LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2011 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. D1-533/B1-310 „DĖL LAUKINIŲ GYVŪNŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 22 d. Nr. D1-555/B1-558

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i a m e Laukinių gyvūnų naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310 „Dėl laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiame 201 punktą ir jį išdėstome taip:

201. AAA apie Leidimų laikyti laukinius gyvūnus nelaisvėje išdavimą, jų galiojimo panaikinimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD). Jeigu aptvaras, voljeras ar kitas statinys planuojamas įrengti medžioklės plotuose, AAD per 5 darbo dienas informuoja atitinkamų medžioklės plotų naudotoją.“;

1.2. pakeičiame 36 punktą ir jį išdėstome taip:

36. Ištrūkus į laisvę laukiniams gyvūnams, aptvarų, voljerų ar kitų statinių naudotojai privalo nedelsdami pranešti AAD ir policijai apie kiekvieną nelaisvėje laikytų ir į laisvę ištrūkusių laukinių gyvūnų pabėgimo atvejį. Gyvūnų hibridai, svetimžemių ir invazinių laukinių gyvūnų rūšių gyvūnai bei Lietuvos teritorijoje natūraliai negyvenę laukiniai gyvūnai turi būti sugauti arba nužudyti per trumpiausią įmanomą terminą, bet ne ilgesnį kaip vienas mėnuo.“;

1.3. pakeičiame 37 punktą ir jį išdėstome taip:

37. Leidžiama išleisti į laisvę nelaisvėje laikomus Lietuvos teritorijoje natūraliai gyvenančių rūšių gyvūnus į buveines, iš kurių jie buvo paimti, ar į jiems būdingas buveines, jeigu tikėtina, kad laisvėje šie gyvūnai išgyvens. Leidimo turėtojas arba jo įgaliotas asmuo apie numatomą gyvūnų išleidimą į laisvę turi ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų raštu arba el. paštu pranešti AAD ir gauti jo raštišką pritarimą. AAD, gavęs pranešimą apie numatomą gyvūnų išleidimą, per 5 darbo dienas pritaria arba pateikia motyvuotą atsakymą, kodėl gyvūnų negalima išleisti į laisvę. Atsakymą Leidimo turėtojui arba jo įgaliotam asmeniui AAD pateikia raštu arba el. paštu.“;

1.4. pakeičiame 38 punktą ir jį išdėstome taip:

38. Leidimo turėtojai kiekvienais metais iki sausio 10 d. raštu arba elektroniniu paštu pagal Taisyklių 5 priede nustatytą ataskaitos formą teikia AAD duomenis apie aptvaruose, voljeruose ar kituose statiniuose laikomus laukinius gyvūnus. AAD kiekvienais metais iki kovo 1 d. pagal Taisyklių 5 priede nustatytą ataskaitos formą apibendrintus duomenis raštu arba el. paštu teikia Aplinkos ministerijai ir AAA.“;

1.5. pakeičiame 41 punktą ir jį išdėstome taip:

41. Ne rečiau kaip kas dvejus metus AAD tikrina laukinių gyvūnų laikymo sąlygas aptvare, voljere ar kitame statinyje. Neplaniniai patikrinimai gali būti organizuojami gavus asmenų rašytinį motyvuotą skundą dėl Leidimo turėtojo veiklos, gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti Leidimo turėtojo veiklos patikrinimą, turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl Leidimo turėtojo veiklos, kuri gali neatitikti Taisyklių ir kitų laukinės gyvūnijos apsaugą, naudojimą ir laikymą nelaisvėje reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, siekiant užtikrinti, kad yra pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti trūkumai, kai yra priimtas AAD direktoriaus motyvuotas sprendimas dėl skundo ar kitos gautos informacijos tyrimo.“;

1.6. pakeičiame 42 punktą ir jį išdėstome taip:

42. AAD ir AAA konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Leidimų turėtojams ir Asmenims, ketinantiems gauti Leidimą, savo kompetencijos klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias Leidimų turėtojams laikytis teisės aktų reikalavimų.“;

1.7. pakeičiame 43 punktą ir jį išdėstome taip:

43. Privalomųjų patikrinimų planai skelbiami AAD tinklalapyje.“;

1.8. pakeičiame 44 punktą ir jį išdėstome taip:

44. AAD Leidimo turėtoją apie privalomąjį patikrinimą informuoja raštu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų.“;

1.9. pakeičiame 45 punktą ir jį išdėstome taip:

45. Patikrinimas atliekamas dalyvaujant Leidimo turėtojui arba jo įgaliotam asmeniui. AAD pareikalavus, Leidimo turėtojas arba jo įgaliotas asmuo privalo pateikti visus dokumentus, susijusius su laukinių gyvūnų laikymu ir įsigijimu, jeigu šių dokumentų Leidimo turėtojas nėra pateikęs kitam priežiūrą atliekančiam subjektui.“;

1.10. pakeičiame 46 punktą ir jį išdėstome taip:

46. Jeigu aptvaras ar voljeras, įrengtas aptveriant mišką ar dalį miško, yra nenaudojamas 1 metus ir daugiau (jame nelaikomi laukiniai gyvūnai), AAD kreipiasi į savivaldybės vykdomąją instituciją su siūlymu panaikinti sprendimą dėl fizinių asmenų lankymosi apribojimo šioje teritorijoje. Apie priimtą sprendimą AAD Leidimo turėtoją ir AAA informuoja per 5 darbo dienas.“;

1.11. pakeičiame 59 punktą ir jį išdėstome taip:

