LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ĮSTATYMO NR. X-1404 2, 6, 7, 11, 20, 22, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO ŠEŠTUOJU1 SKYRIUMI

ĮSTATYMAS

 

2018 m. gegužės 24 d. Nr. XIII-1189

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 16 dalį ir ją išdėstyti taip:

16. Laidojimo paslaugos – paslaugos, apimančios žmogaus palaikų pirminį vežimą, žmogaus palaikų laikymą, žmogaus palaikų paruošimą šarvoti, šarvojimą, žmogaus palaikų vežimą laidoti arba kremuoti, laidojimą, kremavimo dokumentų parengimą.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 26 dalį ir ją išdėstyti taip:

26. Žmogaus palaikų pirminis vežimas – žmogaus palaikų iki jų paruošimo šarvoti ir (ar) balzamavimo, ir (ar) šarvojimo gabenimas ne karste, išskyrus žmonių palaikų, įvežtų į Lietuvos Respubliką iš užsienio valstybių, gabenimą iki kitų laidojimo paslaugų teikimo vietos.“

3. Papildyti 2 straipsnį nauja 27 dalimi:

27. Žmogaus palaikų vežimas kremuoti – žmogaus palaikų po jų paruošimo šarvoti ir (ar) šarvojimo gabenimas kremuoti.“

4. Buvusią 2 straipsnio 27 dalį laikyti 28 dalimi.

 

2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) prokuroro rašytinį sutikimą, jeigu medicininiame mirties liudijime pažymėta, kad yra bent viena iš sąlygų, nurodytų Žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatyme, kada asmens mirties faktą nustatęs asmuo privalo apie tai nedelsdamas pranešti policijai arba kai prašoma kremuoti ekshumuotus žmogaus palaikus.“

 

3 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

7 straipsnis. Kremavimo apribojimai

1. Draudžiama kremuoti žmogaus palaikus:

1) kai asmuo šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka yra pareiškęs nesutikimą dėl savo palaikų kremavimo ir laidojimo paslaugų teikėjas ar (ir) kremavimo įmonė apie tai informuoti raštu;

2) jeigu dėl žmogaus palaikų kremavimo tarp mirusiojo artimųjų giminaičių yra kilęs nesutarimas, nurodytas šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje, ir apie tai laidojimo paslaugų teikėjas ar (ir) kremavimo įmonė yra informuoti raštu;

3) kai nenustatyta mirusiojo asmens tapatybė;

4) jeigu medicininiame mirties liudijime pažymėta, kad yra bent viena iš sąlygų, nurodytų Žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatyme, kada asmens mirties faktą nustatęs asmuo privalo apie tai nedelsdamas pranešti policijai, ir negautas rašytinis prokuroro sutikimas kremuoti žmogaus palaikus;

5) jeigu negautas rašytinis prokuroro sutikimas, kai norima kremuoti ekshumuotus žmogaus palaikus.

2. Žmogaus palaikai, kuriuos draudžiama kremuoti, laidojami tradiciniu būdu – užkasami į žemę.

 

4 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Kremavimo įmonė, vykdydama veiklą, privalo laikytis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytų aplinkosaugos reikalavimų.“

 

5 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Laidojimo paslaugų teikėjas privalo:

1) teikti laidojimo paslaugas laikydamasis sveikatos apsaugos ministro nustatytų visuomenės sveikatos saugos reikalavimų;

2) teikti žmogaus palaikų pirminio vežimo ir žmogaus palaikų vežimo laidoti ar kremuoti paslaugas laikydamasis šio įstatymo 22 straipsnyje nustatytų reikalavimų;

3) bendraudamas su laidojančiu asmeniu ir mirusio asmens artimaisiais susilaikyti nuo veiksmų, kuriais būtų ignoruojami jų įsitikinimai, ir laikydamasis laidojančio asmens nurodymų sudaryti sąlygas laidotuvėse dalyvauti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotų religinių bendruomenių ir bendrijų atstovams, kitiems asmenims;

4) užtikrinti, kad laidojimo paslaugų teikimas atitiktų aplinkos ministro nustatytus laidojimo paslaugų teikimo kokybės reikalavimus;

5) atsisakyti vežti žmogaus palaikus kremuoti, jeigu yra bent vienas iš šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų atvejų, dėl kurių žmogaus palaikai negali būti kremuojami;

6) raštu informuoti kremavimo įmonę, kad tarp mirusiojo artimųjų giminaičių yra kilę nesutarimų dėl  mirusiojo palaikų kremavimo ir (ar) kad mirusysis yra pareiškęs nesutikimą dėl savo palaikų kremavimo, jeigu laidojimo paslaugų teikėjas apie tai informuotas raštu.“

 

6 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

22 straipsnis. Žmogaus palaikų vežimas

1. Teikiant laidojimo paslaugas, žmogaus palaikai vežami Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus atitinkančiomis transporto priemonėmis.

