LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FARMACIJOS STUDIJŲ KRYPTIES APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. liepos 23 d. Nr. V-802

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 48 straipsnio 3 dalimi:

1. T v i r t i n u Farmacijos studijų krypties aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad aukštosios mokyklos savo vykdomas studijų programas turi suderinti su šio įsakymo 1 punktu patvirtintu Farmacijos studijų krypties aprašu iki 2016 m. birželio 1 d.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gegužės 27 d. įsakymą Nr. ISAK-1552 „Dėl Farmacijos studijų krypties reglamento patvirtinimo“.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                               Audronė Pitrėnienė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 23 d.

įsakymu Nr. V-802

 

FARMACIJOS STUDIJŲ KRYPTIES APRAŠAS

 

I skyrius

Bendrosios nuostatos

 

1.    Farmacijos studijų krypties aprašu (toliau – Aprašas) nustatomi farmacijos studijų krypties koleginių ir vientisųjų universitetinių studijų programų (toliau – farmacijos studijų programos) specialieji reikalavimai.

2.    Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimą Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. V-2212 „Dėl Studijų pakopų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 9 d. įsakymą Nr. V-501 „Dėl Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 3 d. įsakymą Nr. V-826 „Dėl Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymą Nr. V-2463 „Dėl Studijų krypties arba krypčių grupės aprašo rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, ir atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją 2006/962/EB „Dėl Bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų“, Tarptautinės farmacijos federacijos (FIP) pareiškimą „Geros farmacijos mokymo praktikos politika“, kurį patvirtino FIP taryba 2000 m. rugsėjo mėn. Vienoje.

3.    Farmacijos studijų krypties studijų programos gali būti vykdomos kolegijose kaip pirmosios studijų pakopos profesinio bakalauro studijos arba universitetuose kaip vientisosios studijos.

4.    Aprašo paskirtis:

4.1.    Padėti aukštosioms mokykloms rengti, atnaujinti, vykdyti ir vertinti farmacijos studijų krypties studijų programas;

4.2.    Orientuoti ekspertus, kurie vertina farmacijos studijų krypties studijų programas;

4.3.    Informuoti studentus, socialinius partnerius ir visuomenę apie farmacijos studijų krypties studijose įgyjamas žinias ir gebėjimus.

5.    Aprašas taikomas farmacijos studijų krypčiai, taip pat šios krypties farmakotechnikos šakai.

6.    Baigus farmacijos studijų krypties studijų programas įgyjama aukštojo mokslo kvalifikacija:

6.1.    Baigus kolegines farmacijos studijų krypties studijų programas, įgyjamas aukštasis koleginis išsilavinimas ir farmacijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis, liudijamas farmacijos profesinio bakalauro diplomu;

6.2.    Baigus vientisąsias farmacijos studijų krypties studijų programas, įgyjamas aukštasis universitetinis išsilavinimas ir farmacijos magistro kvalifikacinis laipsnis, liudijamas magistro diplomu.

7.    Suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis atitinka šeštąjį, o magistro kvalifikacinis laipsnis – septintąjį Lietuvos kvalifikacijų sandaros ir Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos lygmenis.

8.    Koleginėse studijose rengiami farmacijos specialistai praktinei veiklai farmacijos srityje. Per kolegines studijas suteikiama biomedicinos, socialinių ir gamtos mokslų žinių bei praktinių gebėjimų, reikalingų farmacinei veiklai įvairiose sveikatinimo srityse, taikant naujausias technologijas profesinės veiklos sąlygomis vaistinėse ir kitose įmonėse, vykdančiose farmacinę veiklą.

9.    Koleginių studijų programa gali būti skirta pagrindinės krypties studijoms, kurias baigus suteikiamas krypties (šakos) profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vaistininko padėjėjo kvalifikacija, arba dviejų krypčių studijoms – pagrindinės farmacijos studijų krypties ir aukštosios mokyklos nustatytos ir studento pasirenkamos gretutinės krypties, kurias baigus suteikiamas dvigubas – pagrindinės farmacijos krypties (šakos) ir gretutinės krypties (šakos) – profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vaistininko padėjėjo kvalifikacija. Gretutinės studijų krypties (šakos) studijų vykdymo reikalavimus tvirtina aukštoji mokykla.

