LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMO IR VERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 10 d. Nr. 1V-42/1R-17/1K-8

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 6 straipsnio 3 dalimi,

1. T v i r t i n a m e Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodiką (pridedama).

2. N u s t a t o m e, kad iki šio įsakymo patvirtinti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių aprašymai peržiūrimi ir pakeičiami iki 2019 m. vasario 1 d.       

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                 Eimutis Misiūnas                                                                  

 

Teisingumo ministras                                                                                     Elvinas Jankevičius

 

 

Finansų ministras                                                                                           Vilius Šapoka

 

Patvirtinta
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro,

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro,

Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 1V-42/1R-17/1K-8

 

VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ pareigybių aprašymo ir vertinimo METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pareigūnų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika (toliau – Metodika) nustato vidaus tarnybos sistemos pareigūnų (toliau – pareigūnai) pareigybių (toliau – pareigūnų pareigybės) statutinėse įstaigose aprašymą ir vertinimą.

2. Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

 

II SKYRIUS

PAREIGŪNŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ RENGIMAS

IR VERTINIMAS

 

3. Pareigūną į pareigas skiriantis asmuo, statutinės įstaigos administracijos padalinių vadovai, vadovaudamiesi Metodika bei atsižvelgdami į teisės aktuose nustatytus statutinės įstaigos ir (arba) statutinės įstaigos administracijos padalinio uždavinius ir funkcijas, rengia pareigūnų pareigybių aprašymus pagal 1 priede pateiktą formą. Pareigūną į pareigas skiriantis asmuo, statutinės įstaigos administracijos padalinių vadovai rengti jiems pavaldžių pareigūnų pareigybių aprašymus gali įgalioti ir kitą asmenį.

4. Pareigūno pareigybės aprašymo rengimo metu konkrečios pareigybės paskirtis, veiklos sritis, pareigybei priskiriamos funkcijos, specialieji reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam pareigūnui, nustatomi ir vertinami pagal Metodikos 7–11 punktus. Metodikos 3 punkte nurodyti asmenys, priimdami sprendimą dėl konkrečios pareigybės pavadinimo, nurodyto Vidaus tarnybos statuto priede, ir rengdami pareigūnų pareigybių aprašymus, turi įvertinti teisės aktuose nustatytus statutinės įstaigos ir (arba) statutinės įstaigos administracijos padalinio uždavinius, funkcijas, numatomų pareigūnui nustatyti funkcijų sudėtingumą ir jų atlikimo savarankiškumą. Jeigu pareigūno pareigybei priskiriamos funkcijos ir šias pareigas einančiam pareigūnui keliami specialieji teisės aktuose nustatyti reikalavimai, minėtos funkcijos ir reikalavimai turi būti nurodyti rengiamame pareigūno pareigybės aprašyme.

5. Pareigūno pareigybės aprašymo rengimo ir vertinimo etapai:

5.1. pareigūno pareigybės pavadinimo aprašymas;

5.2. pareigūno pareigybės paskirties aprašymas;

5.3. pareigūno pareigybės veiklos srities nustatymas;

5.4. pareigūno pareigybei priskiriamų funkcijų nustatymas;

5.5. pareigūno pareigybės pavaldumo nustatymas;

5.6. specialiųjų reikalavimų, keliamų pareigūno pareigybės aprašyme nurodytas pareigas einančiam pareigūnui, nustatymas.

6. Aprašant pareigūno pareigybės pavadinimą, vadovaujamasi šiomis nuostatomis:

6.1. statutinės įstaigos vadovo ir statutinės įstaigos vadovo pavaduotojo pareigybės pavadinime nurodomas statutinės įstaigos pavadinimas;

6.2. statutinės įstaigos administracijos padalinio vadovo ir jo pavaduotojo pareigybės pavadinime nurodomas statutinės įstaigos administracijos padalinio pavadinimas;

6.3. kitų statutinės įstaigos administracijos padalinio pareigūnų pareigybių pavadinimuose nurodomas statutinės įstaigos administracijos padalinio pavadinimas;

6.4. pareigūnų, kurie nepriklauso jokiam statutinės įstaigos administracijos padaliniui, pareigybių pavadinimuose nurodomas statutinės įstaigos pavadinimas;

6.5. vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto priedu nustatoma pareigūno pareigybės grupė.

