HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 340 „DĖL APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IR IŠ JŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ INVENTORIZACIJOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 16 d. Nr. D1-22

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Įvykus įrenginio pobūdžio ar veikimo pakeitimams arba išplėtimui, procese naudojamų žaliavų pakeitimui, kurie gali daryti didesnį neigiamą poveikį aplinkos orui, ūkinės veiklos vykdytojas turi parengti naują inventorizacijos ataskaitą arba patikslinti galiojančios inventorizacijos ataskaitos duomenis.“;

1.2. papildau 181 punktu:

181. Ūkinės veiklos vykdytojas turi turėti stacionarių taršos šaltinių išdėstymo schemą su joje pažymėtais stacionarių taršos šaltinių numeriais, įrašytais pagal Taisyklių 29.1.4 papunkčio reikalavimus.“;

1.3. papildau 182 punktu:

182. Stacionarių taršos šaltinių numeriai turi būti užrašyti ir ant (prie) taršos šaltinio (užkabinus ir užklijavus atmosferos poveikiui atsparias lenteles su numeriu arba, kur galima, užrašius numerį ant taršos šaltinio). Užrašas turi būti aiškus, gerai įžiūrimas.“;

1.4. pakeičiu 201 punktą ir jį išdėstau taip:

201. Jei nėra techninių galimybių pateikti inventorizacijos ataskaitą arba patikslintus galiojančios inventorizacijos ataskaitos duomenis naudojant IS „AIVIKS“, jie teikiami el. paštu arba kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti. Tokiu atveju inventorizacijos ataskaita arba patikslinti galiojančios inventorizacijos ataskaitos duomenys teikiami popieriniame formate (susegti ar surišti) ir skaitmeninėje laikmenoje. Inventorizacijos ataskaitos arba patikslintų galiojančių inventorizacijos ataskaitos duomenų įrašas skaitmeninėje laikmenoje turi būti pateiktas *.docx arba *.odt formatu ir kopija *.pdf formatu; kiti kartu pateikiami dokumentai gali būti pateikti šiais formatais: *.txt, *.pdf, *.jpg, *.gif, *.tif, *.png. Kartu turi būti pateiktas ūkinės veiklos vykdytojo pasirašytas lydraštis, kuriuo patvirtinama, kad teikiama informacija yra teisinga. Teikiant inventorizacijos ataskaitą arba patikslintus galiojančios inventorizacijos ataskaitos duomenis elektroniniame formate, lydraštis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą, identifikuoti inventorizacijos ataskaitą teikiantį asmenį.“;

1.5. pakeičiu 202 punktą ir jį išdėstau taip:

202. Apie inventorizacijos ataskaitos arba patikslintų galiojančios inventorizacijos ataskaitos duomenų įvertinimą (priėmimą) ūkio subjektas informuojamas naudojantis IS „AIVIKS“ arba elektroninių ryšių ar kitomis priemonėmis, kuriomis pateikta inventorizacijos ataskaita arba patikslinti galiojančios inventorizacijos ataskaitos duomenys.“;

1.6. papildau 203 punktu:

203. Inventorizacijos ataskaita ir Taisyklių 13 punkte nurodyti patikslinti galiojančios inventorizacijos ataskaitos duomenys įsigalioja nuo jų priėmimo IS „AIVIKS“ arba AAA rašte apie inventorizacijos ataskaitos arba patikslintų jos duomenų įvertinimą (priėmimą) nurodytos datos. Inventorizacijos ataskaita galioja penkerius metus. Patikslinti galiojančios inventorizacijos ataskaitos duomenys galioja iki inventorizacijos ataskaitos galiojimo pabaigos.“;

1.7. papildau 30 punktu:

30. Taisyklių 24.4 papunktyje ir 25 punkte nurodyti asmens duomenys teikiami ir naudojami informacijos apie ūkinės veiklos vykdytoją, inventorizacijos ir inventorizacijos ataskaitos rengėjus ir susisiekimo su jais tikslais, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Inventorizacijos ataskaitos tvarkomos ir saugomos 10 metų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.“.

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1, 1.2 ir 1.3 papunkčiai įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Mažeika