LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS MINISTRO 2017 M. RUGPJŪČIO 25 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-904 „DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO GAIRIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 29 d. Nr. ĮV-365

Vilnius

 

P a k e i č i u Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-904 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Paraiškas, nenurodytas šių Gairių 10 punkte, gali teikti juridiniai asmenys, registruoti vienoje iš ES ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių, išskyrus Lietuvos Respublikos ministerijas ir savivaldybių administracijas bei išskyrus atvejus, kai Gairėse nustatyti kitokie reikalavimai pareiškėjams.

Paraiškas pagal Gairių 9 priedo 2.2 veiklos aprašą gali teikti užsienio valstybėje registruotos ir veikiančios užsienio lietuvių organizacijos.

Finansavimo gavimo metu jo gavėjas privalo turėti įsisteigimo ar įregistravimo vietą Lietuvos Respublikoje (išskyrus užsienio valstybėje registruotas ir veikiančias užsienio lietuvių organizacijas, teikiančias paraiškas pagal Gairių 9 priedo 2.2 veiklos aprašą).“

2.   Pakeičiu 24.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.2. jeigu pretenduojama į programų pagal Gairių 9 priedo 2.2 veiklą, 12, 18 priedų finansavimą, ar paraiškas teikiantis juridinis asmuo nėra registruotas Lietuvoje, teikiama tinkamai lietuvių kalba užpildyta Tarybos pirmininko patvirtinta paraiškos popierinė forma.“

3.   Pakeičiu 26.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

26.5. Tarybos pirmininko nustatytos formos deklaracija apie susijusius asmenis teikiant periodinės spaudos, žurnalų (spausdintų ir elektroninių) paraiškas pagal Gairių 1,  3, 18 ir 20 priedų veiklas, dalyvavimo Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa 2014-2020“ „Media“ paprogramėje paraiškas pagal Gairių 4 priedo 2.2 veiklą, paraiškas pagal Gairių 21 priedą ir kultūros startuolių paraiškas pagal Gairių 14 priedo 2.1 veiklą.“

4.   Pakeičiu 27.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

27.2. Gairių 24.2 punkte nurodytu būdu užpildyta paraiškos forma teikiama užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta: užrašas „PARAIŠKA“, srities ar programos, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas ir pareiškėjo juridinio asmens pavadinimas ir adresas (paraiška laikoma pateikta laiku, jei paraiška įteikta pašto paslaugų teikėjui, ar paraiškos įteikimo data (įteikiant iki oficialiai patvirtinto Tarybos darbo laiko) yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo diena);“

5.   Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

53. Informacija apie Tarybos narių susirinkimo priimtus sprendimus skirti finansavimą projektams bei projektų vertinimo rezultatai (skirti balai, apvalinami iki šimtosios balo dalies) skelbiami Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių sprendimų priėmimo dienos, nurodant pareiškėjų pavadinimus, projektų pavadinimus (jei nurodyti), Tarybos patvirtintus bendrus balus ir skirtas lėšų sumas.“

6.   Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:

60. Pareiškėjas, dėl kurio projekto finansavimo Taryba priėmė sprendimą, ne vėliau kaip per 40 darbo dienų po Tarybos sprendimo priėmimo dienos, bet ne vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 30 d., pateikia Tarybai 2 tinkamai užpildytus sutarties egzempliorius.“

7.   Pakeičiu 81 punktą ir jį išdėstau taip:

81. Projekto vykdytojas gali ne vėliau kaip iki sutartyje nurodyto projekto įgyvendinimo termino pabaigos, tačiau ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Tarybai pateikti argumentuotą prašymą dėl:

81.1. projekto įgyvendinimo laikotarpio keitimo, kai prašoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį;

81.2. Sąmatos prie sutarties keitimo, kai keičiasi Sąmatos straipsniuose nurodytų išlaidų paskirtis (projektui įgyvendinti reikalingos kitos išlaidos, negu nurodyta sąmatoje);

81.3. projektą keičiančių (dalyviai, įgyvendinimo vieta, renginio data, veiklų apimtys ir kt.), tačiau įtakos paraiškoje nurodytiems projekto tikslams ir uždaviniams nedarančių, sutarties sąlygų pakeitimo;

81.4. Gairių 81.1 – 81.3 papunkčiuose nenumatytų, projektą keičiančių sutarties sąlygų.“

8. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

9. Pakeičiu 6 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

10. Pakeičiu 8 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

11. Pakeičiu 9 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

12. Pakeičiu 10 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

13. Pakeičiu 16 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

14. Pakeičiu 17 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

15. Pakeičiu 22 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                       Simonas Kairys