UŽIMTUMO TARNYBOS
prie LIETUVOS rESPUBLIKOS socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽIMTUMO TARNYBOS prie LIETUVOS rESPUBLIKOS socialinės apsaugos ir darbo ministerijos DIREKTORIAUS 2021 M. BALANDŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. V-145 „DĖL užimtumo tarnybos prie LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS VIDAUS KONTROLĖS POLITIKOS PATVirtinimo“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 21 d. Nr. V-54

Vilnius

 

 

1.Pakeičiu Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus kontrolės politiką, patvirtintą Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) direktoriaus 2021 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-145 „Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“ (toliau - Politika):

1.1. Pakeičiu Politikos 14 punktą ir išdėstau jį taip:

14. Struktūrinių padalinių vadovai valdo struktūrinio padalinio riziką savo įgaliojimų ribose, užtikrinant Politikos 12.2-12.4 punktus, rizikos valdymui naudoja rizikos valdymo planą pagal 4 priede pateiktą rizikos valdymo plano formos pavyzdį.“;

1.2. Pakeičiu Politikos 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.3. Pakeičiu Politikos 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Įpareigoju įsakymo rengėją supažindinti su šiuo įsakymu visus Užimtumo tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį.

3. P a v e d u  Teisės skyriui teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

4. Šio įsakymo kontrolę vykdo Užimtumo tarnybos direktorius.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                  Inga Balnanosienė