LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL Politinės partijos veiklos finansavimo ATASKAITOS pildymo iR pateikimo TVARKOS APRAŠO ir Politinės partijos veiklos finansavimo ATASKAITOS formos PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 25 d. Nr. Sp-21

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo Nr. I-606 2, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30 straipsnių ir penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, nusprendžia:

1. Patvirtinti Politinės partijos veiklos finansavimo ataskaitos pildymo ir pateikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Patvirtinti Politinės partijos veiklos finansavimo ataskaitos formą (pridedama).

3. Nustatyti, kad politinių partijų veiklos finansavimo ataskaitos rengiamos ir teikiamos Vyriausiajai rinkimų komisijai kartu su 2020 metų ir vėlesnių metų metiniais finansinių ataskaitų rinkiniais.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                  Laura Matjošaitytė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

vyriausiosios rinkimų komisijos

2020 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. Sp-21

 

Politinės partijos veiklos finansavimo ataskaitos PILDYMO IR PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Politinės partijos veiklos finansavimo ataskaitos pildymo ir pateikimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatoma politinės partijos veiklos finansavimo ataskaitos pildymo ir pateikimo Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai tvarka.

2.    Šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatyme (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme.

3.    Politinės partijos veiklos finansavimo ataskaita (toliau – veiklos finansavimo ataskaita) – finansinių ataskaitų rinkinio priedas, kuriame pateikiami duomenys apie politinės partijos kalendorinių metų veiklos finansavimo šaltinius ir išlaidas, taip pat informacija apie paskleistą politinę reklamą ir jos finansavimo šaltinius.

4.    Teisėti politinių partijų finansavimo šaltiniai nustatyti Įstatymo 19 straipsnyje.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS FINANSAVIMO ATASKAITOS PILDYMAS

 

5Veiklos finansavimo ataskaita pildoma naudojantis Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos Finansavimo posisteme. Prie Finansavimo posistemės jungiamasi per Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemą, skirtą tapatybei nustatyti, tai yra per Elektroninius valdžios vartus. Pirmą kartą jungdamasis prie Finansavimo posistemės už politinės partijos apskaitą atsakingas asmuo su Vyriausiąja rinkimų komisija pasirašo sutartį dėl informacijos teikimo elektroniniu būdu. Pasibaigus šios sutarties galiojimui, pasirašoma nauja sutartis.

6.    Duomenys ataskaitoje įrašomi pagal politinės partijos buhalterinės apskaitos duomenis.

7.    Duomenys ataskaitoje pateikiami eurais.

8.    Veiklos finansavimo ataskaitoje rodomos visos per kalendorinius metus gautos lėšos, apmokėtos išlaidos, informacija apie politinės partijos užsakytą, atlygintinai paskleistą politinę reklamą ir jos finansavimo šaltinius. Jeigu partija veikia ne visus kalendorinius metus, duomenys pateikiami už laikotarpį nuo susikūrimo iki kalendorinių metų pabaigos arba nuo kalendorinių metų pradžios iki reorganizavimo ar likvidavimo.

9.    Veiklos finansavimo ataskaita rengiama pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytą formą, kurią sudaro 3 dalys:

9.1. I dalyje „Lėšos iš finansavimo šaltinių“ rodomos visos per ataskaitinį laikotarpį gautos lėšos į valstybės biudžeto asignavimų ir politinės partijos einamąsias banko sąskaitas. Nenurodoma į politinės kampanijos sąskaitą (sąskaitas) gautos lėšos;

9.2. II dalyje „Išlaidos“ rodomos visos per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto asignavimų sąskaitos bei kitų partijos vardu atidarytų einamųjų banko sąskaitų (be politinių kampanijų) apmokėtos išlaidos;

9.3. III dalyje „Politinė reklama ir jos finansavimo šaltiniai“ pateikiama informacija apie politinės partijos užsakytą, atlygintinai paskleistą ne politinės kampanijos laikotarpiu arba politinės kampanijos laikotarpiu politinę reklamą, tačiau nesusijusią su politine kampanija, ir jos finansavimo šaltinius.

