LIETUVOS RESPUBLIKOS

BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1613

1, 2, 5 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. balandžio 17 d. Nr. XII-842

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Šio įstatymo nuostatos suderintos su šio įstatymo priede nurodytais Europos Sąjungos teisės aktais.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 33 dalimi:

33. Panaudoto branduolinio kuro perdirbimasprocesas arba operacija, kurių tikslas – iš panaudoto branduolinio kuro pakartotiniam naudojimui išskirti daliąsias ir pirmines medžiagas.“

2. Buvusias 2 straipsnio 33, 34, 35, 36 ir 37 dalis laikyti atitinkamai 34, 35, 36, 37 ir 38 dalimis.

 

3 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 5 straipsnį nauja 6 dalimi:

6. Išvežus radioaktyviąsias atliekas arba panaudotą branduolinį kurą perdirbti arba pakartotinai perdirbti į užsienio valstybę, už saugų ir atsakingą tų radioaktyviųjų atliekų arba panaudoto branduolinio kuro, įskaitant visas atliekas, sukurtas kaip šalutinis produktas, dėjimą į atliekyną, atsako šio straipsnio 2 dalyje nurodytas asmuo.“

2. Buvusią 5 straipsnio 6 dalį laikyti 7 dalimi.

 

4 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Papildyti Įstatymo priedą 2 punktu:

2. 2011 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 2011/70/Euratomas, kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema (OL 2011 L 199, p. 48).“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė