LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2007 M. SAUSIO 25 D. ĮSAKYMO nR. 1R-34 „DĖL VIEŠO KONKURSO NOTARO PAREIGOMS UŽIMTI NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 23 d. Nr. 1R-351

Vilnius

 

1Pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymą Nr. 1R-34 „Dėl Viešo konkurso notaro pareigoms užimti nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Viešo konkurso notaro pareigoms užimti nuostatai nauja redakcija nedėstomi):

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠO KONKURSO EITI NOTARO PAREIGAS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 6 punktu, tvirtinu Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatus (pridedama).“

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Viešo konkurso notaro pareigoms užimti nuostatus:

1.2.1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VIEŠO KONKURSO EITI NOTARO PAREIGAS NUOSTATAI“.

1.2.2. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

1.2.3. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato viešo konkurso eiti notaro pareigas organizavimo ir vykdymo tvarką.“

1.2.4. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Viešas konkursas eiti notaro pareigas (toliau – konkursas) yra būdas atrinkti tinkamiausią asmenį į notaro vietą, viešai informavus apie tai visuomenę.“

1.2.5. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Konkurse gali dalyvauti asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 3 straipsnyje nustatytus reikalavimus.“

1.2.6. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS“.

 

 

1.2.7. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti konkurse (toliau – pretendentas), privalo pateikti Teisingumo ministerijai šiuos dokumentus:

6.1. prašymą dalyvauti konkurse. Prašyme prioritetine eilės tvarka gali būti nurodytos kelios savivaldybės, jeigu konkursas skelbiamas į kelias savivaldybes;

6.2. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; 

6.3. dokumentą, patvirtinantį, kad pretendentas turi trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, atitinkančią Europos Tarybos kalbų mokymosi turinio aprašų „Aukštumos“ lygį (išskyrus asmenis, nurodytus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, 10 punkte), ir jo kopiją; 

6.4. teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą) patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

6.5. dokumentą, patvirtinantį mokslo laipsnio suteikimą, ir jo kopiją;

6.6. dokumentą, patvirtinantį ne mažesnį kaip penkerių metų teisinio, pedagoginio ar mokslinio darbo stažą, arba dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo ne mažiau kaip dvejus metus buvo kandidatu į notarus (asesoriumi), ir jo kopiją;

6.7. pažymą, kad neturi sveikatos sutrikimų, dėl kurių negalėtų atlikti notaro pareigų, ir pažymą apie teistumą;

6.8. išsamų gyvenimo aprašymą.“

1.2.8. Papildau 61 punktu:

61. Pretendentas, pateikdamas dokumentus, privalo užpildyti nustatytos formos anketą eiti notaro pareigas (Nuostatų 1 priedas). Kandidatai į notarus (asesoriai) taip pat pateikia Notarų rūmų prezidiumo nutarimą apie kandidato į notarus (asesoriaus) notaro praktikos atlikimą. Jeigu dalyvauti konkurse pageidauja notaras, jis turi pateikti Notarų atestacijos komisijos nutarimą dėl jo vykdytos atestacijos.“

1.2.9. Pakeičiu 10 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

10. Jei pretendentas dokumentus Teisingumo ministerijai pateikia asmeniškai, šių Nuostatų 6.2, 6.3, 6.4, 6,5 ir 6.6 papunkčiuose nurodytus dokumentus (dokumentų originalus arba šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas) Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojas, atsakingas už dokumentų priėmimą, sutikrinęs su pateiktomis kopijomis, grąžina pretendentui dokumentų priėmimo metu. Jei Teisingumo ministerijai dokumentai siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu būdu, pateikiamos šių Nuostatų 6 ir 61 punktuose nurodytų dokumentų kopijos.“

1.2.10. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Jeigu Notarų rūmų prezidiumo narys taip pat yra ir Viešo konkurso eiti notaro pareigas komisijos (toliau – komisija) narys, jis nedalyvauja Notarų rūmų prezidiumui priimant nutarimą dėl pretendentų galimybių eiti notaro pareigas.“

1.2.11. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS“.

1.2.12. Pakeičiu 17 punkto trečiąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Ar pretendentai atitinka Notariato įstatymo 3 straipsnyje nustatytus reikalavimus, sprendžia komisija. Komisijos sekretorius apie tai pažymi pretendento eiti notaro pareigas anketoje. Komisija turi teisę paprašyti iš pretendentų papildomų dokumentų apie jų veiklą, taip pat paprašyti informacijos iš valstybės ir kitų institucijų, įstaigų, įmonių ar organizacijų.“

1.2.13. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Konkurso datą, laiką ir vietą nustato komisijos pirmininkas, o jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojas.

Pretendentus, atitinkančius reikalavimus eiti notaro pareigas, komisijos sekretorius informuoja apie konkurso datą, laiką ir vietą ne mažiau kaip prieš 10 kalendorinių dienų raštu (registruotu laišku).

Pretendentus, neatitinkančius reikalavimų eiti notaro pareigas, komisijos sekretorius apie tai informuoja raštu (registruotu laišku), nurodydamas motyvus, likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki konkurso pradžios.“

1.2.14. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Kiekvienas komisijos narys pretendento tinkamumą eiti notaro pareigas įvertina 10 balų sistema ir užpildo konkurso komisijos posėdžio protokolo pretendentų apklausos žodžiu (pokalbio forma) individualaus vertinimo lentelę.“

1.2.15. Papildau 281 punktu:

281. Notarai, kurie dalyvauja viešame konkurse eiti notaro pareigas kitoje savivaldybėje, nuo notaro kvalifikacinio egzamino atleidžiami, jeigu jie jau buvo išlaikę notaro kvalifikacinį egzaminą. Ši nuostata nevaržo notarų teisės laikyti notaro kvalifikacinio egzamino kartu su kitais pretendentais.“

1.2.16. Pakeičiu 322 punktą ir jį išdėstau taip:

321. Pretendentas po konkurso rezultatų paskelbimo turi teisę susipažinti su konkurso komisijos posėdžio protokolu ir savo pokalbio garso arba garso ir vaizdo įrašu.“

1.2.17. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

1.2.18. Pakeičiu 37.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

37.2. konkursą laimėjęs asmuo dėl kurių nors priežasčių atsisakė eiti notaro pareigas;“.

1.2.19. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2.20. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2.21. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2.22. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).                                

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.     

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                           Juozas Bernatonis

 

 


 

Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatų

1 priedas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

 

PRETENDENTO EITI NOTARO PAREIGAS

 

ANKETA

 

Fotografijos

vieta

 

3x4

 

 

 

_____________________________________________________

Pretendento vardas, pavardė

 

1. Vardas (-ai)

 

2. Pavardė

 

3. Ar esate pakeitęs (-usi) pavardę ar vardą?

Jei esate pakeitęs (-usi)

pavardę ar vardą,

nurodykite:

Pakeitęs (-usi)

Nepakeitęs (-usi)

3.1. priežastį;

 

3.2. datą;

 

3.3. ankstesnę pavardę ar vardą.

 

4. Gimimo data (metai, mėnuo, diena)

 

5. Pilietybė

 

6. Išsilavinimas ir specialybė, kada ir kokią mokslo įstaigą esate baigęs (-usi)

Mokslo įstaigos pavadinimas

 

 

 

 

Specialybė

 

 

Studijų pabaiga

(metai)

 

 

7. Mokslo laipsnis, mokslo vardas

 

8. Namų adresas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas

Namų adresas:

 

Telefono Nr. Fakso Nr.

 

El. pašto adresas:

9. Kokį darbą ir kokiose įstaigose dirbote?

 

Darbo pradžia

Darbo pabaiga

Darbovietė (nurodyti įstaigą, organizaciją, įmonę, ministeriją ar žinybą) ir pareigos

Įstaigos, organizacijos, įmonės adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ar buvote nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Jei taip, – tai kada, pagal kokį Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

11. Ar buvote nuteistas už baudžiamąjį nusižengimą? Jei taip, – tai kada, pagal kokį Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

12. Ar buvote atleistas iš teisėjo, prokuroro, advokato, advokato padėjėjo, notaro, kandidato į notarus (asesoriaus), notaro atstovo, teismo antstolio ar antstolio, antstolio atstovo, antstolio padėjėjo pareigų už profesinės ar tarnybinės veiklos pažeidimus arba iš pareigų valstybės tarnyboje, įsiteisėjus teismo nuosprendžiui už nusikalstamą veiką valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

13. Ar einate kitas apmokamas pareigas įmonėse, įstaigose ir organizacijose ir dirbate kitą darbą, išskyrus mokslinę, kūrybinę ar pedagoginę veiklą?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

14. Ar piktnaudžiaujate alkoholiu, psichotropinėmis, narkotinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

15. Ar esate uždraustų organizacijų narys? ______________________________________________

 

16. Ar esate pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu kokioje nors srityje?_____________________

 

17. Ar yra kitų teisės aktuose numatytų reikalavimų ar apribojimų, kuriems esant Jūs negalėtumėte būti skiriamas notaru?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Pretendento į  notarus parašas _________________________________________

 

Data____________________________________________

 

 

Žyma apie pretendento atitiktį Lietuvos Respublikos notariato įstatyme ir Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatuose nurodytiems reikalavimams:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Komisijos sekretorius

 

_______________________________________________________________________________

  (data)                                                (parašas)                                       (vardas, pavardė)

___________________

 


 

Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatų

2 priedas                                

 

PRETENDENTŲ PRAŠYMŲ IR KITŲ PATEIKTŲ DOKUMENTŲ

REGISTRAVIMO ŽURNALAS

 

Eil.

Nr.

