herbas-L_spalvotas

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 15 D. NUTARIMO NR. 03-77 „DĖL LIETUVOS BANKO TARNAUTOJŲ ETIKOS KODEKSO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 18 d. Nr. 03-41

Vilnius

 

 

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos banko tarnautojų etikos kodeksą, patvirtintą Lietuvos banko valdybos 2014 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 03-77 „Dėl Lietuvos banko tarnautojų etikos kodekso“:

1. Pakeisti 6.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

6.1. artimieji – tarnautojo sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų ir tarnautojo tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai arba partneriai.“

2. Pripažinti netekusiu galios 28 punktą.

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                       Vitas Vasiliauskas