LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. 3D-925 „DĖL SUTEIKTOS PARAMOS PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMĄ VIEŠINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 12 d. Nr. 3D-11

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos įgyvendinant 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/2221, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. balandžio 15 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2021/1017, 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. sausio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/73, atsižvelgiant į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės), ir Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo priemonių įkainių apskaičiavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 3D-406 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo priemonių įkainių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo.“

2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Pagrindinės viešinimo priemonės, kurias gali naudoti paramos gavėjai, yra šios:

5.1. plakatai;

5.2. aiškinamieji stendai;

5.3. informacinės lentos;

5.4. straipsniai;

5.5. spaudos konferencijos, pranešimai spaudai;

5.6. viešinimo renginiai;

5.7. popieriniai ir elektroniniai leidiniai (pvz., lankstinukai, brošiūros, skrajutės), garso bei vaizdo medžiaga;

5.8. išorinės ženklinimo priemonės (pvz., lipdukai);

5.9. paramos gavėjo tinklalapis, socialiniai tinklai.

3. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Viešinimo priemonėms turi būti taikomi šie reikalavimai:

6.1. naudoti teiginį, aiškinantį ES vaidmenį: „Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“, Programos logotipą ir ES emblemą (vėliavą) (toliau – ES emblema). Turi būti naudojamas Programos logotipo ir ES emblemos variantas, pateiktas Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje ir šių Taisyklių 1 priedo a punkte. Jeigu naudojamas Programos logotipo variantas, pateiktas Taisyklių 1 priedo b punkte, turi būti naudojama ir ES emblema, atitinkanti nuorodoje http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_lt.htm pateikto ženklo grafinius standartus;

6.2. jeigu įgyvendinami projektai pagal Programos LEADER priemonę, kartu su 6.1 papunktyje nurodytais ženklais turi būti naudojami ES LEADER logotipas ir Lietuvos LEADER logotipas. Šių logotipų pavyzdžiai pateikiami šių Taisyklių 2 priedo I dalyje;

6.3. jeigu įgyvendinami projektai pagal Lietuvos kaimo tinklo (toliau – Tinklas) veiksmų programą, kartu su 6.1 papunktyje nurodytais ženklais turi būti naudojamas Tinklo logotipas. Logotipo pavyzdys pateikiamas šių Taisyklių 2 priedo II dalyje ir Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje;

6.4. jeigu Programos priemonei sukuriamas atskiras logotipas, įgyvendindamas projektą pagal tą priemonę, paramos gavėjas kartu su priemonei skirtu logotipu turi naudoti ir 6.1 papunktyje nurodytus ženklus.“

4. Pakeičiu IV skyrių ir jį išdėstau taip:

IV skyrius

PARAMOS GAVĖJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

7. Paramos gavėjas turi:

7.1. užtikrinti, kad visuomenė ir projekto dalyviai (projektą vykdantys asmenys, projekto tikslinės grupės, projekto rezultatus naudojantys asmenys) būtų informuoti apie tai, jog projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;

7.2. užtikrinti tinkamą viešinimo priemonių kokybę;

7.3. atsakyti už informacijos turinį, naudojamą viešinimo priemonėse;

7.4. saugoti ir galutinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje (arba su galutiniu mokėjimo prašymu) pateikti informaciją apie įgyvendintas projekto viešinimo priemones.

8. Kai viešinimo priemonė susijusi su projektu ar keliais projektais, kurie bendrai finansuojami ir kitų ES struktūrinių ir investicijų fondų lėšomis, Programos logotipą galima pakeisti nuoroda į ES struktūrinius ir investicijų fondus.

9. Įgyvendindamas projektą, paramos gavėjas apie gautą paramą informuoja visuomenę ir projekto dalyvius pasitelkdamas šias privalomas viešinimo priemones:

9.1. nepriklausomai nuo bendros viešosios paramos projektui sumos, visas paramos projekto lėšomis įsigytas materialusis turtas (automobiliai, kitos transporto priemonės, žemės ūkio ir kita technika, įranga, baldai) nuo jo įsigijimo iki paramos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos arba, jei kontrolės laikotarpis netaikomas, iki galutinio lėšų išmokėjimo dienos turi būti pažymėtas (pvz., užklijuotas lipdukas) taip, kaip nurodyta 6 punkte (šis reikalavimas netaikomas mažiems daiktams, pvz., kanceliarinėms prekėms, išskyrus, kai smulkūs daiktai yra naudojami projekto viešinimui). Ant transporto priemonės, žemės ūkio technikos ir kitų panašaus pobūdžio daiktų išorės klijuojamas lipdukas turi būti gerai matomas; rekomenduojamas tokio lipduko dydis yra 10 x 28 cm;

