JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INOVACIJŲ JAUNIMO POLITIKOS SRITYJE PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2020 METAIS KONKURSO NUOSTATŲ IR ŠIO KONKURSO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 10 d. Nr. 2V-73 (1.4)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A1-613 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, pagal kurį Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina 1.3.3 veiksmą „konkurso būdu atrinkti ir finansuoti projektus, skatinančius inovacijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityje, siekiant kurti naujas jaunimo įtraukimo į pilietinį gyvenimą formas“ ir Projektų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ :

1.       Tvirtinu:

1.1. Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatus (pridedama).

1.2. Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2020 metais konkurso komisijos (toliau – komisija) sudėtį:

Rita Andrejeva – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos pirmininkė) (jos nesant, Eitvydas Zurba - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tikslinės pagalbos skyriaus specialistas);

Guoda Lomantaitė – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros vadovė (komisijos pirmininkės pavaduotoja) (jos nesant, Loreta Eimontaitė - Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorės pavaduotoja);

Gintarė Stankevičienė - Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji specialistė (jos nesant, Justina Lukaševičiūtė - Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji specialistė);

Giedrė Valčiukaitė – Lietuvos jaunimo darbuotojų asociacijos pirmininkė (jos nesant, Justina Garbauskaitė –Jakimovska – Lietuvos jaunimo darbuotojų asociacijos valdybos narė);

Laura Masiliauskaitė - Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos valdybos narė (jos nesant, Lukas Kornelijus Vaičiakas - Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas).

2. Skiriu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiąją patarėją Eglę Došienę (jos nesant Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiąją specialistę Laimą Jasionytę) vykdyti komisijos sekretoriaus funkcijas.

3. Pavedu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiajai patarėjai Eglei Došienei teisės aktų ir šio įsakymo 1.1 papunkčiu patvirtintų nuostatų nustatyta tvarka skelbti ir organizuoti Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2020 metais konkursą.

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Jonas Laniauskas

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2020 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 2V-73 (1.4)

 

INOVACIJŲ JAUNIMO POLITIKOS SRITYJE PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2020 METAIS KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato reikalavimus projektų turiniui, pareiškėjams, vykdytojams ir dalyviams, paraiškų teikimo Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2020 metais konkursui (toliau – Konkursas), projektų vertinimo, finansavimo, vykdymo tvarką ir kontrolę.

2.  Konkursą organizuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas). Informacija apie Konkursą viešai skelbiama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) ir Departamento interneto svetainėse atitinkamai www.socmin.lt ir www.jrd.lt.

3Konkurso tikslas – skatinti inovacijų jaunimo politikos srityje kūrimą ir (ar) diegimą, ir (ar) tęstinumą, sprendžiant jauniems žmonėms aktualias problemas ir įtraukiant jaunus žmones į aktyvų pilietinį visuomenės gyvenimą.

4Didžiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau - valstybės biudžetas) lėšų suma projekto įgyvendinimo laikotarpiui – 12 000 (dvylika tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma projekto įgyvendinimo laikotarpiui – 6 000 (šeši tūkstančiai) Eur. Visa Konkursui skirta valstybės biudžeto lėšų suma – 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Eur.

5.  Projekto vykdymo laikotarpis – nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl projektų finansavimo priėmimo dienos iki 2020 m. gruodžio 31 d.

6Nuostatuose vartojamos sąvokos:

6.1. dalyvis – asmuo, kuriam yra skirtas projektas ir kuris dalyvauja projekte numatytose veiklose (pvz., projekte numatytų renginių dalyvis, paslaugų gavėjas);

6.2. inovacija – įgyvendinant jaunimo politiką jauniems žmonėms teikiamos efektyvesnės paslaugos, kurios paremtos mokslinių tyrimų rezultatais ir / ar informacinių technologijų raida ir / ar užsienio šalių ir / ar kitų Lietuvos savivaldybių ir / ar paties pareiškėjo gerąja patirtimi;

6.3. išmanusis darbas su jaunimu – darbas su jaunimu, naudojant skaitmenines medijas ir išmaniąsias technologijas;

6.4. jaunas žmogus asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai);

6.5. jaunimas – du ir (ar) daugiau jaunų žmonių;

6.6. mažiau galimybių turintis jaunimas – jaunimas, neturintis tokių pat sąlygų kaip bendraamžiai savo kompetencijoms ir veikloms plėtoti, nes gyvena nepalankiomis sąlygomis ar patiria socialinių, ekonominių, išsilavinimo, kultūrinių, geografinių sunkumų, turi negalią ir (ar) sveikatos problemų;

6.7. pareiškėjas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruotas viešasis juridinis asmuo, atitinkantis Nuostatų sąlygas ir teikiantis Konkursui paraišką;

6.8. paraiška – pagal Nuostatų 1 priede nustatytą formą užpildytas ir pasirašytas dokumentas, kuris kartu su Nuostatų 2 priedu ir Nuostatų 23 punkte nurodytais papildomais dokumentais yra pateikiamas Departamentui, siekiant gauti Konkurso finansavimą projekto vykdymui.

