LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. LIEPOS 16 D. ĮSAKYMO NR. V-825 „DĖL SVEIKO SENĖJIMO UŽTIKRINIMO LIETUVOJE 2014–2023 M. VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gegužės 18 d. Nr. V-644

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-825 „Dėl Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“, ir 5 priede „Kompleksinių slaugos ir geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų tinklo optimizavimo krypties aprašas“:

1. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

„28. Pagerinti slaugos, slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos paslaugų asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir pacientų namuose prieinamumą vyresnio amžiaus žmonėms, siekiant pagerinti šių asmenų gyvenimo kokybę.“

2. Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:

„51. Veiksmų plano krypties uždaviniui – pagerinti slaugos, slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos paslaugų asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir pacientų namuose prieinamumą vyresnio amžiaus žmonėms, siekiant pagerinti šių asmenų gyvenimo kokybę – įgyvendinti numatoma:

51.1. ASPĮ, kuriose teikiamos / bus teikiamos slaugos, slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos paslaugos ir (ar) kurios teikia / teiks tokias paslaugas pacientų namuose, tokioms paslaugoms teikti atitinkamų tarnybų / padalinių įkūrimas, infrastruktūros sukūrimas ir (ar) atnaujinimas (statinių, patalpų modernizavimas, rekonstrukcija ir (ar) remontas, įrangos bei transporto priemonių įsigijimas). Vykdytojai: ASPĮ, teikiančios pirminės sveikatos priežiūros paslaugas;

51.2. sveikatos priežiūros specialistų, teikiančių slaugos paslaugas, kvalifikacijos tobulinimas pagal aukštosios mokyklos ar Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro parengtą mokymo programą. Tikslinga tobulinti apie 500 sveikatos priežiūros specialistų (gydytojų, slaugytojų, socialinių darbuotojų ir kt.), teikiančių šias paslaugas, kvalifikaciją. Vykdytojas – Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras;

51.3. mažinant asmenų, sergančių CD, slaugos paslaugų prieinamumo netolygumus savivaldybėse, plėtoti slaugos paslaugas sergantiems CD asmenims, įkuriant asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose užtikrinamos antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos, sergančių CD asmenų slaugos kabinetus (kabinetų įkūrimas, patalpų remontas, diabetinės pėdos priežiūros medicinos įrangos įsigijimas, metodinių priemonių pacientų mokymo paslaugoms įsigijimas ir pan.). Asmens sveikatos priežiūros įstaigos atrinktos vadovaujantis šiais kriterijais: įstaigoje užtikrinamos antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos, įstaiga yra savivaldybėje, kurioje šiuo metu nėra teikiamos asmenų, sergančių cukriniu diabetu, slaugos paslaugos ir kurioje sergančių cukriniu diabetu asmenų skaičius yra ne mažesnis kaip 500. Vykdytojai: VšĮ Biržų ligoninė, VšĮ Druskininkų ligoninė, VšĮ Jurbarko ligoninė, Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos ligoninė, VšĮ Kupiškio ligoninė, VšĮ Lazdijų ligoninė, VšĮ Molėtų ligoninė, VšĮ Pakruojo ligoninė, VšĮ Širvintų ligoninė, VšĮ Švenčionių rajono ligoninė, VšĮ Trakų ligoninė, VšĮ Varėnos ligoninė, Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė;

51.4. organizuoti slaugytojų diabetologų rengimą pagal 160 val. mokymo programą ir papildomus tęstinius profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus slaugytojų diabetologų kompetencijai palaikyti, atsižvelgiant į slaugos mokslo pažangą. Būtų tikslinga ne mažiau kaip 60 slaugytojų diabetologų mokyti papildomai (3 dienų seminaras (24 val.) ar 1 savaitės kursai (40 val.). Vykdytojas – Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                    Juras Požela