LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO 2008 M. LIEPOS 9 D. ĮSAKYMO NR. D1-370/1K-230 „DĖL MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 4 d. Nr. D1-262 / 1K-142

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymą Nr. D1-370/1K-230 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiame nurodytu įsakymu patvirtintą Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašą:

1.1. pakeičiame 7 punktą ir jį išdėstome taip:

7. Mokėtinas mokestis už atitinkamos rūšies apmokestinamuosius gaminius apskaičiuojamas:

M = Q x d x T x k,                                              (5),

MNES = QDEK x (dFAK – dDEK ) x T x k,                 kai patikrinus mokesčio mokėtoją ir (ar) atliekų tvarkytojus ir (ar) organizacijas, nurodytas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3422 straipsnyje (toliau – Organizacija), pripažįstami negaliojančiais (dėl viso ar dalies juose nurodyto atliekų kiekio) mokesčio mokėtojui išrašyti dokumentai ir (ar) patvirtinimai, nurodyti Tvarkos aprašo 10 punkte, ir mokesčio mokėtojas netikslino deklaracijos arba, patikrinus mokesčio mokėtoją, paaiškėja, kad mokesčio mokėtojas, kaip sutvarkytą apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekį (QSUT), nurodė panaudotų ar perdirbtų apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekį ar dalį jų kiekio, kuriam neturėjo dokumentų ir (ar) patvirtinimų, nurodytų Tvarkos aprašo 10 punkte, ir mokesčio mokėtojas netikslino deklaracijos. Ši formulė taikoma mokesčio perskaičiavimui, kai mokesčio mokėtojas nenuslėpė vidaus rinkai tiektų apmokestinamųjų gaminių kiekio (Q).

Čia:

M – mokėtinas mokestis už apmokestinamuosius gaminius, Eur;

MNES – nesumokėta mokėtino mokesčio už apmokestinamuosius gaminius dalis, Eur;

dFAK perskaičiuotas mokėtino mokesčio už apmokestinamuosius gaminius sumažinimo koeficientas (d), remiantis faktiniu užduoties įvykdymu (F), kuris apskaičiuojamas įvertinus faktinį mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektų apmokestinamųjų gaminių kiekį (Q);

dDEK – mokėtino mokesčio už apmokestinamuosius gaminius sumažinimo koeficientas (d), apskaičiuotas remiantis deklaracijoje nurodytu užduoties įvykdymu (F), kuris apskaičiuojamas įvertinus mokesčio mokėtojo deklaruotą per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektų apmokestinamųjų gaminių kiekį (Q);

QDEK – mokesčio mokėtojo deklaruotas per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektų apmokestinamųjų gaminių kiekis, t;

T – mokesčio už apmokestinamuosius gaminius tarifas, nurodytas Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 3 priedėlyje, Eur/t;

k – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, gaunamas Lietuvos statistikos departamento vartotojų kainų indeksą, apskaičiuotą pagal Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo“, padalijus iš 100.“;

1.2. pakeičiame 8 punktą ir jį išdėstome taip:

8. Mokesčio, taikant didesnį tarifą už nuslėptus vidaus rinkai tiektus apmokestinamuosius gaminius, apskaičiavimas:

MNUS = (Q x dFAK – QDEK x dDEK ) x T x k x 2,    kai mokesčio mokėtojas pateiktoje deklaracijoje nurodė neteisingą vidaus rinkai tiektų apmokestinamųjų gaminių kiekį (Q) ir, kaip sutvarkytą apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekį (QSUT), nurodė panaudotų ar perdirbtų apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekį ar dalį jų kiekio, kuriam neturėjo dokumentų ir (ar) patvirtinimų, nurodytų Tvarkos aprašo 10 punkte, arba kuriam išrašyti dokumentai ir (ar) patvirtinimai, nurodyti Tvarkos aprašo 10 punkte, pripažinti negaliojančiais;

MNUS = QNUS x T x k x 2,                                     kai mokesčio mokėtojas pateiktoje deklaracijoje nurodė neteisingą vidaus rinkai tiektų apmokestinamųjų gaminių kiekį (Q) ir teisingai nurodė panaudotų ar perdirbtų apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekį (QSUT), kuriam turėjo dokumentus ir (ar) patvirtinimus, nurodytus Tvarkos aprašo 10 punkte;               (6),

MNUS = QNUS x dFAK x T x k x 2,                         kai mokesčio mokėtojas neteikė deklaracijos.

Čia:

MNUS – mokamas mokestis už nuslėptą taršą atitinkamos rūšies apmokestinamųjų gaminių atliekomis, Eur;

QNUS – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektų apmokestinamųjų gaminių nedeklaruotas (nuslėptas) kiekis, t;“;

1.3. pakeičiame 10 punktą ir jį išdėstome taip:

10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkytojas patvirtina apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkytą kiekį, išrašydamas apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus mokesčio mokėtojams ir (ar) Organizacijoms, kurios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka išrašo patvirtinimus apie apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymą joms organizuoti apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymą sutartiniais pagrindais pavedusiems gamintojams ir (ar) importuotojams – mokesčio mokėtojams.“;

1.4. pripažįstame netekusiais galios 11 ir 12 punktus.