9.2. paramos gavėjo veiklai skirtoje interneto svetainėje, jei tokia yra, turi būti pateikiamas trumpas projekto aprašymas, iš kurio matyti interneto svetainės paskirties ir projektui įgyvendinti skirtos paramos ryšys ir kuris turi būti proporcingas gautos paramos dydžiui. Interneto svetainėje pateikiamas projekto pavadinimas, trumpas projekto apibūdinimas, įskaitant projekto tikslus ir rezultatus, bei pabrėžiamas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansavimas. Taip pat turi būti taikomi šių Taisyklių 6 punkte nustatyti reikalavimai;

9.3. jeigu bendra viešoji parama projektui yra nuo 10 000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų) iki 49 999,99 Eur (keturiasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt devynių eurų devyniasdešimt devynių centų), paramos gavėjas, pradėjęs vykdyti projekte numatytus darbus, bet ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo datos, visuomenei gerai matomoje projekto vykdymo vietoje, pvz., prie įėjimo į pastatą, turi iškabinti bent vieną ne mažesnį kaip A3 formato plakatą, kuriame pateikiama informacija apie projektą ir nurodoma, kad parama gauta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Plakatas turi atitikti Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus: jame pateikiamas projekto pavadinimas, trumpas projekto apibūdinimas. Tokia informacija turi užimti ne mažiau kaip 25 proc. plakato ploto. Plakatas projekto įgyvendinimo vietoje turi kabėti iki paramos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos arba, jei kontrolės laikotarpis netaikomas, iki galutinio lėšų išmokėjimo dienos. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma yra: A3 formato plakatui su pristatymu – 7,56 Eur (septyni eurai penkiasdešimt šeši centai) be PVM, A2 formato plakatui su pristatymu – 9,47 Eur (devyni eurai ir keturiasdešimt septyni centai) be PVM, kitų dydžių plakatams – ne daugiau kaip 30,00 Eur (trisdešimt eurų) be PVM;

9.4. jei bendra viešoji parama projektui viršija 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų), paramos gavėjas, pradėjęs vykdyti projekte numatytus darbus, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo datos, visuomenei gerai matomoje projekto vykdymo vietoje, pastato viduje arba lauke, turi iškabinti bent vieną ne mažesnį kaip A3 formato plakatą arba įrengti stendą, kuriame pateikiama informacija apie projektą ir nurodoma, kad parama gauta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Stendas turi būti įrengtas ir pagal Programos LEADER priemonę finansuojamų vietos veiklos grupių patalpose. Plakate arba stende pateikiamas projekto pavadinimas, trumpas projekto apibūdinimas, Taisyklių 6 punkte nurodyti ženklai. Tokia informacija turi užimti ne mažiau kaip 25 proc. plakato arba stendo ploto. Plakato ir stendo pavyzdys bei reikalavimai  pateikiami Taisyklių 3 priede. Plakatas arba stendas projekto įgyvendinimo vietoje turi kabėti ar stovėti iki paramos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos arba, jei kontrolės laikotarpis netaikomas, iki galutinio lėšų išmokėjimo dienos. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma yra: A3 formato plakatui su pristatymu – 7,56 Eur (septyni eurai penkiasdešimt šeši centai) be PVM, A2 formato plakatui su pristatymu – 9,47 Eur (devyni eurai keturiasdešimt septyni centai) be PVM, 700 x 1 000 mm stendui (montuojamam prie objekto fasado), apimant stendo gamybą, transportavimą į stendo įrengimo vietą ir tvirtinimą arba montavimą prie objekto fasado, – 224,55 Eur (du šimtai dvidešimt keturi eurai penkiasdešimt penki centai) be PVM, 700 x 1 000 mm stendui (įbetonuotam į žemę), apimant stendo gamybą, transportavimą į stendo įrengimo vietą ir tvirtinimą ant metalinių kojų, įbetonavimą į žemę, – 354,28 Eur (trys šimtai penkiasdešimt keturi eurai dvidešimt aštuoni centai) be PVM, kitų dydžių plakatams arba stendams – ne daugiau kaip 290,00 Eur (du šimtai devyniasdešimt eurų) be PVM;

