HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. SPALIO 7 D. ĮSAKYMO NR. D1-750 „DĖL VERSLINĖS ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugpjūčio 27 d. Nr. D1-480

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Verslinės žvejybos vidaus vandenyse leidimų išdavimo tvarkos aprašą,  patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. D1-750 „Dėl Verslinės žvejybos vidaus vandenyse leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Leidimai išduodami ir panaikinami per elektroninę Aplinkosaugos leidimų išdavimo informacinę sistemą (ALIS).“

1.2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Leidimą, naudodama ALIS, išduoda Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA).“

1.3. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. AAA vadovas paskiria asmenį (-is), atsakingą (-us) už leidimų išdavimą, kuris (-ie) kuris per 5 darbo dienas nuo aplinkos ministro patvirtintų žvejybos vidaus vandenyse limitų suveda juos į ALIS.“.

1.4. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. AAA per tvarkos aprašo 14 punkte nurodytą laikotarpį nuo teisingai užpildyto prašymo gavimo per ALIS išduoda leidimą ir apie tai informuoja asmenį. Pareiškėjui negavus atsakymo per tvarkos prašo  15 punkte nustatytą terminą, laikoma, kad leidimas išduotas.“

1.5. Pripažįstu netekusiu galios 9.6 papunktį.

1.6. Pripažįstu netekusiu galios 9.10 papunktį.

1.7. Pripažįstu netekusiu galios 9.11 papunktį

1.8. Pripažįstu netekusiu galios 12 papunktį

1.9. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. AAA ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti leidimą gavimo dienos išduoda leidimą arba informuoja pareiškėją apie atsisakymą jį išduoti, nurodydama atsisakymo priežastis tokiu būdu, kokiu buvo gautas prašymas išduoti leidimą“.

1.10. Pakeičiu 19.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.8. leidimą išdavusio asmens pareigos, vardas, pavardė;“.

1.11. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Ūkio subjektui leidimo galiojimas panaikinamas esant Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 15 straipsnio 10 dalyje nustatytiems pagrindams arba pasibaigus teisės į žvejybos kvotą galiojimo laikotarpiui, arba panaikinus leidimą naudoti žvejybos plotą.“.

1.12. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Šio Tvarkos aprašo 26 punkte nurodytais atvejais leidimas per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos panaikinamas per ALIS. Panaikinus leidimą, AAA apie tai informuoja ūkio subjektą, kuriam buvo išduotas leidimas ir Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos.“.

2. Pavedu Aplinkos apsaugos agentūrai per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos į Aplinkosaugos leidimų išdavimo informacinę sistemą suvesti aplinkos ministro nustatytus ir galiojančius verslinės žvejybos vidaus vandenyse limitus.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                        Simonas Gentvilas