LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-1079 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.3.1-ESFA-V-708 PRIEMONĖS „STUDIJŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2019 m. balandžio 15 d. Nr. V-420

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 91.2 papunkčiu,

p a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-708 priemonės „Studijų prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1079 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-708 priemonės „Studijų prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“, ir 7 punktą išdėstau taip:

7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 7 033 330,50  Eur (septynių milijonų trisdešimt trijų tūkstančių trijų šimtų trisdešimt eurų 50 ct) Europos socialinio fondo lėšų. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo Ministerija turi teisę šiame punkte nurodytą sumą padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                Algirdas Monkevičius

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Europos socialinio fondo agentūros

2019 m. balandžio 11 d. raštu Nr. SB-2019-00317