CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 4R-288 DĖL KELEIVIŲ SALONO ĮGULOS NARIO PRADINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO BEI ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

 

2017 m. liepos 18 d. Nr. 4R-97

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Keleivių salono įgulos nario pradinio mokymo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 4R-288 ”Dėl keleivių salono įgulos nario pradinio mokymo organizavimo ir vykdymo bei atestavimo tvarkos aprašų patvirtinimo”:

1.1. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. P a k e i č i u Keleivių salono įgulos nario atestavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 4R-288 ”Dėl keleivių salono įgulos nario pradinio mokymo organizavimo ir vykdymo bei atestavimo tvarkos aprašų patvirtinimo”:

1.1. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                    Joris Gintilas