vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų Sąvado patvirtinimo

 

2015 m. sausio 19 d. Nr. O3-6

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2015 m. sausio 15 d. pažymą Nr. O5-5 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“, Komisija n u t a r i a:

1. Patvirtinti Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadą (pridedama).

2. Įpareigoti šilumos tiekėjus per 30 kalendorinių dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos peržiūrėti potencialiems nepriklausomiems šilumos gamintojams, kuriems iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos buvo išduotos prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos, tačiau nepradėjusiems statybos darbų ir (arba) nepateikusiems šilumos tiekėjui statybos projekto derinimo dokumentų, išduotų prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų atitiktį Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado nuostatoms.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                   Diana Korsakaitė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės

komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6

 

NAUDOJIMOSI ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLAIS SĄLYGŲ SĄVADAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1.  Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų Sąvadu (toliau – Sąvadas) siekiama sudaryti prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 2 dalį, užtikrinant ekonomiškai ir techniškai pagrįstą, skaidrų ir nediskriminuojantį nepriklausomų šilumos gamintojų prijungimą prie šilumos perdavimo tinklų, nustatant darbo šilumos perdavimo tinkle taisykles ir tuo sudarant prielaidas pagrįstai konkurencijai tarp visų šilumos gamintojų, veikiančių tose pačiose šilumos tiekimo sistemose.

2. Sąvado tikslas ‒ užtikrinti skaidrias ir nediskriminacines prijungimo ir naudojimosi šilumos perdavimo tinklais taisykles visiems asmenims, kurie verčiasi ar ketina verstis šilumos gamybos veikla centralizuoto šilumos tiekimo sistemose.

3. Sąvadas taikomas asmenims, kurie verčiasi energetikos veikla šilumos energijos sektoriuje, įskaitant asmenis, ketinančius plėtoti šilumos energijos gamybą ir prisijungti prie šilumos perdavimo tinklų.

4.  Sąvado nuostatomis siekiama nustatyti minimalius reikalavimus šilumos tiekėjo ir nepriklausomo šilumos gamintojo teisiniams santykiams. Sąvade nustatytais atvejais abipusiu susitarimu šilumos tiekėjas ir nepriklausomas šilumos gamintojas gali nuspręsti taikyti papildomus reikalavimus, jei papildomų reikalavimų taikymas neprieštarauja Sąvade ir kituose teisės aktuose įtvirtintiems principams ir imperatyviems reikalavimams, nepadidina šilumos tiekimo sąnaudų vartotojams ir nediskriminuoja kitų nepriklausomų šilumos gamintojų.

5. Sąvade vartojamos šios sąvokos:

5.1.  Dispečerinio šilumos gamybos valdymo planas – preliminarus šilumos tiekėjo dispečerio sudarytas 24 valandų šilumos gamybos grafikas, kuriame nustatoma atskirų nepriklausomo šilumos gamintojo ir šilumos tiekėjo valdomų šilumos įrenginių generuotina valandinė galia;

5.2.  Potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas – ūkio subjektas, ketinantis gaminti ir parduoti šilumą šilumos tiekėjui;

5.3.  Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos – techninių ir teisinių reikalavimų, keliamų potencialiems nepriklausomiems šilumos gamintojams, ketinantiems prie šilumos perdavimo tinklo prijungti savo šilumos gamybos (ar atliekinės šilumos utilizavimo) įrenginius, visuma;

5.4.  Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimas ‒  Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme nustatyta finansinė garantija ar finansinis laidavimas arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, kuriais šilumos tiekėjui garantuojamas nepriklausomo šilumos gamintojo įsipareigojimas įvykdyti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų reikalavimus;

5.5.  Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškas – potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklo vieta;

5.6.  Racionalus prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškas – mažiausiu protingu atstumu nuo nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginių nutolęs, technologiškai pagal šilumos tiekimo schemą ir vartotojų atžvilgiu ekonomiškiausias prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškas, kuriame, atsižvelgiant į vartotojų poreikį, gali būti prijungtas nepriklausomo šilumos gamintojo pageidaujamos galios šilumos įrenginys;

5.7.  Šilumokaitis – įrenginys, kuriame vyksta šilumos mainai tarp šilumos perdavimo tinkle ir katilinėje su jos priklausiniais cirkuliuojančio šilumnešio (garo arba skystos būsenos vandens);

5.8.  Šilumos pirkimo–pardavimo sutartis ‒ pagal Standartinių šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų aprašo nuostatas šilumos tiekėjo ir nepriklausomo šilumos gamintojo sudaroma šilumos pirkimopardavimo sutartis, pagal kurią nepriklausomas šilumos gamintojas įsipareigoja ne trumpiau kaip vieną šildymo sezoną nepertraukiamai užtikrinti reikiamą šilumos gamybos galią;

5.9. Šilumos apskaitos įrengimo vieta – šilumos perdavimo tinklo vieta, kurioje įrengti nepriklausomo šilumos gamintojo į šilumos perdavimo tinklą tiekiamos šilumos komercinės apskaitos prietaisai;

5.10. Šilumos gamybos pradžia – laikas valandos tikslumu, ne vėliau kaip prieš 72 valandas suderintas su šilumos tiekėjo dispečeriu, kai nepriklausomas šilumos gamintojas turi pradėti šilumos tiekimą į šilumos perdavimo tinklą.

6. Kitos šiame Sąvade vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų apraše, patvirtintame Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Supirkimo tvarka), ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

 

II SKYRIUS

PRISIJUNGIMO PRIE CENTRALIZUOTO ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ TVARKA

 

7. Potencialių nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų etapai yra šie:

7.1. informacijos, suteikiančios galimybę potencialiam nepriklausomam šilumos gamintojui pasirinkti veiklos vykdymo vietą, skelbimas (Sąvado 8–10 punktai);

7.2. papildomos informacijos apie prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo gavimas (Sąvado 11‒13 punktai);

7.3.  prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų išdavimas;

7.4. preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas;

7.5.  Sąvado 36 punkte numatyto prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimo pateikimas;

7.6. prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo akto pasirašymas;

7.7. prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimo atgavimas;

7.8.  šilumos įrenginių paruošimas techninės būklės patikrinimui. Šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų iš Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) gavimas;

7.9.  potencialiai pavojingiems įrenginiams, registruotiniems valstybės registre, įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos įvertinimo ataskaitos gavimas;

7.10. šilumos įrenginiams patikimų ir saugių eksploatavimo sąlygų sudarymas ir bandomosios eksploatacijos (paleidimo–derinimo) darbų atlikimas, darbų baigimo akto pasirašymas;

7.11. šilumos įrenginių teisės aktų nustatyta tvarka pripažinimas tinkamais naudoti;

7.12. šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas.

 

 

III SKYRIUS

INFORMACIJOS, SUTEIKIANČIOS GALIMYBĘ POTENCIALIAM NEPRIKLAUSOMAM ŠILUMOS GAMINTOJUI TIKSLINGIAU PASIRINKTI VEIKLOS VYKDYMO VIETĄ, SKELBIMAS

 

 

8. Šilumos tiekėjas viešai (savo svetainėje) skelbia aktualią informaciją:

8.1. apie per paskutinius 3 kalendorinius metus fiksuotą vidutinį metinį galios poreikį bei metinį maksimalų galios poreikį šilumos perdavimo sistemoje, o esant galimybėms – ir atskirose jos dalyse (atskiroms šilumos perdavimo sistemos dalims informacija nurodoma pagal poreikį);

8.2. apie prie šilumos perdavimo tinklo prijungtus ir planuojamus prisijungti (pagal išduotas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas ir šilumos tiekėjo planus) gamybos šaltinius, jų vietą, galią (įskaitant Sąvado 39 punkte numatytą galią), naudojamą ar planuojamą naudoti kuro rūšį;

8.3. išduotas šilumos įrenginių prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas.

9. Be Sąvado 8 punkte numatytos informacijos, šilumos tiekėjas viešai (savo tinklapyje) skelbia:

9.1. paros vidutinio šilumos poreikio grafiką paskutiniais kalendoriniais metais atskirai šildymo ir nešildymo sezono metu;

9.2. kitą informaciją, kurią šilumos tiekėjas privalo viešai skelbti, vadovaudamasis Supirkimo tvarka.

10. Sąvado 8.2 punkte įvardytą informaciją šilumos tiekėjas viešai skelbia žemėlapio forma.

11. Potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas turi teisę raštu prašyti šilumos tiekėją pateikti informaciją apie prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo technines galimybes ir reikalavimus. Prašyme nepriklausomas šilumos gamintojas privalo nurodyti šilumos įrenginio vietą (vietas) (žemės sklypo adresą, taip pat, jei įmanoma, preliminarią šilumos įrenginio vietą žemės sklype) bei planuojamo šilumos įrenginio galią.

12. Šilumos tiekėjas, gavęs Sąvado 11 punkte nurodytą potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo rašytinį prašymą, per 15 kalendorinių dienų (išskyrus Sąvado 15 punkte numatytą atvejį) privalo pateikti išsamią Sąvado 13 punkte nurodytą informaciją apie prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškus, nurodant racionalų prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašką. Parinkdamas racionalų prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašką šilumos tiekėjas privalo atsižvelgti į tokias prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas lemiančias aplinkybes kaip atstumas, kitų infrastruktūrų ar įrenginių buvimas šalia prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taško ar būsimos prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo trasos. Tokią pačią informaciją šilumos tiekėjas privalo pateikti ir apie potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo prašyme nurodytą pageidaujamą prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašką. Informaciją šilumos tiekėjas privalo teikti nemokamai.

