LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl 2014–2020 mETŲ europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“

PRIEMONĖS NR. 05.4.1-LVPA-R-821 „SAVIVALDYBES JUNGIANČIŲ TURIZMO TRASŲ IR TURIZMO MARŠRUTŲ INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠo NR. 1 patvirtinimo

 

2016 m. gegužės 4 d. Nr. 4-337

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pridedama).

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                           Evaldas Gustas 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2016 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 4-337

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“

PRIEMONĖS NR. 05.4.1-LVPA-R-821 „SAVIVALDYBES JUNGIANČIŲ TURIZMO TRASŲ IR TURIZMO MARŠRUTŲ INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa), 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Regionų projektų atrankos tvarkos aprašas).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“ ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Apraše vartojamos kitos sąvokos:

4.1. Biudžetinė įstaiga – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 2 straipsnyje.

4.2. Lankytinos vietos – viešieji kultūros ir gamtos paveldo objektai ir vietovės, turinčios gamtinę, kultūrinę, estetinę, istorinę ar kitokią vertę ir pritaikytos lankymui.

4.3. Turizmo maršrutas kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 238 „Dėl Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“.

4.4. Turizmo trasa kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme.

4.5. Ženklinimo infrastruktūros objektai – Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 1 priede nurodyti informaciniai kelio ženklai Nr. 628 „Krypties rodyklė į lankytiną vietą“ (išskyrus krypties rodyklę į lankytiną vietą su grafiniu lankytinos vietos vaizdu) ir Nr. 629 „Lankytinos vietos pavadinimas“, informaciniai stendai, krypties rodyklės pėstiesiems, lankytinas vietas jungiančių dviračių trasų, vandens turizmo trasų ženklinimo priemonės, neįgaliesiems skirtos ženklinimo priemonės.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama regiono projektų planavimo būdu.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 5 792 400 Eur (penkių milijonų septynių šimtų devyniasdešimt dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų) Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų.

9. ES struktūrinių fondų lėšų regionams limitai:

9.1. pagal Aprašą skiriamų finansavimo lėšų paskirstymas regionams:

Regiono pavadinimas

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

Alytaus

611 420

Kauno

825 953

Klaipėdos

933 220

Marijampolės

396 887

Panevėžio

289 620

Šiaulių

289 620

Tauragės

396 887

Telšių

504 153

Utenos

825 953

Vilniaus

718 687

Iš viso:

5 792 400

 

9.2. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, pagal regionus:

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2014–2020 m.

Alytaus

 

 

 

421880

 

 

189540

611420

Kauno

 

 

 

569908

 

 

256045

825953

Klaipėdos

 

 

 

643922

 

 

289298

933220

Marijampolės

 

 

 

273852

 

 

123035

396887

Panevėžio

 

 

 

199838

 

 

89782

289620

Šiaulių

 

 

 

199838

 

 

89782

289620

Tauragės

 

 

 

273852

 

 

123035

396887

Telšių

 

 

 

347866

 

 

156287

504153

Utenos

 

 

 

569908

 

 

256045

825953

Vilniaus

 

 

 

495894

 

 

222793

718687

Iš viso regionams konkrečiais metais:

 

 

 

3996756

 

 

1795644

5792400

 

9.3. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis, pagal regionus:

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2015–2023 m.

Alytaus

 

 

253128

168752

 

113724

75816

 

 

611420

Kauno

 

 

341945

227963

 

153627

102418

 

 

825953

Klaipėdos

 

 

386353

257569

 

173579

115719

 

 

933220

Marijampolės

 

 

164311

109541

 

73821

49214

 

 

396887

Panevėžio

 

 

119903

79935

 

53869

35913

 

 

289620

Šiaulių

 

 

119903

79935

 

53869

35913

 

 

289620

Tauragės

 

 

164311

109541

 

73821

49214

 

 

396887

Telšių

 

 

208719

139146

 

93772

62515

 

 

504153

Utenos

 

 

341945

227963

 

153627

102418

 

 

825953

Vilniaus

 

 

297536

198358

 

133676

89117

 

 

718687

Iš viso regionams konkrečiais metais:

 

 

2398054

1598702

 

1077386

718258

 

 

5792400

 

10. Priemonės tikslas – įrengti turizmo ženklinimo infrastruktūrą ir užtikrinti turistų bei lankytojų informuotumą apie turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas.

11. Pagal Aprašą remiama veikla – informuoti ir žymėti lankytinas vietas skirtos ženklinimo infrastruktūros, t. y. ženklų (išskyrus informacinius kelio ženklus, nurodytus Kelių eismo taisyklių 1 priedo 628 punkte (krypties rodyklė į lankytiną vietą su grafiniu lankytinos vietos vaizdu), nuorodų, informacinių stendų ir pan., projektavimas, gamyba, įrengimas.

12. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas regionų projektų sąrašą (-us) numatoma sudaryti 2016 metų III ketvirtį. Regionų projektų sąrašas (-ai) visam Priemonės lėšų limitui turi būti sudarytas iki 2018 m. gruodžio 31 dienos.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

13. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra savivaldybių administracijos, galimi partneriai yra biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina biudžetinė įstaiga.

14. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu gali būti tik juridiniai asmenys. Pareiškėjais (projekto vykdytojais) ir partneriais negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.

15. Partnerio (-ių) įtraukimo į projektą būtinumas turi būti pagrįstas paraiškoje. Kai paraiška teikiama kartu su partneriu (-iais), prie paraiškos turi būti pridedama galiojančios jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija, kurioje turi būti nustatytos šalių prievolės ir atsakomybė už iš finansavimo lėšų įsigytą ir (ar) sukurtą turtą ir jo priežiūrą bei turto priežiūrai reikalingų investicijų užtikrinimą. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį pasirašo pareiškėjas ir visi projekto partneriai.

16. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) yra atsakingas už projekto įgyvendinimą.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

17.   Projektas turi atitikti Projektų taisyklių III skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

18.   Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Stebėsenos komiteto 2015 m. lapkričio 26 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-10.1 (12) ir 2016 m. kovo 24 d. posėdžio nutarimu
Nr. 44P-13.1 (15):

18.1. projektas prisideda prie Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 238 „Dėl Lietuvos turizmo plėtros 20142020 metų programos patvirtinimo (toliau – Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programa), įgyvendinimo (vertinama, ar planuojami įgyvendinti projektai atitinka Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programos antrojo tikslo „Didinti Lietuvos, kaip turistinės valstybės, žinomumą ir gerinti jos įvaizdį“ 3 uždavinio „Diegti Lietuvoje turizmo objektų informacinės ženklinimo sistemos priemones“ veiklą);

18.2. projektas turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu (vertinama, ar projekto pareiškėjas, projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių plane nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, projekto veiklas, o finansavimo dydis neviršija regiono plėtros plano priemonių plane nurodyto projekto finansavimo dydžio pagal kiekvieną iš šaltinių);

18.3. projektu numatomos vykdyti turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtros veiklos turi jungti 2 ar daugiau savivaldybių (vertinama, ar įgyvendinant projektą informacinė turizmo infrastruktūra bus įrengiama turizmo trasose ir maršrutuose, jungiančiuose 2 ar daugiau savivaldybių);

18.4. projekto veiklos, kuriomis numatoma įrengti kelio ženklus, turi atitikti Lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklių LVMOT 15, patvirtintų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. V(E)-4 „Dėl Lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklių LVMOT 15 patvirtinimo“ (toliau – Lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklės), 7 punkte nustatytus reikalavimus (vertinama, ar įgyvendinant projekto veiklas, kuriomis numatoma įrengti kelio ženklus, bus įrengiami tik Lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklių 7 punkte nustatyti informaciniai kelio ženklai Nr. 628 „Krypties rodyklė į lankytiną vietą“ (išskyrus krypties rodyklę į lankytiną vietą su grafiniu lankytinos vietos vaizdu) ir Nr. 629 „Lankytinos vietos pavadinimas“).

19. Pagal Aprašą nefinansuojami iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojami didelės apimties projektai.

20. Pagal Aprašą finansavimas nėra teikiamas pareiškėjui ir partneriui, jei jis yra priskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai, kaip ji apibrėžta Komisijos komunikate – Gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (2014/C 249/01).

21. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties (toliau projekto sutartis) pasirašymo dienos.

22. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis, nurodytas Aprašo 21 punkte, gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka ne ilgiau kaip 6 mėn. ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

23. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

24. Projektu turi būti siekiama:

24.1. stebėsenos rodiklio „Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai“, kodas P.N.817, minimali siektina rodiklio reikšmė – 1 150;

24.2. projektu turi būti siekiama Aprašo 24.1 papunktyje nustatyto stebėsenos rodiklio reikšmių, atsižvelgiant į pateiktoje lentelėje konkrečiam regionui nustatytas tarpines ir galutines stebėsenos rodiklio reikšmes:

Regionas

Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai (P.N.817)

Tarpinė reikšmė 2018 m. pab.

Galutinė reikšmė 2023 m. pab.

Alytaus

84

121

Kauno

114

164

Klaipėdos

129

185

Marijampolės

55

79

Panevėžio

40

58

Šiaulių

40

58

Tauragės

55

79

Telšių

70

100

Utenos

114

164

Vilniaus

99

143

Iš viso:

800

1150

 

25. Aprašo 24.1 papunktyje nurodyto Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio skaičiavimo aprašas nustatytas Priemonių įgyvendinimo plane. Visų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

26. Projekto parengtumo reikalavimai nėra taikomi.

27. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

28. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

29. Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne anksčiau nei nuo  projektinio pasiūlymo dėl regiono projektų įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Projekto išlaidos nuo projektinio pasiūlymo registravimo dienos iki projekto sutarties pasirašymo yra patiriamos pareiškėjo ir partnerio rizika.

30. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms sumokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) sumokėtos daugiau nei vieną kartą.

31. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2012 C 326, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

32. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios patvirtintos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – Rekomendacijos) ir paskelbtos interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

33. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 579 240 Eur (penki šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt eurų). Mažiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 26 066 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai šešiasdešimt šeši eurai).

34. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y. iš ES struktūrinių fondų skiriamas finansavimas negali viršyti 85 proc. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

35. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma.

36. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

37. Partnerių padarytos išlaidos projektui įgyvendinti, atitinkančios šiame Aprašo skyriuje nurodytas sąlygas, yra tinkamos finansuoti išlaidos, bet jas kompensuoja projekto vykdytojas. Finansavimą, skirtą projektui įgyvendinti, tiesiogiai gauna tik projekto vykdytojas, kuris atsiskaito su partneriais. Partneriai tiesiogiai finansavimo lėšų negauna. Finansuojamąją dalį partneriams stebi ir patikrina įgyvendinančioji institucija, gavusi mokėjimo prašymą. Projekto vykdytojas privalo partneriams skirtą finansavimo sumą pervesti per 5 darbo dienas nuo jos gavimo. Projekto vykdytojas negali naudoti partneriui skirto finansavimo.

38. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra nustatytos
1 lentelėje.

1 lentelė. Tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos.

Išlaidų kategorijos eil. nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkamos finansuoti išlaidos.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkamos finansuoti išlaidos.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

3.1. informacinių kelio ženklų Nr. 628 „Krypties rodyklė į lankytiną vietą“ (išskyrus krypties rodyklę į lankytiną vietą su grafiniu lankytinos vietos vaizdu) ir Nr. 629 „Lankytinos vietos pavadinimas“, informacinių stendų, krypties rodyklių pėstiesiems, lankytinas vietas jungiančių dviračių trasų, vandens turizmo trasų ženklų, neįgaliesiems skirtų ženklinimo priemonių projektavimas, gamyba, įrengimas;

3.2. kadastrinių ir geodezinių matavimų, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros, ekspertizių ir kitos susijusios išlaidos;

3.3. tik projekto įgyvendinimo laikotarpiu sukurto turto draudimas.

 

 

 

4.

 

 

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

4.1. įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto, apimančio neįgaliesiems skirtas ženklinimo priemones (liečiamieji, taktiliniai žemėlapiai, ženklai, informuojantys apie infrastruktūros pritaikymą neįgaliesiems, informaciniai stendai su Brailio raštu, garso įranga ir kt.) įsigijimo išlaidos (įskaitant jo transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir susijusias išlaidas), taip pat programinės įrangos kūrimo, informacinių sistemų kūrimo ir (ar) modernizavimo išlaidos (įskaitant informacinių sistemų projektavimo, techninės priežiūros ir kitas susijusias išlaidas);

4.2. tik projekto įgyvendinimo laikotarpiu sukurto turto draudimas.

5.

Projekto vykdymas

Netinkamos finansuoti išlaidos.

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamos finansuoti išlaidos – išlaidos privalomiems informavimo apie projektą veiksmams, kurios gali sudaryti ne daugiau nei 1 procentą tinkamų finansuoti išlaidų.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Netiesioginių projekto išlaidų suma pagal fiksuotąją normą apskaičiuojama vadovaujantis Projekto taisyklių 10 priedu. Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

7.1. administruojančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotiems teisės aktų nustatyta tvarka;

7.2. administruojančio personalo komandiruočių išlaidos, apskaičiuotos teisės aktų nustatyta tvarka;

7.3. su projekto administravimo reikmėmis susijusių prekių įsigijimo išlaidos.

 

39. Projekto biudžetas sudaromas vadovaujantis Rekomendacijomis. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija Projekto biudžeto formos pildymas, pateikta Rekomendacijose.

40. Projekto išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 1 lentelės 7 punkte nustatytą fiksuotąją projekto išlaidų normą, turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt penktajame skirsnyje nustatytus reikalavimus.

41. Visas projekte įsigyjamas ilgalaikis materialusis turtas iki jo įsigijimo turi būti naujas (nenaudotas).

42. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

43. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos:

43.1. nustatytos Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt ketvirtajame skirsnyje;

43.2. neišvardytos kaip tinkamos finansuoti išlaidos Aprašo 38 punkte.

44. Projekto vykdytojui nepasiekus įsipareigotų pasiekti stebėsenos rodiklių reikšmių, taikomos Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt antrojo skirsnio nuostatos.

 


V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

45. Pareiškėjas kvietime teikti projektinį pasiūlymą nustatyta tvarka regiono plėtros tarybai turi pateikti projektinį pasiūlymą pagal formą, nustatytą Regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 1 priede. Projektiniai pasiūlymai teikiami iki kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodyto termino, kuris negali būti vėlesnis nei 2018 m. spalio 31 diena. Pareiškėjas privalo pateikti vieną projektinio pasiūlymo originalą ir jo priedus bei skenuotą projektinį pasiūlymą ir elektronines jo priedų versijas.