6.9. projektas – pareiškėjo veiklų visuma, apimanti veiklas, skirtas Konkurso tikslui įgyvendinti ir pareiškėjo tikslams bei veikloms, numatytoms paraiškoje, vykdyti ir administruoti;

6.10. vykdytojas – fizinis asmuo, tiesiogiai atsakingas už projekto ir (ar) tam tikrų jos dalių įgyvendinimą. Vykdytoju nelaikomas asmuo, laikinai prisidedantis prie projekto įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais ir veikla (pvz., lektorius, savanoris, renginio vedėjas, meno kolektyvas);

6.11. kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. Nuostatai parengti vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo taisyklės), todėl jei Nuostatuose nėra aptartos tam tikros procedūros, jos atliekamos vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTŲ TURINIUI

 

8.   Konkurso būdu finansuotina viena iš žemiau išvardytų veiklų:

8.1. darbo su jaunimu programos, jas nukreipiant konkrečiai jaunimo tikslinei grupei (tautinių mažumų jaunimas, jauni žmonės, turintys negalią, imigrantai, pabėgėliai);

8.2. darbuotojų, dirbančių su jaunimu, kvalifikacijos kėlimas, siekiant vykdyti išmanųjį darbą su jaunimu;

8.3 jaunimo verslumo skatinimo programų ir / ar platformų vystymas, kūrimas ir diegimas internete, siekiant plėtoti ir / ar ugdyti jauno žmogaus kompetencijas;

8.4. skaitmeninio - informacinio raštingumo programų kūrimas ir diegimas.

9.   Projekto turinys privalo atitikti visas šias sąlygas:

9.1. projektu numatyta įgyvendinti vieną iš Nuostatų 8 punkte nurodytų veiklų;             

9.2. projekto metu vykdomos veiklos skatins inovacijų jaunimo politikos srityje kūrimą ir / ar diegimą, ir / ar tęstinumą, sprendžiant jauniems žmonėms aktualias problemas ir įtraukiant jaunus žmones į aktyvų pilietinį visuomenės gyvenimą.

10. Finansavimą gavę pareiškėjai iki 2020 m. gruodžio 31 d. turi pasiekti šiuos rodiklius:

10.1. esminius kiekybinius:

10.1.1. į projekto veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 20 individualių jaunų žmonių (skaičiuojami veiklose nesikartojantys jauni žmonės), jei įgyvendinama Nuostatų 8.1 papunktyje numatyta veikla;

10.1.2. į projekto veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 40 individualių jaunų žmonių (skaičiuojami veiklose nesikartojantys jauni žmonės), jei įgyvendinamos Nuostatų 8.3 ar 8.4 papunkčiuose numatytos veiklos;

10.1.3. paruošti programos (-ų) metodiką (-as);

10.1.4. į projekto veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 20 su jaunimu dirbančių darbuotojų, pasirinkus įgyvendinti Nuostatų 8.2 papunktyje numatytą veiklą;

10.1.5. užtikrinti, kad kvalifikacijos kėlimas vienam darbuotojui, dirbančiam su jaunimu, būtų ne trumpesnis nei 40 ak. val., pasirinkus įgyvendinti Nuostatų 8.2 papunktyje numatytą veiklą;

10.2  kiekybinius:

10.2.1. į projekto veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 10 mažiau galimybių turinčių individualių jaunų žmonių (skaičiuojami veiklose nesikartojantys jauni žmonės), išskyrus 8.2 papunktyje numatytą  veiklą;

10.3. kokybinius:

10.3.1. skatinti jaunų žmonių integraciją į pilietinę visuomenę (pvz. dalyvavimas jaunimo organizacijų veikloje, savanorystėje ir kt.);

10.3.2. skatinti jaunų žmonių bendrųjų ir / arba dalykinių kompetencijų ugdymą;

10.3.3. sudaryti galimybes į projekto veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriantiems, mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms;

10.3.4. sudaryti sąlygas darbuotojams, dirbantiems su jaunimu, kelti kvalifikaciją, pasirinkus įgyvendinti Nuostatų 8.2 papunktyje numatytą veiklą.

11. Teorinio mokymo seminarų, sporto varžybų, kultūros ir meno, politinių ir religinių renginių bei renginių, skirtų akademinėms ir profesinėms žinioms ar patirčiai įgyti, organizavimas gali būti tik priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir rezultatas.

