VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKo 2019 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. Va-38 „dėl MOKESČIŲ MOKĖTOJO, turinčio mokestinę nepriemoką, ARBA ASMENS, KURIAM PASKIRTA BAUDA UŽ ADMINISTRACINĮ NUSIŽENGIMĄ, FINANSINĖS BŪKLĖS VERTINIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2020 m. liepos 16 d. Nr. VA-55

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu,

p a k e i č i u  Mokesčių mokėtojo, turinčio mokestinę nepriemoką, arba asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą, finansinės būklės vertinimo rekomendacijas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. VA-38 „Dėl Mokesčių mokėtojo, turinčio mokestinę nepriemoką, arba asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą, finansinės būklės vertinimo rekomendacijų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 priedą „Finansinės rizikos ir likvidumo koeficientai“ irišdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Pakeičiu 2 priedą „Mokesčių mokėtojo – juridinio asmens prašymo atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą nagrinėjimo kriterijai ir jų vertinimo rezultatai“ irišdėstau nauja redakcija (pridedama).

3. Pakeičiu 3 priedą „Mokesčių mokėtojo – fizinio asmens prašymo atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą sumokėjimą nagrinėjimo kriterijai“ irišdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                                                                                 Artūras Klerauskas

 

Mokesčių mokėtojo, turinčio mokestinę nepriemoką,

arba asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį

nusižengimą, finansinės būklės vertinimo

rekomendacijų

1 priedas

 

FINANSINĖS RIZIKOS IR LIKVIDUMO KOEFICIENTAI

 

Nr.

Koeficientas

Koeficiento apskaičiavimas

Rezultatas / Reikšmė

1.

Bendrojo likvidumo

Trumpalaikis turtas/ trumpalaikiai įsipareigojimai

Parodo įmonės sugebėjimą savo trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Normalu, kai reikšmė svyruoja tarp 1,2 ir 2. Jei rodiklis mažesnis kaip 1, laikytina, kad įmonė gali nevykdyti trumpalaikių įsipareigojimų.

2.

Kritinio likvidumo

(Trumpalaikis turtas – Atsargos) / trumpalaikiai įsipareigojimai

Parodo įmonės sugebėjimą greitai (skubiai) realizuojamu trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Mažesnė nei 1,0 reikšmė laikoma nepatenkinama, o tarp 1,0 ir 1,5 – normali.

3.

Bendrojo mokumo

Nuosavas kapitalas / visi įsipareigojimai

 

Parodo, kiek vienam įmonės skolos eurui tenka nuosavo kapitalo. Rodiklio reikšmė mažesnė nei 0,5 laikoma bloga, normali – apie 1, virš 2 – gera.

4.

Įsiskolinimo

Visi įsipareigojimai / visas turtas

Parodo, kiek vienam turto eurui tenka skolų. Laikoma, kad, koeficiento reikšmei esant mažesnei nei 0,5, būklė yra gera, reikšmei esant virš 0,7 – būklė laikoma nepatenkinama.

5.

Manevringumo

Trumpalaikis turtas / nuosavas kapitalas

Parodo, kokią nuosavo kapitalo dalį sudaro trumpalaikis turtas. Rodiklio reikšmė mažesnė nei 0,3 laikoma nepatenkinama, virš – 0,5 gera.

 

Jeigu 3 iš 5 apskaičiuotų santykinių rodiklių reikšmė yra gera ar patenkinama, tuomet mokesčių mokėtojui siūloma dar kartą įvertinti savo finansinę būklę ir sumokėti skolą biudžetui, nesinaudojant šia pagalbos priemone.

_______________________

 

Mokesčių mokėtojo, turinčio mokestinę nepriemoką,

arba asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį

nusižengimą, finansinės būklės vertinimo

rekomendacijų

2 priedas

 

MOKESČIŲ MOKĖTOJO – JURIDINIO ASMENS PRAŠYMO ATIDĖTI IR (AR) IŠDĖSTYTI MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS SUMOKĖJIMĄ NAGRINĖJIMO KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMO REZULTATAI

 

Nr.