46. Pareiškėjas, ketinantis įgyvendinti projektą, kurio investicijos į turtą arba infrastruktūrą, reikalingą viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, teikti, ir investicijų į nurodytus investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pridėtinės vertės mokestį ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), viršija
300 000 Eur (tris šimtus tūkstančių eurų), kartu su projektiniu pasiūlymu turi pateikti:

46.1. investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, kuri skelbiama internetinėje svetainėje www.esinvesticijos.lt. Rengiant investicijų projektą, minimaliai turi būti išnagrinėtos ir palygintos projekto įgyvendinimo alternatyvos, nurodytos Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos, patvirtintos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d. posėdžio sprendimo protokolu Nr. 35 (toliau – Kokybės metodika), 24-36 punktuose, atsižvelgiant į projekto investavimo objekto tipą. Papildomos alternatyvos taip pat gali būti išnagrinėtos pareiškėjo iniciatyva. Alternatyvos, kurioms taikomi teisiniai, ekonominiai, socialiniai apribojimai, nenagrinėjamos. Kokybės metodika skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

46.2. užpildytą sąnaudų naudos analizės rezultatų lentelę, parengtą pagal formą, nustatytą Kokybės metodikos 4 priede, jei projektas priskirtas Kokybės metodikos 15.3 papunktyje nustatytam viešojo juridinio asmens nematerialiojo turto investavimo objekto tipui;

46.3. užpildytą sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų lentelę, parengtą pagal formą, nustatytą Kokybės metodikos 5 priede, jei projektas priskirtas Kokybės metodikos 19.1 papunktyje nustatytam įrenginių investavimo objekto tipui.

47. Regiono plėtros taryba, regiono plėtros tarybos sekretoriatui įvertinus projektinius pasiūlymus, priima sprendimą dėl regiono projektų sąrašo (-ų) sudarymo. Į regiono projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 49 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į regiono projektų sąrašą, įgyja teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

48. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas/Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susijusių dokumentų“.

49. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 52 punkte nurodytais priedais Projektų taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka teikia ją, jeigu įdiegtos funkcinės galimybės, per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės –įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus).

50. Jei paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

51. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

52. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

52.1. partnerio (-ių) deklaraciją (-as) , jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriu;

52.2. Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš ES struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą. Forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“;

52.3. finansavimo šaltinius privalomam 15 proc. tinkamų finansuoti išlaidų įnašui ir netinkamoms finansuoti išlaidoms padengti pagrindžiančius dokumentus;

52.4. galiojančios jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties patvirtintą kopiją, vadovaujantis Aprašo 15 punktu;

52.5. informaciją, reikalingą projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti (Aprašo 3 priedas);

52.6. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas ir kt.);

52.7. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos leidimą (pritarimą) įrengti ženklinimo infrastruktūros objektus saugomoje teritorijoje (jei šio leidimo vykdomai veiklai reikalaujama pagal teisės aktus ir projekto veiklas planuojama įgyvendinti saugomoje teritorijoje);

52.8. pareiškėjo ir partnerio metinių finansinių ataskaitų rinkinius (pastarųjų finansinių metų prieš pateikiant paraišką patvirtintos metinės finansinės atskaitomybės ir tarpinės finansinės atskaitomybės paraiškos pateikimo metu (jei suformuota) (netaikoma, jeigu pareiškėjas yra pateikęs finansinių ataskaitų rinkinius valstybės įmonei Registrų centrui).

53. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma regiono projektų sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

54. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių II skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta įgyvendinančios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal regiono projektų sąrašą.

55. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus.

56. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus Projektų taisyklių 118 punkte nustatyta tvarka. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

57. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo paraiškos gavimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos.

58. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą Projektų taisyklių 127 punkte nustatyta tvarka įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus raštu, vadovaudamasi Projektų taisyklių 13 punktu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės, informuoja per DMS), taip pat Ministeriją ir vadovaujančiąją instituciją raštu, vadovaudamasi Projektų taisyklių 9 punktu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės, informuoja per 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemį SFMIS2014), nurodydama termino pratęsimo priežastis.

59. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše, Projektų taisyklių 93 punkte ir Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas raštu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės, informuojamas per DMS) per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

60. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančios institucijos veiksmus ar neveikimą.

61. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių III skyriaus septynioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

62. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per
3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos elektroniniu paštu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – per DMS) pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

63. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjų ir įgyvendinančiosios institucijos. Projektų sutartys yra keičiamos ar nutraukiamos Projektų taisyklių IV skyriaus devynioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

64. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių IV skyriaus aštuonioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą, parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą Projektų taisyklių 166 punkte nustatyta tvarka. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą. Jeigu pareiškėjas atsisako pasirašyti projekto sutartį ar per nustatytą terminą jos nepasirašo, įgyvendinančioji institucija informuoja Ministeriją ir pareiškėją Projektų taisyklių 168 punkte nustatyta tvarka.

65. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

65.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas arba

65.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais, atsižvelgiant į tai, kokią šio dokumento formą pasirenka projekto vykdytojas.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

66. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Projektų taisyklėse ir Apraše nustatytus reikalavimus.

67. Projekto vykdytojas sutartyje įsipareigoja užtikrinti, kad plėtojamuose turizmo maršrutuose ir turizmo trasose tiek savivaldybių, tiek regionų lygmeniu ženklinimo infrastruktūros objektai būtų įrengiami pagal vieningus projektavimo ir dizaino reikalavimus.

68. Projektų įgyvendinimo priežiūrai vykdyti sudaromas Priemonės projektų priežiūros komitetas, kurio sudėtis tvirtinama ūkio ministro įsakymu, o veiklos principai nustatomi šio komiteto darbo reglamente.

69. Penkerius metus po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt septintajame skirsnyje nustatyta tvarka.

70. Projekto vykdytojas turi apdrausti projekto įgyvendinimui skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas. Draudiminio įvykio atveju projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą, taip pat turi užtikrinti, kad tokio įsipareigojimo laikytųsi ir partneris (-iai).

71. Projektui gali būti skiriamas papildomas finansavimas Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimtajame skirsnyje nustatyta tvarka, jei projektas atitinka visus šiuos papildomus reikalavimus:

71.1. projektu yra panaudota ne mažiau kaip 70 procentų skirto finansavimo lėšų;

71.2. yra pasiektos minimalios projekto sutartyje nustatytos siektinos rodiklių reikšmės;

71.3. nebuvo nustatyta projekto sutarties pažeidimų.

72. Jei projekto veiklos nepradėtos įgyvendinti per 3 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, įgyvendinančioji institucija, suderinusi su Ministerija, turi teisę vienašališkai nutraukti projekto sutartį.

73. Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą Projektų taisyklių VII skyriaus trisdešimt septintajame skirsnyje nustatyta tvarka.

74. Projekto užbaigimo reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt septintajame skirsnyje.

75. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt antrajame skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

76. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių III skyriaus vienuoliktajame skirsnyje.

77. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

___________________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos

5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir

prisitaikymas prie klimato kaitos“

priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo

trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ projektų

finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

1 priedas

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projektą planuojama įgyvendinti:

su partneriu (-iais)              be partnerio (-ių)

PIRMINĖ               PATIKSLINTA

 

 

Bendrasis reikalavimas/

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus detalizavimas

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne/ Netaikoma/ Taip su išlyga

Komentarai

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną
2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

(Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam vertinimo aspektui tik tais atvejais, jei projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu. Kitais atvejais atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija, vadovaujančioji institucija – kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, arba Regionų plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regionų projektų sąrašą.)

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.4.1 konkretų uždavinį „Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką“ ir siekiamą rezultatą.

 

Informacijos šaltinis – paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška).

(Jei šį bendrojo reikalavimo vertinimo aspektą vertina ne įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, ji perkelia ministerijos, Regiono plėtros tarybos sekretoriato ar vadovaujančiosios institucijos atlikto projektinio pasiūlymo dėl valstybės ar regiono projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą).

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš veiklų, nurodytų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
Nr. 1 (toliau – Aprašas) 11 punkte.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projektas turi atitikti Aprašo 18.3 ir 18.4 papunkčiuose, 19 ir 20 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistema, Aprašo 3 priedas.

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

Projektas turi atitikti strateginio planavimo dokumentus, nurodytus Aprašo 18.1 ir 18.2 papunkčiuose.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

(Jei šį bendrojo reikalavimo vertinimo aspektą vertina ne įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, ji perkelia projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą).

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane numatytą prioritetinę sritį ar horizontalųjį veiksmą arba bus įgyvendinama dalis ES BJRS veiksmų plane numatytų prioritetinių projektų.

Netaikoma.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklio, nurodyto Aprašo 24.1 papunktyje.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.).

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas).

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas).

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas).

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

Netaikoma.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo  ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

Netaikoma.

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

 

 

 

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai.

Netaikoma.

 

 

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų.

Netaikoma.

 

 

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo.

Projekto finansavimas turi nereikšti neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo, kaip nustatyta Aprašo 31 punkte.

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, pildomas Aprašo 2 priedas.

 

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai asmenys.

 

 

 

5.2. Pareiškėjas ir partneris (-iai) atitinka tinkamų pareiškėjų ir partnerių sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

Tinkamų pareiškėjų (partnerių) sąrašas yra nurodytas Aprašo 13 punkte.

 

Informacijos šaltiniai paraiška.

 

 

5.3. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

Netaikoma.

 

 

5.4. Pareiškėjui nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) (ši nuostata netaikoma juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjo vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“,
3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui, jei jis yra įmonė, perkėlusi gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų);

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui).

Informacijos šaltiniai: paraiška, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Juridinių asmenų registro, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenys, taip pat kita viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai prieinama informacija, Aprašo 52.8 papunktyje nustatyti dokumentai.

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Netaikoma.

 

 

5.7. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą.

Informacijos šaltiniai: paraiška, dokumentai, nurodyti Aprašo 52.4 papunktyje.