10.  Vientisosiose farmacijos studijose rengiamų farmacijos specialistų profesinė ir mokslinė veikla turi būti grindžiama naujausių farmacijos žinių ir metodų perteikimu bei taikymu praktikoje, sveikatos politikos supratimu, farmacinių paslaugų teikimo koordinavimu ir vadovavimu, pasirengimu akademiniam ir moksliniam darbui. Vientisųjų studijų programą turi sudaryti mokslo metodologiniai dalykai ir farmacijos krypties dalykai. Studijų programa turi būti orientuota į vaistininkų praktinių, vadovavimo ir lyderiavimo, edukacinių ir tiriamųjų kompetencijų ugdymą.

11.  Farmacijos studijų krypties vientisųjų studijų programa skirta pagrindinės krypties studijoms, kurias baigus suteikiamas krypties magistro laipsnis ir vaistininko kvalifikacija. Farmacijos studijų krypties magistro laipsnis liudija pasirengimą vykdyti farmacinę veiklą, mokslinius tyrimus ir tęsti universitetines studijas pasirinktos specialybės doktorantūroje.

12.  Farmacijos studijų kryptis negali būti gretutinė universitetinėse studijų programose.

13.  Farmacijos studijų krypties studijų programos vykdomos tik nuolatine studijų forma.

14.  Vaistininko formalios kvalifikacijos įrodymas turi patvirtinti, kad baigtos bent penkerių metų trukmės vaistininkų rengimo studijos, apimančios šiuos minimalius reikalavimus:

14.1. ketverių metų trukmės teorinį ir praktinį rengimą pagal nuolatinę studijų formą
universitete ar lygiavertėje aukštojoje mokykloje arba prižiūrint universitetui;

14.2. šešių mėnesių praktiką visuomenės vaistinėje arba ligoninės vaistinėje, prižiūrint
farmacinės veiklos vadovui.

15.  Į farmacijos studijų krypties pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas konkurso būdu priimami ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą turintys asmenys, atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, stojamuosius egzaminus ar kitus aukštosios mokyklos nustatytus kriterijus. Konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašą ir konkursinio balo sudarymo principus, mažiausią stojamąjį balą ir kitus kriterijus, įvertinus studentų atstovybei, nustato aukštosios mokyklos ir skelbia ne vėliau kaip prieš 2 metus iki atitinkamų mokslo metų pradžios.

 

II SKYRIUS

STUDIJŲ KRYPTIES SAMPRATA IR APRĖPTIS

 

16.  Farmacija – tai mokslo žinių, praktinių gebėjimų ir priemonių sistema, skirta kokybiškų, saugių ir veiksmingų vaistų kūrimui ir gamybai, tyrimui, tinkamam laikymui, tiekimui, pritaikymui gydant ar apsaugant nuo ligų, visuomenės konsultavimui apie vaistines medžiagas ir vaistus, nepanaudotų vaistų tvarkymą ir šalinimą bei farmacinės rūpybos vykdymą.

17.  Pagrindinis farmacijos srities specialistų veiklos tikslas – užtikrinti racionalų saugių, veiksmingų ir kokybiškų vaistų vartojimą, pritaikant praktikoje šiuolaikinės farmacijos žinias.

18.  Farmacijos studijų krypties studijų programų turinio elementai:

18.1.  Farmacijos studijų krypties studijų teorinė sritis, apimanti bendrųjų žinių praktinį pagrindimą, informacijos analizavimą, sintezavimą ir sklaidą, įvairovės, daugiakultūriškumo ir tarptautinės erdvės vertinimą, socialinį atsakingumą, sprendimų priėmimą;

18.2.  Farmacijos studijų krypties studijų profesinė sritis, apimanti profesinės veiklos planavimą ir įgyvendinimą, rezultatų vertinimą, bendravimą ir bendradarbiavimą, praktinės veiklos plėtrą, profesinę elgseną ir tobulėjimą, teikiamų paslaugų kokybę.

III SKYRIUS

Bendrieji ir specialieji studijų rezultatai

 

19.  Šiame skyriuje nurodyti siekiami pamatiniai farmacijos studijų krypties studijų rezultatai, tačiau jie nėra studijų programos ar studijų dalykų išsamaus turinio specifikacija.

