HERBAS2

lietuvos respublikos krašto apsaugos
ministras

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2021 M. VASARIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V-138 „DĖL GYNYBOS TECHNOLOGIJŲ VYSTYMO LIETUVOJE 2021–2023 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. lapkričio 16 d. Nr. V-913

Vilnius

 

 

Pakeičiu Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021–2023 m. programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V-138 „Dėl Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021–2023 m. programos patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Programą įgyvendina viešoji įstaiga Inovacijų agentūra. Programai įgyvendinti Krašto apsaugos ministerija priima su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija suderintus Programos įgyvendinimo teisės aktus, kuriuose nustatomos projektų (veiklų) finansavimo sąlygos.“

2. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų, nurodytų Programos 2 priede, pasiekiamumo vertinimą atlieka Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos. Informaciją apie Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų vykdymą renka, analizuoja ir metines Programos vertinimo ataskaitas kiekvienais kalendoriniais metais teikia Inovacijų agentūra.“

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                     Arvydas Anušauskas