12. Projekto veiklos gali būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

13. Finansavimas projektams neskiriamas, jeigu projektas atitinka bent vieną iš šių punktų:

13.1. tikslingai skirtas atostogoms ir (ar) turizmui;

13.2. skirtas siekti pelno;

13.3. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai, moralei, nepagrįstai varžo kitų žmonių teises ir laisves;

13.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais kursto tautinę, rasinę, religinę ar socialinę neapykantą, prievartą ir diskriminaciją, išreiškia nepagarbą Lietuvos valstybės simboliams;

13.5. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos, alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų populiarinimą;

13.6. bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus;

13.7. skiriamas politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti, bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

 

III  SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR VYKDYTOJAMS

 

14. Konkursui projektus teikiantys pareiškėjai privalo atitikti visas šias sąlygas:

14.1. pareiškėjas yra juridinis asmuo, turintis darbo su jaunimu patirties (būtina pateikti dokumentus nurodytus Nuostatų 23.1 ir 23.3 papunkčiuose);

14.2. pareiškėjas nėra likviduojamas, sudaręs taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs veiklos;

14.3. pareiškėjas paraiškos teikimo dieną nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešus duomenis) daugiau nei 150 (vienas šimtas penkiasdešimt)  Eur;

14.4. paraiškoje nurodytas pareiškėjo vadovas yra organizacijos vadovas;

14.5. pareiškėjo projektui prašoma skirti valstybės biudžeto lėšų suma nėra mažesnė negu 4 Nuostatų punkte nurodyta mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma ir nėra didesnė už minėtame punkte numatytą didžiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą.

15. Konkursui teikiamų projektų pareiškėjams keliamos sąlygos:

15.1. ne mažiau kaip 2/3 dalyvių turi būti jauni žmonės, išskyrus Nuostatų 8.2 papunktyje numatytai veiklai;

15.2. turi pagal Nuostatų 8 punktą pasirinktos vykdyti veiklos įgyvendinimo patirties.

 

IV  SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

16.  Pareiškėjas, teikdamas paraišką Konkursui, supranta teikiamų duomenų tikslą, planuojamą jų naudojimą ir perduoda juos laisva valia. Pareiškėjui elektroniniu paštu, nurodytu paraiškoje, Departamento siunčiami klausimai, prašymai, susiję su paraiškos teikimu Konkursui, laikomi oficialiais.

17. Teikdamas paraišką Konkursui, pareiškėjas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama su Konkursu susijusioje informacinėje medžiagoje, renginiuose.

18. Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pateikus daugiau negu vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėlesnė, bet ne vėlesnė negu Nuostatų 24 punkte nustatytas terminas. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjo iniciatyva negalimas.

19. Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytas paraiškos (Nuostatų 1 priedas), sąmatos (Nuostatų 2 priedas) formas ir Nuostatų 23 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

20. Paraiška ir kartu su ja pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba, paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti.

21. Konkursui negali teikti paraiškos pareiškėjas, kuris nėra atsiskaitęs už ankstesniais ir (ar) einamaisiais metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą valstybės biudžeto lėšų sutartyje ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir taisyklėse nustatyta tvarka. Taip pat negali būti įsiteisėjusio teismo sprendimo, kad iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautas lėšas pareiškėjas yra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį, ir (ar) nėra pasibaigęs Projektų administravimo taisyklių 64 punkte numatytas trejų metų terminas.

22. Konkursui negali būti teikiama paraiška finansuoti projektą, kuris jau yra arba buvo finansuota dalyvaujant kituose Departamento, Ministerijos, Ministerijai pavaldžių įstaigų ar viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ projektų / programų finansavimo konkursuose.

23. Kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

23.1. pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.);

23.2. pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pavyzdžiui, gyvenimo aprašymo);

23.3. dokumentų, pagrindžiančių pareiškėjo darbo su jaunimu patirtį (pvz., veiklos ataskaitos išrašas, veiklų planas);

23.4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

23.5. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris
(-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

23.6. dokumentus, įrodančius, kad pareiškėjas turi 8 punkte pasirinktos vykdyti veiklos patirties (pavyzdžiui, veiklos ataskaitos);

23.7. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 3 priedą;

23.8. dokumento, patvirtinančio, kad pareiškėjo vadovas yra organizacijos vadovas (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išduoto Juridinių asmenų registro išrašo).

24. Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 23 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Departamentui turi būti pateikta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Nuostatų paskelbimo Departamento interneto svetainėje ir Teisės aktų registre (www.e-tar.lt) dienos. Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

25. Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyriausioji patarėja Eglė Došienė, elektroninis paštas egle.dosiene@jrd.lt, tel. 8 655 88322, arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

 

V  SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ,  PARAIŠKŲ IR PROJEKTŲ VERTINIMAS

 

26. Paraiškos vertinimas susideda iš šių dalių vertinimo:

26.1. formaliųjų kriterijų;

26.2. projekto turinio;

26.3. lėšų planavimo.

27. Paraiškos atitiktį formaliesiems kriterijams vertina Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) specialistas, vadovaudamasis Projektų administravimo taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka, užpildydamas Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2020 metais konkursui pateiktos paraiškos formaliųjų kriterijų įvertinimo formą (Nuostatų 4 priedas).

28. Jeigu kartu su paraiška nepateikti visi Nuostatuose nurodyti privalomi pateikti dokumentai arba nepateikti užsienio kalba surašyti dokumentų vertimai į lietuvių kalbą, patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, išskyrus dokumentus, nurodytus Nuostatų 23.5 punkte, SPPD specialistas kreipiasi į pareiškėją su nurodymu pareiškėjui pateikti privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos. SPPD specialistas prašo pareiškėjo pateikti trūkstamus dokumentus vieną kartą. Jeigu pareiškėjas per nurodytą terminą nepateikė visų reikalaujamų dokumentų ir (ar) paaiškinimų ir patikslinimų, SPPD specialistas apie tai informuoja Departamento direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos (toliau – komisija) sekretorių, pateikdamas suvestinę, kurioje nurodo projekto (-ų), kuris (-ios) neatitinka formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo priežastis, ir susijusius dokumentus. Komisijos sekretorius pateikia SPPD suvestinėje pateiktus siūlymus dėl projekto (-ų), neatitinkančio (-ių) formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo ir susijusius dokumentus komisijai. Komisija, įvertinusi komisijos sekretoriaus komisijai pateiktą informaciją (duomenis), pritaria arba nepritaria projekto (-ų) atmetimui.

29.  Jei pateikta paraiška neatitinka bent vieno iš Nuostatų 14–15, 20-22, 24 punktuose keliamų reikalavimų, ji toliau nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

30.  Projektų turinį ir lėšų planavimą vertina ekspertai, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka SPPD ir kurie vadovaujasi SPPD direktoriaus patvirtintu ekspertų darbo reglamentu. Vieną projektą vertina ne mažiau kaip du ekspertai. Konkursą administruojanti įstaiga (SPPD) Projektų administravimo taisyklėse nustatytais atvejais gali projektą paskirti papildomai įvertinti trečiajam ekspertui. Vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 28 punktu, pareiškėjo projekto turinį ir lėšų planavimą gali vertinti Departamento direktoriaus įsakymu vieneriems metams sudaryta komisija, kurią sudaro ne mažiau kaip 3 nariai, kuri vadovaujasi Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintu Projektų vertinimo komisijų darbo reglamentu.

31.  Ekspertai projekto turinio ir lėšų planavimo vertinimus pateikia SPPD užpildydami Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2020 metais konkursui pateiktos projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo formą (Nuostatų 5 priedas). Jeigu vertinimus, vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 28 punktu, atlieka komisija, komisijos nariai projekto turinio ir lėšų planavimo vertinimus atlieka užpildydami Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2020 metais konkursui pateikto projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo formą (Nuostatų 5 priedas).

32.  Už vertinimo dalį, kurioje vertinamas projekto turinys ir lėšų planavimas, daugiausia gali būti skiriama 68 balai vienam projektui. Privaloma surinkti minimali balų suma už projekto turinį ir lėšų planavimą – 20 balų. Projektai, kurie nesurinko nustatytos minimalios balų sumos, yra nefinansuojami.

33.  Pareiškėjai reitinguojami pagal dviejų ekspertų balų vidurkį, skirtą už projekto turinį ir lėšų planavimą. SPPD, gavęs ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, apibendrina ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, parengdamas pareiškėjų ir projektų vertinimo suvestinę, kurioje nurodoma dviejų projektą vertinusių ekspertų skirtų balų ir siūlomų skirti lėšų vidurkiai.

34. Komisijos posėdžio metu komisija, atsižvelgdama į ekspertų vertinimus, išvadas bei siūlymus dėl projektų finansavimo ir įvertinusi Departamento pareiškėjų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis bei SPPD projektų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis ir kitą su projektais, jų vertinimu susijusią informaciją, pritaria arba nepritaria ekspertų skirtų balų vidurkiui ir jų siūlomų skirti sumų projektams įgyvendinti vidurkiui. Jeigu komisija nepritaria dviejų ekspertų skirtų balų vidurkiui dėl projekto turinio ir (ar) siūlomų skirti lėšų sumų vidurkiui, komisijos sprendimu projektas perduodamas SPPD, kuris projektą skiria vertinti trečiajam ekspertui. Gavusi trečiojo eksperto vertinimą, komisija pritaria arba nepritaria jo vertinimui ir (ar) siūlomai skirti sumai. Jeigu komisija priima sprendimą nepritarti trečiojo eksperto vertinimui, ji sprendžia klausimą dėl pakartotinio projekto vertinimo, kurį atlieka komisijos nariai. Kiek komisijos narių vertins vieną projektą, projektų paskirstymo komisijos nariams bei komisijos narių atliekamo pakartotinio projektų vertinimo tvarka aprašyta komisijos darbo reglamente.

35. Komisija priima protokolinį sprendimą ir pateikia Departamento direktoriui siūlymus dėl lėšų skyrimo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo komisijos sprendimo priėmimo.