20.  Baigus kolegines farmacijos studijų krypties studijas turi būti pasiekti šie studijų rezultatai:

20.1.  Žinios ir jų taikymas:

20.1.1.    Turi žinių ir geba jas taikyti planuojant ir vykdant profesinės informacijos paiešką, reikalingą farmacinei veiklai įvairiose sveikatinimo srityse;

20.1.2.    Žino vaistinių preparatų savybes ir jiems gaminti naudojamas vaistines medžiagas, geba gautas žinias taikyti praktinėje veikloje;

20.1.3.    Žino vaistinių preparatų gamybos technologijas ir geba atlikti fizinius, cheminius, biologinius ir mikrobiologinius vaistinių preparatų tyrimus;

20.1.4.    Žino vaistinių preparatų poveikį organizmui ir geba paaiškinti vaistinių preparatų ir vaistinių prekių saugų vartojimą.

20.2.  Gebėjimai vykdyti tyrimus:

20.2.1.    Geba atlikti į farmacinę veiklą orientuotus taikomuosius mokslinius tyrimus ir analizuoti tyrimų rezultatus;

20.2.2.    Geba taikyti tyrimo rezultatus farmacinės veiklos problemoms spręsti.

20.3.  Specialieji gebėjimai:

20.3.1.   Geba, prižiūrint vaistininkui, gaminti, pakuoti ir ženklinti pagamintus ekstemporaliuosius vaistinius preparatus užtikrindamas jų kokybę;

20.3.2.   Geba, prižiūrint vaistininkui, nustatyti, ar tinkamai išrašytas receptas, ir spręsti apie vaistinio preparato pardavimo (išdavimo) galimybes, parinkti nereceptinius vaistinius preparatus, teikti farmacinę informaciją apie vaistinius preparatus, parinkti vaistinių prekes pagal gyventojų poreikius;

20.3.3.   Geba taikyti teisinius ir profesinės etikos reikalavimus, susijusius su farmacine veikla;

20.3.4.   Geba įgyvendinti sprendimus, susijusius su rinkodaros ir komunikacijos tikslais.

20.4.  Socialiniai gebėjimai:

20.4.1.   Geba bendradarbiauti su sveikatos priežiūros specialistais ir kitais asmenimis;

20.4.2.   Geba dirbti individualiai ir komandoje, prisiimti atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę vadovaudamasis profesinės etikos ir pilietiškumo principais;

20.4.3.   Geba aiškiai ir argumentuotai perteikti profesinės praktikos ir mokslo žinias besimokantiesiems.

20.5.  Asmeniniai gebėjimai:

20.5.1.   Geba priimti sprendimus ir suvokti moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenės gerovei, jos ekonominei ir kultūrinei raidai bei aplinkai;

20.5.2.   Geba kritiškai vertinti savo profesinę praktiką, reflektuoti savo profesinį tobulėjimą suvokdamas mokymosi visą gyvenimą svarbą.

21.  Baigus vientisąsias farmacijos studijų krypties studijas turi būti pasiekti šie studijų rezultatai:

21.1.  Žinios ir jų taikymas:

21.1.1.   Turi specifinių farmacijos mokslų žinių ir geba savarankiškai planuoti ir vykdyti paiešką, rasti, sisteminti ir įsisavinti naujausias specifines farmacijos mokslų žinias;

21.1.2.   Turi žinių ir geba kritiškai vertinti teorijas, kurti ir analizuoti šiuolaikiškas idėjas, naujas vaistinių preparatų gamybos technologijas, modelius, veiklos planus, numatyti tarpdisciplininių farmacijos mokslų metodologijos problemų sprendimo galimybes;

21.1.3.   Turi žinių ir geba savarankiškai dirbti visose farmacinės veiklos srityse, spręsti strateginės plėtros klausimus;

21.1.4.   Turi žinių ir geba vadovauti farmacijos veiklai, mokyti naujausių farmacijos mokslo ir praktikos pasiekimų.

21.2.  Gebėjimai vykdyti tyrimus:

21.2.1.   Geba koordinuoti farmacijos mokslinių tyrimų planavimą ir vykdymą, formuoti naujų farmacijos tyrimų poreikį, inicijuoti farmacijos mokslo tyrimus ir projektus, pritraukti partnerių;

21.2.2.   Geba savarankiškai ar pasitelkdamas sveikatos priežiūros specialistų komandą parengti ir atlikti farmacijos mokslinius tyrimus, teorinius ir eksperimentinius farmacijos mokslo metodus taikyti praktiškai, numatydamas vykdomų tyrimų taikomąją vertę ir pritaikydamas jų rezultatus profesinei praktikai tobulinti;

21.2.3.   Geba analizuoti, sintetinti mokslinei veiklai reikalingus duomenis, vertinti mokslinių tyrimų patikimumą ir modeliuoti farmacijos mokslo sprendimus;

21.2.4.   Geba integruoti žinias ir valdyti sudėtingas situacijas, priimti sprendimus, kai nėra išsamios ir apibrėžtos informacijos, įvertinti alternatyvius sprendimo variantus ir galimą poveikį aplinkai.

21.3.  Specialieji gebėjimai:

21.3.1.   Turi specialių žinių, susijusių su vaistais ir jų gamyboje naudojamomis medžiagomis, ir geba parinkti farmacines technologijas bei gaminti farmacines vaistų formas;

21.3.2.   Geba vykdyti fizikinius, cheminius, biologinius ir mikrobiologinius medžiagų tyrimus gaminant ir farmacijos laboratorijoje tiriant farmacijos produktus;

21.3.3.   Geba organizuoti vaistų ir vaistinių medžiagų laikymą, saugojimą ir platinimą vykdant didmeninę prekybą ar tiekimą;

21.3.4.   Geba organizuoti vaistų paruošimą vartoti, tyrimus, saugojimą ir išdavimą (pardavimą) visuomenės vaistinėse;

21.3.5.   Geba organizuoti vaistų paruošimą vartoti, tyrimus, saugojimą ir išdavimą arba (pa)skirstymą ligoninėse;

21.3.6.   Geba vertinti mokslinius duomenis apie vaistus, teikti informaciją ir patarimus apie vaistus;

21.3.7.   Žino vaistų metabolizmo procesus ir jų sukeliamą poveikį, toksinių medžiagų veikimą, vaistų paskirtį ir vartojimą ir geba pritaikyti turimas žinias praktinėje veikloje;

21.3.8.   Geba nustatyti, apibūdinti, registruoti nepageidaujamas reakcijas ir teikti informaciją apie tokius atvejus kompetentingoms institucijoms;

21.3.9.   Geba teikti individualias konsultacijas pacientams, vartojantiems jiems skirtus vaistus;

21.3.10. Geba pritaikyti specialius teisinius ir kitus reikalavimus, susijusius su farmacinės veiklos vykdymu, įgyvendinant vietines, nacionalines ir tarptautines visuomenės sveikatos programas;

21.3.11. Geba nustatyti recepto išrašymo teisingumą, parinkti, parduoti (išduoti) vaistus pagal išrašytą receptą ir nereceptinius vaistus pagal gyventojo poreikį ir nusiskundimus, teikti farmacinę informaciją apie vaistus gyventojams ir sveikatos priežiūros specialistams, parinkti vaistinių prekes pagal sveikatos priežiūros specialistų paskyrimą ir gyventojų poreikius.

21.4.  Socialiniai gebėjimai:

21.4.1.   Geba kūrybiškai mąstyti ir remtis demokratinėmis bei etinėmis vertybėmis veikdamas visuomenės gerovei, jausdamas atsakomybę už savo šalies mokslo ir kultūros plėtrą;

21.4.2.   Geba dirbti įvairių sveikatos priežiūros specialistų komandose tiek Lietuvoje, tiek tarptautinėje erdvėje;

21.4.3.   Geba aiškiai ir argumentuotai perteikti farmacijos praktikos ir mokslo žinias specialistams ir kitiems asmenims, jas kritiškai vertinti;

21.4.4.   Geba imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos tobulinimą, stiprinti farmacijos profesijos įvaizdį – rūpintis jos verte ir reikšmingumu visuomenės gyvenime.

21.5.  Asmeniniai gebėjimai:

21.5.1.   Geba pritaikyti sisteminio ir strateginio mąstymo įgūdžius formuodamas komandą ir efektyviai vadovaudamas jos veiklai ir moksliniam tiriamajam darbui, pasirinkti asmeninio ir visos komandos tobulėjimo kryptį;

21.5.2.   Geba savarankiškai plėtoti savo kompetencijas ir skatinti kolegų kompetencijų didinimą, kelti profesinę kvalifikaciją, projektuoti savo profesinę karjerą;

21.5.3.   Geba dirbti nuolat besikeičiančioje aplinkoje, numatyti ir valdyti pokyčius, planuoti užduočių sprendimus;

21.5.4.   Geba analitiškai mąstyti, profesinę veiklą grįsti naujausiais mokslinių tyrimų duomenimis, kūrybingai suvokti ir veikti farmacijos ir įvairių mokslo sričių sandūroje;

21.5.5.   Geba savarankiškai priimti inovatyvius sprendimus, įvertinęs galimas visuomenines ir etines veiklos pasekmes, suvokti ir prisiimti moralinę atsakomybę už savo veiklos poveikį visuomenei, mokslo raidai, gerovei ir aplinkai.