 

 

6. Projektas turi apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

Pareiškėjas turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo Aprašo 34 punkte nurodyta lėšų dalimi.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

Informacijos šaltiniai: duomenys tikrinami pagal Juridinių asmenų registro duomenis, pareiškėjo kreditorių ir debitorių sąrašą (nurodomi kreditoriniai ir debitoriniai įsiskolinimai ir sąrašas, sudarytas ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki paraiškos pateikimo viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai dienos), prognozinius pinigų srautus (mėnesiais) projekto įgyvendinimo laikotarpiu, kuriuose pagal projekto tvarkaraštį būtų detalizuoti ir išdėstyti projekto finansavimo šaltiniai, numatomos patirti išlaidos (atsižvelgiant į apmokėjimo sąlygas), įvertintas paramos sumų gavimas ir panašiai ir kurie įrodo, kad pareiškėjui pakaks numatytų finansavimo šaltinių nuosavam indėliui finansuoti ir sklandžiam projekto veiklų finansavimui užtikrinti, pagrindžiančius planuojamų pardavimų dokumentus (turimi kontraktai, užsakomieji komerciniai pasiūlymai, užsakymai ir panašiai), planuojamus finansavimo šaltinius (nuosavos lėšos, bankų ir kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų paskolos ir kiti šaltiniai); kitus dokumentus, įrodančius pareiškėjo gebėjimus užtikrinti savo veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir prisidėti prie projekto finansavimo.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas, investicijų projektas.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia ministerijos ar Regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą).

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas, investicijų projektas.

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas, investicijų projektas.

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas, investicijų projektas.

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes;

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas, investicijų projektas.

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas, investicijų projektas.

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas, investicijų projektas.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia ministerijos ar Regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą).

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir (partnerio) (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė (terminas) ir vieta turi atitikti Aprašo 21 ir 23 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

Netaikoma.

 

 

7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai.

Netaikoma.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

Netaikoma.

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos tinkamoje 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš ERPF ir SF bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš ES fondo bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

ES teritorijoje;

ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše.

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 23 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 


 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

1)   Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės ar regionų projektų sąrašą?

Taip                                                   Ne                                                              Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

2)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

Taip                                                   Ne                                                              Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

3)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

Taip, nebandė

Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės.)

 

 

 


 

 

4)   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti Europos Komisijos (toliau – EK) išlaidos:

 

Bendra projekto vertė (bendra projekto vertė apima  ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas), Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

 

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias įgyvendinančioji institucija atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį.

 

 

____________________________________ ____________________                                           ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                                                      (data)                       (vardas ir pavardė, parašas, jei pildoma popierinė versija)

 

_________________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos

fondų investicijų veiksmų programos

5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos

išteklių darnus naudojimas ir

prisitaikymas prie klimato kaitos“

priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821

„Savivaldybes jungiančių turizmo trasų

ir turizmo maršrutų informacinės

infrastruktūros plėtra“ projektų

finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

2 priedas

 

VALSTYBĖS PAGALBOS IR DE MINIMIS PAGALBOS BUVIMO AR NEBUVIMO PATIKROS LAPAS

____________________

(data)

 

Projekto numeris

 

Projekto pavadinimas

 

Pagal projektą numatytos remti veiklos

 

Projekto vykdytojas/Pareiškėjas

 

 

1.   Valstybės pagalbos požymių identifikavimas pagal projektą remtinose veiklose (vertinant valstybės pagalbos kriterijus vadovaujamasi Europos Komisijos pranešimu dėl valstybės pagalbos sąvokos ir teismų praktika (angl. Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU, jei taikoma).

 

1.1.

 

Ar finansavimą tiesiogiai ar netiesiogiai numatoma teikti ūkio subjektams (-ui) ūkinei veiklai vykdyti?

 

Taip

 

Ne

 

 

Ūkio subjektai – įmonės, jų junginiai (asociacijos, susivienijimai, konsorciumai ir panašiai), įstaigos ar organizacijos, ar kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, kurie vykdo ar gali vykdyti ūkinę veiklą Lietuvos Respublikoje arba kurių veiksmai daro įtaką ar ketinimai, jeigu būtų įgyvendinti, galėtų daryti įtaką ūkinei veiklai Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikoje viešojo administravimo subjektai laikomi ūkio subjektais, jeigu jie vykdo ūkinę veiklą.

Ūkinė veikla – visokia gamybinė, komercinė, finansinė ar profesinė veikla, susijusi su prekių (paslaugų) pirkimu ar pardavimu, išskyrus atvejus, kai fiziniai asmenys prekę (paslaugą) įsigyja asmeniniams ir namų ūkio poreikiams tenkinti.

