HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 710 „DĖL EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 6 d. Nr. D1-469

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir 5 punktą išdėstau taip:

5. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių reikalavimų vykdymo kontrolę pavedu Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos.“

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintas Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles ir 10 punktą išdėstau taip:

10. Apdorojimo įmonė gali pagal sutartį įgalioti jos vardu priimti eksploatuoti netinkamas transporto priemones ir išduoti sunaikinimo pažymėjimą kita panašia veikla (pavyzdžiui, automobilių remontu) užsiimančią įmonę. Tokia eksploatuoti netinkančias transporto priemones priimanti įmonė turi būti įregistruota Atliekų tvarkytojų valstybės registre pagal [6.3.] reikalavimus, o sutartyje turi būti nustatytos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo, laikymo ir pervežimo į apdorojimo įmonę sąlygos, atitinkančios šių Taisyklių reikalavimus. Sutarties kopija pateikiama Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos.“

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Navickas