Asmens, pageidaujančio dalyvauti viešame konkurse eiti notaro pareigas, vardas ir pavardė

Pateikti dokumentai

(nurodyti)

Prašymo ir dokumentų priėmimo data

Prašymą ir dokumentus priėmusio asmens

vardas,

pavardė ir parašas

Asmens, pateikusio dokumentus,

parašas

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________

 


 

Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatų

3 priedas

 

PRETENDENTŲ, KURIEMS DĖL DOKUMENTŲ NEPATEIKIMO AR PATEIKTŲ KOPIJŲ NEATITIKTIES DOKUMENTAMS NELEISTA DALYVAUTI KONKURSE, LENTELĖ

 

Eil. Nr.

Pretendento vardas, pavardė

Priežastis, dėl kurios neleista dalyvauti viešame konkurse eiti notaro pareigas

Pretendento parašas*

Data, laikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pretendentui atsisakius pasirašyti, apie tai pažymi lentelę pildantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos valstybės tarnautojas.

 

_______________________

(pareigų pavadinimas)

____________

(parašas)

_____________________

(vardas ir pavardė)

______________

 


 

Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatų

4 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

 

VIEŠO KONKURSO EITI NOTARO PAREIGAS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

20…... m. ……………d. Nr.

Vilnius

 

Viešo konkurso eiti notaro pareigas komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro .................... m. .......... d. įsakymu Nr. ..........., posėdis įvyko ……………………, posėdžio

(nurodoma data)                  

pradžia ................................, posėdžio pabaiga ...................................

(nurodomas laikas)                                           (nurodomas laikas)

 

Komisijos pirmininkas .......................................................

Komisijos sekretorius ........................................................

Komisijos nariai .................................................................

................................................................................................................................................ ................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Pretendentai (nurodomi vardai, pavardės):.................................................................................

......................................................................................................................................... .......................

................................................................................................................................................ ................

 

Komisijos sprendimas dėl pretendentų, neatvykusių į konkursą ar pavėlavusių į jį: ................

................................................................................................................................................ ................

................................................................................................................................................................

 

Komisijos sprendimas dėl komisijos nariams pareikštų nušalinimų ir komisijos narių nusišalinimai:

......................................................................................................................................... .......................

................................................................................................................................................ ................

 

Pretendentai, kuriems neleista dalyvauti konkurse, nes nepateikė asmens tapatybę patvirtinančio dokumento: .....................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

Konkursas pradedamas komisijos pirmininkui informuojant pretendentus apie komisijos sudėtį ir paaiškinant konkurso vykdymo ir pretendentų vertinimo tvarką.

 

Komisijos sprendimu vykdant konkursą atliekamas pokalbio garso arba garso ir vaizdo įrašas (pabraukti).

PRETENDENTŲ APKLAUSOS ŽODŽIU (POKALBIO FORMA) INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ

 

Eil. Nr.

Pretendento vardas ir pavardė

Įvertinimas balais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos narys

____________

(parašas)

______________________

(vardas ir pavardė)

 

 

PRETENDENTŲ APKLAUSOS ŽODŽIU (POKALBIO FORMA) IR KVALIFIKACINIO EGZAMINO SUVESTINĖ VERTINIMO LENTELĖ

 

Eil. Nr.

Pretendento vardas, pavardė

Konkurso komisijos narių vardai, pavardės ir vertinimas balais

Konkurso balų vidurkis

Konkurso balų vidurkis,

padaugintas iš 1/3

Kvalifi-kacinio egzamino balų vidurkis

Kvalifika-cinio egzamino balų vidurkis, padaugintas iš 2/3

Galutinis pretenden-to vertinimo balas

11+13

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretendentų apklausos žodžiu (pokalbio forma) komisijos narių vertinimai ir kvalifikacinio egzamino balų vidurkis suvestinėje lentelėje įrašyti teisingai.

 

Komisijos sekretorius                                                  _______________________

(parašas)                           (vardas, pavardė)

 

 

KONKURSO EITI NOTARO PAREIGAS........................................ SAVIVALDYBĖJE         

                                                                                   (nurodyti savivaldybę)

REZULTATAI

 

Pretendento vardas ir pavardė

Galutinis pretendento vertinimo balas

Savivaldybėje užimta vieta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos sprendimas dėl konkurso rezultatų: ..........................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Komisijos pirmininkas                                                 _______________________

(parašas)                           (vardas, pavardė)

 

Komisijos sekretorius                                                  _______________________

(parašas)                           (vardas, pavardė)

 

Komisijos nariai                                                           _______________________

(parašas)                           (vardas, pavardė)

_______________________

(parašas)                           (vardas, pavardė)

_______________________

(parašas)                           (vardas, pavardė)

_______________________

(parašas)                           (vardas, pavardė)

_______________________

(parašas)                           (vardas, pavardė)

_______________________

(parašas)                           (vardas, pavardė)

 

___________________