10Finansavimo posistemėje užpildžius Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitą, atitinkami jos duomenys įkeliami į Veiklos finansavimo ataskaitos I dalies 2 eilutę ir II dalies atitinkamų eilučių skiltį „Valstybės biudžeto asignavimų sąskaita“. Pastebėjus netikslumus, taisytina Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaita.

11Veiklos finansavimo ataskaitos I dalies „Lėšos iš finansavimo šaltinių“ pildymas:

11.1straipsnyje „7.2. Politinės kampanijos lėšų likučiai“ nurodomos politinių partijų, jų keliamų kandidatų ar kandidatų sąrašų politinei kampanijai nepanaudotos lėšos, pervestos į politinės partijos einamąją ir (ar) valstybės biudžeto asignavimų sąskaitą ir skirtos tik politinių partijų veiklai finansuoti;

11.2straipsnyje „7.3. Kita“ nurodomos lėšos, gautos iš kitų finansavimo šaltinių, nenurodytų kituose šios dalies straipsniuose.

12Veiklos finansavimo ataskaitos II dalies „Išlaidos“ pildymas:

12.1straipsnyje „1. Politinės kampanijos finansavimas“ nurodoma politinės partijos ataskaitiniu laikotarpiu į politinės kampanijos sąskaitas pervesta lėšų suma, skirta politinės partijos, jos keltų kandidatų ir kandidatų sąrašų bei kitoms politinėms kampanijoms finansuoti;

12.2straipsnyje „2. Rinkimų užstatas“ nurodoma ataskaitiniu laikotarpiu sumokėtų ir grąžintų rinkimų užstatų skirtumas;

12.3straipsnyje „5. Mokesčiai ir kitos įmokos į biudžetą“ nurodomos privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio ir kiti mokesčiai ir įmokos į biudžetą;

12.4straipsnyje „Kitos paslaugos“ nurodomos išlaidos paslaugoms, susijusioms su politinės partijos įstatuose numatyta veikla. Jeigu kitų paslaugų išlaidos, apmokėtos iš kitų sąskaitų, sudaro daugiau kaip 5 paskelbto praėjusių kalendorinių metų ketvirto ketvirčio šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžius (toliau – VMDU), išlaidos paslaugoms detalizuojamos įterpiant papildomas eilutes. Politinėms partijoms, gaunančioms valstybės biudžeto asignavimus, rekomenduojama laikytis Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitos eilutės „4.6.9. Kitos paslaugos susijusios su politinės partijos įstatuose numatyta veikla“ detalizacijos, kuri, esant poreikiui, gali būti papildyta;

12.5straipsnyje „Kitos išlaidos“ nurodomos išlaidos prekėms, susijusioms su politinės partijos įstatuose numatyta veikla. Jeigu kitos išlaidos prekėms sudaro daugiau kaip 5 VMDU dydžius, paslaugos detalizuojamos atskiroje dalyje „Kitos išlaidos“;

12.6straipsnių „Kitos paslaugos“ ir „Kitos išlaidos“ papildomose eilutėse nurodomi informatyvūs išlaidų grupės pavadinimai, vienoje papildomoje eilutėje nurodyta išlaidų suma gali viršyti 5 VMDU dydžių sumą. 

13Veiklos finansavimo ataskaitos III dalies „Politinė reklama ir jos finansavimo šaltiniai“ pildymas:

13.1Šioje dalyje duomenys apie kiekvieną ataskaitiniu laikotarpiu paskleistą politinę reklamą ir jos finansavimo šaltinius pildomi atskiromis eilutėmis pagal reklamą, viešosios informacijos rengėją ar skleidėją ir sąskaitą, iš kurios apmokėta politinė reklama. Rekomenduojama šią dalį pildyti nuolat, nelaukiant ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

13.2Lauke „Reklamos rūšis“ nurodoma reklamos rūšis: „Spauda“, „Radijas“, „Išorinė reklama“, „Televizija“, „Internetas“, „Kita“.

