LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2009 M. SAUSIO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-16 „DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS ASFALTO SLUOKSNIŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ ĮT ASFALTAS 08 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. lapkričio 24 d. Nr. VE-22

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 08 patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 215 punktą ir išdėstau jį taip:

„215. Sluoksniai matuojami pagal statybos sutarties sąlygas. Kai statybos sutarties sąlygose nenurodyta sluoksnių matavimo tvarka, turi būti vadovaujamasi šio skyriaus II skirsnio nuostatomis.“

2.   Pakeičiu 222 punktą ir išdėstau jį taip:

„222. Matuojant storį elektromagnetiniu metodu arba imant gręžtinius kernus, kiekviename matavimo skersprofilyje reikia parinkti tik po vieną matavimo vietą pakaitomis: dešinėje, ašyje ir kairėje.

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio storio matavimas atliekamas GPR metodu, kuris yra pagrindinis. Matuojant asfalto pagrindo-dangos sluoksnio storį šiuo metodu, vadovaujamasi Darbų priėmimo panaudojant GPR metodą metodiniais nurodymais MN DP-GPR 11. Kitu atveju matuojama, kaip nurodyta 221 punkte arba 222 punkto pirmoje pastraipoje.“

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

laikinai einantis direktoriaus

pareigas                                                                                                              Egidijus Skrodenis