36.  Jei projektui įgyvendinti komisija siūlo skirti dalį lėšų, komisijos sekretorius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo komisijos priimto sprendimo elektroniniu paštu informuoja pareiškėją apie komisijos siūlomų skirti lėšų dydį, nurodo, kokios priemonės (veiklos) ir (ar) išlaidos yra siūlomos finansuoti, taip pat nurodo, kad pareiškėjas turi patvirtinti, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, ir pagal komisijos priimtą protokolinį sprendimą prašo patikslinti sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus.

37.  Kai pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma, jis per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo elektroniniu paštu dienos komisijai patvirtina, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, ir, atsižvelgdamas į komisijos rašte pateiktus nurodymus, pateikia patikslintą sąmatą (-as) ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planą (-us).

38.  Komisijai iš pareiškėjo gavus patvirtinimą, kad pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, bei patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos šie dokumentai perduodami įvertinti ekspertams Nuostatuose, komisijos darbo reglamente ir administruojančios įstaigos (SPPD) patvirtinto ekspertų darbo reglamente nustatyta tvarka. Ekspertai patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus įvertina ir SPPD ekspertų vertinimo suvestinę parengia bei kartu su ekspertų vertinimo anketomis ją perduoda komisijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos. Gavusi ekspertų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas bei vadovaudamasi Nuostatuose nustatytais kriterijais, komisija posėdyje svarsto patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus ir priima sprendimą jiems pritarti arba nepritarti.

39.  Pareiškėjui per šiame punkte nurodytą terminą nepatvirtinus, kad sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir (ar) kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant projekte ir Nuostatuose numatytus tikslus, ir (ar) nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų, laikoma, kad jis nesutinka su komisijos siūloma skirti suma. Jei pareiškėjas nesutinka su komisijos priimtu sprendimu skirti dalį projektui įgyvendinti prašomų lėšų arba jei komisija nepritaria pareiškėjo patikslintoms sąmatoms ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planams, projektui lėšų neskiriama ir ji įtraukiama į nefinansuotinų projektų sąrašą.

40.  Komisija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir veiklų planų gavimo dienos priima sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams, kuris yra rekomendacinio pobūdžio, ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo posėdžio, kuriame priimtas sprendimas dėl projektų finansavimo pasiūlymų, protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos pateikia Departamento direktoriui pasiūlymą dėl finansavimo skyrimo.

41. Sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams, įvertinęs komisijos pasiūlymus ir (ar) ekspertų išvadas, priima Departamento direktorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komisijos pasiūlymų gavimo dienos. Departamento direktoriaus įsakymas dėl Konkurso rezultatų ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo pasirašymo dienos yra paskelbiamas Departamento interneto puslapyje www.jrd.lt.

42.  Komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus įsakymo dėl Konkurso rezultatų priėmimo dienos raštu informuoja pareiškėjus apie priimtą sprendimą pateikdamas sprendimo dėl lėšų skyrimo išrašą. Pareiškėjai, kurių projektai buvo įrašyti į atmestinų ar nefinansuotinų projektų sąrašą, apie sprendimą informuojami raštu, nurodant atmetimo ar lėšų neskyrimo priežastis.

 

VI  SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMAS, VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

43.  Departamentas, skelbdamas Konkurso laimėtojus, paskelbia ir laukiančiųjų sąrašą (rezervinių projektų sąrašą). Laukiančiųjų sąraše esantiems pareiškėjams finansavimas skiriamas, jeigu pareiškėjas, gavęs finansavimą, atsisako skirto finansavimo, nepasirašo valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties (toliau – Sutartis) per Nuostatų 55 punkte nurodytą terminą, pasirašyta Sutartis nutraukiama arba valstybės biudžeto lėšos grąžinamos, arba esant papildomam finansavimui.

44. Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

44.1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 70 procentų visos iš Departamento prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos);

44.1.1. projekto vadovo ir asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas;

44.1.2. buhalterinės apskaitos paslaugos (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

44.2. projekto įgyvendinimo išlaidos (išlaidos, susijusios su Nuostatų 3 punkte nurodyto Konkurso tikslo įgyvendinimu ir Nuostatų 8 punkte nurodytų veiklų vykdymu):

44.2.1. vykdytojų darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas (prašoma ir skirta valstybės biudžeto lėšų suma gali sudaryti iki 100 proc. iš Departamento prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos);

44.2.2. prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

44.2.2.1. ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos (interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 Eur 1 projekto vykdytojui per mėnesį), pašto);

44.2.2.2. transporto išlaikymas (degalai, tepalai, transporto priemonės nuoma be vairuotojo) ir transporto paslaugos (autobuso ekonominės klasės ar viešojo transporto bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotoju);

44.2.2.3. materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos (organizacinės technikos, patalpų renginiams nuoma);

44.2.2.4. ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos (paslaugos, teikiamos pagal autorines, paslaugų sutartis (lektoriai, mokymų vadovai (ne daugiau kaip 40 Eur už 1 val.);

44.2.2.5. komunalinių paslaugų išlaidos (šildymo, elektros energijos, vandentiekio, nuotekų šalinimo paslaugoms apmokėti);