13. Potencialiam nepriklausomam šilumos gamintojui šilumos tiekėjas, gavęs Sąvado 11 punkte nurodytą potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo rašytinį prašymą, privalo pateikti šią informaciją:

13.1. šilumos perdavimo tinklo vamzdynų, nutolusių mažiausiai 2 km atstumu aplink potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo planuojamą šilumos gamybos įrenginio vietą (vietas), išdėstymo schemą;

13.2. galimus prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškus, jų vietas;

13.3. racionalų prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašką ir jo vietą;

13.4. šilumnešio temperatūros paduodamoje ir grįžtamoje linijose svyravimus praėjusiais kalendoriniais metais ties prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašku;

13.5. šilumnešio slėgį prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške;

13.6. šilumnešio srauto duomenis prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške;

13.7. kitą aktualią informaciją, galinčią turėti įtakos potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taško parinkimui.

14. Jei Sąvado 13.4, 13.5 ir 13.6 punktuose numatytos informacijos apie šilumnešio parametrus prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške šilumos tiekėjas pateikti negali, tuomet informacija pateikiama taške, esančiame arčiausiai potencialaus nepriklausomam šilumos gamintojui siūlomo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taško (prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškų), kuriame tokia informacija gali būti pateikta. Tais atvejais, kai nurodoma informacija apie kitą, ne racionaliausią prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašką, šilumos tiekėjas taip pat turi nurodyti ir faktorius, galinčius sąlygoti šilumnešio parametrus prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške.

15. Tuo atveju, jeigu šilumos tiekėjas, gavęs Sąvado 11 punkte nurodytą potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo rašytinį prašymą, neturi reikiamų techninių duomenų racionaliam prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškui įvardyti, privalo nedelsiant apie tai raštu pranešti potencialiam nepriklausomam šilumos gamintojui bei nurodyti Sąvado 13 punkte įvardytos informacijos surinkimo bei pateikimo potencialiam nepriklausomam šilumos gamintojui terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų nuo potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo pirminio rašytinio prašymo gavimo dienos.

 

IV SKYRIUS

PRISIJUNGIMO PRIE ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLO SĄLYGŲ IŠDAVIMAS, TURINYS IR GALIOJIMAS

 

 

16. Potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas ir šilumos tiekėjas privalo bendradarbiauti, ieškodami optimalaus techninio ir ekonominio sprendimo potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginiams prijungti šilumos perdavimo sistemos efektyvumo ir naudos vartotojams požiūriu.

17.  Potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas prašymą išduoti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas raštu pateikia šilumos tiekėjui.

18.  Prašyme išduoti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas privalo nurodyti:

18.1. žemės sklypo adresą ir tikslią (nurodant LKS-94 koordinačių sistemoje X ir Y reikšmes) būsimo potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginio vietą žemės sklype;

18.2. dokumentus, pagrindžiančius potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo nuosavybės ar kitais įstatymų pagrindais nustatytą teisę į žemės sklypą, kuriame planuojama įrengti šilumos įrenginius;

18.3. informaciją apie potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo planuojamo įrengti šilumos įrenginio vardinę šiluminę galią (MW);

18.4. informaciją apie į perdavimo tinklą šildymo sezono ir ne šildymo sezono metu ketinamos patiekti šilumos maksimalią ir minimalią momentinę galią (MW);

18.5. numatomą šilumos įrenginio galios padidinimo ir sumažinimo laiką (reakcijos laiką MW/h.);

18.6. numatomą šilumos įrenginio paleidimo iš šaltos būklės ir stabdymo laiką;

18.7. ketinamo naudoti kuro rūšis;

18.8. preliminarias kitas technines šilumos įrenginių charakteristikas, galinčias turėti įtakos prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygoms.

19. potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas prašyme išduoti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas gali nurodyti vieną iš prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškų, kuriuos šilumos tiekėjas nepriklausomam šilumos gamintojui yra pasiūlęs arba apie kuriuos jo prašymu papildomą informaciją yra pateikęs šio Sąvado 11‒13 punktuose nustatyta tvarka. Tokiu atveju potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo prašyme šilumos tiekėjui išduoti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas ir Sąvado 11 punkte nurodytame prašyme pateikti informaciją apie prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo galimybes pateikiami duomenys turi sutapti.

20.  Šilumos tiekėjas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo prašymo išduoti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas ir reikalingų dokumentų ir (ar) duomenų, kaip nurodyta Sąvado 18 punkte, gavimo dienos parengia ir pateikia potencialiam nepriklausomam šilumos gamintojui prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas:

20.1. jei pateiktas prašymas tikslinamas, pateikiami papildomi dokumentai ir (ar) duomenys, terminas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygoms išduoti skaičiuojamas nuo papildomos informacijos gavimo dienos. Jeigu potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas kartu su prašymu pateikia ne visus reikalingus dokumentus ir (ar) duomenis, nurodytus Sąvado 18 punkte, šilumos tiekėjas turi teisę papildomai pareikalauti iš potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo dokumentų ir (ar) duomenų, kurių pagrįstai reikia sprendimui priimti, ir nustatyti 15 darbo dienų terminą papildomiems dokumentams ir (ar) duomenims pateikti. Jeigu potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas per šilumos tiekėjo nustatytą terminą nepateikia papildomų dokumentų ir (ar) duomenų, šilumos tiekėjas motyvuotu rašytiniu sprendimu gali nutraukti prašymo nagrinėjimą;

20.2. prašymo nagrinėjimo nutraukimas neužkerta kelio potencialiam nepriklausomam šilumos gamintoju teikti kitus prašymus dėl prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų išdavimo;

20.3. šilumos tiekėjas turi teisę atidėti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų išdavimą 15 darbo dienų nuo Sąvado 20 punkte nurodyto termino, prieš tai informavęs potencialų nepriklausomą šilumos gamintoją bei pateikęs tokio sprendimo motyvus.

21. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose privalo būti nurodyta:

21.1. prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškas;

21.2. šilumokaičio įrengimo vieta;

21.3. minimalūs techniniai reikalavimai šilumokaičiui;

21.4. preliminari šilumos apskaitos vieta;

21.5. šilumos apskaitos prietaisų įrengimo vieta;

21.6. sklendžių įrengimo vieta;

21.7. prisijungimo techniniai reikalavimai (tinklo duomenys nurodytame prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške: slėgis paduodamoje ir grįžtamoje linijose, slėgių skirtumai, minimalus ir maksimalus šilumnešio debitai, temperatūros grafikai ir kiti techniniai reikalavimai);

21.8. kiti dėl techninių ir ekonominių priežasčių šilumos tiekėjo vertinimu būtini reikalavimai, įskaitant reikalavimus komerciniams apskaitos prietaisams ir duomenų perdavimui.

22.  Potencialių nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos įrenginiai prisijungiami per šilumokaitį.

23.  Potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas turi teisę ginčyti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose nustatytą šilumokaičio įrengimo vietą ir techninius šilumokaičio reikalavimus teisės aktuose nustatyta tvarka.

24. Šilumokaitis įrengiamas ties prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašku, išskyrus atvejus, kai dėl techninių aplinkybių ir (ar) ekonomiškumo tikslinga šilumokaitį įrengti ties nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginiais ar kitoje vietoje, palyginti su atveju jeigu šilumokaitis būtų įrengiamas ties prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašku. Nustatant šilumokaičio įrengimo vietą ne ties prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašku atsižvelgiama į šias aplinkybes: nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginių atstumą nuo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taško, nepriklausomo šilumos gamintojo sistemos vamzdynų techninę būklę ir kitus kriterijus, turinčius įtakos saugiam ir nenutrūkstamam šilumos perdavimo sistemos darbui. Šilumos tiekėjas, prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose nurodydamas tarpinio šilumokaičio įrengimo vietą ne ties šilumos apskaitos vieta, prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose privalo pateikti argumentus, kuriais remiantis buvo parinkta tarpinio šilumokaičio įrengimo vieta.

25.  Šilumokaitis įrengiamas taip, kad šilumos tiekėjo atstovams būtų sudaryta galimybė apžiūrėti šilumokaičio būklę, o šilumos tiekėjo atstovams įtarus netinkamai eksploatuojamą šilumokaitį arba radus neatitikimų tarp planinės patikros akto ir faktinės šilumokaičio būklės – Inspekcijai būtų sudaryta galimybė patikrinti šilumokaičio būklę ir (ar) atlikti jo techninį patikrinimą.

26.  Potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo pagaminama šiluma per tarpinį šilumokaitį perduodama į paduodamo šilumos tiekimo srauto vamzdynus. 

27.  Tuo atveju, jeigu paduodamo ir grįžtamo srauto termofikacinio vandens tiekimo vamzdynai yra vienas šalia kito, prisijungimas per tarpinį šilumokaitį turėtų būti vykdomas prisijungiant tiek į grįžtamo, tiek į paduodamo srauto vamzdynus.

28. Tais atvejais, kai būtina užtikrinti šilumos tiekimo saugumą ir patikimumą, saugų ir ekonomišką šilumos įrenginių eksploatavimą, šilumos tiekėjas, įvertinęs potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašką, šilumos įrenginių ir šilumos perdavimo tinklo technines charakteristikas bei galimų avarijų šilumos perdavimo tinkle, kylančių dėl potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo prisijungimo, riziką, turi teisę rekomenduoti potencialiam nepriklausomam šilumos gamintojui įsirengti į potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo katilinę arba jėgainę paduodamo termofikacinio vandens aušintuvus. Tokia šilumos tiekėjo rekomendacija nėra privaloma.

29. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose nurodomas potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo prisijungimo prie centralizuotų šilumos tiekimo tinklų taškas parenkamas vadovaujantis šiais principais:

29.1. potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginiai prijungiami prie šilumos perdavimo tinklų tame prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške, kuris yra tinkamas pagal racionaliausią šilumos tiekimo technologinę schemą ir yra arčiausiai prisijungiamo šilumos įrenginio, jeigu technologiškai ir vartotojų atžvilgiu ekonomiškai nėra tinkamesnio prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taško;

29.2. potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas prašyme išduoti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas turi teisę šilumos tiekėjui nurodyti savo pageidaujamą prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašką. Tokiu atveju šilumos tiekėjas privalo išduoti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo nurodytame prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške su sąlyga, kad potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas atlygins tiesiogines ir netiesiogines šilumos tiekėjo sąnaudas, susidarysiančias šilumos tiekėjui sudarant technines galimybes potencialiam nepriklausomam šilumos gamintojui prisijungti pageidaujamame prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške, bei padidėjusias šilumos tiekėjo sąnaudas potencialiam šilumos gamintojui tiekiant šilumą į pasirinktą tašką, palyginti su šilumos tiekėjo sąnaudomis, tuo atveju jeigu potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginiai būtų prijungiami šilumos tiekėjo išduotame racionaliame prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške. Tiesioginių ir netiesioginių šilumos tiekėjo sąnaudų dydį ir (ar) sąnaudų apskaičiavimo metodiką šalys privalo nustatyti preliminarioje šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje. Potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginių prisijungimas gamintojo pasirinktame taške privalo nesukelti grėsmės centralizuoto šilumos tiekimo sistemos vientisumui ir darbo režimų stabilumui visais metų periodais;

29.3. potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas ir šilumos tiekėjas gali susitarti dėl potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginių prijungimo prie neeksploatuojamo šilumos tiekimo tinklo, tais atvejais, kai potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo patiriamos tęstinės sąnaudos lyginant, su prisijungimo prie veikiančių šilumos tiekimo tinklų tašku, tačiau tokiais atvejais būtinas šilumos tiekimo tinklų valdytojo sutikimas, o visos sąnaudos, susijusios su neeksploatuojamos šilumos tiekimo trasos atkarpos rekonstrukcija bei išlaikymu nėra laikomos papildomomis ir turi būti padengtos potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo;

29.4. jei potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo prašomas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškas sukelia grėsmę centralizuoto šilumos tiekimo sistemos vientisumui ir darbo stabilumui, apie tai šilumos tiekėjas privalo informuoti gamintoją bei kartu pateikti argumentus, pagrindžiančius pasirinkto taško atmetimo aplinkybes. Šilumos tiekėjui atmetus potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo pasirinktą prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašką, šilumos tiekėjas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose nurodo kitą racionalų prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašką bei prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taško parinkimo aplinkybes;

29.5. prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškas parenkamas taip, kad šilumos tiekėjo šilumos gamybos įrenginiai, esant pakankamam šilumos vartotojų poreikiui, t. y. didesniam nei potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo planuojama minimali leistina šilumos įrenginio apkrovimo galia ir šilumos tiekėjo valdomo, arčiausiai prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taško esančio šilumos įrenginio minimali leistina apkrovimo galia, galėtų būti eksploatuojami kartu su nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginiais;

29.6. šilumos tiekėjas negali potencialiam nepriklausomam šilumos gamintojui nurodyti tokio šilumos įrenginių prijungimo taško, kuris diskriminuotų nepriklausomus šilumos gamintojus, sudarytų prastesnes sąlygas tiekti į tinklą nepriklausomų šilumos gamintojų pagamintą šilumą, palyginti su šilumos tiekėjo šilumos gamybos įrenginių turimomis sąlygomis, taip pat potencialiam nepriklausomam šilumos gamintojui prisijungus prie šilumos perdavimo tinklų dėl jam išduotų prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų nepagrįstai mažintų superkamus iš kitų, toje pačioje sistemoje veikiančių, nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos kiekius ar sudarytų sąlygas atsirasti papildomoms, palyginti su kitais galimais prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškais, nepriklausomų šilumos gamintojų išlaidoms.

30. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose negali būti kitų reikalavimų, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti patikimą, saugų, tinkamos kokybės šilumos įrenginių ir šilumos perdavimo sistemos darbą bei mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams.

31. Minimalūs techniniai nepriklausomo šilumos gamintojo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo reikalavimai prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose nustatomi šiems tinklo elementams: techniniai reikalavimai šilumokaičiui, uždaromajai armatūrai, armatūros valdymui, apskaitos prietaisams, reguliavimo mazgui, duomenų perdavimui ir vizualizacijai, šilumos vamzdynams iki prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taško.

32. Potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas privalo užtikrinti, kad šilumnešio parametrai ir kokybė neviršijant gamintojo atsakomybės ribų atitiktų šilumos tiekėjo nustatytus techninius reikalavimus, numatomus Sąvado 21.7 punkte.

33. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos įsigalioja nuo jų išdavimo dienos.

34. Potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo prašymo pagrindu šilumos tiekėjo pakeistos ir (ar) papildytos prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos įsigalioja nuo jų pakeitimo ir (ar) papildymo dienos.

35. Šilumos tiekėjo išduotos prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos galioja 24 mėnesius, išskyrus Sąvado 37 punkte numatytą atvejį. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų galiojimas šilumos tiekėjo įrašu prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose pratęsiamas iki 36 mėnesių nuo jų įsigaliojimo, o didesnės nei 50 MW galios šilumos įrenginiams bei didesnėms nei 20 MW galios kogeneracinėms jėgainėms prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų galiojimo terminas gali būti pratęsiamas iki 48 mėnesių nuo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų išdavimo, jeigu potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas per pirmuosius 24 prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų galiojimo mėnesius parengia ar įgyja bei pateikia šilumos tiekėjui dokumentus, patvirtinančius, kad:

35.1. yra parengti prie šilumos perdavimo tinklo prijungiamų statinių (inžinerinių tinklų) projektai ir yra gauti tokių statinių (inžinerinių tinklų) statybas leidžiantys dokumentai, kai tokie dokumentai privalomi pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus;

35.2. yra pradėtas teritorijų planavimo procesas ir (arba) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesas, kai tokie procesai privalomi pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

 

 

V SKYRIUS

PRISIJUNGIMO PRIE ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLO SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

 

 

36. Potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti šilumos tiekėjui prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimą (kredito įstaigos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą), kuriuo būtų garantuojamas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose nustatytų reikalavimų įgyvendinimas. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimo vertė privalo būti 7,5 EUR (eurų), už 1 kW (kilovatą) galios.

37. Jeigu per Sąvado 36 punkte nustatytą laikotarpį potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas nepateikia šilumos tiekėjui prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimo, prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos tampa nebegaliojančios.

38. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimą patvirtinančius dokumentus potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas pateikia šilumos tiekėjui pasirašytinai, šalims užfiksuojant dokumentų pateikimo datą ir tikslų laiką.

39. Šilumos tiekėjas, gavęs iš potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimą, įskaito potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos generavimo galią, kuriai buvo išduotos prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos, kaip nuo prisijungimo dienos sistemoje veikiančią šilumos generavimo galią. Šilumos tiekėjas, prijungdamas naujus šilumos vartotojus, atlikdamas šilumos tiekimo sistemos renovaciją ar modernizaciją, šilumos įrenginių renovaciją ar modernizaciją, privalo įvertinti potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos generavimo galią, kuriai buvo išduotos prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos. Įskaitant šilumos generavimo galią keletui potencialių nepriklausomų šilumos gamintojų, kurie yra pateikę šilumos tiekėjui prisijungimo įvykdymo užtikrinimą, pirmenybė teikiama tam potencialiam nepriklausomam šilumos gamintojui, kuris prisijungimo įvykdymo užtikrinimą patvirtinančius dokumentus šilumos tiekėjui pateikė anksčiau.

40. Šilumos tiekėjas turi teisę pasinaudoti potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo pateiktu prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimu, jeigu potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas per prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų galiojimo laikotarpį neįvykdė prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų, t. y. iki prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų galiojimo termino pabaigos neįvykdo reikalavimų, numatytų prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose, ir su šilumos tiekėju nepasirašo Sąvado 45 punkte numatyto prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo akto arba jas įvykdo netinkamai.

41. Tais atvejais, kai potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas neįvykdo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų arba jas įvykdo netinkamai, šilumos tiekėjas apie tai raštu privalo informuoti potencialų nepriklausomą šilumos gamintoją ir Komisiją.

42. Sąvado 40 punkte numatytais atvejais, kai šilumos tiekėjas turi teisę pasinaudoti potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimu, šilumos tiekėjo gautos lėšos privalo būti skirtos licencijuojamai šilumos tiekimo veiklai vykdyti.

43. Potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas turi teisę skųsti šilumos tiekėjo išvadą dėl netinkamai įvykdytų prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų reikalavimų teisės aktuose nustatyta tvarka.

44. Šilumos tiekėjas neturi teisės pasinaudoti potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo pateiktu prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimu, kai prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos neįvykdomos ar įvykdomos netinkamai dėl aplinkybių, kurių potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimo pateikimo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl įstatymų nustatyto teisinio reglamentavimo pasikeitimų, kai nėra nepriklausomo šilumos gamintojo kaltės.

45. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimas potencialiam nepriklausomam šilumos gamintojui privalo būti grąžinamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo momentas fiksuojamas šilumos tiekėjui ir potencialiam nepriklausomam šilumos gamintojui pasirašant prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo aktą.

 

 

VI SKYRIUS

PRELIMINARIOS ŠILUMOS PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

IR SĄLYGOS

 

 

46. Potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas, gavęs šilumos tiekėjo išduotas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas turi teisę kreiptis į šilumos tiekėją dėl preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo.

47. Šilumos tiekėjas per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo sudaryti preliminarią šilumos pirkimo–pardavimo sutartį gavimo dienos privalo parengti ir pateikti potencialiam nepriklausomam šilumos gamintojui preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties projektą.

48. Potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas gavęs šilumos tiekėjo parengtą preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties projektą per 14 kalendorinių dienų pateikia šilumos tiekėjui pranešimą apie gautos sutarties akceptavimą, atsisakymą akceptuoti arba akceptavimą kitomis sąlygomis, kurias potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas pasiūlo savo atsakyme. Jeigu per šiame punkte nurodytą terminą potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas neakceptuoja preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties projekto arba nepateikia siūlymų akceptuoti sutarties projektą kitomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisako sudaryti preliminarią šilumos pirkimo–pardavimo sutartį.

49. Šilumos tiekėjas, Sąvado 48 punkte nustatyta tvarka gavęs iš potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo siūlymą akceptuoti preliminarią šilumos pirkimo–pardavimo sutartį kitomis sąlygomis, privalo per 14 kalendorinių dienų pranešti potencialiam nepriklausomam šilumos gamintojui apie sutikimą su potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo siūlomomis sąlygomis arba pateikti motyvuotą atsisakymą tas sąlygas priimti. Kai šilumos tiekėjas nesutinka su potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo siūlomomis preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties projekto sąlygomis arba per šiame punkte nustatytą terminą neatsako, potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas turi teisę pateikti skundą teisės aktuose nustatyta ginčų nagrinėjimo tvarka.

50. Preliminarioje šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje privalo būti numatyta:

50.1. šalių duomenys ir rekvizitai;

50.2. potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo įsipareigojimai atlikti darbus ir (ar) veiksmus, būtinus prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose nustatytiems reikalavimams (Sąvado 21 punktas) įvykdyti;

50.3. šilumos įrenginių prisijungimo ir projektavimo darbai, kuriuos privalo atlikti kiekviena iš šalių;

50.4. šilumos įrenginių prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklų terminas;

50.5. šilumos įrenginių bandomosios eksploatacijos (paleidimo–derinimo darbų) atlikimo sąlygos ir tvarka;

50.6. šilumos tiekėjo tiesioginės ir netiesioginės, su licencijuojama šilumos tiekimo veikla susijusios išlaidos, atsirandančios dėl potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo, kurias padengia nepriklausomas šilumos gamintojas, ir (ar) tokių išlaidų nustatymo metodika;

50.7. šilumokaičio tipas ir charakteristikos;

50.8. šalių atsakomybė už preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties nuostatų nevykdymą;

50.9. sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos bei tvarka;

50.10. ginčų nagrinėjimo tvarka bei kitos reikšmingos aplinkybės.

51. Į Sąvado 50.6 punkte nurodytas sąnaudas turi būti įtraukiamos ir šilumos tiekėjo patiriamos elektros energijos sąnaudos, kylančios dėl prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške įrengto ir eksploatuojamo tarpinio šilumokaičio. Elektros energijos sąnaudos apskaičiuojamos remiantis prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške įrengto tarpinio šilumokaičio techninėmis charakteristikomis ir turi padengti visas šilumos tiekėjo patiriamas elektros energijos sąnaudas, kurios atsiranda dėl slėgio pokyčio tarpiniame šilumokaityje kompensavimo:

51.1. Sąvado 51 punkte numatytos sąnaudos yra apskaičiuojamos nepriklausomo šilumos gamintojo į šilumos perdavimo tinklą patiekiamam kiekiui ir išreiškiamos Eur/MWhšil;

51.2. už Sąvado 51 punkte numatytas sąnaudas nepriklausomas šilumos gamintojas atsiskaito kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigoje pagal į šilumos tiekimo tinklą patiektą šilumos kiekį.

52. Tais atvejais, kai prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose, vadovaujantis Sąvado 19 punkte nustatyta tvarka, numatytas potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo pasirinktas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškas, preliminarioje šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje privalo būti numatytos potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo privalomos šilumos tiekėjui atlyginti netiesioginės, su licencijuojama šilumos tiekimo veikla susijusios, šilumos tiekėjo išlaidos ir (ar) šilumos tiekėjo parengta tokių išlaidų nustatymo metodika. 

53. Šalys preliminaria šilumos pirkimo–pardavimo sutartimi gali susitarti dėl naudojamų šilumos perdavimo tinklo vamzdynų ir (ar) nenaudojamų šilumos perdavimo tinklo vamzdynų rekonstrukcijos ir (ar) remonto sąlygų bei tvarkos.

54. Šalys preliminarioje šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje bendru sutarimu turi teisę numatyti ir kitas sąlygas, neprieštaraujančias teisės aktų reikalavimams. Sutarties šalys negali nustatyti tokių sąlygų, kurios pablogintų jų padėtį, palyginti su ta, kurią nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti teisės aktai ir šis Sąvadas.

55. Prie šilumos perdavimo tinklų prijungiami potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginiai, atliekami prisijungimo darbai ir šilumos perdavimo tinklų saugumui užtikrinti būtini įrenginiai turi atitikti techninių norminių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

56. Potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginių prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo momentas fiksuojamas šilumos tiekėjui ir potencialiam nepriklausomam šilumos gamintojui pasirašant prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo aktą Sąvado 45 punkte nustatyta tvarka. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo aktas gali būti pasirašomas tuo atveju, kai potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas yra pasirengęs atlikti šilumos įrenginių bandomąją eksploataciją (paleidimo–derinimo darbus), t. y. gavęs Sąvado 7.8 punkte numatytą Inspekcijos pažymą ir Sąvado 7.9 punkte numatytą ataskaitą.

57. Bandomosios eksploatacijos (paleidimo–derinimo darbų) planą parengia ir šilumos tiekėjui derinti pateikia potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas. Bandomoji eksploatacija (paleidimo–derinimo darbai) gali būti pradėta ne vėliau, kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų po bandomosios eksploatacijos (paleidimo–derinimo darbų) plano suderinimo. Bandomosios eksploatacijos (paleidimo–derinimo darbų) plane šalys numato šilumos įrenginių paleidimo darbų sąrašą, atliekamų darbų preliminarų grafiką, atliekamų darbų ir gaminamos šilumos kokybės reikalavimus bei sąlygas, kurioms esant galima atlikti paleidimo–derinimo darbus. Bandomoji eksploatacija (paleidimo–derinimo darbai) laikoma baigta, šalims pasirašius bandomosios eksploatacijos užbaigimo aktą.

58. Preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties galiojimo pasibaigimo terminu laikomas bandomosios eksploatacijos (paleidimo–derinimo) darbų baigimo akto pasirašymas.

59. Pasirašius Sąvado 58 punkte numatytą bandomosios eksploatacijos (paleidimo–derinimo darbų) baigimo aktą, šilumos tiekėjas neturi teisės supirkti šilumos iš potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo, kol bus sudaryta šilumos pirkimo–pardavimo sutartis Standartinių šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų apraše numatyta tvarka.

60. Prieš pasirašant šilumos pirkimo–pardavimo sutartį nepriklausomas šilumos gamintojas šilumos tiekėjui privalo pateikti šilumos įrenginių teisės aktų nustatyta tvarka pripažinimo tinkamais naudoti dokumentą (statybos užbaigimo aktą) bei visą informaciją apie jo šilumos įrenginių techninius parametrus, galinčius turėti įtakos teikiamo šilumnešio parametrams, ir aprūpinimo šiluma sistemos eksploatacijai šilumą gaminančių įrenginių trumpą charakteristiką, įskaitant, bet neapsiribojant:

60.1. šilumos įrenginių vardinę šiluminę galią (MW);

60.2. katilus, generatorius (garo ar vandens šildymo tipas, skaičius, našumas, slėgis, naudojamas kuras);

60.3. termofikacinius įrenginius (tipas, skaičius, našumas, slėgis);

60.4. tinklo siurblių charakteristiką (tipas, skaičius, našumas, slėgis);

60.5. šilumos tinklo papildymo galimybes deaeruotu vandeniu (siurblių tipai, skaičius, našumas, slėgis);

60.6. informaciją apie maksimalų ir minimalų galimą vidutinį valandinį šilumos tiekimą į perdavimo tinklą (MW);

60.7. informaciją apie į šilumos perdavimo tinklą šildymo sezono ir ne šildymo sezono metu planuojamą patiekti šilumos kiekį (MWh/mėn.);

60.8. informaciją apie galimą maksimalų momentinį šilumos patiekimą į perdavimo tinklą (MW);

60.9. principinę sujungimų tarp šilumos įrenginių ir termofikacinių vamzdynų schemą, nurodant šilumokaičio, atskiriančio nepriklausomo šilumos gamintojo ir šilumos tiekėjo šilumnešius, vietą (išskyrus atvejus, kai šilumos pirkimo–pardavimo sutarties šalių susitarimu prisijungiama ne per šilumokaitį), jo prijungimo schemą, taip pat papildymo linijos bei papildymo skaitiklio įrengimo vietas.

61. Nepriklausomi šilumos gamintojai, atlikę šilumos įrenginių modernizaciją, renovaciją ar naujų šilumos įrenginių bandomąją eksploataciją (paleidimo–derinimo darbus), per 30 kalendorinių dienų privalo pateikti šilumos tiekėjui atnaujintą Sąvado 60 punkte nurodytą informaciją.

62. Nepriklausomas šilumos gamintojas privalo užtikrinti, kad šilumos įrenginių darbo režimo charakteristikos atitiktų šilumos tiekėjui pateiktą Sąvado 60 punkte nurodytą informaciją. Tuo atveju, jei nepriklausomas šilumos gamintojas negali užtikrinti šilumos įrenginių darbo režimo charakteristikų, apie tai privalo nedelsiant pranešti šilumos tiekėjui.