13.3Lauke „Politinė reklama“ pildomi duomenys:

13.3.1. politinės reklamos pavadinimas (straipsnio pavadinimas, jei nėra šūkis ar turinio fragmentas ar kita, iš ko būtų galima identifikuoti konkrečią reklamą) ir / ar užsakymo numeris;

13.3.2. skiltyje „apimtis“, nurodant atitinkamus mato vienetus priklausomai nuo reklamos rūšies. Pavyzdžiui, jei reklama radijuje ar televizijoje, apimtis nurodoma sekundėmis, jei laikraštyje – kvadratiniais centimetrais, jei plakatų, tentų formatu – kvadratiniais metrais ir pan.;

13.3.3. skiltyje „kiekis“, nurodant reklamos gaminių tiražą ar kiek kartų buvo transliuota / skelbta reklama. Politinę reklamą paskelbus periodinėje spaudoje, nurodomas reklamos kartojimų skaičius, o ne leidinio tiražas.

13.4Lauke „Politinės reklamos apmokėjimas“ pateikiami duomenys:

13.4.1. skiltyje „Partijos sąskaita, iš kurios apmokėta“ nurodomi banko sąskaitų pavadinimai, kuriuos politinė partija suteikė sąskaitoms, į Finansavimo posistemę įkeldama banko sąskaitų išrašus, pavyzdžiui, „Asignavimų“, „Einamoji“, arba nurodomas politinės partijos skyriaus pavadinimas;

13.4.2. skiltyje „Kito šaltinio lėšomis“ nurodoma už reklamą apmokėta suma ir mokėtojas (juridinio asmens pavadinimas ir kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė);

13.5Lauke „Neapmokėta“ nurodoma įsiskolinimų suma už gamintą / skleistą politinę reklamą.

13.6Lauke „Politinė kampanija, su kuria susijusi politinė reklama“ nurodoma konkreti politinė kampanija, į kurią buvo orientuota politinė reklama, kuri paskleista iki politinės kampanijos pradžios.

14Įvedus duomenis apie politinę reklamą Finansavimo posistemėje suskaičiuojama bendra reklamos kaina bei pagal kiekvieną politinės reklamos rūšį išskiriami 3 finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto asignavimų sąskaita; kitos politinės partijos sąskaitos; kiti finansavimo šaltiniai. Politinės reklamos išlaidos, apmokėtos iš valstybės biudžeto asignavimų sąskaitos ir kitų partijos sąskaitų, nurodomos II dalies eilutės „6. Politinė reklama“ atitinkamose skiltyse.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS FINANSAVIMO ATASKAITOS PATEIKIMAS

 

15Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikiama patvirtinta praėjusių kalendorinių metų veiklos finansavimo ataskaita kartu su politinės partijos finansinių ataskaitų rinkiniu ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos.

16Veiklos finansavimo ataskaitą tvirtina politinės partijos įstatuose nustatytas politinės partijos valdymo organas.

17Finansavimo posistemėje užpildyta ir patvirtinta veiklos finansavimo ataskaita atspausdinama, pasirašoma ir teikiama Vyriausiajai rinkimų komisijai.

18Prieš patvirtinant veiklos finansavimo ataskaitą Finansavimo posistemėje, peržiūrimi ir patikslinami joje nurodyti duomenys (pavyzdžiui, jei įvedant duomenis apie politinę reklamą veiklos finansavimo ataskaitoje buvo nurodyta, kad dalis politinės reklamos neapmokėta, o vėliau ji buvo apmokėta, prieš patvirtinant veiklos finansavimo ataskaitą, ši informacija patikslinama).

19Pastebėjus klaidų ar duomenų trūkumą, Finansavimo posistemėje galima kreiptis dėl patvirtintos veiklos finansavimo ataskaitos atblokavimo. Pakoregavus ataskaitą, ji vėl patvirtinama ir pateikiama Vyriausiajai rinkimų komisijai.

20Pateikta veiklos finansavimo ataskaita nedelsiant, tai yra ne vėliau kaip kitą darbo dieną, skelbiama Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje, gavus jos duomenis, ir atnaujinama, kad šie duomenys atitiktų gautą informaciją.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21Vyriausioji rinkimų komisija kontroliuoja, kaip laikomasi Aprašo reikalavimų.

22Ginčai, kylantys dėl šio aprašo taikymo ir pažeidimų, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________