HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL NACIONALINĖS MIŠKŲ ŪKIO SEKTORIAUS PLĖTROS 2012–2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2018–2020 METŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 10 d. Nr. D1-378

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi ir Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 569 „Dėl Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programos patvirtinimo“, 9 punktu,

tvirtinu Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių 2018–2020 metų planą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Navickas

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministerijos

2018 m. gegužės 2 d. raštu Nr. 2D-1480(12.149E)

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2018 m. gegužės 10 d.

įsakymu Nr. D1-378

 

NACIONALINĖS MIŠKŲ ŪKIO SEKTORIAUS PLĖTROS 2012–2020 METŲ PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2018–2020 METŲ PLANAS

 

Eil. Nr.

Priemonė

Įvykdymo laikotarpis

Atsakingi vykdytojai

Finansavimo šaltiniai

Tikslas: išsaugoti ir gausinti Lietuvos miškus ir jų išteklius

1.

Įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje numatytas ES finansinės paramos naujų miškų įveisimui priemones

2018–2020

Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo agentūra, Aplinkos ministerija, Valstybinė miškų tarnyba

Lietuvos kaimo plėtros programos lėšos

2.

Valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdijai perduoti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintuose žemės reformos žemėtvarkos projektuose suprojektuotus valstybinės žemės sklypus miškui įveisti

2018–2020

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,

Aplinkos ministerija,

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (toliau – Valstybinių miškų urėdija)

Valstybinių miškų urėdijos lėšos,

Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos (toliau – BMŪRFP) lėšos

3.

Kasmet valstybei nuosavybės teise priklausančioje žemėje įveisti ne mažiau kaip 500 ha naujų miškų, įskaitant kompensavimui už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis skirtus miškus

2018–2020

Valstybinių miškų urėdija, Aplinkos ministerija

Valstybinių miškų urėdijos lėšos, BMŪRFP lėšos

4.

Organizuoti informavimą žemės savininkų, kurių žemėse naujai inventorizuoti medžių savaiminukai įtraukiami į apskaitą kaip miškas arba kaip apauganti mišku žemė

2018–2020

Aplinkos ministerija, Valstybinė miškų tarnyba

BMŪRFP lėšos

5.

Veisti aukštesnės selekcinės vertės miško sėklines plantacijas, didinti sėklų iš miško sėklinių plantacijų ruošos apimtis ir iš jų išauginamų miško sodmenų kiekį 2 %

2018–2020

Valstybinė miškų tarnyba, Valstybinių miškų urėdija

BMŪRFP lėšos, Valstybinių miškų urėdijos lėšos

6.

Vykdyti ąžuolynų atkūrimą ir įveisimą valstybiniuose miškuose, remiantis patikslinta ąžuolynų atkūrimo ir įveisimo apimtimi pagal Valstybinių miškų urėdijos regioninius padalinius

2018–2020

Valstybinių miškų urėdija,

Valstybinė miškų tarnyba, Aplinkos ministerija

BMŪRFP lėšos

7.

Patvirtinti miško genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos plėtros priemones ir jas įgyvendinti

2018–2020

Aplinkos ministerija, Valstybinė miškų tarnyba, Valstybinių miškų urėdija

BMŪRFP lėšos,

Valstybinių miškų urėdijos lėšos

8.

Organizuoti visuomenės informavimą miško gaisrų prevencijos ir sanitarinės miško apsaugos klausimais

2018–2020

Aplinkos ministerija, Valstybinių miškų urėdija

Valstybinė miškų tarnyba

BMŪRFP lėšos, Valstybinių miškų urėdijos lėšos

9.

Organizuoti miškininkų specialistų kvalifikacijos kėlimo kursus miško genetikos, selekcijos, sėklininkystės, sodmenų išauginimo bei atkūrimo klausimais, miško sanitarinės apsaugos klausimais

2018–2020

Aplinkos ministerija, Valstybinė miškų tarnyba,

BMŪRFP lėšos, Valstybinių miškų urėdijos lėšos

10.

Įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje numatytas ES finansinės paramos priemones gaisrų ir kitų stichinių nelaimių pažeistų miškų atkūrimui

2018–2020

Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo agentūra, Aplinkos ministerija, Valstybinė miškų tarnyba, Valstybinių miškų urėdija

Lietuvos kaimo plėtros programos lėšos

11.

Tobulinti valstybinės miško priešgaisrinės apsaugos sistemą įsigyjant specializuotas miško gaisrų gesinimo transporto priemones

2018–2020

Valstybinių miškų urėdija

 

ES struktūrinių fondų lėšos

12.

Organizuoti miškingumo didinimo potencialo įvertinimą ir nustatyti galimybes padidinti Žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės (angl. LULUCF) sektoriaus išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio absorbciją

2018–2019

Valstybinė miškų tarnyba

Aplinkos ministerija

BMŪRFP lėšos

13.

Optimizuoti valstybinių miškų medelynų skaičių ir juos modernizuoti

2018–2020

Valstybinių miškų urėdija

Valstybinių miškų urėdijos lėšos

Tikslas: užtikrinti racionalų Lietuvos miškų išteklių naudojimą ir didinti medynų produktyvumą

14.

Atlikti šalies medynų rūšinės sudėties pokyčių tendencijų, priežasčių ir galimų pasekmių analizę ir numatyti priemones nepageidaujamų pokyčių išvengimui ar jų pasekmių mažinimui

2018–2020

Aplinkos ministerija

BMŪRFP lėšos

15.

