LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1323 „DĖL UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 20 d. Nr. 5TS-125

Lazdijai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,   Lazdijų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. 5TS-1323 „Dėl užmokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ 3.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.2.1. dėl vaiko ligos, pateikus tėvų (globėjų) raštišką prašymą, kai vaikas serga 2 ir daugiau dienų, jeigu apie vaiko neatvykimą švietimo įstaiga buvo informuota raštu (SMS žinute, elektroniniu paštu, elektroniniame dienyne) pirmą nelankymo dieną.“.

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                     Ausma Miškinienė