LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2016 M. SAUSIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-49 „DĖL PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS 4.2 YPATINGO ATVEJO „UŽSIENIEČIŲ PERKĖLIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. PMIF-4.2-V-02 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 27 d. Nr. A1-384

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-4.2-V-02, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. A1-49 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.2-V-02 patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 628 „Dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją“ (toliau – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 628);“.

1.2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Pagal PFSA teikiamas projektas turi prisidėti prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 628 įgyvendinimo.“

1.3. Pakeičiu 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1. integracijos priemonių organizavimas tikslinės grupės asmenims, nurodytiems PFSA 19 punkte, gyvenantiems Pabėgėlių priėmimo centre (toliau – PPC) ar jo suteiktose gyvenamosiose patalpose (toliau kartu – PPC suteiktos patalpos):“.

1.4. Pakeičiu 8.1.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1.7. tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 19 punkte, kuravimo iki jiems atvykstant (pvz., būsto, darbo vietos atvykstantiems tikslinės grupės asmenims paieška ir kt.) ir atvykus į PPC suteiktas patalpas paslaugos (pvz., informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo paslaugos ir (ar) kita socialinė pagalba);“.

1.5. Pakeičiu 8.1.12.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1.12.2. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnyje nurodytos išmokos vaikui mokėjimas PFSA 19.1 papunktyje nurodytiems tikslinės grupės asmenims, turintiems prieglobsčio prašytojo statusą;“.

1.6. Pakeičiu 8.1.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1.13. PPC suteiktų patalpų, skirtų tikslinės grupės asmenims, nurodytiems PFSA 19 punkte, nuomos ir (ar) išlaikymo (komunalinių ir (ar) kitų eksploatavimo paslaugų) išlaidų apmokėjimas, prireikus PPC nuosavybės teise priklausančioms ar patikėjimo teise valdomoms patalpoms reikalingų daiktų (įskaitant vaikiškas lovas, vežimėlius, maitinimo kėdutes ir pan.) įsigijimas tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 19 punkte, reikmėms; taip pat prireikus − tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 19 punkte, laikino apgyvendinimo paslaugų įsigijimo išlaidų apmokėjimas;“.

1.7. Pakeičiu 8.1.17 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1.17. mokyklinio amžiaus vaikų ugdymas išlyginamojoje klasėje;“.

1.8. Pakeičiu 8.1.18 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1.18. kitos su tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 19 punkte, integracija gyvenimo PPC suteiktose patalpose laikotarpiu susijusios veiklos, raštu suderintos su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija);“.

1.9. Pakeičiu 8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2. integracijos priemonių tikslinės grupės asmenims, nurodytiems PFSA 19.1 papunktyje, organizavimas savivaldybėse:“.

1.10.  Pakeičiu 8.2.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2.1.3. Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo 24.5 papunktyje nurodytos išmokos vaikui mokėjimas PFSA 19.1 papunktyje nurodytiems tikslinės grupės asmenims, turintiems prieglobsčio prašytojo statusą;“.

1.11. Pakeičiu 8.2.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2.7. mokyklinio amžiaus vaikų ugdymas išlyginamojoje klasėje;“.

1.12. Pakeičiu 8.2.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2.9. tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 19.1 papunktyje, kuravimo iki jiems atvykstant (pvz., būsto, darbo vietos atvykstantiems tikslinės grupės asmenims paieška ir kt.) ir atvykus į savivaldybės teritoriją integracijos laikotarpiu paslaugos (pvz., informavimo, tarpininkavimo, konsultavimo ir kt.);“.

1.13. Pakeičiu 8.2.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2.10. kitos su tikslinės grupės asmenų integracija savivaldybių teritorijose susijusios veiklos, raštu suderintos su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.“

1.14. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Veiklos, nurodytos PFSA 8.1.5, 8.1.12.1–8.1.12.3, 8.2.1.1–8.2.1.3 papunkčiuose, privalo būti įtrauktos į paraišką ir vykdomos įgyvendinant projektą, kitos PFSA 8 punkte nurodytos veiklos vykdomos atsižvelgiant į tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 19 punkte, skaičių ir jų poreikius.“

1.15. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Tikslinės grupės asmenys yra trečiosios šalies (ne ES valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie:

19.1. vadovaujantis Tarybos sprendimu Nr. 2015/1523 ir Tarybos sprendimu Nr. 2015/1601, yra perkelti į Lietuvos Respublikos teritoriją, neatsižvelgiant į prieglobsčio prašytojo ar pabėgėlio statusą arba turimą papildomą apsaugą, ir jų vaikai, gimę Lietuvos Respublikoje;

19.2. UTPĮ nustatyta tvarka yra pateikę prašymus suteikti prieglobstį ir dėl kurių dar nėra priimti galutiniai sprendimai.

1.16. Pakeičiu 26 punkto lentelės 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkamomis finansuoti yra laikomos PFSA 8.1.13 papunktyje nurodytai veiklai reikalingų baldų, įrangos ir įrenginių pirkimo išlaidos. Tinkamomis finansuoti išlaidomis taip pat laikomos ilgalaikio turto pirkimo išlaidos, neatsižvelgiant į jo nusidėvėjimą.“

 

1.17. Pakeičiu 26 punkto lentelės 3 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„3.

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

3.1. tiesiogines projekto veiklas vykdančio personalo, susijusio su projekto vykdytoju ar partneriu darbo santykiais, darbo užmokesčio išlaidos. Valstybės ar savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojui mokamo darbo užmokesčio dydis turi būti nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo (iki 2017 m. vasario 1 d. – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“) ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nuostatomis. Kitų institucijų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos neturi viršyti atitinkamos specializacijos ir kvalifikacijos darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus. Su darbuotojais, vykdančiais tiesiogines projekto veiklas, turi būti sudaromos atskiros darbo sutartys, kai darbas yra pagrindinis, arba papildomos esamos darbo sutartys, kai, be pagrindinių pareigų, sulygstama dėl papildomų funkcijų įgyvendinant projektą (tokiu atveju darbo sutartyje turi būti aiškiai nurodyta, kiek laiko dirbama prie projekto, nurodomas atlygis už papildomas funkcijas įgyvendinant projektą). Nuostatos dėl papildomų arba atskirų darbo sutarčių sudarymo netaikomos tarptautinėms organizacijoms ar jų padaliniams. Atskiros sutartys biudžetinėse įstaigose sudaromos laikantis Instrukcijų dėl išlaidų atitikties 129 punkto reikalavimų. Asmenims, einantiems valstybės tarnautojo pareigas projekto vykdytojo ar partnerio institucijoje, taikomos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatos ir atskiros darbo sutartys nesudaromos. Tiesiogines projekto veiklas vykdančio personalo, susijusio su projekto vykdytoju ar partneriu darbo santykiais, darbo užmokestis už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokos, kai darbo užmokesčio išlaidoms apmokėti netaikomi fiksuotieji įkainiai, apmokami taikant kasmetinių atostogų išmokų fiksuotąsias normas, kurios nustatomos atsižvelgiant į konkrečiam darbuotojui priklausantį kasmetinių atostogų dienų skaičių bei jam nustatytos darbo savaitės trukmę. Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotosios normos apskaičiuojamos remiantis Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimu, kurio ataskaita skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

3.2. mokymo ir ugdymo priemonių bei kito trumpalaikio turto (išskyrus trumpalaikiam turtui priskiriamus baldus, įrangą ir įrenginius) pirkimo ir nuomos išlaidos, įrangos nuomos išlaidos;

3.3. iš išorės tiekėjų perkamų paslaugų ir prekių, reikalingų PFSA 8 punkte nurodytoms veikloms įgyvendinti, išlaidos, jei jos atitinka PAFT ir Instrukcijose dėl išlaidų atitikties prekėms ir paslaugoms keliamus reikalavimus;

3.4. mokymų ir (ar) renginių organizavimo ir vykdymo, leidybos išlaidos;