2. Žmogaus palaikai į užsienio valstybes, kurios yra 1973 m. spalio 26 d. Strasbūre priimto Susitarimo dėl mirusiųjų kūnų pervežimo (toliau – susitarimas) šalys, vežami turint Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduotą dokumentą (mirusiojo kūno laissez-passer), išskyrus atvejus, kai žmogaus palaikai per Lietuvos Respublikos teritoriją vežami tranzitu turint užsienio valstybės susitarimo šalies kompetentingos institucijos išduotą dokumentą (mirusiojo kūno laissez-passer). Žmogaus palaikai į užsienio valstybes, kurios nėra susitarimo šalys, taip pat iš šių valstybių per Lietuvos Respublikos teritoriją tranzitu vežami apie tai informavus Vyriausybės įgaliotą instituciją Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

3. Žmogaus palaikai, išskyrus į Lietuvos Respubliką iš užsienio valstybių įvežtus žmogaus palaikus, vežami laidoti ar kremuoti turint Žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo nustatyta tvarka išduotą medicininį mirties liudijimą. Žmogaus palaikų vežimo patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams tvarką nustato Vyriausybės įgaliotos institucijos.

4. Asmenų, kurie sirgo pavojingomis arba ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, įrašytomis į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sąrašą, arba buvo šių ligų sukėlėjų nešiotojai, palaikų vežimo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras.

5. Žmogaus palaikams iš užsienio valstybių į Lietuvos Respublikos teritoriją parvežti būtinas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų išduotas leidimas žmogaus palaikus parvežti į Lietuvą, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nenustatyta kitaip. Su šiuo leidimu žmogaus palaikai vežami laidoti ar kremuoti, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nenustatyta kitaip.“

 

7 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 32 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

32 straipsnis. Fizinių asmenų atsakomybė

Fiziniai asmenys, pažeidę šį įstatymą, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nustatyta tvarka.“

 

8 straipsnis. Įstatymo papildymas šeštuoju1 skyriumi

Papildyti Įstatymą šeštuoju1 skyriumi:

 

ŠEŠTASIS1 SKYRIUS

JURIDINIŲ ASMENŲ ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS

 

321 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už kremavimo veiklos pažeidimus

1. Kremavimo veiklos vykdymas neturint šiai veiklai licencijos (jeigu tai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės) užtraukia baudą juridiniams asmenims, įskaitant užsienio valstybių juridinius asmenis, kitas organizacijas ir jų filialus, nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą juridiniams asmenims, įskaitant užsienio valstybių juridinius asmenis, kitas organizacijas ir jų filialus, nuo keturių tūkstančių iki aštuonių tūkstančių eurų.

3. Žmogaus palaikų kremavimas pažeidžiant šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje ir 13 straipsnyje nustatytus reikalavimus užtraukia baudą kremavimo įmonei nuo vieno tūkstančio šešių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą kremavimo įmonei nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių keturių šimtų eurų.

5. Kremavimo veiklos vykdymas pažeidžiant šio įstatymo 14 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus reikalavimus užtraukia baudą kremavimo įmonei nuo trijų šimtų iki šešių šimtų dvidešimt eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalyje nurodytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą kremavimo įmonei nuo šešių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio eurų.

7. Aplinkosaugos reikalavimų, nustatytų kremavimo įmonėms, pažeidimas užtraukia baudą kremavimo įmonei nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

8. Šio straipsnio 7 dalyje nurodytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą kremavimo įmonei nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių dviejų šimtų eurų.

 

322 straipsnis. Bylų dėl ekonominių sankcijų skyrimo juridiniams asmenims nagrinėjimas

Šio įstatymo 321 straipsnyje nurodytus pažeidimus tiria, protokolus surašo ir bylas dėl ekonominių sankcijų juridiniams asmenims, įskaitant užsienio valstybių juridinius asmenis, kitas organizacijas ir jų filialus, skyrimo pagal kompetenciją nagrinėja aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

 

323 straipsnis. Nutarimo skirti ekonominę sankciją vykdymas ir baudų įskaitymas į valstybės biudžetą

Nutarimas skirti ekonominę sankciją vykdomas ir baudos į valstybės biudžetą įskaitomos Aplinkos apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.“

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras, Lietuvos Respublikos  užsienio reikalų ministras ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Asmenų, kurių mirties faktas patvirtintas medicininiu mirties liudijimu, išduotu iki 2019 m. balandžio 30 d., palaikai vežami ir kremuojami pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusį teisinį reguliavimą.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė