Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. LAPKRIČIO 19 D. NUTARIMO NR. 1207 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINAMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 9 d. Nr. 574
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Kapinių tvarkymo taisyklėse.

1.2. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Kapinių prižiūrėtojas kapinėse turi palaikyti švarą ir tvarką, registruoti duomenis laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale, atlikti kitas Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme, Kapinių tvarkymo taisyklėse ir sutartyje su savivaldybe arba religine bendruomene ar bendrija numatytas funkcijas. Kapinių prižiūrėtojas užtikrina, kad kapinėse būtų vandens (iš gręžinių, šachtinių šulinių, centralizuoto vandentiekio tinklų vanduo būtų atvežamas cisternomis pagal nustatytą grafiką ir panašiai), kapinių teritorijoje susidarančios atliekos būtų tvarkomos pagal suderintą su savivaldybe ir (ar) komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi atliekų surinkimo grafiką. Atliekų surinkimo priemones pripildžius atliekų anksčiau, negu numatyta grafike, kapinių prižiūrėtojas organizuoja papildomą šių atliekų surinkimą.“

1.3. Pakeisti III skyrių ir jį išdėstyti taip:

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Kapinių teritorijoje pagal poreikį turi būti pastatytos atliekų surinkimo priemonės, atliekos surenkamos ir išvežamos į atliekų apdorojimo įrenginius.

10. Kitus kapinių priežiūros organizavimo klausimus, kurie neaptarti šiame apraše, sprendžia savivaldybės, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais teisės aktais.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2015 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Kęstutis Trečiokas