LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2007 M. KOVO 2 D. ĮSAKYMO NR. V-156 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ LICENCIJAVIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. kovo 1 d. Nr. V-234

Vilnius

 

 

Pakeičiu Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“:

1.  Papildau 57.12 papunkčiu:

57.12. iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų interneto svetainėje ir asmenims prieinamoje vietoje pačioje įstaigoje, prireikus – vietos spaudoje ar kitais informavimo būdais, pateikti informaciją apie šios įstaigos likvidavimą, veiklos vietos adreso pasikeitimą, jos reorganizavimą, pertvarkymą ar kitu juridiniu pagrindu perimamą turtą, teises ir pareigas;“.

2.  Buvusį 57.12 papunktį laikau atitinkamai 57.13 papunkčiu.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga