ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 6 D. SPRENDIMO NR. T-226 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 3 d. Nr. T-195

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

Pakeisti  Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-226 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Antanas Bezaras

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-226

(Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2018 m. liepos 3 d. sprendimo

Nr. T-195 redakcija)

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja priešmokyklinio ugdymo organizavimo veiklos ypatumus.

2. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelis – grupės darbo / veiklos ypatumų visuma, apimanti ugdymo trukmę (per mėnesį, savaitę, parą), teikiamas paslaugas vaikui (švietimo pagalba ir kita), ugdomąją kalbą, pedagogų, dirbančių grupėje (priešmokyklinio ugdymo pedagogo, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo, meninio ugdymo mokytojo, neformaliojo švietimo mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto, užsienio kalbos mokytojo ir kitų), skaičių.

3. Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, kitais teisės aktais ir Aprašu.

4. Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai Savivaldybėje ugdomi ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų (toliau – Mokykla) patalpose. Pagal poreikį vaikams teikiama švietimo pagalba.

5. Apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIAI

 

6. Priešmokyklinio ugdymo grupės komplektuojamos kiekvienų mokslo metų pradžioje ir, esant bendruomenės poreikiams, finansiniams ir žmogiškiesiems ištekliams, gali būti keičiamos per mokslo metus.

7. Priešmokyklinio amžiaus vaikai, turintys nedidelių ir (ar) vidutinių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ugdomi taikant bendruosius principus ir organizavimo modelius.

8. Priešmokyklinio amžiaus vaikai, turintys didelių ir (ar) labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomi specialiosiose grupėse ar, grupės pedagogui pritaikius programą, integruojami į bendrosios paskirties grupes.

9. Jeigu priešmokyklinio ugdymo grupė komplektuojama iš ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų (mišri grupė), ugdymo turinys diferencijuojamas atitinkamai pagal vaikų amžių ir poreikius.

10. Kai komplektuojama mišri grupė, kurioje yra daugiau priešmokyklinio ugdymo vaikų, dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas arba ikimokyklinio ugdymo auklėtojas, jeigu grupėje daugiau ikimokyklinio amžiaus vaikų.

11. Priešmokyklinio ugdymo grupėje, kurios ugdomoji veiklos trukmė yra 4–6 val. per dieną ar 20–30 val. per savaitę, dirba ne mažiau kaip du darbuotojai, iš jų – ne mažiau kaip vienas priešmokyklinio ar ikimokyklinio ugdymo pedagogas.

12. Grupėje, kurios ugdomoji veiklos trukmė yra ilgesnė nei 6 val. per dieną ar 33 val. per savaitę, dirba daugiau nei vienas priešmokyklinio ar ikimokyklinio ugdymo pedagogas (kurie dirba ne vienu metu) ir auklėtojo padėjėjas.

 

13. Priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose yra ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių didelių ir (ar) labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, švietimo pagalbą teikia atitinkami specialistai.

14. Maksimalus vaikų skaičius priešmokyklinio ugdymo grupėse nustatomas atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus.

15. Priešmokyklinio ugdymo grupėse gali būti teikiamos paslaugos: vaikų maitinimas, švietimo pagalba (pagal poreikį), neformaliojo ugdymo užsiėmimai ir kt.

16. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai:

Modeliai

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Priešmokyklinio amžiaus vaikai

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikai (mišri grupė)

 

X

 

X

 

 

X

X

 

 

Priešmokyklinio amžiaus vaikai, turintys didelių ir (ar) labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikai, turintys didelių ir (ar) labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

4 val. ugdymo trukmė per dieną (20 val. per savaitę)

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

5–6 val. ugdymo trukmė per dieną (25–30 val. per savaitę)

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

6 ir daugiau val. ugdymo trukmė per dieną (33 ir daugiau val. per savaitę)

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

Ugdomoji kalba – lietuvių kalba

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

Ugdomoji kalba – lietuvių ir užsienio kalba

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

Minimalus vaikų skaičius grupėje

5

5

5

5

10

10

10

10

5

5

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Už Aprašo įgyvendinimą atsako Savivaldybės Mokyklų direktoriai.

18. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.

19. Aprašo papildymus, pakeitimus ar naują redakciją tvirtina Savivaldybės taryba.

20. Esant bendruomenės poreikiams, finansiniams ir žmogiškiesiems ištekliams, Aprašas gali būti pildomas arba keičiamas Savivaldybės tarybos nario (-ių), Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus iniciatyva.