LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-232 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. balandžio 24 d. Nr. V-556

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-232 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

„48. Padalinių vadovai, įstaigų prie ministerijos vadovai ir už pavedimų vykdymą atsakingi ministerijos valstybės tarnautojai atsako už tai, kad deramai ir laiku būtų įvykdomi jiems nukreipti pavedimai.

Pavedimų atsakingi vykdytojai (struktūrinių padalinių ir įstaigų prie ministerijos vadovai) kiekvieną savaitę įvertina vėluojamų įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kontroliuojamų ir kitų pavedimų vykdymą ir aptaria jų neįvykdymo priežastis. Jeigu įvykdyti pavedimo per nustatytą laiką negalima dėl objektyvių priežasčių, pirmasis pavedime nurodytas vykdytojas nedelsdamas apie tai praneša pavedimą davusiam ministrui, viceministrui, ministerijos kancleriui.

Ministras, viceministrai ir ministerijos kancleris ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį organizuoja jų veiklos sričių struktūrinių padalinių ir įstaigų prie ministerijų vadovų susirinkimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės kontroliuojamų pavedimų ir kitų pavedimų neįvykdymo priežastims ir galimiems problemų sprendimo būdams aptarti.

Informaciją dėl vėluojamų  įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kontroliuojamų pavedimų neįvykdymo priežasčių struktūrinių padalinių ir įstaigų prie ministerijos vadovai kiekvieną trečiadienį iki 15 val. pateikia Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyriui, kuris pateiktus duomenis surašo į Lietuvos Respublikos Vyriausybės kontroliuojamų pavedimų vykdymo stebėsenos lentelę.

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kontroliuojamo pavedimo įvykdymo terminą galima tik sutikus pavedimą davusiam ministrui, viceministrui, ministerijos kancleriui reglamento 49 punkto nustatyta tvarka. Pakeisti kitų pavedimų įvykdymo terminą galima tik sutikus pavedimą davusiam ministrui, viceministrui ar ministerijos kancleriui.“  

2. Pakeičiu 55 punktą ir jį išdėstau taip:

„55. Jeigu   pavedimas   skirtas   keliems  ministerijos administracijos padaliniams, ministro, viceministro, ministerijos kanclerio  dokumentus tvarkantys Sekretoriato darbuotojai  padaro ir  išdalija  tiek  pavedimo  kopijų,  kiek  vykdytojų   nurodyta pavedime.  Pavedimo originalas įteikiamas pirmajam pavedime nurodytam vykdytojui.

Gautų dokumentų vykdymo apskaitą tvarko, jų vykdymo duomenis apibendrina, dokumentuose nurodytų užduočių vykdymą kontroliuoja Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyrius, kuris:

55.1. kiekvieną penktadienį apie neįvykdytus  Lietuvos Respublikos Vyriausybės   kontroliuojamus pavedimus  informuoja  ministrą, viceministrus,  ministerijos kanclerį,    ministerijos administracijos padalinius bei ministerijai pavaldžių įstaigų vadovus pateikdamas reglamento 48 punkto ketvirtojoje pastraipoje nurodytą stebėsenos lentelę kartu su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kontroliuojamų pavedimų vykdymo pokyčių lentele.

55.2. kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį iki 15 val. pateikia ministerijos kancleriui bendrą vėluojamų vykdyti kontroliuojamų dokumentų suvestinę.“

3. Pakeičiu 56 punktą ir jį išdėstau taip:

„56.  Ministerijos  administracijos padalinių  bei   pavaldžių įstaigų  vadovai ministerijos kanclerio pavedimu nustatytu laiku neįvykdytų pavedimų priežastis raštu nurodo ministerijos kancleriui ar ministrui.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                  Rimantė Šalaševičiūtė