2. Pakeičiame nurodytu įsakymu patvirtintą Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašą:

2.1. pakeičiame 7 punktą ir jį išdėstome taip:

7. Mokėtinas mokestis už atitinkamos rūšies pakuotę apskaičiuojamas:

M = Q x d x T x k                                               (5),

MNES = QDEK x (dFAK – dDEK) x T x k,                  kai patikrinus mokesčio mokėtoją ir (ar) atliekų tvarkytojus ir (ar) organizacijas, nurodytas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3422 straipsnyje (toliau – Organizacija), pripažįstami negaliojančiais (dėl viso ar dalies juose nurodyto atliekų kiekio) mokesčio mokėtojui išrašyti dokumentai ir (ar) patvirtinimai, nurodyti Tvarkos aprašo 14 punkte, ir mokesčio mokėtojas netikslino deklaracijos arba, patikrinus mokesčio mokėtoją, paaiškėja, kad mokesčio mokėtojas, kaip sutvarkytą pakuotės atliekų kiekį (QSUT), nurodė panaudotų ar perdirbtų pakuotės atliekų kiekį ar dalį jų kiekio, kuriam neturėjo dokumentų ir (ar) patvirtinimų, nurodytų Tvarkos aprašo 14 punkte, ir mokesčio mokėtojas netikslino deklaracijos. Ši formulė taikoma mokesčio perskaičiavimui, kai mokesčio mokėtojas nenuslėpė vidaus rinkai tiektos pakuotės kiekio (Q).

Čia:

M – mokėtinas mokestis už pakuotę, Eur;

MNES – nesumokėta mokėtino mokesčio už pakuotę dalis, Eur;

dFAK – perskaičiuotas mokėtino mokesčio už pakuotę sumažinimo koeficientas (d), remiantis faktiniu užduoties įvykdymu (F), kuris apskaičiuojamas įvertinus faktinį mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektos gaminių pripildytos pakuotės kiekį (Q);

dDEK – mokėtino mokesčio už pakuotę sumažinimo koeficientas (d), apskaičiuotas remiantis deklaracijoje nurodytu užduoties įvykdymu (F), kuris apskaičiuojamas įvertinus mokesčio mokėtojo deklaruotą per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektos gaminių pripildytos pakuotės kiekį (Q);

QDEK – mokesčio mokėtojo deklaruotas per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektos gaminių pripildytos pakuotės kiekis, t;

T – mokesčio už pakuotę tarifas, nurodytas Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 priedėlyje, Eur/t;

k – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, gaunamas Lietuvos statistikos departamento vartotojų kainų indeksą, apskaičiuotą pagal Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo“, padalijus iš 100.“;

2.2. pakeičiame 12 punktą ir jį išdėstome taip:

12. Mokesčio, taikant didesnį tarifą už nuslėptą vidaus rinkai tiektą gaminių pripildytą pakuotę, apskaičiavimas:

MNUS = (Q x dFAK – QDEK x dDEK) x T x k x 2,     kai mokesčio mokėtojas pateiktoje deklaracijoje nurodė neteisingą vidaus rinkai tiektos gaminių pripildytos pakuotės kiekį (Q) ir, kaip sutvarkytą pakuotės atliekų kiekį (QSUT), nurodė panaudotos ar perdirbtos pakuotės atliekų kiekį ar dalį jų kiekio, kuriam neturėjo dokumentų ir (ar) patvirtinimų, nurodytų Tvarkos aprašo 14 punkte, arba kuriam išrašyti dokumentai ir (ar) patvirtinimai, nurodyti Tvarkos aprašo 14 punkte, pripažinti negaliojančiais;

MNUS = QNUS x T x k x 2,                                     kai mokesčio mokėtojas pateiktoje deklaracijoje nurodė neteisingą vidaus rinkai tiektos gaminių pripildytos pakuotės kiekį (Q) ir teisingai nurodė panaudotos ar perdirbtos pakuotės atliekų kiekį (QSUT), kuriam turėjo dokumentus ir (ar) patvirtinimus, nurodytus Tvarkos aprašo 14 punkte;                      (11),

MNUS = QNUS x dFAK x T x k x 2,                         kai mokesčio mokėtojas neteikė deklaracijos.

Čia:

MNUS – mokamas mokestis už nuslėptą pakuotės kiekį, Eur;

QNUS – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektos gaminių pripildytos pakuotės nedeklaruotas (nuslėptas) kiekis, t;“;

2.3. pakeičiame 14 punktą ir jį išdėstome taip:

14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka pakuotės atliekų tvarkytojas patvirtina pakuočių atliekų sutvarkytą kiekį, išrašydamas pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus mokesčio mokėtojams ir (ar) Organizacijoms, kurios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka išrašo patvirtinimus apie pakuočių atliekų sutvarkymą joms organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą sutartiniais pagrindais pavedusiems gamintojams ir (ar) importuotojams – mokesčio mokėtojams.“;

2.4. pripažįstame netekusiais galios 15 ir 16 punktus.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                     Kęstutis Navickas

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                             Vilius Šapoka