 

IV SKYRIUS

DĖstymas, studijavimas ir vertinimas

 

22.  Dėstymas, studijavimas ir vertinimas turi būti organizuojamas taip, kad studentai pasiektų farmacijos studijų krypties studijų programoje numatytus studijų rezultatus.

23.  Pradedant dalyko studijas studentams turi būti išsamiai pristatoma dėstomojo dalyko programa, tikslai ir jų ryšys su bendraisiais studijų programos tikslais, laukiami studijų rezultatai, numatomas mokymosi krūvis, mokymosi pasiekimų vertinimo tvarka ir kriterijai.

24.  Taikomi dėstymo ir studijavimo metodai turi būti aiškiai apibrėžti, reguliariai persvarstomi ir tobulinami atsižvelgiant į naujausius farmacijos mokslo pasiekimus, šiuolaikinės didaktikos reikalavimus ir kintančius darbo rinkos poreikius.

25.  Dėstymo metodai turi derėti su mokymosi visą gyvenimą koncepcija. Studentai turi būti rengiami ir skatinami būti atsakingi už savo mokymąsi visą gyvenimą ir mokymosi rezultatus. Didaktinė sistema turi orientuoti studijų procesą į studento gebėjimo mokytis ugdymą siekiant naujausių farmacijos žinių ir motyvuoto jų pritaikymo.

26.  Dėstymo ir studijavimo didaktinė koncepcija turi apimti įvairių dėstymo ir studijavimo metodų taikymą, ieškant integruotų didaktinių sprendimų.

27.  Studijų procese gali būti taikomi įvairūs studijų metodai:

27.1.  Pasyvūs – paskaitos, pratybos, seminarai, struktūrizuoti arba atvirojo tipo laboratoriniai darbai, atvejų studijos ir kiti tradicinei studijų koncepcijai priskiriami metodai;

27.2.  Aktyvūs – grupės diskusija, minčių lietus, situacijų modeliavimas, vaidmenų žaidimai, problemų analizės ir sprendimų užsiėmimai, praktika realiose darbo vietose, ataskaitos ar pranešimo rengimas, individualūs ir komandiniai projektai, refleksija, tiriamasis darbas ir kiti į aktyvų savarankišką studentų studijavimą orientuoti metodai.

28.  Skirtingų studijų pakopų farmacijos studijose gali būti taikomi tie patys dėstymo ir studijavimo metodai, tačiau turi skirtis pateikiamos užduoties turinys, sudėtingumo laipsnis, studento savarankiškumo raiška.

29.  Studijavimas turi būti susietas su moksliniais tyrimais ir jų sklaida praktikoje, vykdoma pasirenkant tokias formas: moksliniai-praktiniai seminarai, studentų tyrimai, vykdomi mokslinėse laboratorijose ar praktikos institucijose, absolventų baigiamųjų darbų rezultatų pristatymas, studentų, dėstytojų ir praktikų bendros publikacijos bei pranešimai mokslinėse konferencijose.

30.  Aukštosios mokyklos turi nustatyti studijų pasiekimų vertinimo tvarką. Šios tvarkos apraše bendru studijų programos dėstytojų, studentų, ekspertų, darbdavių sutarimu turi būti nustatomi konkretūs vertinimo kriterijai, vertinimo objektyvumui užtikrinti pasirenkami tinkami vertinimo metodai, leidžiantys nustatyti, ar pasiekti studijų rezultatai.