Kriterijus

Rezultatas

1.

Mokesčių mokėtojas turi laikinų finansinių sunkumų, pateikia dokumentus, įrodančius realias galimybes sumokėti mokestinę nepriemoką ateityje/ prašomos atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą siūlo užtikrinti įkeitimu, hipoteka, laidavimu arba garantija.

tenkinti

 

2.

Mokesčių mokėtojas turi laikinų finansinių sunkumų, su prašymu kreipiasi ne pirmą kartą, sudarytas mokestinės paskolos sutartis įvykdė (vykdo) laiku, pateikia dokumentus, įrodančius realias galimybes sumokėti mokestinę nepriemoką ateityje.

3.

Mokesčių mokėtojo finansinė būklė yra blogėjanti: turtas ir apyvarta mažėja, skolos auga, veiklos nuostolis didėja, tačiau mokesčių mokėtojas pateikia dokumentus, pagrindžiančius realias galimybes atkurti įmonės mokumą ir sumokėti prašomą atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinę nepriemoką ateityje / pasiūlo mokestinę nepriemoką užtikrinti įkeitimu, hipoteka, laidavimu arba garantija / pateikia informaciją apie įmonės savininko ar akcininkų įnašus, prisidedant prie įmonės finansinės būklės stabilizavimo.

4.

Prašoma atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinė nepriemoka susidarė dėl neįvykdytų finansinių įsipareigojimų atsiradusios ir iš biudžeto lėšų dengtinos asignavimų valdytojų skolos mokesčių mokėtojui.

tenkinti[1]

5.

Mokesčių mokėtojas kreipiasi dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo ir (ar) išdėstymo, kuri susidarė po atlikto mokestinio tyrimo ar dėl patikrinimo metu papildomai apskaičiuotos mokesčio (-ių) sumos.

tenkinti[2]

6.

Dėl prašomos atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos priimtas mokesčių administratoriaus sprendimas išieškoti mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo turto, kuris vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

tenkinti[3] su papildoma sąlyga[4]

7.

Mokesčių mokėtojas turi skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, kurios mokėjimo terminas yra atidėtas.

tenkinti[5]

8.

Mokesčių mokėtojas deklaruoja pelningą veiklą; neturi pradelstų debitorinių įsiskolinimų; teikia prašymą dėl deklaruojamų mokesčių mokestinės nepriemokos atidėjimo ir (ar) išdėstymo, motyvuotai nenurodydamas jos susidarymo priežasčių.

netenkinti

 

 

9.

Mokesčių mokėtojas nepateikia duomenų, įrodančių realias galimybes sumokėti mokestinę nepriemoką per prašomą atidėjimo ir (ar) išdėstymo laikotarpį arba mokesčių mokėtojo pateikti dokumentai neįrodo sunkios jo finansinės padėties.

10.

Mokesčių mokėtojas prašomos atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos susidarymo laikotarpiu: suteikė paskolą / turi pradelstų atskaitingų asmenų įsiskolinimų / panaudojo lėšas kitoms, ne su vykdoma veikla susijusioms, reikmėms / išmokėjo akcininkams dividendus.

11.

Mokesčių mokėtojo finansinė būklė yra blogėjanti: turtas ir apyvarta mažėja, skolos auga, veiklos nuostolis didėja, jis nepagrindžia realių galimybių atkurti įmonės mokumą ir sumokėti prašomą atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinę nepriemoką ateityje / nepasiūlo mokestinę nepriemoką užtikrinti įkeitimu, hipoteka, laidavimu arba garantija / įmonės savininkas ar akcininkas savo įnašais neprisidedant prie įmonės finansinės būklės stabilizavimo.

12.

Mokesčių mokėtojas dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo ir (ar) išdėstymo kreipiasi ne pirmą kartą (sudaryta mokestinės paskolos sutartis buvo nutraukta arba yra pradelsti mokėjimai pagal vykdomą mokestinės paskolos sutartį) ir nepateikė naujų argumentų, pagrindžiančių galimybę sumokėti mokestinę nepriemoką per numatomą atidėjimo ir (ar) išdėstymo laikotarpį.

