FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL informacijos, teikiamos pagal lietuvos respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, teikimo formų, teikimo schemos ir  teikimo formų pildymo rekomendacijų patvirtinimo

 

2015 m. gegužės 21 d. Nr. V-129

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2008 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 677 „Dėl Įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo, Informacijos apie pinigines operacijas ar sandorius, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo ir kliento veiklai būdingas dideles nuolatines ir reguliarias pinigines operacijas apibūdinančio kriterijaus nustatymo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2014 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr.  1351 redakcija),

1. T v i r t i n u  pridedamus:           

1.1. Informacijos, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 17 str. 1–3 d., teikimo, kai duomenys pateikiami sistemoje juos įvedant ranka, formą Nr. F-1.

1.2. Informacijos, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 17 str. 1–3 d., teikimo, kai duomenys pateikiami sistemoje juos įvedant DBF formatu, formą Nr. F-2.

1.3. Informacijos, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 17 str. 1–3 d., teikimo, kai duomenys pateikiami sistemoje juos įvedant XML formatu, formą Nr. F-3.

1.4.  Informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ir sandorius teikimo formą Nr. F-4.

1.5. Informacijos, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 17 str. 1–3 d., teikimo, kai duomenys pateikiami „sistema-sistema“ būdu, XML informacijos teikimo formos Nr. F-3 formatu, WSDL schemą.  

1.6. Informacijos, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, teikimo formų pildymo rekomendacijas.

2. N u s t a t a u, kad informacija, nurodyta Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 17 straipsnio 1–3 dalyse, ir informacija apie įtartinas pinigines operacijas ar įtartinus sandorius Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) teikiama prisijungus prie Tarnybos informacinės sistemos ir užpildžius vieną iš šio įsakymo 1 punkte nurodytų informacijos teikimo formų pagal šio įsakymo 1.6 papunkčiu patvirtintas Informacijos, teikiamos pagal  Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, teikimo formų pildymo rekomendacijas nuo 2015 m. spalio 1 d.

 

 

 

 

Direktorius

 

 

 

Kęstutis Jucevičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Vilius Pečkaitis