LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2009 M. KOVO 9 D. ĮSAKYMO NR. 3D-154 „DĖL ŽVEJYBOS STEBĖTOJŲ VEIKLOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVUOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. 3D-673

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. kovo 9 d. įsakymą Nr. 3D-154 Dėl Žvejybos stebėtojų veiklos Lietuvos Respublikos žvejybos laivuose taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽVEJYBOS STEBĖTOJŲ VEIKLOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVUOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 33 straipsnio 2 ir 3 dalimis:

1. T v i r t i n u Žvejybos stebėtojų veiklos Lietuvos Respublikos žvejybos laivuose taisykles (pridedama).

2. Į g a l i o j u Žuvininkystės tarnybą prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos skirti žvejybos stebėtojus į Lietuvos Respublikos žvejybos laivus.“

2. P a k e i č i u nurodytu įsakymu patvirtintas Žvejybos stebėtojų veiklos Lietuvos Respublikos žvejybos laivuose taisykles:

2.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme.“

2.2. Papildau 21 punktu:

21. Taisyklės įgyvendina 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/833, kuriuo nustatomos išsaugojimo ir vykdymo užtikrinimo priemonės, taikytinos Žvejybos Šiaurės Vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1627 ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2115/2005 ir (EB) Nr. 1386/2007, 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantį reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantį reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006, 2011 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės.“

2.3. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Stebėtojai skiriami į visus Lietuvos Respublikos žvejybos laivus, žvejojančius Žvejybos Šiaurės Vakarų Atlante organizacijos (toliau – NAFO) reguliuojamame rajone. Stebėtojai gali būti skiriami ir į kitus jūrų vandenyse žvejojančius žvejybos laivus, jeigu to reikalaujama pagal tarptautinių arba regioninių žvejybos organizacijų priimtas taisykles arba Europos Sąjungos teisės aktus. Tas pats stebėtojas negali būti skiriamas į daugiau kaip du iš eilės to paties žvejybos laivo reisus.“

2.4. Pripažįstu netekusiu galios 4 punktą.

2.5. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) Europos Komisijai pateikia į NAFO reguliuojamame rajone žvejojančius žvejybos laivus paskirtų stebėtojų sąrašą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2019/833 27 straipsnio 5 dalies a punkte, ir informaciją, nurodytą Reglamento (ES) 2019/833 27 straipsnio 6 dalies c punkte ir 7 dalyje.“

2.6. Pakeičiu 7.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.2. galiojantį asmeninio išgyvenimo technikos, priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindų, asmeninio saugumo ir socialinės atsakomybės mokymo kursų, atitinkančių 1978 m. Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų A-VI/1-1, 2, 3, 4 poskyrių reikalavimus, baigimo liudijimą, išduotą akredituotos, jūrininkus rengiančios mokymo įstaigos;“.

2.7. Pakeičiu 8 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

8. Stebėtojai, paskirti į NAFO reguliuojamame rajone žvejojančius laivus, vykdo Reglamento (ES) 2019/833 27 straipsnio 11 dalyje nustatytas pareigas. Stebėtojai žvejybos laivuose, įskaitant NAFO reguliuojamame rajone žvejojančius laivus, atlieka šias užduotis:“.

2.8. Pakeičiu 8.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.5. tikrina žvejybos apskaitos dokumentų įrašus;“.

2.9. Pakeičiu 8.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.13. konsultuoja žvejybos laivo kapitoną Europos Sąjungos žuvininkystės srities teisės aktų ir regioninės žvejybos valdymo organizacijos, kurios reguliuojamame rajone žvejojama, priimtų žuvų išteklių apsaugos ir vykdymo užtikrinimo priemonių taikymo klausimais.“

2.10. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Žuvininkystės tarnyba kaupia, analizuoja stebėtojų ataskaitas ir teikia jas Europos Komisijai pagal pareikalavimą. Stebėtojo žvejybos laivo kapitonui raštu paprašius, Žuvininkystės tarnyba jam pateikia stebėtojo ataskaitos kopiją.“

2.11. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. NAFO reguliuojamame rajone žvejojančiame žvejybos laive esantis stebėtojas, įtaręs sunkų pažeidimą, nurodytą Reglamento (ES) 2019/833 35 straipsnio 1 dalyje, per 24 val. informaciją apie įtariamą pažeidimą ir visus turimus įrodymus laive esančiomis ryšio priemonėmis privalo pateikti NAFO reguliuojamame rajone žvejybą inspektuojančiam laivui.“

 

 

 

Aplinkos ministras, pavaduojantis

žemės ūkio ministrą                                                                                         Kęstutis Mažeika