13.

Mokestinės nepriemokos, kurios mokėjimą prašo atidėti ir (ar) išdėstyti, susidarymo laikotarpiu, mokesčių mokėtojas vykdė atsiskaitymus su kitais kreditoriais, nesilaikydamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.9301 straipsnyje numatyto atsiskaitymo grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo. Analizuojamu laikotarpiu mokesčių mokėtojas į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pervedė mažiau nei 10 procentų visų gautų įplaukų.

14.

Mokesčių mokėtojas pateiktame prašyme nenurodė išsamių priežasčių, dėl kurių būtinas mokestinės nepriemokos mokėjimo atidėjimas.

15.

Nuosavas kapitalas yra lygus nuliui arba mažesnis už nulį (finansinės rizikos ir likvidumo koeficientai tokiu atveju neskaičiuojami) ir mokesčių mokėtojas pateiktame prašyme nenurodė išsamaus paaiškinimo dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio 3 dalyje numatytų priemonių vykdymo (kai mokesčių mokėtojo nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio).

16.

Mokesčių mokėtojo piniginių lėšų likutis turimose banko sąskaitose/ kasoje/ pas atskaitingą asmenį viršija prašomą atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinę nepriemoką.

17.

Mokesčių mokėtojas yra nemokus ir / arba mokesčių mokėtojui inicijuojamas nemokumo procesas pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą.

 

__________________________

 

Mokesčių mokėtojo, turinčio mokestinę nepriemoką,

arba asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį

nusižengimą, finansinės būklės vertinimo

rekomendacijų

3 priedas

 

MOKESČIŲ MOKĖTOJO – FIZINIO ASMENS PRAŠYMO ATIDĖTI IR (AR) IŠDĖSTYTI MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS AR BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ NUSIŽENGIMĄ SUMOKĖJIMĄ NAGRINĖJIMO KRITERIJAI

 

Nr.

Kriterijus

Rezultatas

Fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą / kitas fizinis asmuo[6]

1.

Mokesčių mokėtojas gauna pajamas, tačiau neturi santaupų ir pakankamai lėšų nedelsiant sumokėti mokestinę nepriemoką ar baudą už administracinį nusižengimą. Jeigu jis sumokėtų mokestinę nepriemoką ar baudą už administracinį nusižengimą nedelsiant, jo finansinė būklė taptų kritiška arba jis turėtų didelių sunkumų, vykdydamas kitus savo įsipareigojimus.

tenkinti

 

2.

Mokesčių mokėtojas turi laikinų finansinių sunkumų, pateikia dokumentus, įrodančius realias galimybes sumokėti mokestinę nepriemoką ateityje / prašomos atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą sumokėjimą siūlo užtikrinti įkeitimu, hipoteka, laidavimu arba garantija.

3.

Mokesčių mokėtojas neturi pajamų šaltinio, tačiau motyvuotai paaiškina galimybę sumokėti mokestinę nepriemoką ar baudą už administracinį nusižengimą ateityje.

4.

Mokesčių mokėtojas pateikia įrodančius dokumentus, kad jam reikia valstybės paramos (asmuo yra pensinio amžiaus, neįgalusis, asmeniui reikalingas gydymas, medicininė profilaktika ir reabilitacija, asmuo yra bedarbis, gauna socialinę pašalpą) arba tokia parama jau teikiama.

5.

Mokesčių mokėtojas kreipiasi dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo ir (ar) išdėstymo, kuri susidarė, patikslinus mokesčio deklaraciją (-as) ar dėl mokestinio patikrinimo metu papildomai apskaičiuotos mokesčio (-ių) sumos.

tenkinti[7]

6.

Prašoma atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinė nepriemoka susidarė dėl neįvykdytų finansinių įsipareigojimų atsiradusios ir iš biudžeto lėšų dengtinos asignavimų valdytojų skolos mokesčių mokėtojui.

tenkinti[8] / vertinimas neatliekamas

7.

