LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. SPALIO 7 D. ĮSAKYMO V-1045 „DĖL ŠIRDIES IR PLAUČIŲ KOMPLEKSO TRANSPLANTACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. birželio 14 d. Nr. V-807  

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2016 m. birželio 7 d. nutarimą Nr. DT-4/1 „Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo 2016 metais“:

1.  P a k e i č i u Širdies ir plaučių komplekso transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-1045 „Dėl Širdies ir plaučių komplekso transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstau 4 priedą nauja redakcija (pridedama).

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. liepos 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                  Juras Požela 


 

Širdies ir plaučių komplekso transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

ŠIRDIES IR PLAUČIŲ KOMPLEKSO TRANSPLANTACIJOS PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

Etapas

Etapo pavadinimas

Bazinė kaina (balais)

Pastabos

IX

Recipiento ambulatorinis stebėjimas po transplantacijos (vienas apsilankymas)

 

926,29

II mėnesį po išrašymo - ne daugiau 2 paslaugų, 1-us metus po transplantacijos ne daugiau 12 paslaugų,

antrais ir vėlesniais metais – ne daugiau 4 paslaugų

Kiti širdies ir plaučių komplekso transplantacijos etapai yra apmokami pagal faktiškai patirtas išlaidas.

_______________