31.  Studijų pasiekimų vertinimo procedūros turi būti pagrįstos aiškiai suformuluotais kriterijais, leidžiančiais patikimai įvertinti žinių, gebėjimų ir praktinių įgūdžių lygį, kurį studentas pasiekė studijų laikotarpiu. Gali būti taikomi įvairūs mokymosi pasiekimų vertinimo metodai: egzaminas raštu arba žodžiu, laboratorinių darbų ataskaita ir gynimas, uždavinių sprendimas, žodiniai ir stendiniai pranešimai, individualaus arba komandinio projekto ataskaita, praktikos ataskaita, refleksijos žurnalai, kontroliniai darbai, pateikiant uždarojo ir (arba) atvirojo tipo klausimus, rašiniai, baigiamojo (diplominio) darbo (projekto) gynimas.

32.  Baigiamasis egzaminas ir baigiamasis darbas (projektas), jo gynimas ir vertinimas turi apibendrinti studento įgytas bendrąsias ir specialiąsias žinias bei gebėjimus, atitinkančius profesinio bakalauro ar magistro laipsnio kvalifikacinius reikalavimus.

 

V SKYRIUS

Studijų programų vykdymo reikalavimai

 

33.       Studijų programos pagrindas yra kompetentingi ir kvalifikuoti dėstytojai. Jie turi būti atrenkami ir kvalifikacija bei kompetentingumas vertinamas pagal mokslinę, pedagoginę ir praktinę patirtį: dalyvavimą moksliniuose taikomuosiuose tyrimuose, pažangių dėstymo metodų taikymą, domėjimąsi ir entuziazmą kuriant veiksmingesnius dėstymo metodus, mokslinės veiklos lygį, pripažinimą profesinėse, mokslinėse ir visuomeninėse bendrijose, dalyvavimą švietimo programose, gebėjimą laisvai bendrauti bent viena iš tarptautinio bendradarbiavimo veikloje vartojamų užsienio kalbų, profesinį įžvalgumą ir asmeninį domėjimąsi studentų mokslo ir laisvalaikio reikalais. Dėstytojas turi žinoti ir suprasti kriterijus, kuriais remiantis akredituojamos studijų programos.

34.  Dėstytojų kompetencijos reikalavimai:

34.1.  Rekomenduojama, kad ne mažiau kaip 70 procentų visų farmacijos vientisųjų studijų dalykų dėstytojų turėtų mokslo daktaro laipsnį. Rekomenduojama, kad ne mažiau kaip 70 procentų farmacijos vientisųjų studijų krypties dalykų dėstytojų turėtų biomedicinos mokslų farmacijos mokslo daktaro laipsnį, o jų mokslinės veiklos kryptis atitiktų dėstomus dalykus. Ne mažiau kaip 20 procentų krypties dalykų apimties turi dėstyti profesoriaus pareigas einantys dėstytojai;

34.2.  Ne mažiau kaip 10 procentų koleginių studijų krypties dalykų apimties turi dėstyti dėstytojai, turintys mokslo daktaro laipsnį. Daugiau kaip pusė farmacijos koleginių studijų programos dėstytojų turi turėti ne trumpesnę kaip trejų metų farmacijos dalykų dėstymo ar praktinės farmacinės veiklos patirtį.

35.  Studijų programai sėkmingai vykdyti būtina turėti toliau nurodytus reikalavimus tenkinančią materialiąją ir metodinę bazę:

35.1.  Auditorijas, kuriose vietų skaičius toks, kad visas paskaitas, išskyrus pasirenkamųjų dalykų, būtų galima skaityti pirmoje dienos pusėje. Auditorijos turi atitikti higienos ir darbo saugos reikalavimus, jose turi būti įrengta šiuolaikinė garso ir vaizdo aparatūra bei demonstravimo priemonės;

35.2.  Laboratorijas, atitinkančias higienos, darbo saugos reikalavimus ir paženklintas gaisringumo klasės kodu. Koleginių studijų programai vykdyti turi būti įrengtos farmacinės (vaistų) chemijos, vaistų technologijos, farmakognozijos, farmakologijos laboratorijos, aprūpintos įranga ir aparatūra, atitinkančia saugos reikalavimus ir kokybės standartus, ir suteikiančios studentams galimybes įgyti gebėjimų atlikti veikliųjų ir pagalbinių medžiagų, vaistų cheminę ir fizikinę-cheminę, mikrobiologinę analizę, gaminti įvairias ekstemporaliųjų ir pramoninės gamybos vaistų farmacines formas. Vientisųjų studijų programai skirtos laboratorinės įrangos ir aparatūros lygis turi būti pakankamas, kad studentas galėtų išmokti naudoti šiuolaikinius farmacijos produktų analizės, sintezės, technologijų, biologinių tyrimų metodus. Kiekvienas studentas turi turėti galimybę pasinaudoti šiuolaikiška (modernia) aparatūra tiesiogiai arba per aptarnaujantį personalą bet kurioje laboratorijoje;

