LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

dėl LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKO 2019 M. BIRŽELIO 6 D. įSAKYMO NR. V-295 „DĖL KONKURSINIŲ PRIORITETINIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 12 d. Nr. V-169

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Konkursinių prioritetinių mokslinių tyrimų programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Tarybos pirmininko 2019 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. V-295 „Dėl Konkursinių prioritetinių mokslinių tyrimų programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1. Pakeičiu Aprašo 14.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.7. Komitetui pavedus parengia tarpinę programos ataskaitą;“

2. Pripažįstu netekusiu galios Aprašo 18 punktą.

3. Pakeičiu Aprašo 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Esant būtinybei įsitikinti, ar programa įgyvendinama tinkamai, gali būti nuspręsta rengti tarpinę programos ataskaitą (toliau – programos ataskaita), kurią pagal Tarybos pirmininko patvirtintą formą, Komitetui pavedus, rengia vykdymo grupė. Jei programos ataskaita rengiama, toliau atliekami veiksmai, nurodyti Aprašo 27–34 punktuose.“

4. Pakeičiu Aprašo 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Komitetas tinkamai parengtą (pataisytą) programos ataskaitą teikia Tarybos valdybai, siūlydamas:

32.1. pripažinti programą įgyvendinama tinkamai;

32.2. pripažinti programą tikslintina;

32.3. programą nutraukti.“

5. Pripažįstu netekusiu galios Aprašo 35 punktą.

6. Pakeičiu Aprašo 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Pasibaigus programos įgyvendinimo laikotarpiui bei Bendrųjų taisyklių nustatyta tvarka įvertinus visų projektų, vykdytų pagal programą, baigiamąsias mokslines ataskaitas, atliekamas programos paskesnis (expost) vertinimas, siekiant nustatyti, ar programa buvo efektyvi sprendžiant valstybei ir visuomenei aktualias problemas, koks yra jos poveikis susijusioms mokslo kryptims, kokie buvo programos privalumai ir trūkumai ir pan.“

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                                     Romas Baronas