 

VII SKYRIUS

ŠILUMOS PERDAVIMO KOKYBĖS REIKALAVIMAI

 

 

63. Kai nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos įrenginiai prijungiami per tarpinį šilumokaitį, sukuriant atskiras sistemas, šilumnešio parametrus ir kokybės reikalavimus, nustatytus teisės aktuose, nepriklausomas šilumos gamintojas ir šilumos tiekėjas užtikrina savo atskirose sistemose (neviršydamas atsakomybės už šilumos tinklų eksploatavimą).

64. Tuo atveju, jei nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginiai prijungiami ne per šilumokaitį, nepriklausomas šilumos gamintojas yra atsakingas už visų nustatytų techninių parametrų išlaikymą, neviršydamas galimų paklaidų ribų, nustatytų šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje.

65. Nepriklausomo šilumos gamintojo tiekiamo šilumnešio parametrų nuokrypiai nuo šilumos tiekėjo dispečerio nustatyto šilumos tiekimo tinklo režimo (tinklo vietoje, kur įrengti komerciniai šilumos apskaitos prietaisai) turi būti ne didesni kaip:

65.1. vandens, įeinančio į šilumos tinklą, temperatūra ± 5 oC;

65.2. slėgis tiekiamajame vamzdyne ± 5 %.

66. Nepriklausomas šilumos gamintojas privalo užtikrinti, kad šilumos įrenginys išlaikytų tiekiamo šilumnešio parametrus, vadovaudamasis konkrečiam šilumos tiekimo tinklui patvirtintu temperatūros grafiku, kurį nustatė šilumos tiekėjas, atsižvelgdamas į šilumos perdavimo tinklo charakteristikas, klimato sąlygas ir kitus faktorius. Nepriklausomas šilumos gamintojas privalo užtikrinti, jog Sąvado 65.1 numatyti vandens, įeinančio į šilumos tiekimo tinklą, temperatūros nuokrypiai būtų panaikinti arba minimizuoti iškart po šilumos tiekėjo dispečerio nurodymų.

67. Tuo atveju, kai nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginiai į šilumos tiekimo tinklą prijungiami tiesiogiai, šilumos tiekėjas negali reikalauti nepriklausomo šilumos gamintojo išlaikyti į šilumos perdavimo tinklą tiesiogiai tiekiamo šilumnešio temperatūrą didesnę kaip 120 °C ir slėgį, viršijantį 2,5 MPa.

68. Jeigu nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginys neišlaiko reikiamos temperatūros ir slėgio, kaip nustatyta Sąvado 65 punkte, ilgiau nei 3 valandas, laikoma, kad nepriklausomas šilumos gamintojas atitinkamu laiku negali patiekti reikiamos kokybės šilumos o šilumos tiekėjas turi teisę Sąvado 92 punkte nustatyta tvarka apriboti šilumos supirkimą iš nepriklausomo šilumos gamintojo.

 

 

VIII SKYRIUS

ŠILUMOS ĮRENGINIŲ IR ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ PRIEŽIŪROS

IR REMONTO DARBŲ DERINIMAS

 

 

69. Šilumos perdavimo tinklų geografinė ir pajėgumų plėtra, susijusi su nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos įrenginių prisijungimu bei šilumos gamybos veikla, vykdoma tik užtikrinus bendrą (šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumo) naudą šilumos vartotojams, numatytą Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje, savivaldybių šilumos ūkio specialiuosiuose planuose ir Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Komisijoje tvarkos apraše nustatyta tvarka.

70. Šilumos tiekėjas sudaro, atnaujina ir kiekvienam nepriklausomam šilumos gamintojui pateikia suvestinį visų šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką. Šilumos tiekėjas šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką sudaro atskirai šildymo ir nešildymo sezonams. Remonto ir priežiūros darbų suvestinis grafikas viešai šilumos tiekėjo internetinėje svetainėje turi būti paskelbiamas ne vėliau kaip likus mėnesiui iki grafiko įsigaliojimo datos. Kartu su skelbiamu remonto ir priežiūros grafiku šilumos tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie šilumos perdavimo tinklo darbo rėžimo pokyčius, jei tokie pokyčiai yra planuojami. Skelbiamame remonto ir priežiūros grafike šilumos tiekėjas turi teisę skelbti tik tuos darbus, dėl kurių bus stabdomas arba ribojamas šilumos supirkimas iš nepriklausomų šilumos gamintojų katilinių.

71. Išskyrus atvejus, kai šilumos pirkimo–pardavimo sutarties šalys susitaria kitaip, nepriklausomas šilumos gamintojas privalo šilumos tiekėjui pateikti savo valdomų šilumos įrenginių priežiūros ilgalaikį remonto ir priežiūros darbų atlikimo planą tuo atveju, jei numatyti šilumos gamybos renginių priežiūros darbai gali turėti įtakos į šilumos perdavimo sistemą galimam patiekti šilumos kiekiui. Šilumos įrenginių priežiūros ilgalaikį darbų atlikimo planą nepriklausomas šilumos gamintojas sudaro ne trumpesniam negu vienerių metų laikotarpiui ir šilumos tiekėjui pateikia kasmet per mėnesį nuo kalendorinių metų pradžios.

72. Šilumos tiekėjas gali reikalauti nepriklausomo šilumos gamintojo pakeisti jo valdomų šilumos įrenginių priežiūros ir remonto darbų atlikimo laiką, jei, vadovaujantis šilumos įrenginių priežiūros ilgalaikiais darbų atlikimo planais, nustatoma, jog dėl priežiūros ir remonto darbų, kurių vykdymo laikas sutampa, į šilumos perdavimo sistemą nebus patiektas reikiamas galios kiekis. Gavęs šilumos tiekėjo reikalavimą, nepriklausomas šilumos gamintojas privalo peržiūrėti ir šilumos tiekėjui per 5 kalendorines dienas pateikti pakoreguotą šilumos įrenginių priežiūros ilgalaikį darbų atlikimo planą.

73. Šilumos tiekėjas, gavęs rašytinį motyvuotą nepriklausomo šilumos gamintojo prašymą pakeisti šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką (kiek tai yra susiję su nepriklausomo šilumos gamintojo valdomais šilumos įrenginiais), šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką, įvertina nepriklausomo šilumos gamintojo pateiktus motyvus ir per 5 kalendorines dienas pateikia pataisytą šilumos gamybos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką nepriklausomiems šilumos gamintojams. Tuo atveju, kai šilumos tiekėjas atsisako pakeisti šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką, šilumos tiekėjas per 5 darbo dienas apie tai privalo informuoti nepriklausomą šilumos gamintoją bei pateikti argumentus, kuriais remiantis grafikas nebuvo keičiamas.

74. Tais atvejais, kai dėl planinio šilumos tiekimo tinklų remonto pagal Sąvado 104.1 punkte nustatytą tvarką būtina apriboti arba visai nutraukti šilumos supirkimą iš nepriklausomo šilumos gamintojo, šilumos tiekėjas turi numatyti galimybę suderinti Sąvado 71 punkte numatytą nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginių priežiūros ilgalaikių darbų atlikimo planą su šilumos tiekimo tinklų remonto darbais taip, kad jie būtų atliekami tuo pačiu laikotarpiu.

75. Nurodymai pakeisti šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką negali būti pateikiami likus mažiau kaip vienam mėnesiui iki šilumos gamybos veiklos pradžios, išskyrus atvejus, kai šilumos pirkimo–pardavimo sutarties šalių susitarimo ar motyvuoto šilumos tiekėjo sprendimo pagrindu keičiami tokių darbų atlikimo terminai, siekiant pašalinti neatitikimus, kurie gali turėti įtakos tinkamam šilumos tiekimo sistemos darbui.

76. Nepriklausomi šilumos gamintojai Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-6232 „Dėl Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“, numatytais atvejais, taip pat Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111 „Dėl Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių patvirtinimo), numatytais avariniais atvejais nedelsiant privalo informuoti šilumos tiekėją apie avarinę situaciją ir pateikti šilumos įrenginių remonto darbų atlikimo datą ir trukmę. Šilumos tiekėjas, įvertinęs nepriklausomo šilumos gamintojo pateiktą informaciją, privalo atitinkamai suderinti šilumos tiekimo tinklų ir šilumos įrenginių remonto ar priežiūros grafiką ir apie atliktus pakeitimus informuoti visus sistemoje veikiančius nepriklausomus šilumos gamintojus bei šią informaciją paskelbti viešai.

 

 

IX SKYRIUS

DISPEČERINIS VALDYMAS

 

 

77. Šilumos tiekėjas prognozuoja šilumos perdavimo sistemos galios balansą.

78. Šilumos tiekėjas, atsižvelgdamas į planuojamus supirkti šilumos kiekius iš nepriklausomų šilumos gamintojų, nustatytus pagal Supirkimo tvarkos nuostatas bei vadovaudamasis Sąvado 81 punktu, taip pat įvertinęs Sąvado 70 punkte numatytą suvestinį visų šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką, likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki kalendorinio mėnesio pradžios viešai paskelbia preliminarų šilumos gamybos grafiką, kuriame būtų aiškiai parodomas prognozuojamas vidutinis ir maksimalus dienos šilumos vartotojų poreikis (MW), iš kiekvieno nepriklausomo šilumos gamintojo superkamos šilumos prognozuojamas vidutinis ir maksimalus dieninis apkrovimas (MW) bei nuosavų šilumos gamybos šaltinių prognozuojamas vidutinis ir maksimalus dieninis apkrovimas (MW).

79. Dispečerinį valdymą atlieka šilumos tiekėjas, nustatydamas savo paties ir nepriklausomų šilumos gamintojų valdomų šilumos įrenginių generuojamas galias, taip pat šilumos perdavimo operatyvinį režimą siekiant užtikrinti vartotojų poreikį, visais atvejais atsižvelgdamas į Supirkimo tvarkos reikalavimus.