44.2.2.6. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, iš jų:

44.2.2.6.1. kitos Nuostatų 44.2.2.1–44.2.2.5 papunkčiuose neišvardytų prekių įsigijimo išlaidos (išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms, priemonėms ir (ar) inventoriui įsigyti (pvz., kanceliarinės, ūkio prekės, maisto produktai);

44.2.2.6.2. kitos Nuostatų 44.2.2.1–44.2.2.5 papunkčiuose neišvardytų paslaugų įsigijimo išlaidos, iš jų:

44.2.2.6.2.1. maitinimo paslaugos (maitinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje (pietūs kavinėje, valgyklos maitinimo paslaugos) ne daugiau kaip 8 Eur 1 asmeniui per parą);

44.2.2.6.2.2. apgyvendinimo paslaugos (apgyvendinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje ne daugiau kaip 20 Eur 1 asmeniui per parą);

44.2.2.6.2.3 viešinimo paslaugos (lankstinukų gamybos paslaugų, straipsnių spaudoje, televizijos reportažų pirkimas);

44.2.2.6.2.4. kitos Nuostatų 44.2.2.1–44.2.2.5 ir 44.2.2.6.2.1–44.2.2.6.2.3 papunkčiuose neišvardytos paslaugos (kitų tiesiogiai su projektas susijusių, pagrįstų ir būtinų projektui įgyvendinti paslaugų išlaidos (pvz., mokesčiai už banko paslaugas).

45. Išlaidoms, nurodytoms Nuostatų 44.1 papunktyje, apmokėti negali būti skirta daugiau kaip 70 procentų nuo visos projektui įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos.

46. Išlaidoms, nurodytoms Nuostatų 44.2.1 papunktyje, apmokėti gali būti skirta iki 100 procentų visos projektui įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos.

47. Tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl projektų finansavimo priėmimo dienos iki 2020 m. gruodžio 31 d., bei pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentų originalais arba oficialiai patvirtintomis jų kopijomis.

48.  Netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

48.1.    ilgalaikio materialiojo turto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė 500 (penki šimtai) Eur ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“, įsigijimo išlaidos;

48.2.  statinių ir (arba) patalpų statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir (arba) einamojo remonto, statinių, teritorijos ir aplinkos priežiūros išlaidos;

48.3.  išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką Konkursui, pvz., paraiškos parengimo išlaidos ir pan., ir patirtos bei apmokėtos iki Departamento direktoriaus sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo dienos;

48.4.  išlaidos pareiškėjo įsiskolinimams padengti;

48.5.  išlaidos, skirtos politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti;

48.6.  kitos tiesiogiai su projekto įgyvendinimu ir Konkurso tikslu nesusijusios išlaidos;

49. Pareiškėjas privalo raštu informuoti SPPD apie projekte numatytų veiklų vykdymo nutraukimą ar sustabdymą. Gavęs tokį pranešimą, SPPD sustabdo valstybės biudžeto lėšų pervedimą projektui. Pareiškėjui pašalinus šiame punkte nurodytas priežastis, atnaujinus veiklos vykdymą ir apie tai pranešus SPPD, atnaujinamas sustabdytas valstybės biudžeto lėšų pervedimas.

50. Pareiškėjas turi viešinti projektą, kad projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, eigą ir rezultatus. Viešindamas projektą, pareiškėjas turi nepažeisti viešosios tvarkos ir laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos bei nurodyti, kad projektui valstybės biudžeto lėšų skyrė Departamentas bei kokiu tikslu ir kiek valstybės biudžeto lėšų buvo panaudota vykdant projektą.

51. Pareiškėjas (pareiškėjo atstovai) turi dalyvauti visuose Ministerijos ir Departamento organizuojamuose su Konkursu susijusiuose renginiuose.

52. Pareiškėjas, kuris yra perkančioji organizacija, įgydamas prekes ir paslaugas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

53. Pareiškėjas, kuriam yra skirtas finansavimas, Sutartį, kurioje aprašomi pareiškėjo įsipareigojimai, nustatomas finansavimo dydis, finansavimo teikimo terminai, lėšų naudojimo, atskaitomybės ir atsakomybės sąlygos, pasirašo su SPPD.

54.  Departamentas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl projektų finansavimo priėmimo dienos perduoda SPPD finansuojamų pareiškėjų sąrašą, kuriame nurodomas konkrečiai pareiškėjo projektui skirto finansavimo dydis, ir finansavimą gavusių pareiškėjų paraiškų ir patikslintų dokumentų (jeigu tokie buvo teikti) kopijas.

55.  Pareiškėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, nesudarius Sutarties per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams priėmimo dienos, SPPD siūlymu Departamento direktoriaus įsakymo dalis valstybės biudžeto lėšų skyrimo šiam pareiškėjui pripažįstama netekusia galios.