9.5. kai projekte numatytos investicijos į infrastruktūrą, statybą ar turto įsigijimą ir projektui skirta bendra viešoji parama viršija 500 000,00 Eur (penkis šimtus tūkstančių eurų), paramos gavėjas:

9.5.1. pradėjęs vykdyti projekte numatytus darbus, bet ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo datos, turi įrengti laikiną informacinę lentą;

9.5.2. ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo darbų užbaigimo arba turto įsigijimo, privalo visuomenei gerai matomoje projekto vykdymo vietoje įrengti nuolatinį aiškinamąjį stendą;

9.5.3. laikinojoje informacinėje lentoje ir nuolatiniame aiškinamajame stende pateikti informaciją apie projektą ir nurodyti, kad parama gauta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų: pateikiamas projekto pavadinimas, trumpas projekto apibūdinimas. Laikinoji informacinė lenta ir nuolatinis aiškinamasis stendas turi atitikti Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Tokia informacija turi užimti ne mažiau kaip 25 proc. laikinosios informacinės lentos ir nuolatinio aiškinamojo stendo ploto. Laikinosios informacinės lentos ir nuolatinio aiškinamojo stendo pavyzdys ir reikalavimai išdėstyti Taisyklų 3 priede. Nuolatinis aiškinamasis stendas projekto įgyvendinimo vietoje turi stovėti ar kabėti iki paramos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos arba, jei kontrolės laikotarpis netaikomas, iki galutinio lėšų išmokėjimo dienos. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų laikinai informacinei lentai suma yra: 3 500 x 3 400 mm dydžio informacinei lentai, kai ji tvirtinama ant žemės paviršiaus, apimant informacinės lentos gamybą, transportavimą į informacinės lentos įrengimo vietą ir tvirtinimą ant metalinių kojų, įbetonavimą į žemę, – 1 205,56 Eur (vienas tūkstantis du šimtai penki eurai penkiasdešimt šeši centai) be PVM, o kai ji montuojama prie objekto fasado, apimant informacinės lentos gamybą, transportavimą į informacinės lentos įrengimo vietą ir tvirtinimą arba montavimą prie objekto fasado, – 883,95 Eur (aštuoni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai devyniasdešimt penki centai) be PVM, kitų dydžių informacinėms lentoms – ne daugiau kaip 434,00 Eur (keturi šimtai trisdešimt keturi eurai) be PVM. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų nuolatiniam aiškinamajam stendui suma yra: 1 400 x 2 000 mm dydžio aiškinamajam stendui, kai jis įbetonuotas į žemę, apimant stendo gamybą, transportavimą į stendo įrengimo vietą ir tvirtinimą ant metalinių kojų, įbetonavimą į žemę, – 556,92 Eur (penki šimtai penkiasdešimt šeši eurai devyniasdešimt du centai) be PVM, o kai jis montuojamas prie objekto fasado, apimant stendo gamybą, transportavimą į stendo įrengimo vietą ir tvirtinimą arba montavimą prie objekto fasado, – 367,81 Eur (trys šimtai šešiasdešimt septyni eurai aštuoniasdešimt vienas centas) be PVM, kitų dydžių aiškinamiesiems stendams – ne daugiau kaip 579,00 Eur (penki šimtai septyniasdešimt devyni eurai) be PVM.

10. Paramos gavėjas, be 9 punkte nurodytų privalomų informavimo apie gautą paramą viešinimo priemonių, gali pasitelkti ir kitas viešinimo bei komunikacijos priemones:

10.1. jei pagal Programą įgyvendinamo projekto lėšomis yra išleidžiamas leidinys (lankstinukas, brošiūra, skrajutė, el. leidinys ir kt.), jo antraštiniame lape turi būti paminėtas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įnašas įgyvendinant projektą; jis turi atitikti Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Taip pat leidiniuose turi būti pateiktos nuorodos į subjektą, kuris atsako už leidinio turinį, ir į Žemės ūkio ministeriją;