80. Šilumos tiekėjas, vadovaudamasis Supirkimo tvarka, likus ne mažiau kaip 12 valandų iki šilumos gamybos veiklos pradžios sudaro ir nepriklausomiems šilumos gamintojams pateikia dispečerinio valdymo planą ateinančiam 24 valandų laikotarpiui. Šilumos tiekėjas dispečerinio valdymo planą gali sudaryti ilgesniam laikotarpiui.

81. Sudarydamas dispečerinio valdymo planą šilumos tiekėjas privalo atsižvelgti į šias aplinkybes:

81.1. šilumos kiekius, ketinamus supirkti iš nepriklausomų šilumos gamintojų, nustatytus vadovaujantis Supirkimo tvarkos 28 punktu;

81.2. šilumos perdavimo tinklo technologinius apribojimus, taip pat tinklo apribojimus, atsirandančius dėl šilumos tinklų remonto ir priežiūros darbų;

81.3. šilumos įrenginių techninius ypatumus, aptartus Sąvado 60 punkte;

81.4. neplanuotą šilumos įrenginio sustabdymą;

81.5. šilumos įrenginio galimumą pateikti reikiamos temperatūros šilumnešį;

81.6. kitus šilumos perdavimo sistemos apribojimus ir ypatumus, į kuriuos būtina atsižvelgti dėl sistemos galios balanso ar tinkamos veiklos.

82. Jeigu šilumos tiekėjas dėl Sąvado 81 punkte nurodytų aplinkybių teikia prioritetą kitam nepriklausomam šilumos gamintojui, nei privalo vadovaudamasis Supirkimo tvarkos nuostatomis, aplinkybės, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, turi būti pateikiamos visiems nepriklausomiems šilumos gamintojams, veikiantiems toje pačioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, kartu su dispečerinio valdymo planu.

83. Tuo atveju, kai visų nepriklausomų šilumos gamintojų, veikiančių konkrečioje šilumos tiekimo sistemoje, šilumos įrenginių specifikacijos šilumos tiekėjui neleidžia sudaryti dispečerinio valdymo plano, kuris patenkintų šilumos vartotojų poreikį, šilumos tiekėjas privalo imtis priemonių, kuriomis būtų užtikrintas patikimas ir kokybiškas šilumos tiekimas vartotojams. Apie tai šilumos tiekėjas privalo nurodyti dispečerinio valdymo plane, numatytame Sąvado 80 punkte.

84. Nepriklausomi šilumos gamintojai šilumą į perdavimo tinklą tiekia laikydamiesi šilumos tiekėjo nustatytų techninių sąlygų ir vykdo perdavimo tinklo dispečerio nurodymus.

 

 

X SKYRIUS

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLO BALANSAVIMAS

 

 

85. Šilumos tiekėjas atsako už nenutrūkstamą šilumos tiekimą vartotojams, šilumnešio parametrų nukrypimus centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, taip pat privalo palaikyti tinkamą šilumos perdavimo tinklų darbo režimą ir šilumnešio parametrus šilumos perdavimo tinkle. Šilumos tiekėjas atsako už šilumos perdavimo tinklo balansavimą ir turi teisę spręsti dėl bendro optimalaus tinklo siurblių bei uždaromosios ir (ar) reguliavimo armatūros valdymo.

86. Šilumos tiekimo tinklų balansavimu laikoma šilumos tiekimo sistemoje veikiančių šilumos įrenginių darbo režimo keitimas tuo atveju, kai vienas iš sistemoje veikiančių šilumos įrenginių tiekia šilumą, neatitinkančią šilumos kokybės reikalavimų arba dėl šilumos įrenginio gedimų nutraukiama šilumos gamyba.

87. Šilumos tiekėjas šilumos perdavimo tinklus balansuoja vadovaudamasis Sąvado X skyriuje nustatyta tvarka, atsižvelgdamas į Sąvado 81 punkte nurodytus kriterijus ir Supirkimo tvarkoje nustatytus šilumos supirkimo prioritetus.

88. Šilumos tiekėjas turi teisę nustatyti, jog visų sistemoje veikiančių nepriklausomų šilumos gamintojų bei prie šilumos perdavimo tinklo ketinančių prisijungti potencialių nepriklausomų šilumos gamintojų sumontuoti komercinės apskaitos prietaisai užtikrintų galimybę nuolat nuotoliniu būdu (realiu laiku) teikti duomenis šilumos tiekėjui, būtinus užtikrinti, kad į šilumos perdavimo tinklą tiekiama šiluma atitiktų šilumos tiekėjo nustatytus techninius reikalavimus, o jos galia – suderintą galią, įskaitant šilumos tiekimo parametrus (temperatūros grafiką, slėgį, šilumnešio srautą ir kt.). Tokiais atvejais Šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje privalo būti numatytą, kokią informaciją šilumos tiekėjo dispečerio tarnybai nepriklausomas šilumos gamintojas nuotoliniu būdu ir realiu laiku teikia, įtraukiant šią:

88.1. ties šilumos apskaitos vieta į šilumos perdavimo tinklą tiekiamo vandens srauto (m3/h), slėgio P1, P2 (bar), temperatūros T1, T2 (°C), šilumos srauto (MW), vandens srauto integratoriaus (m3) ir šilumos srauto integratoriaus (MWh) duomenis;

88.2. vandens nutekėjimo prisijungimo tinkluose kontrolės sistemos signalą, jei atskiriamojo šilumokaičio įrengimo vieta nesutampa su šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytos atsakomybės už šilumos tinklų eksploatavimą ribomis.

89. Tais atvejais, kai šilumos–pirkimo pardavimo sutartyje nenumatyta nepriklausomo šilumos gamintojo pareiga šilumos tiekėjui informaciją teikti realiu laiku, sutarties šalys sutartyje privalo numatyti Sąvado 88.1–88.2 punktuose nurodytos informacijos teikimo šilumos tiekėjo dispečeriui tvarką.

90. Šilumos tiekėjas šilumos perdavimo tinklus balansuoja:

90.1. naudodamas nuotoliniu būdu šilumos tiekėjo valdomus, automatizuotu rėžimu veikiančius, nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginius;

90.2. pateikdamas pakoreguotus dispečerinės veiklos planus nepriklausomiems šilumos gamintojams, kurių valdomų šilumos įrenginių šilumos tiekėjas negali nuotoliniu būdu valdyti dėl techninių priežasčių. Siekiant patikimo ir kokybiško šilumos tiekimo vartotojams pakoreguoti dispečerinio valdymo planai nepriklausomiems šilumos gamintojai gali būti teikiami visomis priemonėmis, kuriomis sudaromos geresnės sąlygos operatyviniam šilumos įrenginių valdymui;

90.3. naudodamas savo valdomus šilumos įrenginius.

91. Visais atvejais vienam iš šilumos įrenginių, veikiančių konkrečioje sistemoje, visiškai ar dalinai sumažinus šilumos gamybą, to įrenginio šilumos gamybos galia turi būti kompensuojama kitais, sistemoje veikiančiais šilumos įrenginiais. Tais atvejais, kai to padaryti neįmanoma – naudojami rezervinės galios užtikrinimo paslaugą teikiantys šilumos įrenginiai.

92. Tuo atveju, kai konkrečioje šilumos tiekimo sistemoje veikiantis nepriklausomas šilumos gamintojas ties nustatytos galios riba nepatiekia šilumos kiekio ir (arba) neišlaiko šilumos kokybės reikalavimų, numatytų Sąvado 65 punkte, ilgiau nei 3 valandas nuo šilumos tiekėjo dispečerio nurodymų, įvardintų Sąvado 66 punkte, šilumos tiekėjas, atsižvelgdamas į Sąvado IX skyriuje nustatytą dispečerinio valdymo tvarką, privalo pakoreguoti ateinančių 24 valandų dispečerinio valdymo planą, numatytą Sąvado 80 punkte, bei sumažinti šilumos supirkimą iš nepriklausomo šilumos gamintojo.

93. Nepriklausomas šilumos gamintojas, kuris ties nustatytos galios riba nepatiekė šilumos kiekio ar neišlaiko šilumos kokybės reikalavimų ir dėl kurio šilumos tiekėjas koregavo dispečerinio valdymo grafiką, per 24 valandas privalo likviduoti priežastis, dėl kurių nepatiekė šilumos kiekio arba neišlaikė šilumos kokybės reikalavimų. Nesant galimybių likviduoti minėtų priežasčių per minėtą laikotarpį, nepriklausomas šilumos gamintojas kuo skubiau privalo informuoti šilumos tiekėją apie priežastis bei laikotarpį, per kurį tokios priežastis bus pašalintos.

