LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

2016 m. gruodžio 8 d. įsakymO Nr. 3-421(1.5 E)DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 PRIEMONĖS vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimasPROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 3 d. Nr. 3-460

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3-421(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 10.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.2. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, pagal regionus:

 

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2014 m.

2015 m.

2016

m.

2017 m.

2018

m.

2019

m.

2020 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2014–2020 m.

Alytaus

0

0

0

0

0

1263272

0

1263272

Kauno

0

0

0

0

0

2742736

0

2742736

Klaipėdos

0

0

0

0

0

1494496

0

1494496

Marijampolės

0

0

0

0

0

1103584

0

1103584

Panevėžio

0

0

0

0

0

1065915

0

1065915

Šiaulių

0

0

0

0

0

1396341

0

1396341

Tauragės

0

0

0

0

0

679119

0

679119

Telšių

0

0

0

0

0

1166462

0

1166462

Utenos

0

0

0

0

0

1012900

0

1012900

Vilniaus

0

0

0

0

0

1424689

0

1424689

Iš viso regionams konkrečiais metais:

0

0

0

0

0

13349514

0

13349514

Pastaba. Projektų sutartys gali būti sudarytos ne vėliau kaip iki 2019 m. pabaigos.“

 

2. Pakeičiu 10.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.3. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis, pagal regionus:

Regiono

pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2014–2023 m.

Alytaus

0

0

0

0

0

126327

0

1136945

0

0

1263272

Kauno

0

0

0

0

0

274274

0

2468462

0

0

2742736

Klaipėdos

0

0

0

0

0

149450

0

1345046

0

0

1494496

Marijampolės

0

0

0

0

0

110358

0

993226

0

0

1103584

Panevėžio

0

0

0

0

0

106591

0

959324

0

0

1065915

Šiaulių

0

0

0

0

0

139634

0

1256707

0

0

1396341

Tauragės

0

0

0

0

0

67912

0

611207

0

0

679119

Telšių

0

0

0

0

0

116646

0

1049816

0

0

1166462

Utenos

0

0

0

0

0

101290

0

911610

0

0

1012900

Vilniaus

0

0

0

0

0

142469

0

1282220

0

0

1424689

Iš viso regionams konkrečiais metais:

0

0

0

0

0

1334951

0

12014563

0

0

13349514“.

 

3. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Regionų projektų sąrašai turi būti sudaryti iki 2017 m. lapkričio 30 d. Jeigu iki šios datos regionas nepaskirstytų viso Aprašo 10.1 papunktyje nurodyto ES struktūrinių fondų lėšų limito, Ministerija gali imtis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 139 punkte nustatytų veiksmų spartesniam ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimui užtikrinti.“

4. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Projektu turi būti siekiama Aprašo 23 punkte nustatyto stebėsenos rodiklio reikšmių, atsižvelgiant į pateiktoje lentelėje konkrečiam regionui nustatytas minimalias tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių reikšmes.

 

Regionas

Stebėsenos rodiklis P.S.325 Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt.

Minimali tarpinė reikšmė

2018 m. pab.

Minimali galutinė reikšmė

2023 m. pab.

Alytaus

0

4

Kauno

0

10

Klaipėdos

0

5

Marijampolės

0

4

Panevėžio

0

4

Šiaulių

0

5

Tauragės

0

2

Telšių

0

4

Utenos

0

3

Vilniaus

0

9*

Iš viso:

0

50*

____________________

* Minimali galutinė stebėsenos rodiklio reikšmė nustatyta atsižvelgiant į prielaidą, kad, Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus Veiksmų programos priedo pakeitimą, veiklos lėšų rezervo dalis, numatyta Aprašo 8 punkte, bus skirta Priemonei įgyvendinti.“

5. Pakeičiu 26.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

26.1.1. tuo atveju, kai su keleivių vežimo veiklą vykdančia įmone, dalyvaujančia projekto įgyvendinime kaip partneris, yra konkurso būdu sudaryta viešųjų paslaugų teikimo sutartis, šio konkurso dokumentų kopijas;“.

6. Pakeičiu 26.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

26.2. Projektų viešųjų pirkimų procedūras vykdo kelių (mažiausiai dviejų) tarpusavyje susitarusių pareiškėjų (iš to paties ar iš skirtingų regionų) įgaliota perkančioji organizacija (toliau – įgaliota perkančioji organizacija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 83 straipsnio nuostatomis. Iki paraiškos pateikimo įgaliota perkančioji organizacija turi būti suderinusi su įgyvendinančiąja institucija Aprašo 12 punkte nurodytos veiklos prekių tiekimo viešųjų pirkimų dokumentus.“

7. Pakeičiu 26.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

26.3. Iki paraiškos pateikimo įgaliota perkančioji organizacija turi būti parengusi projektų viešųjų pirkimų grafiką pagal formą, nustatytą Aprašo 2 priede, ir jį suderinusi su įgyvendinančiąja institucija.“

8. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Savivaldybių vykdomosios institucijos (toliau – savivaldybių institucijos) turi regiono plėtros tarybos sekretoriatui raštu pateikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) pagal formą, nustatytą Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašas), kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Kartu su projektiniu pasiūlymu savivaldybių institucijos turi pateikti investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika), kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Kartu pateikiamas į elektroninę laikmeną įrašytas investicijų projektas, taip pat jo priedas – sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų lentelė MS Excel formatu. Investicijų projekte turi būti išnagrinėtos ir palygintos ne mažiau kaip trys projekto įgyvendinimo alternatyvos, pasirinktos iš Investicijų projektų rengimo metodikos 4 priede pateiktoje lentelėje „Minimaliai privalomos išnagrinėti ir palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvos pagal investavimo objekto tipą“ naujų transporto priemonių įsigijimo projektams rekomenduojamų išnagrinėti alternatyvų („naujų transporto priemonių įsigijimas“).“

9. Pakeičiu 46 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

46. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 46.2 papunktyje nurodyto paraiškos priedo forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):“.

10. Pripažįstu netekusiu galios 46.3 papunktį.

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                                  Rokas Masiulis               

 

SUDERINTA

Transporto investicijų direkcijos

2017 m. liepos 19 d. raštu Nr. 1.2-1266

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2017 m. rugsėjo 13 d. raštu Nr. ((24.37-02)-5K-1716665)-6K-1705621