7. Pareigūno pareigybės paskirtis aprašoma atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytus statutinės įstaigos arba statutinės įstaigos administracijos padalinio uždavinius ir funkcijas.

8. Nustatant pareigūno pareigybei priskiriamą veiklos sritį, kurioje veikdamas pareigūnas atlieka funkcijas, užtikrinančias statutinei įstaigai teisės aktuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą, atsižvelgiama į teisės aktų, reglamentuojančių statutinės įstaigos ir (ar) įstaigos administracijos padalinio veiklą, nuostatas.

9. Funkcijos pareigūno pareigybės aprašyme formuluojamos apibendrintai ir kiek įmanoma glaustai. Rekomenduojama nurodyti, kad pareigūnas vykdo ir kitus su statutinės įstaigos ar statutinės įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti statutinės įstaigos tikslai.

10. Nustatant pareigūno pareigybės pavaldumą, atsižvelgiama į pareigybės paskirtį ir funkcijas, taip pat į teisės aktų, reglamentuojančių pareigūnų pavaldumą, nuostatas.

11. Atsižvelgiant į pareigūno pareigybės paskirtį ir funkcijas, nustatomi specialieji reikalavimai, kuriuos turi atitikti šias pareigas einantys pareigūnai:

11.1. nustatomas reikiamas išsilavinimas, vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 5 straipsnio 3 ir 4 dalimis, 8 straipsnio 2 dalimi ir 29 straipsnio 2 dalimi, esant poreikiui, papildomai nurodoma kvalifikaciją ir studijų kryptis (kryptys);

11.2. statutinių įstaigų vadovams ir statutinės įstaigos administracijos padalinių vadovams nustatoma privaloma jų darbo patirtis vidaus tarnybos sistemoje , kitų pareigūnų darbo patirtis vidaus tarnybos sistemoje nustatoma atsižvelgiant į rekomenduojamą darbo patirtį (2 priedas);

11.3. nurodoma sveikatos būklės reikalavimų skiltis;

11.4. nurodomas fizinio pasirengimo reikalavimų lygis;

11.5. nurodomi papildomi reikalavimai, susiję su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti šias pareigas, jeigu jie yra nustatyti vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 8 straipsnio 3 dalimi;

11.6. jeigu reikia, nustatomos būtinos mokėti užsienio valstybių kalbos ir šių užsienio valstybių kalbų mokėjimas, nustatomas pagal 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos  sprendimą (ES) Nr. 2018/646 dėl bendros geresnių paslaugų, susijusių su įgūdžiais ir kvalifikacijomis, teikimo sistemos („Europass“), kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2241/2004/EB (OL 2018 L 112, p. 42);

11.7. jeigu reikia, nustatoma pageidaujama kompiuterinio raštingumo kvalifikacija pagal Visuotinio kompiuterinio raštingumo standartą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, arba nurodoma, su kokiomis programomis turi mokėti dirbti pareigūnas;

11.8. jeigu reikia, nustatoma, su kokiais teisės aktais pareigūnas turi būti gerai susipažinęs;

11.9.kiti specialieji reikalavimai (papildoma užsienio valstybės kalba (-os), dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) teisę vairuoti, pilotuoti ar valdyti atitinkamą kelių, oro, geležinkelių, jūrų ar vidaus vandenų transporto priemonę (-es), laikyti (nešiotis) ginklus, kvalifikacijos atestatas (-ai) ir pažymėjimas (-ai), gebėjimas dirbti su kompiuterinėmis programomis, kibernetinio saugumo pagrindų išmanymas, reikalavimai, būtini išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ ar suteikiant teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines ir daliąsias medžiagas nustatytais kiekiais) pareigūno pareigybės aprašyme nustatomi, atsižvelgiant į šiame aprašyme nustatytas funkcijas.