Organizuoti valstybinių miško sklypų, rezervuotų, bet nepanaudotų nuosavybės teisių atkūrimui, kurie yra įsiterpę arba besiribojantys su valstybinės reikšmės miškais, arba kurie yra 5 ha ir didesni ir turi privažiavimą, suformavimą žemės reformos žemėtvarkos projektuose, perdavimą patikėjimo teise valdyti Valstybinių miškų urėdijai, bei priskyrimą valstybinės reikšmės miškų plotams

2018

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Aplinkos ministerija, Valstybinių miškų urėdija

Valstybės biudžeto lėšos, Valstybinių miškų urėdijos lėšos

16.

Įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje numatytas ES finansinės paramos jaunuolynų ugdymui valstybiniuose ir privačiuose miškuose priemones

2018–2020

Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo agentūra, Aplinkos ministerija, Valstybinių miškų urėdija

Lietuvos kaimo plėtros programos lėšos

17.

Organizuoti miško kelių inventorizaciją visų nuosavybės formų miškuose

2018–2020

Aplinkos ministerija

BMŪRFP lėšos

18.

Plėtoti miškų georeferencinio pagrindo tinklą Lietuvos miškuose

2018–2020

Aplinkos ministerija, Valstybinė miškų tarnyba, Valstybinių miškų urėdija

BMŪRFP lėšos, Valstybinių miškų urėdijos lėšos

19.

Organizuoti diskusiją dėl racionalaus miško išteklių naudojimo darnaus miškų ūkio principų kontekste

2018

Aplinkos ministerija

Valstybės biudžeto lėšos

20.

Gamybinėmis sąlygomis išbandyti nepertraukiamos miškotvarkos įgyvendinimo metodologinius ir technologinius sprendimus vieno ar kelių Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių apimtyje

2018–2019

Valstybinių miškų urėdija

BMŪRFP lėšos, Valstybinių miškų urėdijos lėšos

Tikslas: didinti miškų ūkio ekonominį efektyvumą ir konkurencingumą

21.

Tobulinti privalomųjų atskaitymų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą sistemą

2018–2019

Aplinkos ministerija

BMŪRFP lėšos

22.

Įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje numatytas ES finansinės paramos priemones investicijoms į miškų ūkio technologijas, taip pat priemones miško savininkų kooperacijai ir kitokiam bendradarbiavimui skatinti

2018–2020

Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo agentūra, Aplinkos ministerija

Lietuvos kaimo plėtros programos lėšos

23.

Įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje numatytas ES finansinės paramos priemones miškų infrastruktūrai gerinti

2018–2020

Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo agentūra, Aplinkos ministerija

Lietuvos kaimo plėtros programos lėšos

24.

Mažinti privačių miškų ūkio teisinio reguliavimo mastą ir administracinę naštą, suteikiant daugiau sprendimo teisių ir atsakomybės miško savininkams, miškų kontrolę orientuojant į esminę įtaką miško ekosistemai turinčias miškų ūkio veiklas

2018–2019

Aplinkos ministerija

Valstybės biudžeto lėšos

25.

Organizuoti miško savininkų konsultavimą/informavimą žiniasklaidos priemonėse

2018–2020

Aplinkos ministerija

BMŪRFP lėšos

26.

Organizuoti miško savininkų nuotolinius internetinius mokymus/ seminarus

2018–2020

Aplinkos ministerija

BMŪRFP lėšos

27.

Organizuoti miškininkų specialistų kvalifikacijos kėlimo kursus miško naudojimo klausimais

2018–2020

Valstybinė miškų tarnyba, Valstybinių miškų urėdija

BMŪRFP lėšos, Valstybinių miškų urėdijos lėšos

Tikslas: Išsaugoti ir didinti miško ekosistemų tvarumą atsižvelgiant į jų ekologinį ir socialinį vaidmenį, klimato kaitos įtaką

28.

Stiprinti Europos Bendrijos svarbos miškų buveinių apsaugą Natura 2000 tinkle

2018–2020

Aplinkos ministerija

BMŪRFP lėšos

29.

Sumažinti miško sanitarinės apsaugos cheminių priemonių nuo ligų, kenkėjų ir nepageidaujamos augalijos panaudojimo Valstybinių miškų urėdijoje apimtį

2018–2020

Valstybinių miškų urėdija, Valstybinė miškų tarnyba

Valstybinių miškų urėdijos lėšos, BMŪRFP lėšos

30.

Organizuoti miškų ūkyje naudotinų naujų ir mažiau pavojingų aplinkai augalų apsaugos priemonių biologinio efektyvumo bandymus

2018–2020

Aplinkos ministerija, Valstybinė miškų tarnyba

BMŪRFP lėšos

31.

Įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje numatytas ES finansinės paramos priemones miško ekosistemų atsparumui ir miškų aplinkosauginei vertei didinti

2018–2020

Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo agentūra, Aplinkos ministerija

Lietuvos kaimo plėtros programos lėšos

32.

Sukurti naujus ir prižiūrėti, tvarkyti bei atnaujinti esamus rekreacinės infrastruktūros objektus miškuose

2018–2020

Valstybinių miškų urėdija, ES parama besinaudojantys privačių miškų savininkai

Lietuvos kaimo plėtros programos lėšos, Valstybinių miškų urėdijos, savivaldybių, privačių miškų savininkų lėšos

33.

Organizuoti miškininkų specialistų kvalifikacijos kėlimo kursus miško ekosistemų stabilumo, biologinės įvairovės apsaugos bei miško rekreacijos klausimais

2018–2020

Valstybinė miškų tarnyba, Valstybinių miškų urėdija

BMŪRFP lėšos, Valstybinių miškų urėdijos lėšos

34.

Gerinti miestų miškų būklę, skiriant savivaldybėms specialias tikslines dotacijas miestų miškų priežiūros, apsaugos ir tvarkymo darbams vykdyti

2018–2020

Aplinkos ministerija

Savivaldybės

BMŪRFP lėšos