LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO
 2020 M. GRUODŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. V-3008 „
DĖL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR NEFORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ
“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 16 d. Nr. V-1405

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimą Nr. V-3008 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygųir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR NEFORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 13.12 papunkčiu, bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, n u s p r e n d ž i u:

1. Įpareigoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo teikėjus (toliau – mokymo teikėjai), organizuojant neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir neformalųjį profesinį mokymą (toliau – užsiėmimai), laikytis šių reikalavimų: 

1.1. Užtikrinti, kad asmenys užsiėmimų vykdymo vietose dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukė).  Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.

1.2. Užtikrinti, kad asmenys, dalyvaujantys užsiėmimuose, neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina užsiėmimų vykdymas ar kitais pašaliniais asmenimis.

1.3. Užtikrinti, kad uždaroje erdvėje organizuojamuose užsiėmimuose vienam asmeniui būtų užtikrinamas ne mažesnis nei 10 m2 plotas arba užsiėmime dalyvautų ne daugiau kaip vienas asmuo. Šis reikalavimas netaikomas neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimams, kai dalyvauja tik asmenys, atitinkantys Nutarimo 18 punkte nurodytus kriterijus.

1.4. Tarp užsiėmimuose dalyvaujančių asmenų, kai tai leidžia veiklos organizavimo ypatumai, turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas.

1.5. Užsiėmimuose dalyvaujantiems asmenims, darbuotojams, kitiems asmenims turi būti pateikiama informacija apie:

1.5.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

1.5.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo;

1.5.3. draudimą užsiėmimuose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

1.6. Užsiėmimuose dalyvaujančių asmenų, darbuotojų sveikatos būklė turi būti stebima:

1.6.1. turi būti sudarytos sąlygos užsiėmimuose dalyvaujantiems asmenims, darbuotojams matuoti(s) kūno temperatūrą;

1.6.2. asmuo, kuriam pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi nedelsiant pasišalinti iš užsiėmimų vykdymo vietos ir kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją;

1.6.3. jeigu mokymo teikėjas iš darbuotojo ar užsiėmimuose dalyvavusio asmens gavo informaciją apie šiam asmeniui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją;

1.6.4. į užsiėmimo vietą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

1.7. Užsiėmimų, organizuojamų uždarose erdvėse, vykdymo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). Turi būti sudaryta galimybė užsiėmimuose dalyvaujančių asmenų ir darbuotojų rankų dezinfekcijai. Siūloma taip pat paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos (https://bit.ly/3f13Bf1).

1.8. Užsiėmimų vykdymo vietos turi būti išvėdinamos, o dažnai liečiami paviršiai nuvalomi ir dezinfekuojami po kiekvieno užsiėmimo. Kitas aplinkos valymas užsiėmimo organizavimo vietoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu: https://bit.ly/3hGFqV4.

1.9. Jei užsiėmimams naudojamas inventorius, jis turi būti išvalomas ir dezinfekuojamas po kiekvieno panaudojimo.

2. Įpareigoti asmenis užsiėmimų vykdymo vietose dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.

2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. birželio 17 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė, pavaduojanti

sveikatos apsaugos ministrą, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovą                                           Monika Navickienė