10.2. jei pagal Programą įgyvendinamo projekto lėšomis yra sukuriamas vaizdo ir (arba) garso įrašas, jame turi būti paminėtas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įnašas įgyvendinant projektą; jis turi atitikti Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Taip pat vaizdo ir (arba) garso medžiagoje turi būti paminėta ar pateiktos nuorodos į subjektą, kuris atsako už informacijos turinį, ir į Žemės ūkio ministeriją;

10.3. jeigu pagal Programą įgyvendinamo projekto lėšomis yra organizuojami mokymai, renginiai ar vykdomos kitos panašios veiklos, paramos gavėjas (pvz., mokymo įstaiga, vietos veiklos grupė, Tinklo narys) turi užtikrinti, kad projekto tikslinės grupės, projekto rezultatais besinaudojantys asmenys būtų informuoti apie projekto finansavimą iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Renginio plakatai, kvietimai į renginį, renginio programos, dalomoji medžiaga ar kiti dokumentai turi atitikti Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Taip pat renginio metu turi būti naudojamos kitos vizualinės priemonės: plakatas (A1 dydžio), vėliava (600 x 800 mm) ar ekrano užsklanda, kuriuose vaizduojamas (-i) logotipas (-ai), nurodytas (-i) Taisyklių 6 punkte;

10.4. jei paramos gavėjas suteiktos paramos pagal programą viešinimui pasitelkia straipsnio publikavimą laikraštyje arba žurnale, tame straipsnyje turi būti paminėtas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įnašas įgyvendinant projektą; straipsnis turi atitikti Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Taip pat straipsnyje turi būti pateiktos nuorodos į subjektą, kuris atsako už informacijos turinį, ir į Žemės ūkio ministeriją. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų šiame papunktyje nurodyto straipsnio spausdinimui (išskyrus straipsnio parengimą) suma yra: 1 cm2 straipsnio regioninio dienraščio 3–5 puslapiuose – 0,94 Eur (devyniasdešimt keturi euro centai) be PVM, o 1 cm2 straipsnio nacionalinio dienraščio 3–5 puslapiuose – 1,31 Eur (vienas euras trisdešimt vienas centas) be PVM;

10.5. jei pagal Programą įgyvendinamo projekto lėšomis yra publikuojamas straipsnis spaudoje ar internetiniame portale, jame turi būti paminėtas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įnašas įgyvendinant projektą; straipsnis turi atitikti Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Taip pat straipsnyje turi būti pateiktos nuorodos į subjektą, kuris atsako už informacijos turinį, ir į Žemės ūkio ministeriją;

10.6. jei paramos gavėjas suteiktos paramos pagal programą viešinimui pasitelkia straipsnio publikavimą internetiniame portale, tame straipsnyje turi būti paminėtas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įnašas įgyvendinant projektą; straipsnis turi atitikti Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Taip pat straipsnyje turi būti pateiktos nuorodos į subjektą, kuris atsako už informacijos turinį, ir į Žemės ūkio ministeriją;

10.7. jei paramos gavėjas, be Taisyklių 10.1–10.6 papunkčiuose nurodytų suteiktos paramos pagal Programą viešinimo priemonių, naudoja kitas viešinimo priemones, šioms priemonėms turi būti taikomi šių Taisyklių 6 punkte nustatyti reikalavimai.

11. Viešinant miško įveisimo išmoką, gautą pagal veiklos sritį „Miško veisimas“, paramos gavėjas nuo išmokos gavimo dienos iki artimiausio Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų rinkimo laikotarpio pradžios, priklausomai nuo paramos sumos, turi įrengti Taisyklių 9.3 ir 9.4 papunkčiuose nurodytas viešinimo priemones, pritaikytas lauko sąlygoms, didžiausiame, iš vienoje paramos paraiškoje nurodytųjų, plote, gerai matomoje vietoje. Viešinimo priemonės turi būti finansuojamos iš nuosavų paramos gavėjo lėšų ir projekto įgyvendinimo vietoje turi stovėti iki paramos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.“

5. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Jeigu paramos gavėjas nevykdo gautos paramos viešinimo ar vykdo jį netinkamai, jam taikomos sankcijos, nustatytos Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-929 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Sankcijų metodika).“

6. Papildau VI skyrių 151 punktu:

151. Jeigu privalomos viešinimo priemonės, nurodytos 9 punkte, yra sugadintos (pvz., išblukusios, aplaužytos ir pan.), paramos gavėjas privalo jas atkurti tokios pačios kokybės ir nustatytų parametrų.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                    Kęstutis Navickas