56.  Sutartis su finansavimą gavusiu pareiškėju sudaroma 2020 metams. Projektui įgyvendinti 2020 metams skirtos valstybės biudžeto lėšos turi būti naudojamos tik Nuostatų 5 punkte nurodytu laikotarpiu. Projektui įgyvendinti skirtas ir pervestas, tačiau nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas pareiškėjas privalo grąžinti į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d.  SPPD nustačius, kad valstybės biudžeto skirtas lėšas pareiškėjas panaudojo ne pagal paskirtį, pareiškėjas privalo nepanaudotas ar netikslingai panaudotas projektui įgyvendinti skirtas lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas grąžinti SPPD per SPPD nustatytą laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. Negrąžintos valstybės biudžeto lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Pareiškėjas praranda teisę teikti paraiškas ir gauti finansavimą iš visų Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija ir (ar) viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ programas trejus metus nuo teismo sprendimo, kuriuo Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešajai įstaigai „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ iš pareiškėjo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos, įsiteisėjimo dienos.

57. Pareiškėjas, kurio projektui yra skirtas finansavimas ir su kuriuo sudaryta Sutartis, SPPD privalo pateikti:

57.1.  kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos, o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. atitinkamai ketvirčio, metų SPPD nustatytos formos projekto finansines ataskaitas;

57.2. pusmečiui pasibaigus, iki liepos 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. atitinkamai pusmečio, metų veiklų įvykdymo ataskaitą (Nuostatų 6 priedas);

57.3 teikti kitą Sutarčiai vykdyti reikalingą informaciją.

58. Jeigu SPPD arba Departamentas projekto įgyvendinimo metu ir (ar) per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo projekto įgyvendinimo pabaigos pateikia prašymą, projekto vykdytojas privalo pateikti projekto įgyvendinimo metu parengtos (-ų) metodikos (-ų) kopijas, veiklose dalyvavusių asmenų dalyvių sąrašų (vardas, pavardė, amžius) kopijas, taip pat kitus dokumentus ar informaciją, susijusią su projekto įgyvendinimu.

59. Departamentas ir SPPD tikrina finansuojamų projektų įgyvendinimą, ar laikomasi ir kaip laikomasi Nuostatuose ir Sutartyje projekto vykdytojui numatytų reikalavimų, ir atlieka skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ir veiklos vykdymo kontrolę.

60.  Departamentui ir (ar) SPPD nustačius ar turint pagrįstų įtarimų, kad pareiškėjas netinkamai vykdo Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų, Sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, reikalavimus, Departamentas arba SPPD apie tai raštu informuoja pareiškėją ir SPPD sustabdo Sutarties vykdymą. Šiuo atveju SPPD nustato pareiškėjui protingą terminą nustatytiems veiklos trūkumams pašalinti. Pareiškėjas, pašalinęs nustatytus veiklos trūkumus, raštu informuoja Departamentą ir SPPD apie tolesnį pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus ir kartu pateikia tai patvirtinančius įrodymus. SPPD, įvertinęs iš pareiškėjo gautą informaciją, gali atnaujinti Sutarties vykdymą. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą veiklos trūkumų nepašalina arba per 2 (dvi) darbo dienas nuo nustatytų veiklos trūkumų pašalinimo dienos neinformuoja Departamento ir SPPD apie pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, SPPD privalo vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai pareiškėją įspėjęs prieš 10 (dešimt) darbo dienų.

61.  SPPD nutraukia Sutartį su pareiškėju ir skirtas valstybės biudžeto lėšas pareiškėjas privalo grąžinti, kai:

61.1. SPPD nustato esminių Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų reikalavimų, Sutarties įsipareigojimų ir (ar) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, pažeidimų;

61.2. paaiškėja, kad asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytoje deklaracijoje buvo pateikta klaidinanti ar melaginga informacija, pareiškėjas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą po Sutarties sudarymo arba sudarius Sutartį įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešajai įstaigai „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ iš pareiškėjo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos;

61.3. vadovaujantis Nuostatų 60 punktu sustabdomas Sutarties vykdymas;

61.4. nustatoma, kad skirtos valstybės biudžeto lėšos naudojamos ne pagal paskirtį;

61.5 nustatoma, kad per 2020 metus pareiškėjas neįvykdė Nuostatų 10 punkte nurodytų esminių kiekybinių įsipareigojimų:

61.5.1. jeigu pareiškėjas, įgyvendinantis Nuostatų 8.1, 8.3, 8.4 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė vieno iš Nuostatų 10 punkte nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, pareiškėjas turi grąžinti 50 procentų skirtų valstybės biudžeto lėšų;

61.5.2. jeigu pareiškėjas, įgyvendinantis Nuostatų 8.1, 8.3, 8.4 papunktyje numatytas veiklas, nepasiekė dviejų iš Nuostatų 10 punkte nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, pareiškėjas turi grąžinti 100 procentų skirtų valstybės biudžeto lėšų.