35.3.  Biblioteką, kurioje yra pakankamai studijų programai įgyvendinti reikalingos farmacijos studijų ir mokslinės literatūros, vadovėlių, žinynų ir kitų leidinių lietuvių ir užsienio kalbomis. Biblioteka turi būti aprūpinta kompiuteriais su interneto ryšiu prieigai prie tarptautinių duomenų bazių;

35.4.  Pakankamą skaičių kompiuterių su tekstų, kiekybinių ir kokybinių duomenų apdorojimo bei inovatyviomis mokymo programomis, interneto prieiga.

36.  Koleginių studijų praktika ir kitas praktinis rengimas turi sudaryti ne mažiau kaip trečdalį studijų programos apimties. Praktikos apimtis turi būti ne mažesnė kaip 30 studijų kreditų. Baigiamosios praktikos vieta turi būti suderinta su baigiamojo darbo tema ir panaši į tas darbo vietas, kuriose dirbti rengiamas absolventas.

37.  Koleginių studijų programa baigiama absolvento studijų rezultatų pasiekimo įvertinimu per baigiamojo darbo (projekto) gynimą ir baigiamuosius egzaminus, skiriant jiems ne mažiau kaip 9 studijų kreditus. Jeigu baigus studijų programą suteikiamas dvigubas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis, turi būti numatyti pagrindinės krypties (šakos) ir gretutinės krypties (šakos) baigiamieji darbai (projektai), taip pat baigiamieji egzaminai, jiems iš viso skiriant ne mažiau kaip 12 studijų kreditų.

38.  Koleginių studijų programos baigimo pasiekimams vertinti turi būti sudaroma kvalifikavimo komisija (toliau – komisija) iš ne mažiau kaip 5 asmenų. Į komisijos sudėtį turi įeiti darbdavių atstovai (ne mažiau kaip pusė komisijos narių), iš kurių vienas skiriamas komisijos pirmininku, ir ne mažiau kaip vienas dėstytojas, atsakingas už studijų programos įgyvendinimą. Į komisiją gali būti įtraukti biomedicinos mokslų srities mokslininkai ir kitų aukštųjų mokyklų dėstytojai.

39.  Baigiamasis profesinio bakalauro darbas (projektas) turi atskleisti studento gebėjimus atlikti į farmacinę veiklą orientuotus mokslinius taikomuosius tyrimus, analizuoti ir apibendrinti empirinę tyrimų medžiagą, numatyti farmacinės veiklos tobulinimo galimybes. Baigiamasis darbas (projektas) turi atskleisti programos studijų rezultatus atitinkančius gebėjimus.

40.  Vientisųjų studijų programos praktikos visuomenės arba ligoninės vaistinėje apimtis turi būti ne mažiau kaip 18 studijų kreditų.

41.  Vientisųjų studijų programa baigiama absolvento žinių ir gebėjimų įvertinimu per baigiamojo darbo (projekto) gynimą ir baigiamuosius egzaminus, skiriant jiems ne mažiau kaip 30 studijų kreditų.

42.  Baigiamasis darbas (projektas) turi būti pagrįstas savarankiškais moksliniais tiriamaisiais ar taikomaisiais tyrimais, žinių taikymu arba parengtas kaip projektas, atskleidžiantis programos studijų rezultatus atitinkančius gebėjimus. Baigiamuoju darbu (projektu) studentas turi parodyti žinių ir supratimo lygį, gebėjimą analizuoti pasirinktą temą, vertinti kitų asmenų anksčiau atliktus farmacijos studijų krypties darbus, savarankiškai mokytis ir vykdyti farmacijos tyrimus, aprašyti savo atliktą tiriamąjį darbą, aiškiai ir pagrįstai formuluoti tyrimų išvadas pagal aukštosios mokyklos patvirtintus reikalavimus.