Dėl prašomos atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą priimtas mokesčių administratoriaus sprendimas išieškoti mokestinę nepriemoką ar baudą už administracinį nusižengimą iš mokesčių mokėtojo turto, kuris vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

tenkinti[9]

su papildoma sąlyga[10]

8.

Mokesčių mokėtojas turi skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, kurios mokėjimo terminas yra atidėtas.

tenkinti[11] / vertinimas neatliekamas

9.

Mokesčių mokėtojas dėl mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą atidėjimo ir (ar) išdėstymo kreipiasi ne pirmą kartą (sudaryta mokestinės paskolos sutartis buvo nutraukta arba yra pradelsti mokėjimai pagal vykdomą mokestinės paskolos sutartį) ir nepateikė naujų argumentų, pagrindžiančių mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą sumokėjimą per numatomą atidėjimo ir (ar) išdėstymo laikotarpį.

netenkinti

 

10.

Mokesčių mokėtojo turimų lėšų likutis yra didesnis nei prašomos atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą dydis.

11.

Mokesčių mokėtojas nenurodė duomenų apie savo pajamų šaltinį, įrodančių realias galimybes sumokėti mokestinę nepriemoką ar baudą už administracinį nusižengimą, jei ji bus atidėta ir (ar) išdėstyta (jeigu mokesčių administratorius taip pat apie tai informacijos neturi).

12.

Mokesčių mokėtojas prašomos atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą susidarymo laikotarpiu suteikė paskolą (-as), įsigijo prabangos prekę (-ių).

13.

Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą, kurios mokėjimą prašo atidėti ir (ar) išdėstyti, susidarymo laikotarpiu mokesčių mokėtojas atsiskaitymus su kitais kreditoriais vykdė, nesilaikydamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.9301 straipsnyje numatyto atsiskaitymo grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo. Analizuojamu laikotarpiu mokesčių mokėtojas į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pervedė mažiau nei 10 procentų visų gautų pajamų.

14.

Mokesčių mokėtojas pateiktame prašyme nenurodė motyvuotų priežasčių, dėl kurių būtinas mokestinės nepriemokos mokėjimo atidėjimas.

netenkinti[12]

__________________________________[1] Tenkinti be papildomos sąlygos dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo užtikrinimo įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar garantija.

[2] Tenkinti tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas atitinka bent vieną iš 1-3 kriterijų ir nėra nustatyto nors vieno iš 8-17 kriterijaus.

[3] Tenkinti tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas atitinka bent vieną iš 1-3 kriterijų ir nėra nustatyto nors vieno iš 8-17 kriterijaus.

[4] Tenkinti su papildoma sąlyga, kad mokesčių mokėtojas iki mokestinės paskolos sutarties sudarymo sumokės antstoliui visas vykdomosios bylos vykdymo išlaidas.

[5] Tenkinti tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas atitinka bent vieną iš 1-3 kriterijų ir nėra nustatyto nors vieno iš 8-17 kriterijaus.

[6] Taikoma ir prašymui dėl baudos už administracinį nusižengimą sumokėjimo atidėjimo ir (ar) išdėstymo.

[7] Tenkinti tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas atitinka bent  vieną iš 1–4 kriterijų.

[8] Tenkinti be papildomos sąlygos dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo užtikrinimo įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar garantija.

[9] Tenkinti tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas atitinka vieną iš 1-4 kriterijų ir nėra nustatyto nors vieno iš 8-14  kriterijaus.

[10] Tenkinti su papildoma sąlyga, kad mokesčių mokėtojas iki mokestinės paskolos sutarties sudarymo sumokės antstoliui visas vykdomosios bylos vykdymo išlaidas.

[11] Tenkinti tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas atitinka vieną iš 1–4 kriterijų ir nėra nustatyto nors vieno iš 8–14 kriterijaus.

[12] Netenkinti prašymo dalies dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo.