidos. Projekto veiklų rangos išlaidomis laikomos tik tų veiklų, kurias visiškai įgyvendina ne pats projekto vykdytojas, o paslaugų teikėjai, prekių tiekėjai ar rangovai, išlaidos. Pavyzdžiui, projekto veiklų rangos išlaidomis nelaikomos renginio organizavimo išlaidos, kai už renginio organizavimą (dalyvių kvietimą, registravimą, programos rengimą, atskirų pirkimų (renginio patalpų nuomos, dalyvių maitinimo ir pan.) vykdymą ir kitas organizacines veiklas) yra atsakingas pats projekto vykdytojas ar partneris, t. y. dėl viso renginio organizavimo nėra sudaroma sutartis su paslaugos teikėju pirkti renginio organizavimo paslaugų paketą. Statybos, remonto ir kitų darbų, taip pat įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos visais atvejais laikomos projekto veiklų rangos išlaidomis. Projekto veiklų rangos išlaidos vertinamos pagal smulkiausią veiklos rodiklį (priklausomai nuo atvejo, pagal pirmo arba antro lygio veiklos rodiklius).“

1.35. Pakeičiu 6 priedą:

1.35.1. Pakeičiu 1 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

1. Bendra informacija apie Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos (toliau – PMIF programa) veiksmą (-us) arba ypatingą atvejį ir kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus“.

1.35.2. Pakeičiu 1 punkto lentelės antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip:

 

„Veiksmo / ypatingo atvejo Nr.: <veiksmo / ypatingo atvejo numeris>

Veiksmo / ypatingo atvejo Nr.: <veiksmo / ypatingo atvejo numeris>“.

 

1.35.3. Pakeičiu 1 punkto lentelės 4 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

4. Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyta PMIF programos veiksmui arba ypatingam atvejui iš viso, Eur“.

1.35.4. Pakeičiu 2.1 papunkčio lentelės 2 stulpelį ir jį išdėstau taip:

 

„Veiksmo arba ypatingo atvejo Nr.“

 

1.36. Pakeičiu 10 priedo 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1. Valstybės projektą numatoma įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau kiekybinių rezultatų ir (ar) įgyvendinti daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas duotų daugiau socialinės ir (ar) ekonominės naudos, taip pat geriau prisidėtų prie Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos (toliau – PMIF programa) konkrečių tikslų arba ypatingų atvejų įgyvendinimo.“

1.37. Papildau 12 priedo 11 punkto lentelės pastabas 3 punktu:

3. Jei projekto vykdytojas ir (ar) partneris yra Užsieniečių registro tvarkytojas ir teikiami duomenys apie prieglobsčio prašytojus, į lentelės 2 stulpelį įrašomas asmeniui suteiktas kodas iš Užsieniečių registro, 3 stulpelis nėra pildomas.“

1.38. Papildau 15 priedo 2 punkto lentelę 4 punktu:

 

4. YPATINGI ATVEJAI: PERKĖLIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ

4.1.

Projekto dalyvių, perkeltų į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiųjų valstybių, skaičius

(Nurodomas bendras asmenų, perkeltų į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiųjų valstybių (ne Europos Sąjungos valstybių narių), skaičius. Įtraukiami asmenys, kurie atitinka PFSA nustatytus reikalavimus projekto dalyviams ir kurie užpildė PMIF projekto dalyvio apklausos anketas (išskyrus PAFT nustatytus atvejus). Skaičiuojami unikalūs asmenys.)

4.2.

Projekto dalyvių, perkeltų į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės (-ių) narės (-ių) skaičius

(Nurodomas bendras asmenų, perkeltų į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės (-ių) narės (-ių) skaičius. Įtraukiami asmenys, kurie atitinka PFSA nustatytus reikalavimus projekto dalyviams ir kurie užpildė PMIF projekto dalyvio apklausos anketas (išskyrus PAFT nustatytus atvejus). Skaičiuojami unikalūs asmenys.)“.