Vertinimui, ar tam tikra veikla laikytina ūkine veikla, nedaro įtakos tai, ar šia veikla yra siekiama pelno. Pelno nesiekiantys subjektai laikomi ūkio subjektais, jei jie prekiauja prekėmis (paslaugomis). Ūkine veikla nėra laikoma veikla, kai valstybė veikia vykdydama valdžios įgaliojimus arba kai valstybės sektoriaus subjektai veikia kaip valdžios institucijos. Jeigu valstybės sektoriaus subjektas vykdo ūkinę veiklą, kuri gali būti atskirta nuo valdžios įgaliojimų vykdymo, tai subjektas, vykdydamas tą veiklą, veikia kaip ūkio subjektas. O jeigu tos ūkinės veiklos negalima atskirti nuo valdžios įgaliojimų vykdymo, visa to subjekto vykdoma veikla yra su tų valdžios įgaliojimų vykdymu susijusi veikla, todėl nepatenka į ūkio subjekto sąvokos taikymo sritį. Tokioms veikloms priskiriamų veiklų pavyzdžiai (šis sąrašas nėra baigtinis):

-     kariuomenė arba policija;

-     oro navigacijos sauga ir kontrolė;

-     jūrų eismo kontrolė ir sauga;

-     kovos su tarša priežiūra;

-     laisvės atėmimo nuosprendžių organizavimas, finansavimas ir vykdymas;

-     viešiesiems tikslams naudoti skirtų duomenų rinkimas remiantis teisės aktuose atitinkamiems ūkio subjektams nustatytu įpareigojimu atskleisti tokius duomenis.

Ūkine veikla gali būti nelaikoma dalis veiklų socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo ir mokslinių tyrimų sektoriuose, kaip apibūdinta Europos Komisijos pranešime dėl valstybės pagalbos sąvokos (angl. Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU). Taip pat ūkine veikla nėra laikoma viešos infrastruktūros objektų, neskirtų ūkinei veiklai vykdyti, statyba. Ypatingas dėmesys turi būti atkreiptas teikiant pagalbą oro uostų infrastruktūrai finansuoti.

Pasirinkimo pagrindimas

 

 

 

1.2.

 

Ar finansavimas iš valstybės išteklių ūkio subjektams (-ui) suteiktų (suteikia) išskirtinę ekonominę naudą, kurios jie (jis) negautų rinkos sąlygomis?

 

Taip

 

Ne

 

 

Išskirtinė ekonominė nauda. Vertinama, ar finansavimas ūkio subjektui teikiamas palankesnėmis sąlygomis, nei jis galėtų gauti rinkoje. Pavyzdžiui, negrąžintina subsidija, lengvatinė paskola (su mažesnėmis nei rinkoje palūkanų normomis ar kitomis lengvatinėmis sąlygomis), suteikiama neapmokestinama garantija paskolai arba apmokestinama ne rinkos kaina. Išskirtinė nauda ūkio subjektui gali būti suteikta įvairiais būdais. Nėra skirtumo, kokiais būdais teikiama valstybės pagalba, – svarbus jos poveikis. Siekiant nustatyti, ar finansavimas yra valstybės pagalba, yra naudojamas privataus rinkos investuotojo principas. Jei įmonė negautų šių lėšų analogiškomis sąlygomis privataus kapitalo rinkose, vadinasi, šių lėšų teikimas gali būti valstybės pagalba. Šiuo atveju būtina nustatyti, ar privatus investuotojas investuotų į šią įmonę tokiomis pat sąlygomis, vertindamas tik potencialią savo investicijų grąžą ir neatsižvelgdamas į regioninius ar socialinius veiksnius. Jei privatus investuotojas neinvestuotų į tokią įmonę, vadinasi, suteiktos lėšos gali būti valstybės pagalba.

 

Jei numatoma, kad finansavimas bus skiriamas ūkio subjekto sąnaudoms, atsiradusioms dėl viešųjų, arba visuotinės ekonominės svarbos, paslaugų įsipareigojimų (plačiau žiūrėti čia: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/public_services_en.html) valstybei (savivaldybei), padengti, išskirtinės ekonominės naudos buvimas vertinamas pagal Altmark kriterijus. Ūkio subjektui nėra suteikiama išskirtinė ekonominė nauda, jeigu:

-    veikla atitinka visuotinės ekonominės svarbos paslaugų požymius, jos užduotys ir įpareigojimai aiškiai apibrėžti;

-    viešųjų paslaugos išlaidų kompensavimo kriterijai objektyvūs, skaidrūs ir nustatyti iš anksto;

-    kompensacija neviršija grynųjų paslaugos teikimo sąnaudų, įskaitant pagrįstą pelną (t. y. kompensuojama nepermokant); ir

-    viešosios paslaugos įsigyjamos ir kompensacija skiriama įgyvendinant viešojo pirkimo konkurso procedūrą arba, jei viešasis pirkimas nėra rengiamas, įmonės, kuriai patikėta teikti visuotinės ekonominės svarbos paslaugas, išlaidos kompensuojamos pagal įprastos gerai valdomos įmonės patiriamas išlaidas.

Pasirinkimo pagrindimas

 

 

 

1.3.

 

Ar finansavimą numatoma teikti (teikiamas) tam tikroms pasirinktoms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti, arba tam tikriems pasirinktiems ūkio subjektams (-ui), t. y. ar finansavimo priemonė yra selektyvaus pobūdžio?

