LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO
 2021 M. KOVO 5 D. SPRENDIMO NR. V-465 „DĖL
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ
“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugpjūčio 20 d. Nr. V-1904

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimą Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų:

1.1. Pakeičiu 1.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2.1. užsiėmimuose, organizuojamuose uždarose erdvėse vienu metu, stovyklos vienos grupės veiklose dalyvautų ne daugiau kaip 30 asmenų. Šis reikalavimas netaikomas, kai dalyvauja tik vaikai ir darbuotojai, atitinkantys vieną iš Nutarimo 3.1.1.1–3.1.1.3 papunkčiuose nurodytų kriterijų;“.

1.2. Pakeičiu 1.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.6. Užsiėmimuose, stovyklose dalyvaujančių vaikų sveikatos būklė turi būti stebima. Nustačius, kad vaikui pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), vaikas nedelsiant turi būti atskirtas nuo kitų vaikų, o apie vaiko sveikatos būklę informuoti jo tėvai (globėjai, rūpintojai). Vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti vaiko rekomenduojama jiems registruoti vaiką pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt.

1.3. Pakeičiu 1.7.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.7.2. darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti vaikų neformaliojo švietimo užsiėmimų, stovyklų vykdymo vietą. Darbuotojui rekomenduojama pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) registruojantis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt;“.

2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                  Arūnas Dulkys