3.5. išlaidos tikslinės grupės asmenims, nurodytiems PFSA 19 punkte, kai pagalbos teikimo tikslais atliekami pirkimai tikslinės grupės atstovų naudai arba grąžinamos tikslinės grupės atstovų patirtos išlaidos ir įgyvendinamos PFSA 8.1.1, 8.1.12.3, 8.1.14, 8.1.15, 8.1.17, 8.1.18, 8.2.1.5, 8.2.2, 8.2.7, 8.2.8 ir 8.2.10 papunkčiuose nurodytos veiklos (pagal poreikį aprūpinimas maistu, higienos reikmenimis, drabužiais, avalyne, patalyne, indais, mokinio reikmenimis, nuolatiniais (terminuotais) viešojo transporto bilietais, vaikams skirtais daiktais, kitais būtinais daiktais, mokestis už mokyklinio amžiaus vaikų ugdymą išlyginamojoje klasėje, įmoka už vaikų ugdymą pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, sveikatos priežiūros paslaugos, medikamentai, maisto papildai, medicinos pagalbos priemonės, vakcinos, odontologinės medžiagos, vaistažolės ir kt.);

3.6. tiesiogines projekto veiklas vykdančio personalo, susijusio su projekto vykdytoju ar partneriu (-iais) darbo santykiais arba dirbančio savanorystės pagrindais, kelionių išlaidos. Netinkamos yra darbuotojų kelionių į darbovietę ir iš jos išlaidos;

3.7. projekto veikloms vykdyti reikalingų transporto priemonių kuro išlaidos, patalpų nuomos ir eksploatavimo (komunalinės, ryšio paslaugos ir pan.) išlaidos, įskaitant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus privalomus sumokėti mokesčius, susijusius su patalpų nuoma. Tinkamomis finansuoti yra laikomos ir nekilnojamojo turto agentūrų paslaugų, susijusių su nekilnojamojo turto nuoma, bei laikino apgyvendinimo paslaugų įsigijimo, vadovaujantis PFSA 8.1.13 ir (ar) 8.2.91 papunkčiais, išlaidos. PFSA 8.1.13 papunktyje numatytos PPC suteiktų patalpų nuomos ir (ar) išlaikymo išlaidos laikomos tinkamomis, neatsižvelgiant į faktinį tose patalpose tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 19 punkte, gyventą laiką;

3.8. projekto dalyvių tarpmiestinių kelionių, skirtų dalyvauti projekto veiklose, išlaidos;

3.9. piniginės išmokos, pašalpos ar kompensacijos, nurodytos PFSA 8.1.12 (išskyrus PFSA 8.1.12.3 papunktį) ir 8.2.1 (išskyrus PFSA 8.2.1.5 papunktį) papunkčiuose.

Tiesiogines projekto veiklas vykdančio personalo, susijusio su projekto vykdytoju ar partneriu (-iais) darbo santykiais arba dirbančio savanorystės pagrindais, kelionių Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos ir projekto dalyvių tarpmiestinių kelionių Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos, nurodytos PFSA 26 punkto lentelės 3.6–3.8 papunkčiuose, apmokamos taikant kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotąjį įkainį. Šis įkainis nustatytas Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrime, kurio ataskaita skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt. Įgyvendinant projektą, visoms kelionių išlaidoms turi būti taikomas vienodas fiksuotasis įkainis.“

 

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1.5 ir 1.9 papunkčiais keičiamuose PFSA 8.1.12.2 ir 8.2.1.3 papunkčiuose nurodytas reikalavimas turėti prieglobsčio prašytojo statusą taikomas nuo 2018 m. sausio 1 d.;

2.2. šio įsakymo 1.15 papunkčiu keičiamame PFSA 19 punkte nurodyti reikalavimai tikslinės grupės asmenų statusui taikomi ir iki įsigaliojant šiam įsakymui pradėtam įgyvendinti projektui nuo projekto įgyvendinimo pradžios.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras,

atliekantis socialinės apsaugos ir darbo ministro funkcijas                                Aurelijus Veryga

 

SUDERINTA

Europos socialinio fondo agentūros

2018-07-24

raštu Nr. SB-2018-00814