93.1. tuo atveju, jei nepriklausomas šilumos gamintojas ties dispečerinio valdymo grafike nustatytos galios riba patiekia didesnį šilumos kiekį nei buvo nustatyta, nepriklausomas šilumos gamintojas privalo atlyginti šilumos tiekėjo patirtas balansavimo sąnaudas, apskaičiuojamas pagal formulę:

 

CHP, y = QHP, j, y x  x 0,2

kur:

CHP, y – dengtinos balansavimo išlaidos mėnesį y, Eur;

QHP, j, y – balansavimo šilumos kiekis, susidaręs dėl nepriklausomo šilumos gamintojo j veiksmų (neveikimo), mėnesį y, MWh. Šiuo atveju balansavimo šilumos kiekis yra apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp nepriklausomo šilumos gamintojo j faktiškai patiekto šilumos kiekio (valandos tikslumu) ir šilumos nepatiekimo momentu galiojusiame dispečeriniame valdymo plane, sudarytame pagal Sąvado 80 punktą, numatyto šilumos kiekio, kurį per atitinkamą laikotarpį nepriklausomas šilumos gamintojas j privalėjo pagaminti;

pHP, j, y – nepriklausomo šilumos gamintojo j, pagal Supirkimo tvarkos nuostatas nustatyta šilumos pardavimo šilumos tiekėjui kaina mėnesį y, Eur/MWh;

0,2 – balansavimo šilumos pirkimo koeficientas;

93.2. tuo atveju, jei nepriklausomas šilumos gamintojas ties dispečerinio valdymo grafike nustatytos galios riba nepatiekia šilumos kiekio, o šilumos tiekėjas atitinkamai turėjo koreguoti dispečerinio valdymo grafiką, nepriklausomas šilumos gamintojas privalo padengti šilumos tiekėjo patirtas balansavimo sąnaudas, apskaičiuojamas pagal formulę:

kur:

C`HP, y – dengtinos balansavimo išlaidos mėnesį y, Eur;

Q`HP, j, y – balansavimo šilumos kiekis, susidaręs dėl nepriklausomo šilumos gamintojo j veiksmų (neveikimo), mėnesį y, MWh. Šiuo atveju balansavimo šilumos kiekis yra apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp nepriklausomo šilumos gamintojo j faktiškai patiekto šilumos kiekio (valandos tikslumu) ir šilumos nepatiekimo momentu galiojusiame dispečeriniame valdymo plane, sudarytame pagal Sąvado 80 punktą, numatyto šilumos kiekio, kurį per atitinkamą laikotarpį nepriklausomas šilumos gamintojas j privalėjo pagaminti;

pHP, y – šilumos tiekėjo faktinės balansavimo šilumos užtikrinimo sąnaudos mėnesį y, Eur/MWh. Faktinės balansavimo sąnaudos lygios šilumos tiekėjo ir kitų nepriklausomų šilumos gamintojų, veikiančių toje pačioje šilumos tiekimo sistemoje, kurių įrenginiai buvo panaudoti kompensuojant nepriklausomo šilumos gamintojo j, dėl kurio susidarė balansavimo sąnaudos, nepagamintam šilumos kiekiui, faktinių šilumos gamybos sąnaudų svertiniam vidurkiui (kintamosioms ir pastoviosioms) mėnesį y, apskaičiuotoms vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika ir (ar) nustatytomis pagal Supirkimo tvarkos nuostatas. Visais atvejais šilumos tiekėjo dispečeris pateikdamas Sąvado 94 punkte numatytą pakoreguotą dispečerinio valdymo planą privalo vadovautis mažiausių sąnaudų principu bei atitinkamai patikslintame dispečerinio valdymo plane nurodyti kuriais šilumos įrenginiais buvo atliekamas nepriklausomo šilumos gamintojo j balansavimas;

1,02 – balansavimo šilumos pirkimo koeficientas.

94. Šilumos tiekėjas, gavęs Sąvado 93 punkte nurodytą informaciją iš nepriklausomo šilumos gamintojo, jog nepriklausomas šilumos gamintojas per 24 valandas nespės likviduoti priežasčių, dėl kurių nebuvo pagamintas šilumos kiekis arba nebuvo išlaikyti šilumos kokybės reikalavimai, bei terminą, per kurį nepriklausomas šilumos gamintojas įsipareigoja tokias priežastis pašalinti, šilumos tiekėjas atitinkamam laikotarpiui pakoreguoja Sąvado 80 punkte nurodytą dispečerinio valdymo planą, nustatydamas mažesnį šilumos supirkimą arba išvis nutraukdamas šilumos supirkimą iš nepriklausomo šilumos gamintojo.

95. Sąvado 91 punkte numatytais atvejais, kai nepriklausomas šilumos gamintojas turi galimybę likviduoti priežastis, dėl kurių nepatiekė šilumos kiekio arba neišlaikė šilumos kokybės reikalavimų greičiau nei per 24 valandas, nepriklausomas šilumos gamintojas turi teisę kreiptis į šilumos tiekėją su prašymu atnaujinti šilumos supirkimą bei atšaukti dispečerinio valdymo plano pakeitimus. Šilumos tiekėjas, atsižvelgdamas į nepriklausomo šilumos gamintojo nurodytas priežastis, dėl kurių gamintojas nepatiekė šilumos kiekio ties nustatyta galios riba arba neišlaikė šilumos kokybės parametrų, priima sprendimą atšaukti dispečerinio valdymo plano pakeitimus.

 

XI SKYRIUS

NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ TIEKIAMOS ŠILUMOS APSKAITA

 

 

96. Komerciniai šilumos apskaitos prietaisai turi būti sumontuoti šilumos pirkimo–pardavimo vietoje, išskyrus atvejus, kai šilumos pirkimo–pardavimo sutarties šalys susitaria kitaip. Šilumos apskaitai naudojami dviejų matuoklių (tiekiamo ir grįžtamo vandens srautų) apskaitos prietaisai, jei šilumos pirkimo–pardavimo sutarties šalys nesusitaria kitaip.

97. Tais atvejais, kai dėl konkrečių priežasčių nepriklausomas šilumos gamintojas negali įrengti šilumos apskaitos prietaisų ties šilumos pirkimo–pardavimo riba, šilumos apskaitos prietaisai turi būti įrengiami arčiausiame prie šilumos pirkimo–pardavimo taško esančiame taške. Tokiu atveju, kai šilumos apskaitos prietaisai įrengiami ne ties šilumos prikimo–pardavimo taške, šilumos pirkimo–pardavimo sutarties šalys privalo įvertinti šilumos tiekimo nuostolių, apskaičiuojamų vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 262 patvirtintos Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodikos nuostatomis, įtaką šilumos apskaitai.

98. Už komercinių šilumos apskaitos prietaisų įrengimą bei į šilumos perdavimo tinklą patiektos šilumos apskaitą atsako nepriklausomas šilumos gamintojas.

99. Nepriklausomas šilumos gamintojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po komercinių šilumos apskaitos prietaisų metrologinės patikros (įrengimo) privalo iškviesti šilumos tiekėjo atstovą apskaitos prietaisų apžiūrai. Po apžiūros komerciniai šilumos apskaitos prietaisai plombuojami šilumos tiekėjo plombomis ir šilumos pirkimo–pardavimo šalys surašo apskaitos prietaisų plombavimo aktą. Prie akto turi būti pridedamos apskaitos prietaisų patikros dokumentų kopijos.

100. Komercinių šilumos apskaitos prietaisų techninės charakteristikos turi atitikti naudojamus optimaliausius technologinius standartus, Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 „Dėl šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių patvirtinimo“, ir kituose teisės aktuose keliamus reikalavimus.

101. Šilumos tiekėjui pareikalavus, nepriklausomas šilumos gamintojas privalo atlikti papildomą neeilinę komercinių šilumos apskaitos prietaisų metrologinę patikrą. Šilumos tiekėjas privalo atlyginti Gamintojo patirtas papildomos neeilinės komercinių šilumos apskaitos prietaisų metrologinės patikros išlaidas, jeigu metrologinės patikros rezultatai patvirtina, kad prietaisas atitiko metrologinius reikalavimus.

102. Nepriklausomas šilumos gamintojas privalo suteikti šilumos tiekėjui nuolatinę ir neribotą prieigą prie komercinių šilumos apskaitos prietaisų, išskyrus komercinius šilumos apskaitos prietaisus, kurie integruoti į šilumos įrenginius. Šilumos tiekėjas bet kuriuo metu be jokių apribojimų gali pareikalauti atlikti komercinių šilumos apskaitos prietaisų tikslumo bei profilaktinius patikrinimus, jei nepriklausomo šilumos gamintojo atlikti matavimai, šilumos tiekėjo manymu, yra neteisingi. Tokie profilaktiniai patikrinimai atliekami šilumos tiekėjo sąnaudomis, išskyrus atvejus, kai paaiškėja, kad tiekėjo įtarimai dėl atliktų matavimų neteisingumo yra pagrįsti.

103. Sugedus komerciniams šilumos apskaitos prietaisams, už patiektą šilumos kiekį atsiskaitoma šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje numatyta tvarka. Šilumos supirkimas iš nepriklausomo šilumos gamintojo negali būti vykdomas ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, jeigu šiluma apskaitoma sugedusiais komercinės apskaitos prietaisais.

 

 

XII SKYRIUS

ŠILUMOS PIRKIMO‒PARDAVIMO RIBOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

 

104. Šilumos supirkimas iš nepriklausomo šilumos gamintojo gali būti laikinai apribojamas ar nutraukiamas nesant nepriklausomo gamintojo kaltės šiais atvejais:

104.1. planiniams šilumos tinklų priežiūros, įskaitant remonto, darbams atlikti. Tokiais atvejais šilumos tiekėjas gali iš dalies apriboti arba visiškai nutraukti šilumos supirkimą iš nepriklausomo šilumos gamintojo tik pagal Sąvado 70 punkte įvardytą planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką;

104.2. esant avarinei situacijai, kai būtina apriboti arba nutraukti šilumos supirkimą šilumos tinklų ruože, per kurį nepriklausomas šilumos gamintojas tiekia šilumą. Šiuo atveju šilumos tiekėjas, nedelsdamas pranešęs nepriklausomam šilumos gamintojui, gali iš dalies apriboti arba visiškai nutraukti šilumos supirkimą iš nepriklausomo šilumos gamintojo ne ilgesniam kaip avarinės situacijos likvidavimo laikotarpiui.