43.  Vientisųjų studijų baigiamojo darbo (projekto) gynimo ir vertinimo komisija turi būti sudaroma iš kompetentingų farmacijos studijų krypties mokslininkų, vientisųjų studijų programą baigusių farmacijos specialistų praktikų, kitų socialinių partnerių atstovų. Bent vienas komisijos narys (rekomenduojama, kad tai būtų komisijos pirmininkas) turi būti iš kitos mokslo ir studijų institucijos. Jeigu studijų programoje numatytas baigiamasis egzaminas, tai baigiamojo egzamino komisijos sudėtis turi būti tokia pat kaip ir baigiamojo darbo (projekto) gynimo ir vertinimo komisijos.

 

VI SKYRIUS

PASIEKTŲ STUDIJŲ REZULTATŲ LYGMENŲ APIBŪDINIMAS

 

44.  Skiriami šie farmacijos studijų krypties studijų rezultatų pasiekimo lygmenys: tipinis (standartiniai, vidutiniai pasiekimai) ir puikus (aukštesni nei vidutiniai pasiekimai).

45.  Pirmosios studijų pakopos koleginių studijų rezultatų lygmenys:

45.1.  Tipinis lygmuo. Farmacijos studijų krypties žinios ir praktiniai gebėjimai geri, tačiau apsiriboja tuo, kas pateikiama studijų programoje. Absolventas geba atpažinti ir vertinti farmacijos praktikos ir mokslo problemas, gali aiškiai parodyti, kaip taikyti problemų sprendimo metodus. Demonstruoja gerus specialiuosius gebėjimus, atitinkamų faktų ir technologijų supratimas geras. Projektinį ir praktinį darbą planuoja, tačiau jį aprašant gali prireikti išorinės pagalbos. Geba analizuoti ir svarstyti darbo rezultatus. Gerai supranta farmacinės veiklos praktikas, turi pasiūlymų dėl veiklos turinio ir atlikimo būdų. Bendrieji, socialiniai ir asmeniniai gebėjimai yra geri, juos atskleidžia praktinėje veikloje;

45.2.  Puikus lygmuo. Farmacijos studijų krypties žinios ir praktiniai gebėjimai išsamūs, viršijantys informaciją, suteikiamą per studijas. Absolventas geba žinias ir praktinius įgūdžius pritaikyti spręsdamas naujas situacijas. Naujų žinių įgyja greitai ir užtikrintai. Projektinį ir praktinį darbą planuoja ir aprašo su nedidele išorine pagalba. Darbo rezultatus analizuoja ir svarsto originaliai. Puikiai supranta farmacinės veiklos praktikas, turi pasiūlymų dėl veiklos turinio ir atlikimo būdų. Bendrieji, socialiniai ir asmeniniai gebėjimai yra puikūs, juos atskleidžia praktinėje veikloje.

46.  Vientisųjų universitetinių studijų rezultatų lygmenys:

46.1.  Tipinis lygmuo. Farmacijos mokslo žinios geros, tačiau apsiriboja tuo, kas pateikiama studijų programoje. Veiklą grindžia savarankiškais mokslo tiriamaisiais ar taikomaisiais tyrimais. Geba argumentuotai pagrįsti tyrimų metodologiją ir ją taikyti taikomuosiuose mokslo tyrimuose, analizuoti rezultatus ir formuluoti išvadas, tačiau gali būti sudėtinga atlikti tyrimo rezultatų palyginamąją analizę. Naujų žinių įgyja pakankamai greitai. Demonstruoja žinias ir gebėjimus, kurių reikia farmacijos praktikos ir mokslo problemoms atpažinti, formuluoti, spręsti ir vertinti. Bendrieji, socialiniai ir asmeniniai gebėjimai yra geri, juos atskleidžia profesinėje veikloje;

46.2.  Puikus lygmuo. Farmacijos mokslo žinios išsamios, viršija informaciją, kuri suteikiama per studijas. Absolventas geba lanksčiai ir kritiškai taikyti žinias besikeičiančiose situacijose. Absolventas demonstruoja puikias žinias ir gebėjimus, kurių reikia sudėtingiems farmacijos praktikos uždaviniams spręsti ir moksliniams tyrimams atlikti. Naujų žinių įgyja greitai ir užtikrintai. Absolventas demonstruoja ekspertinį išmanymą. Karjeros perspektyvos apima mokslinius tyrimus, naujovių kūrimą nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste, technologijų taikymą. Demonstruoja puikius specialiuosius, bendruosius, socialinius ir asmeninius gebėjimus.

__________________________