 

Taip

 

Ne

 

 

Pasirinktinis finansavimo priemonės taikymas (selektyvumas). Pasirinktinai taikomos finansavimo priemonės – tai priemonės, kurios yra skirtos atskiro regiono plėtrai (tame regione esantiems ūkio subjektams), atskiroms veiklos rūšims paremti (finansavimo (naudos) gavėjai – atskiro sektoriaus ūkio subjektai) arba tam tikriems tikslams įgyvendinti (finansavimo gavėjai gali būti mažos ar vidutinės įmonės, naujos įmonės, tam tikrus projektus įgyvendinantys ūkio subjektai ir panašiai). Šis kriterijus tenkinamas, kai, vertinant paraiškas finansuoti projektus, tam tikrų ūkio subjektų paraiškos įvertinamos geriau ir dėl to gauna finansavimą (skirtingai nuo blogiau įvertintų), o institucijos, spręsdamos dėl finansavimo skyrimo, naudojasi turima diskrecijos teise.

Pasirinkimo pagrindimas

 

 

 

1.4.

 

Ar finansavimas gali iškraipyti konkurenciją ir veikti prekybą tarp Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių?

 

Taip

 

Ne

 

 

Poveikis konkurencijai ir prekybai tarp ES valstybių narių. Siekiant įvertinti, ar suteiktas finansavimas daro poveikį konkurencijai ir prekybai tarp ES valstybių narių, būtina nustatyti finansavimo gavėjo teikiamų paslaugų ar gaminamų prekių rinką, žinoti, ar tokioje rinkoje ES vyksta prekyba tarp ES valstybių narių. Pats faktas, kad ūkio subjekto konkurencinė padėtis, palyginti su kitais konkuruojančiais ūkio subjektais, pagerėja jam gavus ekonominės naudos, kurios jis nebūtų gavęs įprastomis verslo sąlygomis, rodo, kad konkurencija gali būti iškreipta. Jei finansavimas yra teikiamas vietinio pobūdžio veiklai paremti (pavyzdžiui, kirpyklai, kurios klientai yra tik miestelio gyventojai), šis finansavimas paprastai neveikia prekybos tarp ES valstybių narių. Tačiau būtina žinoti, kad finansavimas ūkio subjektui gali veikti prekybą tarp  ES valstybių narių ir tais atvejais, kai konkretus ūkio subjektas neeksportuoja savo teikiamų paslaugų ar gaminamų prekių. Gali pakakti fakto, kad nagrinėjamomis paslaugomis ar prekėmis apskritai prekiaujama su ES valstybėmis narėmis.

Pasirinkimo pagrindimas

 

 

2.  Išvados dėl valstybės pagalbos (ne)buvimo.

 

Projektui nebus (nėra) teikiama valstybės pagalba (žymima, jei į nors vieną šio patikros lapo 1 punkto klausimą atsakyta neigiamai.

 

Pagal projektą remtinos veiklos nebus laikomos valstybės pagalba, tačiau ja gali tapti (žymima, jei į nors vieną šio patikros lapo 1 punkto klausimą atsakyta neigiamai, tačiau pastabose nurodyta, kad tam tikrus aspektus reikia nuolat stebėti dėl rizikos finansavimui tapti valstybės pagalba). Pagrindžiant pasirinkimą nurodomi tolesni veiksmai ir priemonės.

 

Projektui bus (yra) teikiama valstybės pagalba (žymima, jei į visus šio patikros lapo 1 punkto klausimus atsakyta teigiamai).

Pasirinkimo pagrindimas

 

 

 

 

_____________________________________                                          _________________  

(vertintojo pareigos, vardas, pavardė)                                                                (parašas)       

 

 

 

Patikros peržiūra:

 

Vertintojo išvadai pritarti

 

Vertintojo išvadai nepritarti

 

Pastabos: _____________________________________________________________________________

 

_______________________________                  ______________              _________________

(tikrintojo pareigos, vardas, pavardė) (parašas)                     (data)

 

 

 

_________________________


 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų

investicijų veiksmų programos

5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos

išteklių darnus naudojimas ir

prisitaikymas prie klimato kaitos“

priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821

„Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir

turizmo maršrutų informacinės

infrastruktūros plėtra“ projektų

finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

3 priedas

 

INFORMACIJa, reikalingA projekto atitikČIAI projektų atrankos kriterijams įvertinti

 

Informacija apie projekto atitiktį 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 18.3 ir 18.4 papunkčiuose nustatytiems kriterijams

 

Eil. Nr.

Numatomos vykdyti turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtros veiklos

Savivaldybės, kurias jungia turizmo trasa, maršrutas

Ar įgyvendinant projekto veiklas, kuriomis numatoma įrengti kelio ženklus, bus įrengiami tik Lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklių LVMOT 15, patvirtintų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. V(E)-4 „Dėl Lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklių LVMOT 15 patvirtinimo“, 7 punkte nustatyti informaciniai kelio ženklai (išskyrus krypties rodyklę į lankytiną vietą su grafiniu lankytinos vietos vaizdu)?

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

_________________________