 

1.39. Pakeičiu 16 priedo 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„4.1. Projekto dalyvio statusas

(pažymimas vienas variantas)

Projekto dalyvis yra valstybės tarnautojas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, arba tarptautinės organizacijos darbuotojas

Projekto dalyvio duomenys:

biudžetinės įstaigos atstovas

nevyriausybinės organizacijos atstovas

tarptautinės organizacijos atstovas

kt.

Projekto dalyvis turi prieglobsčio prašytojo statusą (jei pažymimas šis langelis, o projekto vykdytojas ir (ar) partneris yra Užsieniečių registro tvarkytojas, projekto dalyvio anketos 2 dalyje nurodoma tik asmens lytis. Jei pažymimas šis langelis, o projekto vykdytojas ir (ar) partneris nėra Užsieniečių registro tvarkytojas, projekto dalyvio anketos 2 dalyje nurodoma visa informacija apie projekto dalyvį.)

Projekto dalyvis turi leidimą gyventi Lietuvoje

-    Leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo ar pakeitimo pagrindas pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl užsieniečių teisinės padėties“:

 

(įrašyti)

-    Leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo terminas (leidimo gyventi išdavimo ar pakeitimo data – leidimo gyventi galiojimo pabaigos data):

 

 

 

(įrašyti)

-    Leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo ar pakeitimo pagrindas pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl užsieniečių teisinės padėties“:

 

(įrašyti)

-    Leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo terminas (leidimo gyventi išdavimo ar pakeitimo data – leidimo gyventi galiojimo pabaigos data):

 

 

 

(įrašyti)

-    Leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo ar pakeitimo pagrindas pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl užsieniečių teisinės padėties“:

 

(įrašyti)

-    Leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo terminas (leidimo gyventi išdavimo ar pakeitimo data – leidimo gyventi galiojimo pabaigos data):

 

 

 

(įrašyti)

Projekto dalyvis yra neteisėtai esantis Lietuvos Respublikoje

Projekto dalyvis perkeltas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiosios valstybės (ne Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės)

 

(įrašyti trečiosios (-ųjų) valstybės (-ių) pavadinimą (-us)

Projekto dalyvis perkeltas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš ES valstybės narės

 

(įrašyti ES valstybės (-ių) narės (-ių) pavadinimą (-us)“.

 

1.40. Pakeičiu 17 priedą:

1.40.1. Pakeičiu I dalies 4 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

4. Duomenys apie Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos (toliau – PMIF programa) rodiklių (jeigu taikoma) pasiekimą“.

1.40.2. Pakeičiu II dalies 2.2 papunkčio lentelės 2 punktą ir jį išdėstau taip:

 

2.

 

Ar projekto veiklos vykdomos pagal projekto sutartį, veiklos rodiklių įgyvendinimo ir PMIF programos rodiklių (jeigu taikoma) pasiekimo pažanga atitinka mokėjimo prašymuose pateiktą informaciją?

 

 

 

(Projekto patikros vietoje lape turi būti įvertinta ne tik atitiktis su mokėjimo prašymuose pateikta informacija, tačiau taip pat įvertinta, ar nėra aplinkybių, kurios galėtų turėti neigiamos įtakos įgyvendinant veiklas ir (arba) siekiant PMIF programos rodiklių.  

 

Patikrinti pasiektus veiklos ir PMIF programos rodiklius (parengtus ir išleistus leidinius, mokymų medžiagą, metodiką ir pan.), nustatytus projekto sutartyje.

 

Patikrinti, ar projekto vykdytojas turi veiklų įgyvendinimą ir rodiklių pasiekimą pagrindžiančius dokumentus.

 

Patikrinti, ar projekto tikslinės grupės atitinka PFSA reikalavimus. Duomenys apie tikslinės grupės asmenis nėra tikrinami, kai jie yra įslaptinti, o projekto vykdytojas ir (ar) partneris yra Užsieniečių registro tvarkytojas.)“.

 

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.16, 1.21, 1.22 ir 1.33 papunkčiai įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Algimanta Pabedinskienė