59. Jei Taisyklių 49.1 ir 49.4 papunkčiuose nurodyta veikla vykdoma medžioklės plotuose Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatytais būdais, apie AAA išduoto leidimo naudoti laukinius gyvūnus naudojimo vietą šio leidimo turėtojas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas raštu arba el. paštu informuoja AAD ir suderina su saugomų teritorijų direkcija, jei planuojama naudoti laukinius gyvūnus šioje saugomoje teritorijoje ar jos direkcijai priskirtoje saugomoje teritorijoje.“;

1.12. pakeičiame 60 punktą ir jį išdėstome taip:

60. Jei Taisyklių 49.1 ir 49.4 papunkčiuose nurodyta veikla vykdoma medžioklės plotuose Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatytais būdais, ją vykdysiantis leidimą naudoti laukinius gyvūnus turintis asmuo privalo ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas raštu arba el. paštu informuoti medžioklės plotų naudotojus ir AAD apie numatomą vykdyti veiklą ir nurodyti tikslią datą ir vietą.“;

1.13. pakeičiame 84 punktą ir jį išdėstome taip:

84. Iškamšų gamintojas gali paimti visų rūšių laukinius gyvūnus ar jų dalis iškamšų gaminimui tik iš asmenų, pateikusių laukinių gyvūnų ar jų dalių teisėtą įsigijimą patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas. Jeigu dėl iškamšos pagaminimo kreipiasi asmuo, neturintis laukinių gyvūnų ar jo dalių teisėtą įsigijimą patvirtinančių dokumentų, iškamšų gamintojas apie tai nedelsdamas raštu (arba el. paštu) informuoja AAD.“;

1.14. pakeičiame Taisyklių 1 priedą ir išdėstome jį nauja redakcija (pridedama);

1.15. pakeičiame Taisyklių 5 priedą ir išdėstome jį nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t o m e, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Kęstutis Navickas

 

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktorius                                                                                                 Darius Remeika

 

Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių

1 priedas

 

(Leidimo laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus forma)

(Herbas)

 

LEIDIMAS LAIKYTI NELAISVĖJE LAUKINIUS GYVŪNUS

 

20 ....m. ......................d. Nr.

 

_________________

(vieta)

 

Leidimas išduotas.............................................................................................................................

(fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens, kitos organizacijos, jos atstovybės ar filialo pavadinimas, kodas, adresas)

..............................................................................................................................................................

 

Leidžiama nelaisvėje laikyti __________________________

(laukinio gyvūno rūšis)

 

Aptvaro, voljero ar kito statinio adresas, žemės sklypo kadastrinis numeris:

_______________________________________________________________________________________________________

 

Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje tikslas:

____________________________________________________________________________________

 

Aptvaro, voljero ar kito statinio duomenys:

1. Lauko patalpų dydis (m2): ....................................................

2. Vidaus patalpų dydis (m2): ....................................................

3. Aukštis (m): ..........................................................................

4. Kiti duomenys: .....................................................................

5. Aptvaras, voljeras ar kitas statinys įrengtas miške                                                            Taip Ne

6. Aptvaras, voljeras ar kitas statinys įrengtas saugomoje teritorijoje                                  Taip  Ne

 

Saugomos teritorijos, kurioje įrengtas aptvaras, voljeras ar kitas statinys direkcijos pavadinimas:

____________________________________________________________________________________

 

Bendrosios leidimo sąlygos:

1.  Aptvaro, voljero ar kito statinio įrengimo vieta ir forma turi būti parenkama taip, kad nesuardytų nusistovėjusių laisvėje gyvenančių laukinių gyvūnų migracijos kelių.

2.  Laukiniai gyvūnai nelaisvėje turi būti laikomi pagal Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių 4 priede nustatytus reikalavimus.

3.  Leidimo turėtojas privalo kiekvienais metais iki sausio 10 d. raštu arba elektroniniu paštu pateikti Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos duomenis apie aptvaruose, voljeruose ar kituose statiniuose laikomus laukinius gyvūnus, užpildydamas Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių 5 priede nustatytą ataskaitos formą.

4.  Leidimo turėtojas privalo tvarkyti laikomų laukinių gyvūnų registrą.

5.  Leidimo turėtojas privalo laikytis Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų.

Papildomos leidimo sąlygos:

 

____________________ ____________________ ____________________

(pareigų pavadinimas) A. V.                    (parašas)                                                           (vardas ir pavardė)

 

 

Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių

5 priedas

 

(Ataskaitos apie aptvaruose, voljeruose ir kituose statiniuose laikomus gyvūnus forma)

 

ATASKAITA APIE APTVARUOSE, VOLJERUOSE IR KITUOSE STATINIUOSE LAIKOMUS GYVŪNUS

 

20... m. ........... d.

 

Leidimo turėtojo vardas, pavardė, adresas, tel. Nr., el. pašto adresas

Leidimo Nr., išdavimo data,

 

Leidimą išdavusi institucija

Leidime nurodytų laukinių gyvūnų rūšių pavadinimas (-ai) (lietuvių/lotynų k.)

Kiekvienos leidime nurodytos laukinių gyvūnų rūšies individų skaičius (jei laukinių gyvūnų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nelaikoma, įrašomas „0“)

Voljero, aptvaro ar kito statinio adresas

Duomenys apie saugomų gyvūnų rūšių egzempliorių ženklinimą (ženklinimo pažymos išdavimo data ir numeris, žymeklio Nr.)

Į Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priedą įtrauktų rūšių egzempliorių sertifikato (-ų) Nr.

Voljeras, aptvaras ar kitas statinys įrengtas miško žemėje (Taip/ Ne)

Voljeras, aptvaras ar kitas statinys įrengtas saugomoj teritorijoje (Taip/ Ne)

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________

(pareigų pavadinimas,  jeigu ataskaitą teikia Aplinkos apsaugos departamentas)

___________

(parašas)

___________________

(vardas ir pavardė)