12. Specialieji reikalavimai turi būti aprašomi taip, kad juos būtų galima objektyviai patikrinti.

13. Statutinėje įstaigoje gali būti tik tos pareigūnų pareigybės, kurios nurodytos Vidaus tarnybos statuto priede.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Pareigūnų pareigybių aprašymus ir statutinės įstaigos pareigūnų pareigybių sąrašus tvirtina Vidaus tarnybos statuto 6 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodyti asmenys.

15. Pareigūnas su savo pareigybės aprašymu supažindinamas naudojantis statutinės įstaigos elektronine dokumentų valdymo sistema. Jei supažindinti pareigūną su jo pareigybės aprašymu naudojantis statutinės įstaigos elektronine dokumentų valdymo sistema nėra galimybės, pareigūnas su savo pareigybės aprašymu supažindinamas pasirašytinai.

 

 

–––––––––––––––––

 

Vidaus tarnybos sistemos Pareigūnų pareigybių
aprašymo ir vertinimo metodikos
1 priedas

 

(Vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigybės aprašymo forma)

 

 

 

PATVIRTINTA

 

_____________________________

(statutinės įstaigos vadovo)

_____________________ Nr. _____

(data, teisės akto nuoroda)

 

 

______________________________________ PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

(vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigybės

(toliau – pareigybė) pavadinimas)

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. _________________________ yra statutinis valstybės tarnautojas.

(pareigybės pavadinimas)               

 

2. Pareigybės grupė - ______.

 

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3.___________________________________________________________________.

(1−2 sakiniais nurodoma pareigybės paskirtis)

 

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

_________________________________________________________________________.

(nurodomi specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam pareigūnui)

 

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

_____________________________________________________________________.

(nurodomos pareigybei priskirtos funkcijos)

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus      

___________________________________________________________________.

(nurodoma, kam pavaldus pareigūnas)

 

 

 

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

 

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių
aprašymo ir vertinimo metodikos
2 priedas

 

VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNAMS TAIKOMI DARBO PATIRTIES REIKALAVIMAI

 

I SKYRIUS

PRIVALOMA DARBO PATIRTIS

 

Eilės Nr.

 

 

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė (toliau – pareigybė) ar pareigybės

pavadinimas nurodytas Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto priede

 

Darbo patirtis

Privaloma darbo patirtis, metais

1.

1 grupės pareigybės

Vadovaujamojo darbo patirtis vidaus tarnybos sistemoje1

Darbo patirtis tam tikroje srityje

3

 

5

2.

2 ir 3 grupės pareigybės

Vadovaujamojo darbo patirtis vidaus tarnybos sistemoje

Darbo patirtis tam tikroje srityje

 

2

 

5

3.

4 grupės pareigybės (išskyrus patarėjo (statutinės įstaigos patarėjo) pareigybę), valdybos viršininkas

Vadovaujamojo darbo patirtis vidaus tarnybos sistemoje

Darbo patirtis tam tikroje srityje

1

 

3

4.

patarėjas (statutinės įstaigos patarėjas)

Darbo patirtis tam tikroje srityje

3

 

II SKYRIUS

REKOMENDUOJAMA DARBO PATIRTIS

 

Eilės Nr.

 

 

Pareigybių grupė ar pareigybės

pavadinimas Vidaus tarnybos statuto priede

 

Darbo patirtis

Rekomenduojama darbo patirtis, metais

1.

5 (išskyrus valdybos viršininko pareigybę), 6 ir 7 grupių pareigybės

 

Darbo patirtis tam tikroje srityje

2

2.

8 ir 9 (išskyrus lakūno pareigybę) grupių pareigybės

Darbo patirtis tam tikroje srityje

1

3.

lakūnas, 10, 11, 12, 13, 14 ir 15 grupių pareigybės

Nereikalaujama

 

 

1 jeigu įstatymai nenustato kitokios darbo patirties

 

________________