61.5.3. jeigu pareiškėjas, įgyvendinantis Nuostatų 8.2 papunktyje numatytą veiklą, nepasiekė vieno iš Nuostatų 10 punkte nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, pareiškėjas turi grąžinti 33 procentus skirtų valstybės biudžeto lėšų;

61.5.4. jeigu pareiškėjas, įgyvendinantis Nuostatų 8.2 papunktyje numatytą veiklą, nepasiekė dviejų iš Nuostatų 10 punkte nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, pareiškėjas turi grąžinti 66 (šešiasdešimt šešis) procentus skirtų valstybės biudžeto lėšų;

61.5.5. jeigu pareiškėjas, įgyvendinantis Nuostatų 8.2 papunktyje numatytą veiklą, nepasiekė trijų iš Nuostatų 10 punkte nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, pareiškėjas turi grąžinti 100 procentų skirtų valstybės biudžeto lėšų.

62.   Pareiškėjai projektui įgyvendinti gautas valstybės biudžeto lėšas privalo laikyti specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje, įvertindami valstybės biudžeto lėšų laikymo, naudojimo bei saugojimo rizikos veiksnius, ir naudoti tik Sutartyje ir Sutartimi patvirtintoje projekto išlaidų sąmatoje nurodytai veiklai vykdyti.

 

VII  SKYRIUS

PROJEKTŲ IŠLAIDŲ SĄMATŲ IR VEIKLŲ PLANŲ TIKSLINIMAS

 

63.  Norėdamas patikslinti projekto išlaidų sąmatą, pareiškėjas raštu turi pateikti SPPD pagrįstą prašymą tikslinti projekto išlaidų sąmatą, kartu pateikdamas išlaidų sąmatos lyginamąjį variantą. SPPD, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl išlaidų sąmatos tikslinimo ir apie tai raštu informuoja pareiškėją. SPPD ir pareiškėjo suderintą patikslintą išlaidų sąmatą pasirašo įgalioti SPPD ir pareiškėjo atstovai.

64.  Prašymai tikslinti projektų išlaidų sąmatas SPPD teikiami vieną kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip likus 10 (dešimčiai) darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Pareiškėjas gali teikti prašymą tikslinti tik dar nepatirtas išlaidas, išskyrus tinkamų finansuoti išlaidų sumažėjimo atvejus.

65.  Jeigu tikslinama projekto išlaidų sąmata keičia pareiškėjo projekto veiklų planą (pvz., nesuorganizuotų mokymų, renginio lėšų perskirstymas kitoms veikloms), pareiškėjas privalo suderinti projekto veiklų plano keitimą su Departamentu Nuostatų 66-67 punktuose nustatyta tvarka. SPPD gavęs prašymą tikslinti projekto išlaidų sąmatą ir nustatęs, kad projekto išlaidų sąmatos pakeitimas pakeis pareiškėjo projekto veiklų planą, turi apie tai informuoti Departamentą, o pareiškėją – apie Nuostatų 66-67 punktuose nustatytą projekto veiklų plano keitimo tvarką.

66.  Projekto veiklų planas tikslinamas pateikiant prašymą elektroniniu paštu Departamentui. Norėdamas patikslinti projekto veiklų planą, pareiškėjas turi pateikti Departamentui pagrįstą prašymą tikslinti projekto veiklų planą, kartu pateikdamas projekto veiklų plano lyginamąjį variantą. Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, per 5 (penkias) darbo dienas priima sprendimą dėl projekto veiklų plano tikslinimo ir apie sprendimą informuoja pareiškėją. Departamentui pritarus pareiškėjo pasiūlytiems projekto veiklų plano tikslinimams, Departamento ir pareiškėjo suderinto ir patikslinto projekto veiklų plano kopija elektroniniu paštu išsiunčiama SPPD.

67. Prašymai tikslinti projekto veiklų planą Departamentui gali būti teikiami iki 2020 m. gruodžio 12 d. Pareiškėjas gali teikti prašymą tik dėl dar neįvykdytų (nepradėtų vykdyti) veiklų tikslinimo.

 

VIII  SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

68. Departamentas tvarko fizinių ir juridinių asmenų duomenis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

69. Departamentas ir SPPD neatsako, jei dėl pareiškėjo projekte (paraiškoje ir (arba) Sutartyje) nurodytų klaidingų duomenų ryšiams palaikyti (adreso korespondencijai, telefono, fakso numerio, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju negalima susisiekti kitu būdu.

70. Departamento direktoriaus sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios atsižvelgiant į SPPD pateiktą metinę atitinkamos priemonės įgyvendinimo ataskaitą ir (ar) tinkamą valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, ir (ar) pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, taip pat Departamentui arba teismui patenkinus pareiškėjo skundą ir pakartotinai Projektų administravimo taisyklėse ir (ar) Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo paraišką.

71. Pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, bendra Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma bei didžiausia vienam projektui galima skirti suma gali būti pakeista atskiru Departamento direktoriaus įsakymu.

72. Sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_____________