LIETUVOS RESPUBLIKOS

KIBERNETINIO SAUGUMO ĮSTATYMO NR. XII-1428 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. birželio 29 d. Nr. XII-2524

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

19 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimus

Už šio įstatymo ar jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatytų reikalavimų pažeidimus viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų, elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjų ir ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojų administracijos vadovai atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo 19 straipsnio nuostatos taikomos ir tais atvejais, kai yra padaryti administraciniai teisės pažeidimai, numatyti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse, patvirtintame 1984 m. įstatymu Nr. X-4449.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė