TEISĖJŲ TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL INFORMACIJOS TEIKIMO NACIONALINEI TEISMŲ ADMINISTRACIJAI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. kovo 28 d. Nr. 13P-52-(7.1.2)

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 120 straipsnio 17 punktu, Teisėjų taryba  n u t a r i a:

1. Patvirtinti Informacijos teikimo Nacionalinei teismų administracijai tvarkos aprašą (pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Teisėjų tarybos 2011 m. rugsėjo 2 d. nutarimą                       Nr. 13P-107-(7.12) „Dėl Informacijos teikimo Nacionalinei teismų administracijai tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Rekomenduoti teisėjams atstovaujančioms profesinėms organizacijoms teikti informaciją apie teismų ir teisėjų veiklą, vadovaujantis šio nutarimo 1 punktu patvirtinto aprašo nuostatomis.

 

 

Pirmininkas

 

Gintaras Kryževičius

 

 

Sekretorė

Laima Garnelienė

 

 


PATVIRTINTA

Teisėjų tarybos 2014 m. kovo 28 d.

nutarimu Nr. 13P-52-(7.1.2)

 

 

INFORMACIJOS TEIKIMO NACIONALINEI TEISMŲ ADMINISTRACIJAI

TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos teikimo Nacionalinei teismų administracijai tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – užtikrinti informacijos apie teismų sistemos veiklą skleidimą viešai ir teismų sistemos viduje.

2. Vadovaudamiesi šio Aprašo nuostatomis, teismai, teismų savivaldos institucijos ir komisijos, teisėjų profesinės organizacijos teikia informaciją Nacionalinei teismų administracijai (toliau – Administracija), kuri užtikrina tokios informacijos skleidimą viešai ir teismų sistemos viduje.

3. Informacija teikiama Administracijos Komunikacijos skyriui el. paštu komunikacija@teismai.lt arba Administracijos tinklalapyje nurodytu Komunikacijos skyriaus telefonu ir skelbiama interneto svetainėje www.teismai.lt ir (arba) vidiniame teismų tinkle (teismų intranete).

 

II. INFORMACIJOS APIE TEISMŲ VEIKLĄ TEIKIMAS

 

4. Teismai Administracijai teikia šią informaciją:

4.1. teismo kontaktinius duomenis – per 3 darbo dienas nuo jų pasikeitimo:

4.1.1. teismo adresą, bendrąjį telefoną ir faksą;

4.1.2. teismo pirmininko vardą, pavardę, telefoną, el. pašto adresą;

4.1.3. teismo raštinės (-ių) vedėjo (-ų) telefoną (-us), el. pašto adresą (-us);

4.1.4. teismo atstovo ryšiams su visuomene vardą, pavardę, pareigas, telefoną, el. pašto adresą;

4.1.5. interneto svetainės adresą;

4.2. darbo skelbimų apie priėmimą į valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas tekstus – tą pačią dieną, kai jie paskelbiami teismo interneto svetainėje;

4.3. Teisėjų tarybos patvirtintų Informacijos apie teismų veiklą ir bylas teikimo viešosios informacijos rengėjams taisyklių nustatyta tvarka parengtus pranešimus spaudai;

4.4. kitą visuomenei, teismams ir teismų savivaldos institucijoms aktualią informaciją apie teismo veiklą ir nagrinėjamas bylas;

4.5. apie teisėjų ar jų šeimos narių mirties atvejus – nedelsdami, išskyrus atvejus, kai informacijos apie šeimos narių mirtį skelbimui nepritaria pats teisėjas;

4.6. apie viešosios informacijos rengėjų prašymu suteiktą ir visuomenės informavimo priemonėse paskelbtą neteisingą, neobjektyvią ar klaidingą informaciją apie teismo veiklą, jei tokia informacija pažeidžia proceso dalyvių ar teismo interesus arba gali trukdyti teismui nagrinėti bylą, – nedelsdami, kai tokia informacija pastebima. Administracijos Komunikacijos skyrius, gavęs tokią informaciją, pagal poreikį teisės aktų nustatyta tvarka patikslina arba paneigia tokią informaciją kreipdamasis į viešosios informacijos rengėją, kuris paskelbė informaciją, ir (ar) parengia bei išplatina pranešimą spaudai.

5. Administracijos Komunikacijos skyrius, gavęs Aprašo 4.1 – 4.4 papunkčiuose bei 7 ir 9 punktuose nurodytą informaciją, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną paskelbia ją interneto svetainėje www.teismai.lt ir (arba) vidiniame teismų tinkle (teismų intranete). Pranešimai spaudai skelbiami, jei jie atitinka Teisėjų tarybos patvirtintų Informacijos apie teismų veiklą ir bylas teikimo viešosios informacijos rengėjams taisyklių nustatytus reikalavimus.

 

2

 

6. Administracijai pateikti pranešimai spaudai kaupiami Administracijos Komunikacijos skyriuje ir naudojami metinei Teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklos ataskaitai rengti.

 

III. INFORMACIJOS APIE TEISMŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ

VEIKLĄ TEIKIMAS

 

7. Teismų savivaldos institucijų ir komisijų atstovai informuoja Administraciją apie susitikimus, kuriuose bus ir (ar) buvo aptarti teismų veiklai svarbūs klausimai, svarstomi teismų sistemai aktualūs teisės aktų projektai.

8. Informacija apie dalyvavimą tokiuose susitikimuose pateikiama likus ne mažiau nei 1 darbo dienai iki jų. Informacija apie susitikimų rezultatus pateikiama ne vėliau kaip kitą darbo dieną po įvykusio susitikimo.

 

IV. INFORMACIJOS APIE TEISĖJŲ PROFESINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLĄ  TEIKIMAS

 

9. Teisėjų profesinės organizacijos gali teikti Administracijai pranešimus spaudai, įvykių, renginių, svarbių susitikimų aprašymus ir kitą, jų nuomone, aktualią informaciją.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Informacijos teikėjai atsako už pateiktos informacijos teisingumą.

11. Pastebėjus, kad interneto svetainėje www.teismai.lt ir (arba) vidiniame teismų tinkle (teismų intranete) paskelbta netiksli ar klaidinga informacija, apie tai turi būti nedelsiant informuotas Administracijos Komunikacijos skyrius, kuris ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo tokios informacijos gavimo dienos informaciją patikslina arba pašalina.

 

_____________