105. Šilumos supirkimas iš nepriklausomų šilumos gamintojų gali būti apribojamas ar nutraukiamas ir tais atvejais, kai:

105.1. Inspekcija nustato, kad nepriklausomo šilumos gamintojo valdomas (eksploatuojamas) šilumos įrenginys yra techniškai netvarkingas ir kelia grėsmę šilumos tiekimo sistemai, žmonių sveikatai ar gyvybei, turtui. Šiuo atveju šilumos tiekėjas atnaujina šilumos supirkimą iš nepriklausomo šilumos gamintojo gavęs gamintojo patvirtinimą apie tai, kad šilumos įrenginys yra sutvarkytas, pašalintos visos galimos grėsmės šilumos tiekimo sistemai, žmonių sveikatai ar gyvybei, turtui, bei atitinkamą Inspekcijos išvadą (pažymą);

105.2. dėl neteisėtų nepriklausomo šilumos gamintojo veiksmų nepagrįstai padidėja šilumos tiekimo sąnaudos. Tokiais veiksmais gali būti laikomas sistemingas dispečerio nurodymų nevykdymas ar šilumos kokybės reikalavimų, numatytų Sąvado 65 punkte, nesilaikymas, tačiau bet kokiu atveju baigtinis tokių veiksmų sąrašas turi būti įtvirtintas šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje. Prieš apribodamas ar nutraukdamas šilumos supirkimą iš nepriklausomo šilumos gamintojo šiame punkte nustatytais atvejais, šilumos tiekėjas visų pirma privalo kreiptis į nepriklausomą šilumos gamintoją su prašymu pateikti informaciją dėl dispečerio nurodymų nevykdymo. Nepriklausomas šilumos gamintojas privalo nedelsiant pateikti prašomą informaciją, o atsisakius suteikti prašomą informaciją arba jos nepateikus per 12 valandų, šilumos tiekėjas turi teisę nedelsiant apriboti šilumos supirkimą. Gamintojui pateikus prašomą informaciją, šilumos tiekėjas kaip įmanoma greičiau turi gamintojui pateikti veiksmų ir priemonių planą, pagal kurį bus užtikrinamas patikimas ir saugus šilumos tiekimas defekto likvidavimo laikotarpiu. Šilumos tiekėjas, įvertinęs nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos  nurodytas priežastis, turi teisę kreiptis į Inspekciją dėl nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginių neplaninio patikrinimo;

105.3. tais atvejais, kai nepriklausomas šilumos gamintojas nevykdo šilumos tiekėjo dispečerio nurodymų, o tokie veiksmai gali sukelti avarinę situaciją šilumos tiekimo sistemoje, šilumos tiekėjas turi teisę nedelsiant nutraukti šilumos supirkimą iš nepriklausomo šilumos gamintojo. Visais atvejais apie nutraukiamą šilumos supirkimą šilumos tiekėjas nedelsiant raštu (faksu arba el. paštu) privalo informuoti nepriklausomą šilumos gamintoją.

106. Nepriklausomas šilumos gamintojas turi teisę apriboti ar nutraukti šilumos pardavimą nesant šilumos tiekėjo kaltės šiais atvejais:

106.1. avarijų nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos sistemoje atveju. Šiuo atveju nepriklausomas šilumos gamintojas, nedelsdamas pranešęs šilumos tiekėjui, gali iš dalies apriboti arba visiškai nutraukti šilumos pardavimą ne ilgesniam kaip avarijos padarinių likvidavimo laikotarpiui;

106.2. planiniams šilumos gamybos sistemos ir (ar) šilumos tinklų priežiūros, įskaitant remonto, darbams neviršijant nepriklausomo šilumos gamintojo atsakomybės ribų atlikti. Tokiais atvejais nepriklausomas šilumos gamintojas gali iš dalies apriboti arba visiškai nutraukti šilumos pardavimą tik pagal Sąvado 70 punkte įvardytą planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką.

106.3. Sąvado 106.1 punkte numatytais atvejais, kai nepriklausomas šilumos gamintojas dėl avarijos šilumos gamybos sistemoje apriboja arba nutraukia šilumos tiekimą šilumos tiekėjui, nuo to momento, kai šilumos tiekėjas gamintojui pateikia Sąvado 105.2 punkte numatytą veiksmų ir priemonių planą, pagal kurį bus užtikrinamas patikimas ir saugus šilumos tiekimas avarijos likvidavimo laikotarpiu, bei Sąvado 106.2 punkte numatytais atvejais nepriklausomam šilumos gamintojui nėra skaičiuojamos balansavimo sąnaudos.

107. Nepriklausomas šilumos gamintojas, pageidaujantis atjungti šilumos įrenginius nuo šilumos perdavimo tinklo, privalo informuoti apie tai šilumos tiekėją iki atjungimo momento likus vienam šildymo sezonui.

108. Nepriklausomas šilumos gamintojas, ketinantis parduoti arba perleisti šilumos įrenginius kitam ūkio subjektui, besiverčiančiam šilumos gamybos veikla toje pačioje sistemoje, apie tai šilumos tiekėjui privalo pranešti likus ne mažiau kaip 15 kalendorinių dienų iki šilumos įrenginių perleidimo momento. Tuo atveju, jei nepriklausomas šilumos gamintojas šilumos įrenginius ketina parduoti arba perleisti kitam ūkio subjektui, dar nevykdančiam, tačiau ketinančiam vykdyti šilumos gamybos veiklą, nepriklausomas šilumos gamintojas apie tai privalo informuoti šilumos tiekėją likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki šilumos įrenginių perleidimo momento. 

 

 

XIII SKYRIUS

ASMENŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

 

109. Iki šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo momento nepriklausomas šilumos gamintojas privalo:

109.1. šilumos tiekėjui preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties ir teisės aktų nustatyta tvarka sumokėti nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos tiekėjo šilumos perdavimo tinklo išlaidas;

109.2. Standartinių šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų apraše bei preliminarioje šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti ir sėkmingai užbaigti bandomąją eksploataciją (paleidimo–derinimo darbus);

109.3. laikytis kitų teisės aktų reikalavimų.

110. Po šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo momento nepriklausomas šilumos gamintojas privalo:

110.1. užtikrinti, kad jo tiekiama šilumos energija atitiktų šilumos pirkimo ‒ pardavimo sutarties ir teisės aktų nustatytus kokybės ir tiekimo patikimumo reikalavimus;

110.2. užtikrinti šilumos įrenginių paruošimą šilumos gamybos veiklai bei nenutrūkstamam šilumos tiekimui ties šilumos apskaitos vieta šilumos tiekėjui ne trumpiau kaip vieną šildymo sezoną, išskyrus teisės aktuose numatytus šilumos gamybos ar tiekimo sustabdymo ir (ar) apribojimo atvejus;

110.3. pagal teisės aktų reikalavimus užtikrinti reikiamą šilumos įrenginių techninę būklę ir teisės aktų nustatytas energijos išteklių (kuro) rezervines atsargas;

110.4. užtikrinti šilumos tiekėjo dispečerinės tarnybos nurodytus tiekiamos šilumos parametrus ir galią. Nepriklausomas šilumos gamintojas vykdo šilumos tiekėjo dispečerinės tarnybos nurodymus šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta tvarka;

110.5. Sąvade ir šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta tvarka derinti su šilumos tiekėju šilumos tiekimo pradžią bei išjungimo laiką, taip pat šilumos įrenginių remonto terminus;

110.6. operatyviai vykdyti šilumos tiekėjo dispečerinės tarnybos nurodymus dėl tiekiamos šilumos režimo koregavimo;

110.7. leisti šilumos tiekėjo atstovams apžiūrėti komercinius šilumos apskaitos prietaisus;

110.8. užtikrinti, kad būtų laiku atliekama komercinių šilumos apskaitos prietaisų metrologinė patikra ir patikrinta jų atitiktis teisės aktų keliamiems reikalavimams;

110.9. šilumos tiekėjui pareikalavus, atlikti papildomą neeilinę komercinių šilumos apskaitos prietaisų metrologinę patikrą;

110.10. nedelsiant informuoti šilumos tiekėjo dispečerinę tarnybą, kai neišlaikomi nustatyti šilumnešio parametrai dėl šilumą generuojančių, tiekiančių įrenginių sutrikimų, gedimų ar kitų priežasčių, ir nurodyti šilumnešio parametrų neišlaikymo priežastis;

110.11. padengti šilumos perdavimo tinkle šilumos tiekėjo patirtas šilumos balansavimo faktines išlaidas, atsiradusias dėl nepriklausomo šilumos gamintojo į šilumos perdavimo tinklą ties šilumos apskaitos vieta nepatiekto arba patiektos šilumos energijos, kuri neatitinka šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje ar teisės aktuose nustatytų šilumos kokybės reikalavimų;

110.12. laikytis kitų teisės aktų reikalavimų.

111. Šilumos tiekėjas privalo:

111.1. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis prijungti jo veiklos teritorijoje esančius nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklo;

111.2. vykdyti dispečerinį šilumos įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų valdymą;

111.3. supirkti šilumą iš nepriklausomų šilumos gamintojų remdamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, prioritetais ir sąlygomis;

111.4. vadovautis patvirtintu temperatūros grafiku, nurodyti nepriklausomam šilumos gamintojui reikiamą šilumnešio tiekimo temperatūrą;

111.5. šio Sąvado ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti šiame Sąvade ir kituose teisės aktuose nurodytą informaciją nepriklausomiems šilumos gamintojams, Komisijai ir kitiems tretiesiems suinteresuotiems asmenims;

111.6. laikytis kitų teisės aktų reikalavimų.

 

XIV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

112. Asmenys, nesilaikantys ar nevykdantys šio Sąvado reikalavimų, atsako šio Sąvado ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

113. Ginčus tarp potencialių nepriklausomų šilumos gamintojų, nepriklausomų šilumos gamintojų ir šilumos tiekėjų Energetikos įstatyme nustatyta išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka pagal kompetenciją nagrinėja Inspekcija arba Komisija.

114. Komisija iš šilumos tiekėjų bei potencialių nepriklausomų šilumos gamintojų ir nepriklausomų šilumos gamintojų turi teisę gauti visą reikiamą informaciją teisės aktais pavestoms funkcijoms vykdyti.

_______________________